Guvernul României

Hotărârea nr. 560/1994 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă Rompres

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 septembrie 1994 până la 20 septembrie 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 886/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al celorlalte reglementări legale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Agenția Națională de Presă "Rompres" - organ de specialitate al administrației publice centrale, de interes național - asigură culegerea, redactarea și difuzarea informațiilor și fotografiilor de presă pentru informarea în masă, în țară și în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminări și cu respectarea deplinei obiectivități, în cadrul general al asigurării dreptului de informare.

(2) Cheltuielile de funcționare și investiții ale Agenției Naționale de Presă "Rompres" se finanțează de la bugetul de stat.

(3) Agenția Națională de Presă "Rompres", denumită prescurtat Rompres, are sediul în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1.

Art. 2. -

Agenția Națională de Presă "Rompres" are următoarele atribuții principale:

(1) culege și furnizează informații de presă privind actualitatea românească și evenimentele internaționale, pe care le difuzează, în limba română sau în limbi de circulație internațională pe baze contractuale, presei române și străine, precum și altor categorii de beneficiari;

(2) asigură difuzarea comunicatelor oficiale, a altor relatări privind activitatea instituțiilor publice, a partidelor și formațiunilor politice, a organizațiilor societății civile etc.;

(3) prestează, la cerere, contra cost, servicii specifice activității de informare în masă pentru diferite instituții, organe de presă ori persoane fizice din țară și străinătate;

(4) propune inițierea și modificarea de acte normative în domeniul său de activitate;

(5) stabilește, pe baza prevederilor legale, prețuri și tarife pentru buletinele și publicațiile pe care le editează, pentru emisiunile sale de știri și fotografice, precum și pentru celelalte servicii pe care le realizează;

(6) editează, în interesul valorificării surselor documentare de care dispune, lucrări de interes larg sub formă de publicații;

(7) efectuează operațiuni de import-export, potrivit legislației în vigoare, pentru acțiuni din domeniul său de activitate.

Art. 3. -

Agenția Națională de Presă "Rompres" are următoarele obligații fundamentale:

(1) să-și dezvolte și să-și perfecționeze activitatea pentru a oferi, cu regularitate și fără întreruperi, beneficiarilor din țară și străinătate informații exacte și imparțiale;

(2) să desfășoare întreaga activitate în afara oricăror influențe sau considerații de ordin ideologic, politic sau economic de natură să compromită exactitatea și obiectivitatea informației difuzate.

Art. 4. -

Agenția Națională de Presă "Rompres" administrează și folosește, în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, spații corespunzătoare, echipamente și instalații proprii de recepționare, prelucrare, stocare și transmitere a fotografiilor, de telecomunicații, de imprimare.

Art. 5. -

(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, Agenția Națională de Presă "Rompres" este abilitată să solicite informații de presă de la instituțiile și autoritățile publice centrale și locale.

(2) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și prefecturile au obligația de a pune la dispoziția Agenției Naționale de Presă "Rompres" datele și informațiile de presă referitoare la domeniul lor de activitate.

(3) Agenția Națională de Presă "Rompres" colaborează cu Departamentul Informațiilor Publice al Guvernului, în vederea obținerii unor informații de presă operative și obiective referitoare la probleme actuale de interes național.

Art. 6. -

(1) Agenția Națională de Presă "Rompres" este condusă de un director general numit de primul-ministru, asimilat ca nivel de salarizare cu funcția de secretar de stat.

(2) Directorul general reprezintă Agenția Națională de Presă "Rompres" în raporturile cu autoritățile și și instituțiile publice din țară, precum și în relațiile internaționale.

(3) În exercitarea conducerii agenției, directorul general emite ordine și instrucțiuni potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(4) Pe lângă directorul general funcționează colegiul agenției ca organ consultativ, numit prin ordin al directorului general.

(5) Directorul general al Agenției Naționale de Presă "Rompres" este ordonator principal de credite.

Art. 7. -

(1) Numărul maxim de posturi din structura Agenției Naționale de Presă "Rompres" este de 450, exclusiv directorul general. În numărul stabilit sunt incluși și corespondenții permanenți ai "Rompres" pentru fiecare județ din țară și pentru străinătate.

(2) În structura organizatorică a Agenției Naționale de Presă "Rompres" funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri. Redacțiile se organizează ca direcții, oficiile, grupurile și secretariatul tehnic al agenției ca servicii, iar secțiile ca birouri.

(3) Direcțiile generale sunt conduse de câte un director general adjunct, iar Secretariatul general de agenție, de către un secretar general, numiți de primul-ministru și asimilați ca nivel de salarizare cu funcția de director prevăzută la poziția 3 din anexa nr. 4 la Legea nr. 40/1991, republicată.

(4) Structura organizatorică a direcțiilor generale și a secretariatului general, atribuțiile și sarcinile personalului se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al directorului general.

Art. 8. -

Răspunderea pentru conținutul informațiilor de presă transmise beneficiarilor revine autorului, editorului sau, după caz, Agenției Naționale de Presă "Rompres".

Art. 9. -

(1) Personalul din Agenția Națională de Presă "Rompres" se bucură, pe durata îndeplinirii funcției, de aceeași protecție a legii ca și funcționarul public.

(2) Personalul de specialitate care desfășoară activități specifice de presă are drepturile și obligațiile rezultând din profesia de ziarist și se bucură, în această calitate, de protecția legii.

Art. 10. -

Salariații Agenției Naționale de Presă "Rompres" nu pot desfășura activități politice partizane.

Art. 11. -

Buna desfășurare a activității, ordinea și disciplina, obligațiile și drepturile salariaților sunt stabilite prin regulamentul de ordine interioară și contractul individual de muncă. Prevederile acestora sunt obligatorii pentru toți salariații, precum și pentru cei care lucrează ca delegați, detașați ori aflați în perioada de practică.

Art. 12. -

Structura organizatorică a Agenției Naționale de Presă "Rompres" este prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Prin ordin al directorului general se pot organiza numai servicii și birouri, precum și colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

Art. 13. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 742/1992, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
p. Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dorel Mustățea,
secretar de stat

București, 19 august 1994.

Nr. 560.

ANEXĂ Numărul maxim de posturi: 450
(exclusiv directorul general)

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ
    "ROMPRES"
                    +----------------+
                    ¦DIRECTOR GENERAL¦
                    +----------------+
+-----------------------+            ¦                +----------------------------+
¦SERVICIUL RESURSE UMANE+-----------------------+--------------------------------¦OFICIUL JURIDIC - CONTENCIOS¦
+-----------------------+            ¦                +----------------------------+
                        ¦                +----------------------------+
                        +--------------------------------¦CONTROL FINANCIAR PROPRIU  ¦
                        ¦                +----------------------------+
      +-----------------------------------+----------------------------------+
+------------------------+     +--------------------------+    +------------------------+
¦  DIRECȚIA GENERALĂ  ¦     ¦  SECRETARIAT GENERAL  ¦    ¦  DIRECȚIA GENERALĂ  ¦
¦   ACTUALITATEA   ¦     ¦    DE AGENȚIE    ¦    ¦   ACTUALITATEA   ¦
¦    ROMÂNEASCĂ    ¦     +--------------------------¦    ¦    EXTERNĂ     ¦
+------------------------¦     ¦   SECRETAR GENERAL   ¦    +------------------------¦
¦DIRECTOR GENERAL ADJUNCT¦     ¦(Director general adjunct)¦    ¦DIRECTOR GENERAL ADJUNCT¦
+------------------------+     +--------------------------+    +------------------------+
+-----------+             +---------+             +--------+
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦+----------------------------------------+
+¦  REDACȚIA INFORMAȚII CENTRALE  ¦ +¦   DIRECȚIA FINANCIARĂ    ¦ +¦   REDACȚIA INFORMAȚII EXTERNE    ¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦¦-Inclusiv corespondenții în străinătate-¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦+----------------------------------------+
+¦  REDACȚIA INFORMAȚII LOCALE  ¦ +¦    DIRECȚIA TEHNICĂ    ¦ ¦+----------------------------------------+
¦¦-Inclusiv corespondenții județeni-¦ ¦+--------------------------------+ +¦REDACȚIA INFORMAȚII PENTRU STRĂINĂTATE ¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦+----------------------------------------+
¦+----------------------------------+ +¦    OFICIUL MARKETING    ¦ ¦+----------------------------------------+
+¦ REDACȚIA INFORMAȚII ECONOMICE  ¦ ¦+--------------------------------+ +¦       REDACȚIA FOTO       ¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦+----------------------------------------+
¦+----------------------------------+ +¦  OFICIUL DE RELAȚII PUBLICE  ¦ ¦+----------------------------------------+
+¦     REDACȚIA SPORT     ¦ ¦+--------------------------------+ +¦    REDACȚIA BULETINE TEMATICE    ¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ ¦+----------------------------------------+
¦+----------------------------------+ +¦  GRUPUL DE RESTRUCTURARE   ¦ ¦+----------------------------------------+
+¦  REDACȚIA SERVICII LA CERERE  ¦ ¦+--------------------------------+ +¦  REDACȚIA PUBLICAȚII DOCUMENTARE   ¦
¦+----------------------------------+ ¦+--------------------------------+ +----------------------------------------+
¦+----------------------------------+ +¦SECRETARIATUL TEHNIC AL AGENȚIEI¦
+¦    REDACȚIA TIPĂRITURI    ¦ +--------------------------------+
 +----------------------------------e

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...