Parlamentul României

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului

Modificări (24), Puneri în aplicare (18), Respingeri de neconstituționalitate (37), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (5), Derogări (3), Reviste (45), Doctrine (9), Modele (1), Proceduri (15), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 04 februarie 1998.

În vigoare de la 07 decembrie 1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Comercianții au obligația ca, înainte de începerea comerțului, să ceară înmatricularea în registrul comerțului, iar în cursul exercitării și la încetarea comerțului, să ceară înscrierea în același registru a mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În sensul prezentei legi, comercianții sunt persoanele fizice care exercită în mod obișnuit acte de comerț, societățile comerciale, regiile autonome și organizațiile cooperatiste. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică meseriașilor și țăranilor care își desfac produsele din gospodăria proprie. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Registrul comerțului se ține de către oficiul registrului comerțului, organizat în fiecare județ și în municipiul București, potrivit prevederilor cap. II din prezenta lege. Jurisprudență

(2) Registrul central al comerțului se ține de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, organizat pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Modificări (2), Jurisprudență

Art. 3. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Comercianții cer înmatricularea la oficiul registrului comerțului din județul sau din municipiul București, unde își au sediul. Jurisprudență

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Proceduri (1)

(1) Registrul comerțului este public. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Oficiul registrului comerțului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru și de pe actele prezentate, precum și certificatele constatatoare că un anumit act sau fapt este sau nu este înregistrat. Modificări (2), Jurisprudență

(3) Actele prevăzute la alin. (2) pot fi cerute și eliberate și prin corespondență.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data efectuării lor în registrul comerțului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicație, acolo unde legea dispune astfel. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 6. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (15), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Înregistrările în registrul comerțului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătorești definitive, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (1)

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii legalizate de pe dispozitivul hotărârilor definitive și de pe încheierile ce se referă la acte și mențiuni a căror înregistrare este cerută de lege. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) În aceste încheieri și hotărâri instanțele judecătorești vor dispune și efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 8. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Controlul legalității operațiunilor efectuate de oficiul registrului comerțului se face de către unul dintre judecătorii tribunalului județean, respectiv al municipiului București, delegat anual de președintele acestui tribunal. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Judecătorul delegat va controla operațiunile registrului comerțului cel puțin o dată pe lună.

(3) Controlul efectuat de judecătorul delegat nu exonerează de răspundere personalul oficiului care conduce și execută operațiunile registrului comerțului pentru conformitatea cu legea a datelor înscrise.

(4) Lucrările de grefă, secretariat și arhivă ale judecătorului delegat se asigură de către personalul oficiului registrului comerțului. Jurisprudență, Doctrină (1)

CAPITOLUL II Oficiul registrului comerțului

Art. 9. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (2)

(1) Oficiul registrului comerțului se organizează și funcționează pe lângă fiecare cameră de comerț și industrie teritorială. Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3)

(2) Oficiul Național al Registrului Comerțului se organizează și funcționează pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(3) Oficiile registrului comerțului prevăzute la alin. (1) vor comunica Oficiului Național al Registrului Comerțului orice înmatriculare sau mențiune operată în termen de 15 zile de la efectuare. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Art. 10. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Structura organizatorică, numărul de personal și nivelul de salarizare a personalului oficiilor registrului comerțului din județe și din municipiul București se stabilesc în mod unitar de către Camera de Comerț și Industrie a României. Modificări (2), Puneri în aplicare (2)

(2) În același mod se stabilesc normele de organizare și funcționare interioară a oficiilor.

(3) Personalul necesar funcționării oficiilor registrului comerțului se încadrează prin concurs de către camerele de comerț și industrie teritoriale. Cheltuielile necesare funcționării și fondurile de salarizare se asigură din bugetul camerelor de comerț și industrie teritoriale. Modificări (3)

Art. 11. - Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru operațiunile efectuate, oficiul registrului comerțului percepe taxe, potrivit unui tarif stabilit de Camera de Comerț și Industrie a României împreună cu Ministerul Finanțelor. Puneri în aplicare (1), Derogări (2)

(2) Din taxele percepute, o cotă de 8% se cuvine Oficiului Național al Registrului Comerțului, se încasează prin oficiul registrului comerțului, care efectuează înregistrarea, și se virează lunar Oficiului Național al Registrului Comerțului. De asemenea, o cotă de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează, în baza încheierilor judecătorilor delegați, se va vira lunar, de către fiecare cameră de comerț și industrie teritorială, Ministerului Justiției. Modificări (2)

(3) Taxele, cu excepția celor datorate Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Justiției, se fac venit la bugetul camerelor de comerț și industrie pe lângă care este organizat oficiul.

(4) Nevirarea cotelor prevăzute la alin. (2), până în ultima zi a lunii următoare încasării, atrage plata unei penalități de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Registrul comerțului este alcătuit dintr-un registru pentru înregistrarea comercianților, persoane fizice, și un altul pentru înregistrarea comercianților, persoane juridice. Pentru fiecare an se deschide un registru. Aceste registre se țin în sistem computerizat. Modificări (3), Jurisprudență

(2) Fiecare comerciant înregistrat va purta un număr de ordine, începând de la numărul 1 în fiecare an. Modificări (1)

(3) Oficiul registrului comerțului va mai ține și dosare, pentru fiecare comerciant, cu actele depuse. Înregistrările efectuate în registru vor fi evidențiate și în dosarul comerciantului. Modificări (1)

(4) Modul de ținere a registrelor, precum și de efectuare a înregistrărilor se stabilește unitar, pentru toate oficiile, prin norme emise de Camera de Comerț și Industrie a României, împreună cu Ministerul Justiției, în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi*). Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

*) Legea nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 19 ianuarie 1998.

CAPITOLUL III Efectuarea înregistrărilor Puneri în aplicare (1)

Art. 13. - Doctrină (1)

(1) Înmatricularea unui comerciant, persoană fizică, în registrul comerțului, va cuprinde: Modificări (1), Jurisprudență

a) numele și prenumele, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, starea civilă, averea și modul de evaluare a acesteia și activitatea comercială anterioară; Modificări (1)

b) firma comercială și sediul acesteia; Reviste (1)

c) obiectul comerțului, cu precizarea domeniului și a activității principale, astfel cum sunt prevăzute în autorizația pentru exercitarea comerțului;

d) numărul, data și organul emitent al autorizației pentru exercitarea comerțului.

(2) Cererea de înmatriculare va fi însoțită de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.

(3) Oficiul va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere. Modificări (1)

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Înmatricularea unei societăți comerciale în registrul comerțului va cuprinde datele prevăzute în încheierea de înmatriculare a judecătorului delegat. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 15. - Doctrină (1)

Înmatricularea unei regii autonome, companii naționale sau societăți naționale în registrul comerțului va cuprinde: Modificări (1), Doctrină (1)

a) actul de înființare, denumirea, sediul și, dacă este cazul, emblema acesteia; Reviste (1)

b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale;

c) unitățile componente ce pot intra în relații contractuale cu terții, persoanele împuternicite să le reprezinte și limitele împuternicirilor acordate;

d) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia persoanelor împuternicite să le reprezinte, precum și limitele puterilor conferite.

Art. 16. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Organizațiile cooperatiste se înmatriculează în registrul comerțului, cu respectarea reglementărilor privind cooperația meșteșugărească, cooperația de consum și cooperația de credit.

Art. 17. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Cererea de înmatriculare în registrul comerțului se face, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile:

a) pentru comercianți, persoane fizice, de la data autorizării; Modificări (1)

b) pentru societăți comerciale, de la data autentificării actului constitutiv; Modificări (2)

c) pentru regii autonome, companii naționale, societăți naționale și organizații cooperatiste, de la data actului de înființare.

Art. 18. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea de înmatriculare a unui comerciant, persoană fizică, va fi făcută personal sau prin împuternicit, cu procură specială și autentică.

(2) Pentru dovedirea specimenului de semnătură, comerciantul va semna la oficiul registrului comerțului, în prezența judecătorului delegat sau a conducătorului oficiului ori a înlocuitorului acestuia, care va certifica semnătura. Modificări (1)

(3) În absența comerciantului, semnătura acestuia poate fi înlocuită prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public. Modificări (1)

Art. 19. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei societăți comerciale va fi semnată cel puțin de un administrator sau, după caz, de reprezentantul acestuia ori, în condițiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii naționale, societăți naționale sau organizații cooperatiste, de către persoanele împuternicite, potrivit legii, să le reprezinte. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dovedirea specimenului de semnătură a administratorilor și, după caz, a reprezentanților societăților comerciale, precum și a persoanelor împuternicite în condițiile legii să reprezinte regiile autonome sau organizațiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) și (3). Modificări (2)

Art. 20. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererea de înmatriculare va fi însoțită de acte doveditoare.

(2) La orice înmatriculare se vor menționa numărul și data încheierii judecătorului delegat.

Art. 21. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

În registrul comerțului se vor înregistra mențiuni referitoare la:

a) donația, vânzarea, locațiunea sau gajul fondului de comerț, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înmatriculărilor sau mențiunilor sau care face să înceteze firma ori fondul de comerț; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1), Proceduri (1)

b) numele, cetățenia, data și locul nașterii împuternicitului; dacă dreptul de reprezentare este limitat la o anumită sucursală ori filială, mențiunea se va face numai în registrul unde este înscrisă sucursala ori filiala. Semnătura reprezentantului va fi dată în forma prevăzută de art. 18 alin. (2) și (3); Modificări (1), Jurisprudență, Proceduri (1)

c) brevetele de invenții, mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, denumirile de origine, indicațiile de proveniență, firma, emblema și alte semne distinctive asupra cărora societatea comercială, regia autonomă, organizația cooperatistă sau comerciantul, persoană fizică, are un drept; Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (1)

d) hotărârea de divorț al comerciantului, precum și cea de împărțire a bunurilor comune pronunțate în cursul exercitării comerțului; Modificări (1), Doctrină (1)

e) hotărârea de punere sub interdicție a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum și hotărârea prin care se ridică aceste măsuri; Jurisprudență, Doctrină (1)

f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment, după caz, precum și înscrierea mențiunilor corespunzătoare; Jurisprudență, Doctrină (1)

g) hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie; Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

h) orice modificare privitoare la actele, faptele și mențiunile înregistrate. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Art. 22. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Comerciantul are obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor și faptelor supuse obligației de înregistrare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în termen de cel mult 30 de zile de la data când au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Mențiunile se vor înregistra din oficiu, în termen de cel mult 15 zile de la data primirii copiei legalizate de pe dispozitivul hotărârii definitive pentru faptele și actele prevăzute la art. 21 lit. d), e) și g). Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Faptul că mențiunile pot fi înregistrate și la cererea altor persoane sau din oficiu nu scutește pe comerciant de obligația de a cere efectuarea lor. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Comerciantul care are sucursale trebuie să ceară înmatricularea acestora la oficiul registrului comerțului de la sediul fiecărei sucursale.

(2) În cerere, pe lângă datele prevăzute în prezenta lege pentru înmatricularea comerciantului, se va arăta și oficiul unde a fost înmatriculată firma sediului principal. Proceduri (2)

(3) Oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei va transmite oficiului registrului comerțului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menționată în registrul comerțului respectiv.

Art. 24. - Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2), Proceduri (1)

(1) Comerciantul care are sediul principal al comerțului său în străinătate și înființează o sucursală sau o filială în România va fi supus tuturor dispozițiilor referitoare la înmatricularea, menționarea și publicarea actelor și faptelor cerute pentru comercianții din țară. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Toate aceste formalități se vor face la oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei sau filialei. Modificări (1)

(3) Dacă o societate cu sediul în străinătate înființează mai multe sucursale în țară, documentele de constituire și alte acte ale aceleiași societăți, necesare pentru înmatricularea unei sucursale, se depun numai la una dintre sucursale.

Art. 25. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Modele (1)

(1) Oricine se consideră prejudiciat printr-o înmatriculare sau printr-o mențiune din registrul comerțului are dreptul să ceară radierea ei. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

(2) Judecătorul delegat se va pronunța asupra cererii de radiere printr-o încheiere, cu citarea părților. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1)

(3) Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la tribunal, în termen de 15 zile de la data pronunțării. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Tribunalul va judeca de urgență recursul în camera de consiliu. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 26. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru. Jurisprudență

(2) Înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării unei societăți comerciale, în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecătorului delegat a devenit irevocabilă. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Doctrină (1)

Art. 27. -

(1) Camerele de comerț și industrie au legitimare procesuală activă și pot interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerțului, interesul fiind prezumat și constând în respectarea cerințelor generale ale activității comerciale. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Cererile introduse de camerele de comerț și industrie, în temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru și nici timbrului judiciar.

Art. 28. - Jurisprudență, Doctrină (1)

În cererile de înregistrare în registrul comerțului și în orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana și adresa la care se vor comunica încheierile judecătorului delegat sau alte acte și înștiințări.

Art. 29. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Comerciantul este obligat a menționa pe facturi, scrisori, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în comerț numărul de înregistrare în registrul comerțului și anul înregistrării.

CAPITOLUL IV Regimul firmelor și emblemelor

Art. 30. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Proceduri (1)

(1) Firma este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Emblema este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de un altul de același gen. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Firmele și emblemele vor fi scrise în primul rând în limba română. Proceduri (2)

(4) Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei și emblemei se dobândește prin înscrierea acestora în registrul comerțului. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 31. - Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (2)

(1) Firma unui comerciant, persoană fizică, se compune din numele comerciantului scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia. Doctrină (1)

(2) Nici o mențiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii comerțului ori situației comerciantului nu poate fi adăugată firmei. Se vor putea face mențiuni care să arate mai precis persoana comerciantului sau felul comerțului său. Reviste (2)

Art. 32. - Reviste (2), Doctrină (3)

Firma unei societăți în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea "societate în nume colectiv", scrisă în întregime.

Art. 33. - Reviste (2), Doctrină (1)

Firma unei societăți în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea "societate în comandită", scrisă în întregime.

Art. 34. - Reviste (2), Doctrină (1)

Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimțământul său, în firma unei societăți în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat și solidar de toate obligațiile societății. Aceeași regulă este aplicabilă și comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăți în comandită.

Art. 35. - Reviste (3), Doctrină (1)

Firma unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăți, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime "societate pe acțiuni" sau "S.A." ori, după caz, "societate în comandită pe acțiuni".

Art. 36. - Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Firma unei societăți cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată" sau "S.R.L."

Art. 37. - Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (2)

Firma sucursalei din România a unei societăți străine va trebui să cuprindă și mențiunea sediului principal din străinătate.

Art. 38. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Când o firmă nouă este asemănătoare cu o alta, trebuie să se adauge o mențiune care să o deosebească de aceasta, fie prin desemnarea mai precisă a persoanei, fie prin indicarea felului de comerț exercitat sau în orice alt mod. Jurisprudență

Art. 39. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1), Proceduri (9)

(1) Oficiul registrului comerțului va refuza înscrierea unei firme care, fără a introduce elemente de deosebire, poate produce confuzie cu alte firme înregistrate. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Verificarea disponibilității firmei și a emblemei se face de către oficiul registrului comerțului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificarea firmei și/sau a emblemei.

Art. 40. - Doctrină (1)

Nici o firmă nu va putea cuprinde o denumire întrebuințată de comercianții din sectorul public.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1), Proceduri (4), Comentarii expert (1)

(1) Dobânditorul cu orice titlu al unui fond de comerț va putea să continue activitatea sub firma anterioară, care cuprinde numele unui comerciant, persoană fizică, sau al unui asociat, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor săi în drepturi și cu obligația de menționare în cuprinsul acelei firme a calității de succesor. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Păstrarea firmei precedente este permisă societății pe acțiuni, în comandită pe acțiuni sau societății cu răspundere limitată, fără cerința menționării raportului de succesiune. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În cazul în care firma unei societăți cu răspundere limitată cuprinde numele unuia sau mai multor asociați, dispozițiile alin. (1) rămân aplicabile.

Art. 42. - Reviste (4), Doctrină (1), Proceduri (3)

Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț la care este întrebuințată.

Art. 43. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (2), Doctrină (1), Proceduri (1)

(1) Orice emblemă va trebui să se deosebească de emblemele înscrise în același registru al comerțului, pentru același fel de comerț, precum și de emblemele altor comercianți de pe piața unde comerciantul își desfășoară activitatea.

(2) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclamă oriunde ar fi așezate, pe facturi, scrisori, note de comandă, tarife, prospecte, afișe, publicații și în orice alt mod, numai dacă vor fi însoțite în mod vizibil de firma comerciantului. Jurisprudență

(3) Dacă emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisă cu litere având mărimea de cel puțin jumătate din cea a literelor cu care este scrisă emblema. Jurisprudență

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 44. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Comercianții care trebuie să ceară înmatricularea sau înregistrarea unei mențiuni, să depună o semnătură sau anumite acte și care nu respectă dispozițiile legii și termenul prevăzut vor fi obligați, prin hotărâre judecătorească, la plata unei amenzi civile de la 50.000 lei la 500.000 lei. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Amenda civilă este de la100.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul în care înmatricularea, mențiunea, depunerea semnăturii sau a actului sunt în sarcina unei societăți comerciale. Dacă sunt mai multe persoane obligate la îndeplinire, amenda se aplică fiecăreia dintre ele. Modificări (2)

(3) Amenda prevăzută la alin. (1) se aplică, de asemenea, persoanelor vinovate de nevirarea, în condițiile art. 11, a cotei din taxele datorate Oficiului Național al Registrului Comerțului și Ministerului Justiției sau de necomunicarea datelor prevăzute la art. 9 alin. (3).

(4) Amenda prevăzută la alin. (2) se aplică și reprezentanților societăților comerciale amendate, potrivit dispozițiilor acelui alineat. Modificări (1)

Art. 45. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Comercianții care nu se conformează obligațiilor prevăzute la art. 29 vor fi sancționați, prin hotărâre judecătorească, cu amenda civilă prevăzută la art. 44 alin. (1), iar în caz de repetare a omisiunii, cu amenda prevăzută la art. 44 alin. (2). Modificări (1)

Art. 46. - Modificări (2), Jurisprudență, Doctrină (2)

Sesizarea instanței pentru aplicarea amenzilor prevăzute la art. 44 se poate face de oricare persoană interesată, precum și de camera de comerț și industrie teritorială pe lângă care funcționează oficiul registrului comerțului la care s-a cerut sau trebuia să se ceară înmatricularea ori înregistrarea mențiunii sau depunerea semnăturii, precum și a actului, iar în cazul prevăzut la art. 45, de camera de comerț și industrie teritorială pe lângă care funcționează oficiul registrului comerțului la care s-a făcut înscrierea firmei.

Art. 47. - Modificări (1), Doctrină (1)

Amenzile civile prevăzute la art. 44 și 45 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor civile, prevăzut de Codul de procedură civilă, și se aplică de către instanța pe a cărei rază teritorială s-a săvârșit fapta.

Art. 48. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Persoana care, cu rea-credință, a făcut declarații inexacte, în baza cărora s-a operat o înmatriculare ori s-a făcut o mențiune în registrul comerțului, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Prin hotărârea pronunțată, instanța va dispune și rectificarea sau radierea înmatriculării ori mențiunii inexacte. Jurisprudență

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 49. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

În județele în care nu sunt înființate camere de comerț și industrie, oficiile registrului comerțului se organizează și funcționează pe lângă camera de comerț și industrie teritorială, stabilită de Camera de Comerț și Industrie a României.

Art. 50. - Doctrină (1)

(1) Asigurarea spațiului corespunzător și a condițiilor materiale necesare desfășurării activității Oficiului Național al Registrului Comerțului și a fiecărui oficiu al registrului comerțului se face pentru anii 1990-1991 de către prefectură și, respectiv, de către Primăria Municipiului București.

(2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fără plată, în proprietatea camerelor de comerț și industrie teritoriale până la data de 1 ianuarie 1992.

Art. 51. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

Camera de Comerț și Industrie a României și camerele de comerț și industrie teritoriale vor asigura condițiile necesare funcționării sistemului informatic unitar al registrului comerțului.

Art. 52. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București devine Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București și Județului Ilfov.

Art. 53. - Doctrină (1)

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României*).

*) Fac excepție prevederile art. 4 alin. (2) și (3), art. 6, art. 8 alin. (2), (3) și (4), art. 11 alin. (2), (3) și (4), art. 12 alin. (1), (3) și (4), art. 13 alin. (1), art. 14, art. 15, art. 16, art. 17-20, art. 21 lit. f), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (3), art. 26-29, art. 30 alin. (2) și (4), art. 36, art. 37, art. 39, art. 41, art. 44, art. 45, art. 48 alin. (1) și ale art. 51 și 52, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 12/1998.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Care e prețul numelui tău?
Care e prețul numelui tău?
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (I)
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț
Numirea unui curator în cazul persoanei juridice care, fiind chemată să stea în judecată, nu are reprezentant legal
Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului
Câteva reflecții asupra regimului juridic al fondului de comerț (II)
Cerere de intervenție în procedura reglementată de O.U.G. nr. 116/2009/Request for intervention in the procedure regulated by the Government Emergency Ordinance no. 116/2009
Regimul incompatibilităților aleșilor locali în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție
Regimul incompatibilităților aleșilor locali în jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție
Doctrină:
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Modele:
Acțiune în radierea unei înmatriculări sau a unei mențiuni
Proceduri:
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării a persoanei fizice autorizate
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind modificarea denumirii unui profesionist
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor prevăzute la pct. 4.6. din cererea de înregistrare aprobată prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 1355/C/2009
Procedură privind verificarea disponibilității emblemei și/sau rezervarea acesteia
Procedură privind verificarea disponibilității firmei și/sau rezervarea acesteia pentru persoane juridice
Procedură privind obținerea avizelor și autorizaților necesare funcționării comercianților
Procedură privind înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființată de o societate sau un grup de interes economic cu sediul în România
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării unei sucursale înființate de regiile autonome
Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea sediului profesioniștilor în alt județ
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 10/2006 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, astfel cum a fost modificat prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003
;
se încarcă...