Guvernul României

Hotărârea nr. 1366/1990 privind atribuțiile și răspunderile în informatizarea societății românești

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 1991 până la 03 martie 2004, fiind abrogat prin Hotărâre 233/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Informatizarea societății românești urmărește să asigure facilitarea dezvoltării tehnologice și economico-sociale a României și reprezintă o componentă esențială a unei economii de piață eficientă și încadrată în contextul internațional.

Informatizarea societății românești se realizează pe baza unor strategii adoptate de guvern.

Comisia Națională de Informatică, împreună cu instituțiile publice interesate, elaborează și propune guvernului concepția generală și strategia informatizării societății românești.

Art. 2. -

Informatizarea instituțiilor publice și regiilor autonome în domeniile: știință, învățămînt, cultură, cercetare-proiectare, sănătate, asigurări sociale, bănci, prospectarea și exploatarea resurselor, producție materială, transport, comunicații, energie, schimburi economice internaționale, vamă, protecția mediului, administrația locală etc. se realizează pe bază de studii de fezabilitate și proiecte directoare pe un orizont de 3-10 ani, elaborate în consens cu concepția generală a informatizării societății românești.

Studiile de fezabilitate și proiectele directoare vor cuprinde cel puțin:

a) obiectivele, cerințele și orientările în domeniul informatizării și transmisiei de date;

b) planul de dezvoltare a informatizării, cu precizarea, standardelor și recomandărilor tehnice interne și internaționale care vor fi respectate;

c) analiza costurilor și avantajelor tehnico-economice și estimarea resurselor necesare;

d) programele de recrutare, de formare și de reciclare a personalului utilizator al informaticii.

Studiile de fezabilitate și proiectele directoare vor urmări realizarea compatibilității, inclusiv cu celelalte țări europene, a posibilităților de dezvoltare în continuare pe măsura creșterii informatizării și a independenței față de un furnizor unic.

Art. 3. -

În vederea realizării suportului necesar elaborării proiectelor directoare, Comisia Națională de Informatică va emite în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărîri:

a) conținutul, și metodologia cadru de elaborare a studiilor de fezabilitate și proiectelor directoare;

b) lista standardelor, normelor și normativelor naționale și internaționale obligatorii sau recomandate.

Art. 4. -

Informatizarea instituțiilor publice și regiilor autonome va urmări ameliorarea calității și eficacității activităților desfășurate, precum și simplificarea continuă a relațiilor cu publicul și se va realiza utilizînd resursele proprii sau în colaborare cu agenții economici și cu unități de profil din țară și străinătate, pe bază de licitație, în vederea încurajării competiției în informatizare.

Art. 5. -

Instituțiile publice și regiile autonome organizează și desfășoară activități de standardizare a documentelor primare utilizate în domeniul propriu de activitate, în conformitate cu normale, standardele și recomandările existente.

Comisia Națională de Informatică va furniza în mod sistematic ministerelor și departamentelor informații și recomandări referitoare la raționalizarea conținutului informațional al mesajelor aferente procedurilor administrative de rutină, inclusiv pentru trecerea treptată la schimbul automatizat de date; recomandările vor ține cont de necesitatea alinierii la reglementările internaționale.

Art. 6. -

Prin aplicarea strategiei de informatizare a societății, românești, instituțiile publice vor urmări:

a) realizarea unității informaționale din cadrul sistemului economico-social, standardizarea și normalizarea informației, precum și promovarea schimbului de informație automatizat;

b) precizarea, cadrului normativ tehnic de natură să asigure compatibilitatea produselor de tehnică de calcul, informatică și comunicații cu standardele internaționale, precum și accesul agenților economici și al populației la un sistem informațional;

c) orientarea și încurajarea cercetării științifice românești și producției naționale de tehnică de calcul și informatică;

d) reprezentarea intereselor informaticii românești la lucrările organismelor internaționale în domeniul informaticii;

e) formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului de specialitate și a utilizatorilor prin învățămîntul de toate gradele și formele, precum și creșterea nivelului general de informare a publicului;

f) protecția persoanelor în raport cu prelucrarea automată a datelor personale;

g) promovarea soluțiilor tehnice avansate de culegere automată, prelucrare și transmitere a datelor (citirea optică a documentelor), inclusiv cu contribuția unităților de specialitate private din țară și străinătate.

Art. 7. -

În scopul perfecționării continue a strategiei în domeniul informatizării societății românești, Comisia Națională de Informatică va prezenta anual și ori de cîte ori este nevoie guvernului rapoarte, care se vor referi la:

- stadiul și tendințele informatizării societății românești, dotare, costuri și comparații cu nivelul mondial;

- identificarea problemelor de interes comun care justifică elaborarea unor proiecte directoare, sisteme interministeriale, emiterea unor reglementări sau altor decizii;

- stadiul realizării studiilor de fezabilitate și proiectelor directoare;

- identificarea aplicațiilor cu caracter inovator a căror experimentare se justifică la nivelul unor proiecte pilot.

Art. 8. -

Comisia Națională de Statistică împreună cu Comisia Națională de Informatică vor stabili modul de raportare periodică a stadiului și tendințelor informatizării societății românești.

Art. 9. -

Guvernul aprobă anual bugetul propriu al Comisiei Naționale de Informatică pentru finanțarea cercetărilor avansate, proiectelor și sistemelor informatice de interes național, care se realizează în colaborare cu ministerele și organele centrale interesate.

Art. 10. -

Instituțiile publice și regiile autonome vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărîri, potrivit specificului lor.

Art. 11. -

Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărîri se abrogă.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

București, 29 decembrie 1990.

Nr. 1.366.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...