Guvernul României

Hotărârea nr. 480/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației

Modificări (7)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 06 septembrie 1994.

În vigoare de la 06 septembrie 1994 până la 03 august 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 390/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul prevederilor art. 115 din Constituția României și al celorlalte reglementări legale,

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Ministerul Agriculturii și Alimentației este organul administrației publice centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării și politica economică a Guvernului în domeniul agriculturii și alimentației.

Art. 2. -

În realizarea obiectului său de activitate, Ministerul Agriculturii și Alimentației are următoarele atribuții:

(1) asigură, în domeniile sale de activitate, aplicarea legilor și a hotărârilor Guvernului, precum și implementarea politicii guvernamentale, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiilor autonomiei agenților economici și autonomiei locale;

(2) elaborează strategii de restructurare cu caracter național sau sectorial și coordonează, în concordanță cu prevederile legii, îndeplinirea obiectivelor acestora;

(3) elaborează programe de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare în corelare cu cerințele economiei naționale și tendințele pe plan mondial și asigură realizarea lor; elaborează și coordonează programele pentru realizarea integrală a cererilor guvernamentale cu specific agricol, pe bază contractuală, prin societățile comerciale agricole pe acțiuni;

(4) elaborează strategii de privatizare, cu caracter sectorial, corelate cu politica Guvernului, și sprijină accelerarea procesului de privatizare în domeniul său de activitate;

(5) sprijină organizarea și dezvoltarea cooperării și asocierii bazate pe libera inițiativă a agenților economici din agricultură și industria alimentară;

(6) inițiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative care reglementează funcționarea mecanismelor economiei de piață și realizarea echilibrelor financiare în domeniile sale de activitate;

(7) elaborează și utilizează, în condițiile legii, pârghii economice și financiare pentru stimularea realizării fondului de produse agricole destinat consumului, rezervei naționale și exportului;

(8) organizează, în conformitate cu normele legale, aplicarea măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea de către stat a producătorilor agricoli, prin acordarea de alocații și subvenții la dobânzile pentru credite de producție și investiții, prime de producție și compensații, avantaje fiscale, garanții pentru obținerea de credite;

(9) coordonează, în domeniile sale de activitate, acțiunile de cooperare cu alte țări și asigură aplicarea, în condițiile legii, a convențiilor și acordurilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acestea;

(10) organizează activitatea de extensie a informației la nivelul tuturor producătorilor agricoli prin asistență și consultanță de specialitate, editarea de reviste, broșuri, cărți și alte publicații agricole, realizarea de filme documentare de specialitate, organizarea de expoziții, loturi demonstrative, concursuri cu premii și alte asemenea acțiuni;

(11) îndeplinește sarcinile ce îi revin, conform Legii învățământului, pentru desfășurarea învățământului agricol, organizează cursuri de calificare și de atestare a agricultorilor, de instruire și perfecționare profesională, în țară și în străinătate, a specialiștilor și producătorilor agricoli;

(12) urmărește punerea în aplicare a rezultatelor cercetării în domeniile sale de activitate;

(13) exercită atribuțiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administrației publice centrale sub a cărei autoritate funcționează regiile autonome din domeniul său de activitate;

(14) fundamentează prețurile minime garantate și cuantumul primelor pentru produsele de importanță națională, precum și sumele necesare acoperirii contravalorii primelor, alocațiilor și subvențiilor la dobânzile pentru credite de producție și investiții, compensațiilor, asistenței tehnice de specialitate și altor servicii prevăzute de lege a fi efectuate gratuit, pentru sprijinirea de către stat a producătorilor agricoli;

(15) elaborează și fundamentează programele prioritare de ameliorare, de finanțare din subvenții a activităților de interes public privind realizarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare și agropedoameliorative pentru creșterea potențialului productiv al pământului, prevenirea și combaterea bolilor la animale, controlul sanitar-veterinar al alimentelor de origine animală, reproducția și selecția animalelor, protecția plantelor și carantina fitosanitară, controlul calității semințelor și materialului săditor, precum și alte acțiuni;

(16) fundamentează și coordonează, prin Agenția națională a zonei montane, realizarea programelor de dezvoltare economico-socială a zonei montane și acordă asistență de specialitate autorităților administrației publice locale, instituțiilor, agenților economici și întreprinzătorilor particulari care își desfășoară activitatea în această zonă;

(17) supraveghează utilizarea, potrivit legii, a fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;

(18) adoptă și aplică programe menite a stimula folosirea cât mai eficientă a pământului;

(19) avizează propunerile de modificare a destinației terenurilor și a schimburilor de terenuri, în conformitate cu procedura stabilită prin lege;

(20) coordonează activitatea geodezică-topografică, cu excepția celei ce se realizează de către Ministerul Apărării Naționale, organizează efectuarea lucrărilor privind cadastrul general și funciar, potrivit legii, și asigură proiectarea și aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol pe întreaga suprafață a țării;

(21) elaborează programele de ameliorare a fondului funciar, de conservare și protecție a mediului;

(22) coordonează activitatea de investiții, întreținere și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare de interes național;

(23) avizează producerea și utilizarea utilajelor și echipamentelor specifice activității de îmbunătățiri funciare;

(24) elaborează și recomandă tehnologii moderne pentru cultura plantelor și creșterea animalelor;

(25) elaborează programe pentru producerea semințelor și materialului săditor;

(26) organizează activitatea de protecție a plantelor, stabilește norme de carantină fitosanitară și controlează aplicarea lor;

(27) avizează producerea și utilizarea pesticidelor;

(28) organizează și coordonează activitățile sanitare veterinare, de control al medicamentelor și produselor biologice de uz veterinar și al alimentelor de origine animală, precum și de reproducție și selecție a animalelor;

(29) stabilește, prin Agenția națională sanitară veterinară, normele sanitare veterinare unice și obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice;

(30) organizează activități tematice pentru întreaga problematică specifică industriei alimentare, având ca scop și implementarea strategiilor pe subramuri, a politicii de produs, a rezultatelor cercetării și a evoluției pieței produselor agroalimentare;

(31) elaborează orientări și studii de conjunctură și de marketing, în vederea stabilirii evoluției și a tendințelor pieței produselor agroalimentare, a modificărilor structurale în opțiunile sociale ale populației, pentru orientarea structurii, înnoirii și diversificării ofertei de produse alimentare la intern și export;

(32) participă la acțiuni complexe de control ale organelor guvernamentale și ale ministerului în industria alimentară, precum și la cele organizate împreună cu alte organe privind protecția consumatorilor, sănătatea și securitatea alimentară;

(33) elaborează mecanisme de susținere, protejare și funcționare a producției bunurilor agroalimentare;

(34) elaborează norme de acreditare a agenților economici privind tehnologiile de lucru, igiena și calitatea alimentelor, în temeiul actelor normative care reglementează acest domeniu, și eliberează certificatul de acreditare pentru producătorii de bunuri alimentare;

(35) asigură consultanță și asistență tehnică necesare producătorilor de bunuri alimentare în vederea acreditării acestora, dezvoltării și/sau realizării de noi capacități de producție a bunurilor alimentare, avizând amplasarea teritorială a acestora în concordanță cu politica generală de dezvoltare a industriei alimentare;

(36) controlează agenții economici care produc bunuri alimentare în ceea ce privește tehnologiile aplicate, certificarea calității igienei alimentare, aplicând sancțiuni, inclusiv anularea acreditării;

(37) participă direct la activitățile organizațiilor naționale și internaționale, guvernamentale și neguvernamentale, în domeniul calității și igienei alimentare și implementează hotărârile organismelor la care a aderat;

(38) organizează, expertizează și avizează investițiile din industria alimentară din competența de aprobare a ministerului și a Guvernului și participă la recepția acestora;

(39) elaborează standarde românești orizontale cu reglementări comune privind etichetarea alimentelor, aditivii alimentari, materialele ce vin în contact direct cu alimentele, alimentele cu destinație specială, contaminanții radioactivi și toxici, metodele de conservare a alimentelor etc., în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele considerate de F.A.O. și de O.M.S. ca fiind garanția protecției consumatorilor și facilitând comerțul internațional cu alimente;

(40) elaborează reglementări privind piscicultura și pescuitul, ia măsuri de protecție a fondului piscicol, potrivit legii;

(41) coordonează activitatea de mecanizare și efectuare a serviciilor în domeniul mecanizării pentru exploatațiile agricole și producătorii agricoli privați, sprijină dotarea lor cu mijloace mecanice, asigură activitatea de service și aprovizionarea în agricultură, concură la perfecționarea sistemului de tractoare și mașini agricole, potrivit cerințelor exploatațiilor agricole;

(42) asigură, prin unitățile abilitate potrivit necesităților economiei, contractarea, preluarea și depozitarea cerealelor, leguminoaselor boabe și semințelor oleaginoase de la producătorii agricoli;

(43) stabilește măsurile pentru protecția mediului în domeniile sale de activitate și urmărește aplicarea acestora;

(44) coordonează activitatea de testare și de omologare a soiurilor;

(45) coordonează activitatea unităților bugetare și extrabugetare din subordine;

(46) participă la elaborarea politicii salariale, a programelor economice de reconversie a forței de muncă și de protecție socială;

(47) asigură organizarea activităților prevăzute de lege pentru apărarea civilă și pentru situațiile de mobilizare;

(48) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 3. -

(1) În structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Alimentației pot funcționa direcții generale, agenții, direcții, servicii și birouri.

(2) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii și Alimentației funcționează, în subordinea directă a ministrului, Agenția națională sanitară veterinară și Agenția națională a zonei montane, asimilate cu direcțiile generale din minister, având atribuțiile și răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de acestea.

(3) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii și Alimentației este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației se pot organiza numai servicii și birouri, precum și colective temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(4) Numărul maxim de posturi este de 465, exclusiv demnitarii.

(5) Conducerea Ministerului Agriculturii și Alimentației este asigurată de ministru. Pe lângă ministru funcționează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componența colegiului se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(6) Ministrul conduce întreaga activitate a ministerului și îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară sau străinătate.

(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul agriculturii și alimentației emite ordine și instrucțiuni.

(8) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(9) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 4. -

(1) Unitățile din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unităților din subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației (pct. I și II din anexa nr. 2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și alimentației.

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Agriculturii și Alimentației colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului și cu autoritățile publice locale.

Art. 6. -

Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești", ca instituție specializată care funcționează pe lângă Ministerul Agriculturii și Alimentației (anexa nr. 3), coordonează activitatea de cercetare științifică din domeniul agriculturii și silviculturii și răspunde, împreună cu institutele și stațiunile de cercetare și de cercetare-dezvoltare, de realizare a programelor și temelor de cercetare și de valorificare a rezultatelor cercetării.

Art. 7. -

(1) Ministerul Agriculturii și Alimentației are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

(2) Pentru activitățile privind controlul punctelor de frontieră de către Poliția sanitară veterinară, al carantinei fitosanitare, al pescuitului în Marea Neagră și în apele interioare, al siguranței în exploatare a obiectivelor care necesită intervenții și supravegheri deosebite, precum și pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, activități care se desfășoară pe întreg teritoriul țării, Ministerul Agriculturii și Alimentației menține în dotare cinci autoturisme de intervenție.

Art. 8. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 785/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, cu modificările ulterioare.

(2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Oancea
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 1 august 1994.

Nr. 480.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi: 465
(exclusiv demnitarii)

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

                   +-----------------------------+
                   ¦     MINISTRU      ¦
                   +-----------------------------+
    +------------------+            ¦                 +--------------------+
    ¦  CONSILIERI  +------------------------+----------------------------------¦Directia legislatie,¦
    +------------------+            ¦                 ¦   contencios   ¦
                          ¦                 +--------------------+
                          ¦                 +--------------------+
                          +----------------------------------¦ Serviciul control ¦
                          ¦                 ¦ financiar propriu ¦
                          ¦                 +--------------------+
         +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    +------------------+                 +------------------+   +--------------------+¦      +----------+  +-------------+
    ¦ SECRETAR DE STAT ¦                 ¦ SECRETAR DE STAT ¦   ¦ SECRETAR DE STAT ¦¦      ¦ Agentia ¦  ¦  Agentia  ¦
    +------------------+                 +------------------+   +--------------------+¦      ¦nationala ¦  ¦ nationala ¦
     +-----------------------+     +---------------------------+----------+        +-------+¦      ¦ a zonei ¦  ¦ sanitara  ¦
+---------------++---------------+¦+-----------------++----------++----------++---------------++----------+ ¦¦      ¦montane**)¦  ¦veterinara**)¦
¦  Directia  ¦¦        ¦¦¦Directia generala¦¦     ¦¦     ¦¦        ¦¦     ¦ ¦¦      +----------+  +-------------+
¦  generala  ¦¦  Directia  ¦¦¦  cadastru si  ¦¦ Directia ¦¦ Directia ¦¦  Directia  ¦¦ Directia ¦ ¦¦+--------------+¦+--------------+¦+--------------+
¦ strategii de ¦¦  generala  ¦¦¦  organizarea  ¦¦generala a¦¦generala a¦¦  generala  ¦¦generala a¦ ¦¦¦ Control si ¦¦¦  Directia  ¦¦¦  Directia  ¦
¦ dezvoltare în ¦¦  sinteze  ¦¦¦ teritoriului  ¦¦productiei¦¦productiei¦¦ mecanizare  ¦¦industriei¦ ¦+¦ inspectii de ¦¦¦dezvoltarii si¦+¦antiepizootica¦
¦agricultura si ¦¦ economice si ¦¦¦  agricol,   ¦¦ vegetale ¦¦ animale ¦¦ automatizare, ¦¦alimentare¦ ¦¦¦specialitate*)¦+¦ modernizarii ¦¦¦  si de   ¦
¦  industria  ¦¦ financiare  ¦¦¦ îmbunatatiri  ¦¦     ¦¦     ¦¦retehnologizare¦¦     ¦ ¦¦+--------------+¦¦exploatatiilor¦¦¦ asistenta  ¦
¦ alimentara  ¦¦        ¦¦¦  funciare   ¦¦     ¦¦     ¦¦        ¦¦     ¦ ¦¦+--------------+¦¦  montane  ¦¦¦ veterinara ¦
+---------------++---------------+¦+-----------------++----------++----------++---------------++----------+ ¦¦¦  Directia  ¦¦+--------------+¦+--------------+
 +------+     +------+    ¦+---------+    +-----+     ¦+----------+   +-----------+   ¦+¦ management, ¦¦+--------------+¦+--------------+
 ¦+--------------+¦+-------------+¦¦+----------------+¦+-------------+¦¦+---------------+¦+----------------+¦¦¦ salarizare, ¦¦¦  Directia  ¦¦¦ Directia de ¦
 ¦¦  Directia  ¦¦¦ Directia  ¦¦¦¦  Directia  ¦¦¦ Directia  ¦¦¦¦  Directia  ¦¦¦  Directia  ¦¦¦¦resurse umane ¦+¦ economiei  ¦+¦ igiena si  ¦
 +¦ strategii, ¦+¦  buget,  ¦¦¦¦ cadastru si  ¦+¦ cereale si ¦¦¦¦ mecanizare, ¦+¦industrializarii¦¦¦+--------------+ ¦zonei montane ¦¦¦  sanatate  ¦
 ¦¦ programe de ¦¦¦ finante,  ¦¦+¦ organizarea  ¦¦¦  plante  ¦¦+¦ automatizare, ¦¦¦  produselor  ¦¦¦+--------------+ +--------------+¦¦  publica  ¦
 ¦¦ dezvoltare ¦¦¦  preturi  ¦¦¦¦ teritoriului ¦¦¦  tehnice  ¦¦¦¦retehnologizare¦¦¦  vegetale  ¦¦¦¦ Serviciul  ¦         ¦+--------------+
 ¦+--------------+¦+-------------+¦¦¦  agricol   ¦¦+-------------+¦¦¦în agricultura ¦¦+----------------+¦+¦  presa si  ¦         ¦+--------------+
 ¦+--------------+¦+-------------+¦¦+----------------+¦+-------------+¦¦+---------------+¦+----------------+¦¦¦ relatii cu ¦         ¦¦  Politia  ¦
 ¦¦  Directia  ¦¦¦ Directia  ¦¦¦+----------------++¦ Directia  ¦¦¦+---------------+¦¦  Directia  ¦¦¦¦  publicul  ¦         +¦  sanitara  ¦
 +¦restructurare,¦+¦ financiar, ¦¦¦¦  Directia  ¦¦¦horticulturii¦¦¦¦  Directia  ¦+¦industrializarii¦¦¦+--------------+         ¦ veterinara*) ¦
 ¦¦   baza   ¦ ¦contabilitate¦¦¦¦ strategii în ¦¦+-------------+¦¦¦ mecanizare, ¦ ¦  produselor  ¦¦¦+--------------+         +--------------+
 ¦¦ materiala, ¦ +-------------+¦+¦  domeniul  ¦¦+-------------+¦+¦ automatizare, ¦ ¦  animale   ¦¦+¦  Directia  ¦
 ¦¦ investitii ¦+--------------+¦ ¦îmbunatatirilor ¦¦¦ Directia  ¦¦ ¦retehnologizare¦ +----------------+¦ ¦administrativa¦
 ¦¦       ¦¦  Directia  ¦¦ ¦  funciare  ¦¦¦ protectia ¦¦ ¦  în ind.  ¦          ¦ +--------------+
 ¦+--------------+¦  generala  ¦¦ +----------------++¦plantelor si ¦¦ ¦ alimentara  ¦          ¦
 ¦+--------------+¦ cooperare si +¦          ¦ carantina ¦¦ +---------------+          ¦
 ¦¦  Directia  ¦¦  relatii  ¦¦          ¦fitosanitara ¦¦+----------------------+       ¦
 +¦ prognoze,  ¦¦internationale¦¦          +-------------+¦¦ Directia generala de ¦       ¦
 ¦ statistica, ¦+--------------+¦                  ¦¦  strategii pentru  ¦       ¦
 ¦ informatica ¦+--------------+¦     +----------------------+ ¦¦societatile comerciale++      ¦
 +--------------+¦  Directia  ¦¦     ¦ Directia cresterii ++¦¦agricole pe actiuni si¦¦      ¦
         ¦ pregatire si ¦¦     ¦   animalelor   ¦¦¦¦  regii autonome  ¦¦      ¦
         ¦perfectionare ¦¦     +----------------------++++----------------------++------------+
         ¦ personal,  ++     +----------------------+¦ +----------------------+¦
         ¦ consultanta ¦      ¦Directia baza furajera++ ¦Directia standarde si ¦¦
         ¦si propaganda ¦      +----------------------+ ¦calitatea alimentelor,++
         ¦  agricola  ¦                   ¦acreditarea agentilor ¦
         +--------------+                   ¦   economici    ¦
                                    +----------------------e

*) Se organizează ca direcții.

**) Se organizează ca direcții generale.

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației
Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
I. Unități bugetare
1. Direcțiile generale pentru agricultură și alimentație județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate -, inclusiv centrele agricole și unitățile subordonate direcțiilor generale Bugetul de stat
2. Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București servicii - publice descentralizate Bugetul de stat
3. Centrul Național de Reproducție și Selecție a Animalelor Bugetul de stat
4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară Bugetul de stat
5. Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animală Bugetul de stat
6. Laboratorul Central de Control Științific al Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar Bugetul de stat
7. Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic Bugetul de stat
8. Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor Bugetul de stat
9. Comisia de Stat pentru încercarea și Omologarea Soiurilor Bugetul de stat
Unitățile de la nr. crt. 1-9 pot utiliza un număr maxim de 45.530 posturi.
II. Alte unități
10. Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie și Organizare a Teritoriului Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
11. Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura Privată Băneasa - București Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
12. Centrul de Perfecționare a Personalului din Agricultura de Stat Crevedia Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
13. Centrul de Perfecționare a Personalului din Mecanizarea Agriculturii Ștefănești Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
14. Centrul de Perfecționare a Personalului din Horticultură Uzunu Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
15. Centrul de Perfecționare a Personalului Economic din Agricultură Dobrogostea Venituri bugetare conform Legii nr. 83/1993 și venituri extrabugetare
III. Regii autonome
1. Regia Autonomă "Romcereal"
2. Regia Autonomă de Îmbunătățiri Funciare
3. Regia Autonomă "Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Agricole"
4. Regia Autonomă a Tutunului
5. Regia Autonomă Institutul Național de Medicină Veterinară "Pasteur"
6. Regia Autonomă "Institutul de Montanologie"
7. Regia Autonomă "Cai de Rasă"
Modificări (3)

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚILE
care funcționează pe lângă Ministerului Agriculturii și Alimentației

Nr. crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
1. Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" Venituri extrabugetare
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...