Guvernul României

Hotărârea nr. 318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 alin. (1) și (2), art. 18 alin. (1) și art. 19 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", denumit în continuare institut național, persoană juridică de drept public care își desfășoară activitatea în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (ANCSI), organ de specialitate, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, prin reorganizarea Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București.

(2) Institutul național are sediul central în localitatea Voluntari, județul Ilfov, Bulevardul Eroilor nr. 128 și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și organizează și conduce contabilitatea potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 2. -

(1) Institutul național își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale regulamentului de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Institutul național se înregistrează la registrul comerțului ca institut național de cercetare-dezvoltare pentru activitățile cuprinse în regulamentul său de organizare și funcționare prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Institutul național funcționează ca unitate de drept public în cadrul sistemului de cercetare-dezvoltare de interes național în domeniul silviculturii.

Art. 3. -

Institutul național are în principal ca obiect de activitate:

a) cercetare fundamentală și aplicativă, dezvoltare tehnologică în domeniul silviculturii;

b) elaborare de studii, strategii, prognoze și reglementări tehnice și economice de interes public și național privind dezvoltarea și amenajarea fondului forestier;

c) realizează inventarul forestier național, cadastrul funciar pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare durabilă și valorificare rațională a resurselor fondului forestier național și amenajarea pădurilor;

d) acordare de asistență tehnică, consultanță și alte servicii științifice și tehnologice specializate în domeniul propriu de activitate;

e) formare și specializare de personal în domeniul silviculturii și amenajării fondului forestier;

f) desfășoară activități comerciale și de producție conform regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Art. 4. -

(1) Patrimoniul institutului național se constituie prin preluarea activului și pasivului Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București, conform datelor din situațiile financiare la data de 30 iunie 2014.

(2) Patrimoniul institutului național stabilit pe baza situațiilor financiare la data de 30 iunie 2014 este în valoare de 93.053,16 mii lei, din care imobilizări corporale și necorporale în valoare de 58.452,50 mii lei și active circulante în valoare de 30.370,08 mii lei.

(3) Elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de către institutul național, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, întocmindu-se situațiile financiare la datele respective, conform reglementărilor contabile aplicabile.

Art. 5. -

(1) Se actualizează datele privind denumirea, valoarea de inventar, codul de clasificație, descrierea tehnică și adresa, după caz, pentru bunurile imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, conform datelor prevăzute în anexa nr. 2 - Datele de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificație, descriere tehnică și adresă se modifică, după caz.

(2) Se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului național, conform datelor prevăzute în anexa nr. 3 - Lista bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".

(3) Se aprobă transmiterea unor suprafețe ale fondului forestier proprietate publică a statului din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea institutului național, conform datelor prevăzute la pct. 4.1 din anexa nr. 4 - Suprafețele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului național.

(4) Fondul forestier administrat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" este evidențiat în anexa nr. 4 - Suprafețele fondului forestier proprietate publică a statului aflate în administrarea institutului național, iar la pct. 4.2 sunt prezentate suprafețele de teren administrate de subunitățile fără personalitate juridică din structura institutului național.

(5) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".

(6) În termen de 90 de zile, imobilul înscris la nr. crt. 20 din anexa nr. 5 - Lista bunurilor proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Amenajări Silvice "Marin Drăcea" va fi înscris în cartea funciară, urmând a fi actualizate datele de identificare ale acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

(7) Bunurile proprietate publică a statului, cu excepția fondului forestier proprietate publică a statului aflat în administrarea institutului național, pot fi închiriate prin licitație publică, în condițiile legii. Institutul național are dreptul să rețină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestora, iar diferența de 50% se face venit la bugetul de stat.

(8) Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București trec în patrimoniul institutului național, cu același titlu.

Art. 6. -

(1) Institutul național poate avea în structura sa subunități, cu sau fără personalitate juridică, stațiuni, secții, ateliere, laboratoare de cercetare-dezvoltare, ocoale silvice experimentale și baze experimentale, precum și alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

(2) Subunitățile fără personalitate juridică din structura institutului național și sediile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6 - Subunitățile fără personalitate juridică din structura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea".

Art. 7. -

(1) Finanțarea activității desfășurate de institutul național se realizează, potrivit legislației în vigoare, din venituri proprii, fonduri provenite din programe și/sau cooperări europene și internaționale și din alte surse atrase, potrivit legii.

(2) Institutul național poate fi sprijinit financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiții, dotări cu aparatură, echipamente, instalații și altele asemenea, respectându-se prevederile legale în vigoare.

(3) Institutul național poate beneficia de prevederile legislației în vigoare privind facilitățile acordate de stat operatorilor economici din agricultură, industrie alimentară și silvicultură.

Art. 8. -

(1) Structura organizatorică a institutului național se aprobă prin ordin emis de către ministrul educației și cercetării științifice, la propunerea Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare.

(2) Personalul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București se preia de către institutul național, fără concurs, cu aceleași drepturi salariale până la negocierea unui nou contract colectiv de muncă.

(3) Preluarea personalului se face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora și ale Statutului personalului de cercetare-dezvoltare.

(4) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor legale și prevederilor contractului colectiv de muncă, în limita fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

(5) Pentru activități cu caracter sezonier, institutul național poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Salariul de bază al directorului general se stabilește prin ordin al conducătorului ministerului coordonator, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, institutul național se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din toate actele normative, contractele, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile și parteneriatele interne și internaționale, precum și în toate litigiile în care Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București este parte, precum și cu privire la dreptul de proprietate asupra siglelor/mărcilor sub care acesta este cunoscut pe plan intern și internațional potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

(2) Acreditările, certificările, atestatele și autorizările dobândite de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București se mențin și se transmit de drept institutului național.

Art. 10. -

(1) Predarea-preluarea bunurilor proprietate publică a statului prevăzute la alin. (2) se face prin protocol încheiat între institutul național și Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri institutul național va preda Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, pe bază de protocol de predare- preluare, pentru perioada 1 ianuarie 2004 și până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, baza de date privind fondul forestier proprietate publică a statului, inclusiv planurile topografice de bază în format digital și amenajamentele silvice, în format analog, temele de cercetare și proiectele finanțate de Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, atât în format electronic, cât și pe suport hârtie.

Art. 11. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. 1 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, se abrogă.

Art. 13. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice vor efectua modificarea în mod corespunzător a anexelor nr. 8 și 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform datelor prevăzute în anexele nr. 2-5.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Grațiela Leocadia Gavrilescu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 6 mai 2015.

Nr. 318.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA ale căror denumire, valoare de inventar, cod de clasificație, descriere tehnică și adresă se modifică, după caz

1. Ordonator principal de credite (Ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO 2607964 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)
Nr. crt. Nr. inv. M.F. Cod de clasificație Denumire Date de identificare Valoare de inventar (actualizată) (lei)
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7
1 5374 8.04.04 Drum forestier Pârâul Morii drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 128555.00
2 5375 8.04.04 Drum forestier Hurghiș drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 148328.00
3 5376 8.04.04 Drum forestier Demăcușa drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 1433665.00
4 5377 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 743441.00
5 5378 8.04.04 Drum forestier Ursulova drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 540082.00
6 5379 8.04.04 Drum forestier Hurghișca drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 225014.00
7 5380 8.04.04 Drum forestier Turculova drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 149074.00
8 5381 8.04.04 Drum forestier Pârâul Rusului drum auto forestier 1,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 80000.00
9 5382 8.04.04 Drum forestier Corhana drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 433091.00
10 5383 8.04.04 Drum forestier Comănel drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 117818.00
11 5384 8.04.04 Drum forestier Tomnatic drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 410728.00
12 5385 8.04.04 Drum forestier Petac drum auto forestier 13,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 3325645.23
13 5386 8.04.04 Drum forestier Cozarca drum auto forestier 2,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 397105.00
14 5387 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena 2 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 324169.00
15 5388 8.04.04 Drum forestier Demăcușa drum auto forestier 5,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 2764244.00
16 5399 8.04.04 Drum forestier Valea Ibăneasa 2,7 km drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 69942.40
17 5400 8.04.04 Drum forestier Valea Radului 5,3 km drum auto forestier 5,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 191849.38
18 5401 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea 2,8 km drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 100718.69
19 5402 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea Mică 0,5 km drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 39531.77
20 5403 8.04.04 Drum forestier Șipot 1,7 km drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 116285.61
21 5404 8.04.04 Drum forestier Pelnit 0,5 km drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 16151.82
22 5405 8.04.04 Drum forestier Tincovița 4,6 km drum auto forestier 4,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 270799.37
23 5406 8.04.04 Drum forestier Valea Mică 2,8 km drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 8972.71
24 5407 8.04.04 Drum forestier Valea Mare 2,0 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Sacu 106576.65
25 5408 8.04.04 Drum forestier Balas 1,2 km drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 57188.14
26 5409 8.04.04 Drum forestier Valișor 9,6 km drum auto forestier 9,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 827212.59
27 5410 8.04.04 Drum forestier Stânișoara Mare 1,5 km drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 126471.58
28 5411 8.04.04 Drum forestier Valea Cetății 3,4 km drum auto forestier 3,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 189993.72
29 5412 8.04.04 Drum forestier Căpriorul 2,8 km drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 291705.00
30 5413 8.04.04 Drum forestier Sinova 3,5 km drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 310650.41
31 5414 8.04.04 Drum forestier Maciova 7,1 km drum auto forestier 7,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 338430.78
32 5415 8.04.04 Drum forestier Măloasa 6,1 km drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 419682.47
33 5416 8.04.04 Drum forestier Șerbul Mare 2,6 km drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 370965.32
34 5417 8.04.04 Drum forestier Turnu Ruieni 8,0 km drum auto forestier 8,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 451689.13
35 5418 8.04.04 Drum forestier Piriul Pietrii 2,0 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 98314.12
36 5419 8.04.04 Drum forestier Iedera 1,1 km drum auto forestier 1,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 60115.78
37 5420 8.04.04 Drum forestier Căpriorul Rău 1,2 km drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 203558.92
38 5421 8.04.04 Drum forestier Borlova Mare 9,0 km drum auto forestier 9,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 367379.17
39 5422 8.04.04 Drum forestier Borlovița 2,1 km drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 204216.05
40 5423 8.04.04 Drum forestier Sebeșel 2,0 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 134925.39
41 5424 8.04.04 Drum forestier Valea de Rug 1,9 km drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 134610.38
42 5425 8.04.04 Drum forestier Slătinioara 3,7 km drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 165730.38
43 5426 8.04.04 Drum forestier Petroșnița 3,6 km drum auto forestier 3,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 208263.71
44 5427 8.04.04 Drum forestier Cuntu 4,3 km drum auto forestier 4,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Turnu Ruieni 65469.61
45 5428 8.04.04 Drum forestier Irighiș 11,4 km drum auto forestier 11,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Vârciorova 724840.71
46 5429 8.04.04 Drum forestier Bolvașnița Bobu 4,1 km drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Vârciorova 314616.01
47 5430 8.04.04 Drum forestier Pârâul Porcului 1,5 km drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Vârciorova 168597.80
48 5431 8.04.04 Drum forestier Vl. Armeniș 4,0 km drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Armeniș 365835.00
49 5432 8.04.04 Drum forestier Vl. Armenișului II 2,0 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Armeniș 504553.77
50 5433 8.04.04 Drum forestier Zizinaș 4,7 km drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 128693.87
51 5434 8.04.04 Drum forestier Vl. Sasului drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 62618.31
52 5435 8.04.04 Drum forestier Tinoasa 1,2 km drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 46947.76
53 5436 8.04.04 Drum forestier Dungu drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 40234.91
54 5437 8.04.04 Drum forestier Bușca 2,5 km drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 60248.15
55 5438 8.04.04 Drum forestier Vl. Satului 6,1 km drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 183961.75
56 5439 8.04.04 Drum forestier Vl. Dracului 8,2 km drum auto forestier 8,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 600892.24
57 5440 8.04.04 Drum forestier Tesla drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 111834.95
58 5441 8.04.04 Drum forestier Babarunca drum auto forestier 6,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 113816.60
59 5442 8.04.04 Drum forestier Chișag drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 46734.19
60 5443 8.04.04 Drum forestier Tarlung Ciorica drum auto forestier 11,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 118570.15
61 5444 8.04.04 Drum forestier Roșca 2,7 km drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 151809.83
62 5445 8.04.04 Drum forestier Pârâul Cailor 2,6 km drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 139010.68
63 5446 8.04.04 Drum forestier Urlatu Mare 1,5 km drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 75294.35
64 5447 8.04.04 Drum forestier Mărcoșanu 1,8 km drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 130633.18
65 5448 8.04.04 Drum forestier Vaida 2 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 109378.34
66 5449 8.04.04 Drum forestier Borzoș drum auto forestier 0,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4107.19
67 5450 8.04.04 Drum forestier Vl. Zimbrului drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 14937.22
68 5451 8.04.04 Drum forestier Doftana 9,3 km drum auto forestier 9,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 366195.42
69 5452 8.04.04 Drum forestier Recea de Jos drum auto forestier 1,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 19797.22
70 5453 8.04.04 Drum forestier Recea de Sus 1,7 km drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 96315.43
71 5454 8.04.04 Drum forestier Baier drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32048.49
72 5455 8.04.04 Drum forestier Davidoaia 0,6 km drum auto forestier 0,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 51874.08
73 5456 8.04.04 Drum forestier Tigăi 6 km drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 512678.22
74 5457 8.04.04 Drum forestier Pârâul Nanului 2,7 km drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 437106.07
75 5458 8.04.04 Drum forestier Adânca de Sus 1,8 km drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 123652.31
76 5459 8.04.04 Drum forestier Adânca de Jos 2,0 km drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 143593.45
77 5460 8.04.04 Drum forestier Vl. Dreasa 1,9 km drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 99979.80
78 5461 8.04.04 Drum forestier Ghircinul Mare 9,8 km drum auto forestier 9,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 480466.73
79 5462 8.04.04 Drum forestier Ghircinul Mic 10,1 km drum auto forestier 10,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 558327.64
80 5463 8.04.04 Drum forestier Vl. Largă 1,2 km drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32116.82
81 5464 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului drum auto forestier 0,37 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 83.21
82 5465 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului drum auto forestier 0,35 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 3386.65
83 5466 8.04.04 Drum forestier Babarunca drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 65.28
84 5467 8.04.04 Drum forestier Vărzăvoaia drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4083.76
85 158249 8.30 Corectare torenți Adânca de Sus (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 1,2 km fond forestier Județul Brașov, Săcele 907667.74
86 148924 8.30 CT Doftana Ardeleana Corecție torenți fond forestier Județul Brașov, Săcele 2871911.04
87 5468 8.04.04 Drum forestier Bolda drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 13229.00
88 5469 8.04.04 Drum forestier Valea Caselor 2,6 km drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2339207.00
89 5470 8.04.04 Drum forestier Greaca 7,0 km drum auto forestier 7,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăești 114600.00
90 5471 8.04.04 Drum forestier Ogrezea I 2,5 km drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 38044.00
91 5472 8.04.04 DF Ogrezea II 3,0 km drum auto forestier 3,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 37781.00
92 5473 8.04.04 Drum forestier Valea Păducelului drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 9916.00
93 5474 8.04.04 Drum forestier Ursoaie drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 10273.00
94 5475 8.04.04 Drum forestier Vl. Pătrășcanilor drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 1780.22
95 5476 8.04.04 Drum forestier Valea Florii drum auto forestier 0,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 1838.00
96 5477 8.04.04 Drum forestier Pițigaie drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 6364.00
97 5478 8.04.04 Drum forestier Mâzgana drum auto forestier 7,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 624365.00
98 5479 8.04.04 Drum forestier Valea lui Topor drum auto forestier 4,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 15333.00
99 5480 8.04.04 Drum forestier Ruda drum auto forestier 5,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăiești 25336.00
100 5481 8.04.04 Drum forestier Ruda-Mâzgana drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 76177.00
101 5482 8.04.04 Drum forestier Valea Pechii drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 2676.00
102 5483 8.04.04 Drum forestier Valea Raciului drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2337.00
103 5484 8.04.04 Drum forestier Ivăniș I drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2759.00
104 5485 8.04.04 Drum forestier Ivăniș II 4,1 km drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 58141.00
105 5486 8.04.04 Drum forestier Ivăniș - Vl. Ariilor 1,9 km drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 35769.00
106 5487 8.04.04 Drum forestier Padina drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Dâmbovița, Văleni 1126.00
107 5488 8.04.04 Drum forestier Vl. Cireșului drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2059.00
108 5489 8.04.04 Drum forestier Vl. Mânăstirii drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 375.20
109 5490 8.04.04 Drum forestier Oprești drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 7563.00
110 5491 8.04.04 Drum forestier Livezeni 2,3 km drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 32153.00
111 5492 8.04.04 Drum forestier Valea Stânii 2,5 km drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 1695.00
112 5493 8.04.04 Drum forestier Calea lui Băj 3,7 km drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Bălilești 59963.00
113 5494 8.04.04 Drum forestier Vl. Bisericii I 2,4 km drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 95419.00
114 5495 8.04.04 Drum forestier Valea Bisericii II 2,3 km drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 92343.00
115 5496 8.04.04 Drum forestier Limpedea 5,5 km drum auto forestier 5,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 116733.00
116 5497 8.04.04 Drum forestier Runc drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 11144.00
117 5501 8.04.04 Drum forestier Chilimetea drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Vidra 178575.00
118 5502 8.04.04 Drum forestier Runcu drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10090.00
119 5503 8.04.04 Drum forestier Runcu Brețcani drum auto forestier 11,5 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10368.75
120 5504 8.04.04 Drum forestier Barbu drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Bolotești 12606.25
121 5505 8.04.04 Drum forestier Trei Poduri drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Vizantea 10087.50
122 5506 8.04.04 Drum forestier Peștera drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Vizantea 127033.89
123 5507 8.04.04 Drum forestier Plopu drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Vizantea 341711.25
124 152517 8.04.04 Drum forestier Valea Rea drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamente lor silvice Județul Vrancea, Vidra 861711.25
125 158248 8.30 Corectare torenți Vizantea (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 1,3 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1468011.50
126 158252 8.30 Corectare torenți Chilimetea II (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 1,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vidra 1628872.75
127 158253 8.30 Corectare torenți Peștera (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 2,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1213091.99
128 158250 8.30 Corectare torenți Pârâul Sării (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 2,5 km fond forestier Județul Vrancea, Valea Sării 1217448.10x)
129 158251 8.30 Corectare Torenți Valea Rea (ICAS) lucrări de corectare a torenților, L = 2,3 km fond forestier Județul Vrancea, Valea Rea 1376855.22
130 159125 8.04.01 Pădure ICAS Suprafața = 4.000 mp, CF = 50156, Date cadastrale = 382 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Valea Sării 2760.51
131 159127 8.04.01 Pădure ICAS Suprafața = 146.600 mp, CF = 50577,50578, Date cadastrale = 1595, 1596 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 74392.14
132 159126 8.04.01 Pădure ICAS Suprafața = 100.000 mp, CF = 50583, Date cadastrale = 1492 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 114515.78
TOTAL 40.612.506,90

ANEXA Nr. 3

LISTA
bunurilor aflate în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO 2607964 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)
Nr. inv. M.F. Cod de clasificație Denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Date de identificare Valoarea de inventar a bunurilor care se transmit institutului național Anul dobândirii/ dării în folosință Situația juridică
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5374 8.04.04 Drum forestier Pârâul Morii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 128555.00 1994 imobil în administrare
5375 8.04.04 Drum forestier Hurghiș Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Câmpulung Moldovenesc 148328.00 1994 imobil în administrare
5376 8.04.04 Drum forestier Demăcușa Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 1433665.00 1994 imobil în administrare
5377 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 743441.00 1994 imobil în administrare
5378 8.04.04 Drum forestier Ursulova Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 540082.00 1994 imobil în administrare
5379 8.04.04 Drum forestier Hurghișca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 225014.00 1994 imobil în administrare
5380 8.04.04 Drum forestier Turculova Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 149074.00 1994 imobil în administrare
5381 8.04.04 Drum forestier Pârâul Rusului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 80000.00 1994 imobil în administrare
5382 8.04.04 Drum forestier Corhana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 433091.00 1994 imobil în administrare
5383 8.04.04 Drum forestier Comănel Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 117818.00 1994 imobil în administrare
5384 8.04.04 Drum forestier Tomnatic Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 410728.00 1994 imobil în administrare
5385 8.04.04 Drum forestier Petac Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 13,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 3325645.23 1994 imobil în administrare
5386 8.04.04 Drum forestier Cozarca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 397105.00 1994 imobil în administrare
5387 8.04.04 Drum forestier Cehlena Hlena 2 Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 324169.00 1994 imobil în administrare
5388 8.04.04 Drum forestier Demăcușa Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Suceava, Moldovița 2764244.00 1994 imobil în administrare
5399 8.04.04 Drum forestier Valea Ibăneasa 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 69942.40 1994 imobil în administrare
5400 8.04.04 Drum forestier Valea Radului 5,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 191849.38 1994 imobil în administrare
5401 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 100718.69 1994 imobil în administrare
5402 8.04.04 Drum forestier Lăturoanea Mică 0,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 39531.77 1994 imobil în administrare
5403 8.04.04 Drum forestier Șipot 1,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 116285.61 1994 imobil în administrare
5404 8.04.04 Drum forestier Pelnit 0,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 16151.82 1994 imobil în administrare
5405 8.04.04 Drum forestier Tincovița 4,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 270799.37 1994 imobil în administrare
5406 8.04.04 Drum forestier Valea Mică 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 8972.71 1994 imobil în administrare
5407 8.04.04 Drum forestier Valea Mare 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Sacu 106576.65 1994 imobil în administrare
5408 8.04.04 Drum forestier Balas 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 57188.14 1994 imobil în administrare
5409 8.04.04 Drum forestier Valișor 9,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 827212.59 1994 imobil în administrare
5410 8.04.04 Drum forestier Stanisoara Mare 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 126471.58 1994 imobil în administrare
5411 8.04.04 Drum forestier Valea Cetății 3,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș-Severin, Constantin Daicoviciu 189993.72 1994 imobil în administrare
5412 8.04.04 Drum forestier Capriorul 2,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 291705.00 1994 imobil în administrare
5413 8.04.04 Drum forestier Sinova 3,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 310650.41 1994 imobil în administrare
5414 8.04.04 Drum forestier Maciova 7,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Constantin Daicoviciu 338430.78 1994 imobil în administrare
5415 8.04.04 Drum forestier Măloasa 6,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 419682.47 1994 imobil în administrare
5416 8.04.04 Drum forestier Șerbul Mare 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 370965.32 1994 imobil în administrare
5417 8.04.04 Drum forestier Turnu Ruieni 8,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 8,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 451689.13 1994 imobil în administrare
5418 8.04.04 Drum forestier Piriul Pietrii 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 98314.12 1994 imobil în administrare
5419 8.04.04 Drum forestier Iedera 1,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 60115.78 1994 imobil în administrare
5420 8.04.04 Drum forestier Căpriorul Rău 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 203558.92 1994 imobil în administrare
5421 8.04.04 Drum forestier Borlova Mare 9,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 367379.17 1994 imobil în administrare
5422 8.04.04 Drum forestier Borlovița 2,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 204216.05 1994 imobil în administrare
5423 8.04.04 Drum forestier Sebeșel 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 134925.39 1994 imobil în administrare
5424 8.04.04 Drum forestier Valea de Rug 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 134610.38 1994 imobil în administrare
5425 8.04.04 Drum forestier Slătinioara 3,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 165730.38 1994 imobil în administrare
5426 8.04.04 Drum forestier Petroșnița 3,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 208263.71 1994 imobil în administrare
5427 8.04.04 Drum forestier Cuntu 4,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Turnu Ruieni 65469.61 1994 imobil în administrare
5428 8.04.04 Drum forestier Irighiș 11,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 724840.71 1994 imobil în administrare
5429 8.04.04 Drum forestier Bolvașnița Bobu 4,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 314616.01 1994 imobil în administrare
5430 8.04.04 Drum forestier Pârâul Porcului 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Vârciorova 168597.80 1994 imobil în administrare
5431 8.04.04 Drum forestier Vl. Armeniș 4,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Armeniș 365835.00 1994 imobil în administrare
5432 8.04.04 Drum forestier Vl. Armenișului II 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Caraș- Severin, Armeniș 504553.77 1996 imobil în administrare
5433 8.04.04 Drum forestier Zizinaș 4,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 128693.87 1981 imobil în administrare
5434 8.04.04 Drum forestier Vl. Sasului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 62618.31 1971 imobil în administrare
5435 8.04.04 Drum forestier Tinoasa 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 46947.76 1983 imobil în administrare
5436 8.04.04 Drum forestier Dungu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 40234.91 1960 imobil în administrare
5437 8.04.04 Drum forestier Bușca 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 60248.15 1979 imobil în administrare
5438 8.04.04 Drum forestier Vl. Satului 6,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 183961.75 1980 imobil în administrare
5439 8.04.04 Drum forestier Vl. Dracului 8,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 8,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Tărlungeni 600892.24 1964 imobil în administrare
5440 8.04.04 Drum forestier Tesla Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 111834.95 1964 imobil în administrare
5441 8.04.04 Drum forestier Babarunca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 113816.60 1960 imobil în administrare
5442 8.04.04 Drum forestier Chișag Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 46734.19 1962 imobil în administrare
5443 8.04.04 Drum forestier Tarlung Ciorica Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 118570.15 1957 imobil în administrare
5444 8.04.04 Drum forestier Roșca 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 151809,83 1979 imobil în administrare
5445 8.04.04 Drum forestier Pârâul Cailor 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 139010,68 1977 imobil în administrare
5446 8.04.04 Drum forestier Urlatu Mare 1,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 75294,35 1980 imobil în administrare
5447 8.04.04 Drum forestier Mărcoșanu 1,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 130633,18 1986 imobil în administrare
5448 8.04.04 Drum forestier Vaida 2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 109378,34 1973 imobil în administrare
5449 8.04.04 Drum forestier Borzoș Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4107,19 1958 imobil în administrare
5450 8.04.04 Drum forestier Vl. Zimbrului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 14937,22 1965 imobil în administrare
5451 8.04.04 Drum forestier Doftana 9,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 366195,42 1985 imobil în administrare
5452 8.04.04 Drum forestier Recea de Jos Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 19797,22 1972 imobil în administrare
5453 8.04.04 Drum forestier Recea de Sus 1,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 96315,43 1977 imobil în administrare
5454 8.04.04 Drum forestier Baier Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32048,49 1967 imobil în administrare
5455 8.04.04 Drum forestier Davidoaia 0,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 51874,08 1981 imobil în administrare
5456 8.04.04 Drum forestier Tigăi 6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 512678,22 1999 imobil în administrare
5457 8.04.04 Drum forestier Pârâul Nanului 2,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 437106,07 1984 imobil în administrare
5458 8.04.04 Drum forestier Adânca de Sus 1,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 123652,31 1982 imobil în administrare
5459 8.04.04 Drum forestier Adânca de Jos 2,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 143593,45 1983 imobil în administrare
5460 8.04.04 Drum forestier Vl. Dreasa 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 99979,80 1982 imobil în administrare
5461 8.04.04 Drum forestier Gircinul Mare 9,8 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 9,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 480466,73 1992 imobil în administrare
5462 8.04.04 Drum forestier Ghircinul Mic 10,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 10,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 558327,64 1994 imobil în administrare
5463 8.04.04 Drum forestier Vl. Largă 1,2 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 32116,82 1979 imobil în administrare
5464 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,37 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 83,21 1956 imobil în administrare
5465 8.04.04 Drum forestier Vl. Fierăstrăului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,35 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 3386,65 1959 imobil în administrare
5466 8.04.04 Drum forestier Babarunca Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 65,28 1961 imobil în administrare
5467 8.04.04 Drum forestier Vărzăvoaia Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,25 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 4083,76 1957 imobil în administrare
158249 8.30 Corectare torenți Adânca de Sus (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L=1,2 km conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 907667,74 1995 imobil în administrare
148924 8.30 CT Doftana Ardeleana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 corecție torenți conform amenajamentelor silvice Județul Brașov, Săcele 2871911,04 2003 imobil în administrare
5468 8.04.04 Drum forestier Bolda Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 13229,00 1964 imobil în administrare
5469 8.04.04 Drum forestier Valea Caselor 2,6 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,6 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2339207,00 1973 imobil în administrare
5470 8.04.04 Drum forestier Greaca 7,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăești 114600,00 1977 imobil în administrare
5471 8.04.04 Drum forestier Ogrezea I 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 38044,00 1973 imobil în administrare
5472 8.04.04 Drum forestier Ogrezea II 3,0 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO2607964 drum auto forestier 3,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 37781,00 1980 imobil în administrare
5473 8.04.04 Drum forestier Valea Păducelului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 9916,00 1975 imobil în administrare
5474 8.04.04 Drum forestier Ursoaie Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 10273,00 1968 imobil în administrare
5475 8.04.04 Drum forestier Vl. Pătrășcanilor Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 1780,22 1962 imobil în administrare
5476 8.04.04 Drum forestier Valea Florii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 1838,00 1961 imobil în administrare
5477 8.04.04 Drum forestier Pițigaie Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 6364,00 1963 imobil în administrare
5478 8.04.04 Drum forestier Mâzgana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 7,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 624365,00 1950 imobil în administrare
5479 8.04.04 Drum forestier Valea lui Topor Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 15333,00 1959 imobil în administrare
5480 8.04.04 Drum forestier Ruda Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,2 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Mihăiești 25336,00 1959 imobil în administrare
5481 8.04.04 Drum forestier Ruda-Mâzgana Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 76177,00 1958 imobil în administrare
5482 8.04.04 Drum forestier Valea Pechii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Schitu Golești 2676,00 1962 imobil în administrare
5483 8.04.04 Drum forestier Valea Raciului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 2337,00 1964 imobil în administrare
5484 8.04.04 Drum forestier Ivăniș I Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2759,00 1970 imobil în administrare
5485 8.04.04 Drum forestier Ivăniș II 4,1 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,1 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 58141,00 1980 imobil în administrare
5486 8.04.04 Drum forestier Ivăniș - Vl. Ariilor 1,9 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Vulturești 35769,00 1981 imobil în administrare
5487 8.04.04 Drum forestier Padina Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,9 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Dâmbovița, Văleni 1126,00 1969 imobil în administrare
5488 8.04.04 Drum forestier Vl. Cireșului Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 2059,00 1962 imobil în administrare
5489 8.04.04 Drum forestier Vl. Mânăstirii Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 0,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 375,20 1969 imobil în administrare
5490 8.04.04 Drum forestier Oprești Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 7563,00 1962 imobil în administrare
5491 8.04.04 Drum forestier Livezeni 2,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Stâlpeni 32153,00 1981 imobil în administrare
5492 8.04.04 Drum forestier Valea Stânii 2,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Țițești 1695,00 1980 imobil în administrare
5493 8.04.04 Drum forestier Calea lui Băj 3,7 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Bălilești 59963,00 1981 imobil în administrare
5494 8.04.04 Drum forestier Vl. Bisericii I 2,4 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 95419,00 1981 imobil în administrare
5495 8.04.04 Drum forestier Valea Bisericii II 2,3 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Hârtiești 92343,00 1983 imobil în administrare
5496 8.04.04 Drum forestier Limpedea 5,5 km Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 5,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Suprafață construită Schitu Golești 116733,00 1982 imobil în administrare
5497 8.04.04 Drum forestier Runc Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,3 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Argeș, Suprafață construită Schitu Golești 11144,00 1962 imobil în administrare
5501 8.04.04 Drum forestier Chilimetea Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 6,0 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vidra 178575,00 1970 imobil în administrare
5502 8.04.04 Drum forestier Runcu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 3,8 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10090,00 1969 imobil în administrare
5503 8.04.04 Drum forestier Runcu Brețcani Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 11,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 10368,75 1970 imobil în administrare
5504 8.04.04 Drum forestier Barbu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,4 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Bolotești 12606,25 1980 imobil în administrare
5505 8.04.04 Drum forestier Trei Poduri Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 10087,50 1970 imobil în administrare
5506 8.04.04 Drum forestier Peștera Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 2,5 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 127033,89 1961 imobil în administrare
5507 8.04.04 Drum forestier Plopu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 1,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vizantea 341711,25 1964 imobil în administrare
152517 8.04.04 Drum forestier Valea Rea Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 drum auto forestier 4,7 km - pietruit conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea, Vidra 861711,25 2002 imobil în administrare
158248 8.30 Corectare torenți Vizantea (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 1,3 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1468011,50 1994 imobil în administrare
158252 8.30 Corectare torenți Chilimetea II (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 1,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vidra 1628872,75 2007 imobil în administrare
158253 8.30 Corectare torenți Peștera (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,9 km fond forestier Județul Vrancea, Vizantea 1213091,99 2007 imobil în administrare
158250 8.30 Corectare torenți Pârâul Sării (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,5 km fond forestier Județul Vrancea, Valea-Sării 1217448,10 2008 imobil în administrare
158251 8.30 Corectare torenți Valea Rea (ICAS) Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 lucrări de corectare a torenților; L = 2,3 km fond forestier Județul Vrancea, Valea Rea 1376855,22 2004 imobil în administrare
159125 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 4000 mp, CF = 50156, Date cadastrale = 382 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Valea Sării 2760,51 2004 imobil în administrare
159127 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 146.600 mp, CF = 50577, 50578, Date cadastrale = 1595, 1596 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 74392,14 2004 imobil în administrare
159126 8.04.01 Pădure ICAS Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 159 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 Suprafața = 100.000 mp, CF = 50583, Date cadastrale = 1492 conform amenajamentului silvic Județul Vrancea, Bolotești 114515,78 2004 imobil în administrare
TOTAL 40.612.506,90

ANEXA Nr. 4

4.1. Datele de identificare ale unor bunuri imobile - terenuri forestiere aflate în domeniul public al statului care trec din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

Nr. inv. M.F. Denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Suprafața totală (ha)*) Situația juridică
1363 (parțial) Vegetație forestieră supusă regimului silvic Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 47.350,00 În administrare
1364 (parțial) Terenuri forestiere pe care s-au instalat diverse obiective care servesc nevoilor de cultură, de producție ori de administrație silvică Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 743,00 În administrare
1365 (parțial) Terenuri constituite din ape curgătoare, ape stătătoare și păstrăvării Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 3,00 În administrare
1366 (parțial) Terenuri forestiere: bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri (zburătoare și marine), ravene, sărături cu crustă, mocirle și smârcuri Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA CUI RO 1590120 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" CUI RO 2607964 118,00 În administrare
48.214,00

*) La data de 30 iunie 2014.

4.2. Situația terenurilor proprietate publică a statului administrate de subunitățile fără personalitate juridică din structura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

Nr. crt. Denumirea unității de administrare Suprafața administrată de Institut conform EFF*)
- ha -
1. Ocolul silvic experimental Caransebeș 17.768
2. Ocolul silvic experimental Lechința 2.344
3. Ocolul silvic experimental Mihăești 8.432
4. Ocolul silvic experimental Tomnatic 6.850
5. Ocolul silvic experimental Vidra 8.638
6. Baza experimentală Bărăgan 333
7. Baza experimentală Craiova 19
8. Baza experimentală Săcele (inclusiv 177 ha Târgu Mureș) 2.664
9. Stațiunea experimentală Simeria 82
10. Baza experimentală Ștefănești (inclusiv 49 ha Cornetu) 489
11. Baza experimentală Hemeiuși 48
12. Baza experimentală Timișoara 75
13. Baza experimentală Tulcea 472
TOTAL: 48.214

*) Suprafața fondului forestier se regăsește în situația,,Evidența fondului forestier pe categorii de folosință" (EFF), care se depune semestrial la Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA și în raportarea statistică anuală SILV 1, care se depune la Direcția de statistică Ilfov.

ANEXA Nr. 5

LISTA BUNURILOR
proprietate publică a statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și care se dau în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorități ale administrației publice centrale) 13729380 Ministerul Educației și Cercetării Științifice
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare și, după caz, societăți comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat RO 2607964 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS)
Nr. crt. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoare de inventor (lei) Baza legală Situația juridică Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8.30 Corectare torenți Bazinul hidrografic Valea lui Topor lucrări de corectare a torenților = 4,8 km fond forestier Județul Argeș, OSE Mihăești 2012 992.507,72 Proces-verbal recepție finală nr. 14.667/18.12.2012 în administrare imobil
2 8.30 Corectare torenți Bazinul hidrografic Mâzgana lucrări de corectare a torenților = 7,7 km fond forestier Județul Argeș, OSE Mihăești 2012 1.611.136,55 Proces-verbal recepție finală nr. 14.669/18.12.2012 în administrare imobil
3 8.30 Corectare torenți Puțul lui Dumbravă lucrări de corectare a torenților = 2,2 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1987 35.201,25 Proces-verbal nr. 1.278/26.03.2015 în administrare imobil
4 8.30 Corectare torenți Vitănești lucrări de corectare a torenților = 5,2 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1987 38.083,75 Proces-verbal nr. 1.277/06.03.2015 în administrare imobil
5 8.30 Corectare torenți Găgești lucrări de corectare a torenților = 1,8 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1987 35.143,75 Proces-verbal nr. 1.279/26.03.2015 în administrare imobil
6 8.30 Corectare torenți Chilimetea lucrări de corectare a torenților = 1,5 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1999 43.333,75 Proces-verbal FN/15.12.1989 în administrare imobil
7 8.30 Corectare torenți Vidra lucrări de corectare a torenților = 1 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1999 39.135,00 Proces-verbal FN/19.08.1988 în administrare imobil
8 8.30 Corectare torenți Colacu - Valea Sării lucrări de corectare a torenților = 1,9 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1999 33.417,50 Proces-verbal FN/19.12.1987 în administrare imobil
9 8.30 Corectare torenți Pârâul Sărat lucrări de corectare a torenților = 0,4 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1999 25.617,50 Proces-verbal nr. 1.280/26.03.2015 în administrare imobil
10 8.30. Corectare torenți Valea Sării lucrări de corectare a torenților = 1,6 km fond forestier Județul Vrancea OSE Vidra 1975 12.975.00 Proces-verbal FN/21.04.1989 în administrare imobil
11 8.30. Corectare torenți Prisaca - Valea Sării lucrări de corectare a torenților = 2,2 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1989 21.582,50 Proces-verbal nr. 4.231/30.12.1978 în administrare imobil
12 8.30. Corectare torenți Prisaca II lucrări de corectare a torenților = 1,4 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1988 24.560,00 Proces-verbal nr. 1.281/26.03.2015 în administrare imobil
13 8.30. Corectare torenți Bozu Bârsești lucrări de corectare a torenților = 1,2 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1988 47.457,50 Proces-verbal nr. 1.229/27.11.1992 în administrare imobil
14 8.30. Corectare torenți Canal Bîrsești lucrări de corectare a torenților = 0,5 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1987 23.208,75 Proces-verbal nr. 1.282/26.03.2015 în administrare imobil
15 8.30. Corectare torenți Baraj Bîrsești lucrări de corectare a torenților = 0,3 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1975 24.681,25 Proces-verbal nr. 1.283/26.03.2015 în administrare imobil
16 8.30. Corectare torenți Bîrsești-Caciu lucrări de corectare a torenților = 2,6 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1984 29.238,75 Proces-verbal FN/28.12.1985 în administrare imobil
17 8.30. Corectare torenți Curteni Caciu lucrări de corectare a torenților = 1,4 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1984 31.777,00 Proces-verbal FN/24.06.1987 în administrare imobil
18 8.30. Corectare torenți Vasui-Vrâncioaia lucrări de corectare a torenților = 4,9 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1994 176.025,00 Proces-verbal nr. 6.376/28.12.1990 în administrare imobil
19 8.30. Corectare torenți Coza Satului lucrări de corectare a torenților = 5,6 km fond forestier Județul Vrancea, OSE Vidra 1994 110.797,50 Proces-verbal nr. 1.284/26.03.2015 în administrare imobil
20 8.04.04 Drum forestier Răchitaș Șoimu Drum auto forestier lungime = 3,8 km suprafața = 2,1 ha Conform amenajamentelor silvice Județul Vrancea OSE Vidra 2007 806.248.81 Proces-verbal nr. 1.123/06.03.2009 în administrare imobil
TOTAL: 4.162.128,83

ANEXA Nr. 6

Subunitățile fără personalitate juridică din structura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" (fostul Institut de Cercetări și Amenajări Silvice - ICAS București)

Nr. crt. Denumirea subunității Sediul
1 Centrala institutului național Județul Ilfov, localitatea Voluntari, Bd. Eroilor nr. 128
Punct de lucru Tulcea Județul Tulcea, localitatea Tulcea, Str. Isaccei nr. 25
2 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Brașov Județul Brașov, localitatea Brașov, str. Cloșca nr. 13
Baza experimentală Săcele Județul Brașov, localitatea Săcele, Str. Ogrăzii nr. 22
3 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Pitești Județul Argeș, localitatea Pitești, str. Trivale nr. 80
Atelier de cercetare Mihăești Județul Argeș, comuna Mihăești
Ocolul silvic experimental Mihăești Județul Argeș, comuna Mihăești
4 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Câmpulung Moldovenesc Județul Suceava, localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. 73 bis
Secție de cercetare-dezvoltare și experimentare-producție de proiectare Roman Județul Neamț, localitatea Roman, Bulevardul Republicii nr. 34
Colective de cercetare-dezvoltare Bacău Județul Bacău, localitatea Bacău, str. Ștefan cel Mare nr. 28
Baza experimentală Hemeiuși Județul Bacău, comuna Hemeiuși
Ocolul silvic experimental Tomnatic Județul Suceava, localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Bucovinei nr. 73 bis
5 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Timișoara Județul Timiș, localitatea Timișoara, Aleea Pădurea Verde nr. 1
Colective de cercetare-dezvoltare Caransebeș Județul Caraș-Severin, localitatea Caransebeș, str. Godeanu nr. 7
Secție de cercetare și experimentare producție Simeria Județul Hunedoara, localitatea Simeria, str. Biscariei nr. 1
Baza experimentală Simeria Județul Hunedoara, localitatea Simeria, str. Biscariei nr. 1
Baza experimentală Timișoara Județul Timiș, localitatea Bazoș
Pepinieră Dobra Județul Hunedoara, localitatea Dobra
Ocolul silvic experimental Caransebeș Județul Caraș-Severin, localitatea Caransebeș, str. Godeanu nr. 7
6 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Bistrița Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, str. Mihai Viteazu nr. 2
Atelier de cercetare și experimentare - producție Cluj-Napoca Județul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, str. Horea nr. 65
Baza experimentală Târgu Mureș Județul Mureș, localitatea Târgu Mureș, str. George Enescu nr. 6
Păstrăvăria Gilău Județul Cluj, localitatea Gilău
Ocolul silvic experimental Lechința Județul Bistrița-Năsăud, localitatea Lechința, Str. Principală nr. 352
7 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Craiova Județul Dolj, localitatea Craiova, str. George Enescu nr. 24
Baza experimentală Craiova Județul Dolj, localitatea Craiova, str. George Enescu nr. 24
8 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Focșani Județul Vrancea, localitatea Focșani, Str. Republicii nr. 7
Ocolul silvic experimental Vidra Județul Vrancea, comuna Vidra
9 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Oradea Județul Bihor, localitatea Oradea, bd. Ștefan cel Mare nr. 70
10. Stațiunea de Experimentare-Producție Ștefănești Județul Ilfov, localitatea Voluntari, Bd. Eroilor nr. 128
Baza experimentală Ștefănești Județul Ilfov, localitatea Voluntari, Bd. Eroilor nr. 128
Baza experimentală Cornetu Județul Ilfov, localitatea Cornetu, str. Taberei, FN
Baza experimentală Bărăgan Județul Călărași, comuna Perișoru
Baza experimentală Tulcea Județul Tulcea, localitatea Babadag

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...