Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 13/2015

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 6. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1) se încheie protocoale de predare-preluare între ANAP și Ministerul Finanțelor Publice, ANAP și Secretariatul General al Guvernului și între ANAP și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

(2) Protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1) cuprind prevederile bugetare pe anul 2015 aferente structurilor prevăzute la art. 1 alin (2), execuția bugetară până la data predării-preluării, numărul de posturi al structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), precum și, după caz, patrimoniul aferent structurilor prevăzute la art. 1 alin. (2), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în condițiile legii.

(3) Efectuarea modificărilor în execuția bugetului de stat pe anul 2015, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "ANRMAP" se înlocuiește cu denumirea "ANAP".

(5) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările următoare, și al celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea de verificare, sintagma "UCVAP/compartimente de verificare a achizițiilor publice" se înlocuiește cu denumirea "ANAP".

Art. 7. -

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare- preluare prevăzute la art. 6, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli necesare funcționării structurilor preluate de ANAP se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite din structura cărora se preiau.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă, pe baza protocoalelor de predare-preluare prevăzute la art. 6, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatului General al Guvernului.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii.

Art. 8. -

(1) Încadrarea personalului care se preia în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică a ANAP, precum și stabilirea, în condițiile legii, a drepturilor salariale aferente categoriilor de personal din cadrul acestei instituții publice se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin (1), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, salarizarea personalului ANAP se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice sau din instituțiile subordonate acestuia în cazul în care nu exista funcție similară.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 5 alin. (1), se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 13/2015:
Dispoziții generale
Obiective și atribuții
Conducerea, organizarea și funcționarea ANAP
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...