Cumpără forma actualizată
  •  

Alegerea autorităților administrației publice locale - Stabilirea și constatarea rezultatelor alegerilor -
SECȚIUNEA 1
Stabilirea rezultatelor votării

Art. 93. -

(1) După închiderea secției de vot, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează: Puneri în aplicare (2)

a) verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare. Dispariția uneia sau a mai multor ștampile se consemnează la pct. i) al procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);

b) anulează buletinele de vot neîntrebuințate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mențiunii "ANULAT" și aplicarea ștampilei de control a secției de votare; în cazul în care există pachete intacte cu buletine de vot, mențiunea "ANULAT" se înscrie o singură dată pe pachetul respectiv și se aplică o singură dată ștampila de control a secției de votare; numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);

c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă și în copia de pe lista electorală complementară primite din partea primarului unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază își are sediul secția de votare. Este interzis ca pe aceste liste să existe ștersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 85 alin. (4) lit. d), art. 87 și, respectiv, art. 91 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul procesului-verbal prevăzut la art. 94 alin. (3);

d) stabilește numărul alegătorilor prezenți la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secția de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul- verbal la pct. b1), b2), respectiv b3) și b4) din modelul prevăzut la art. 94 alin. (3);

e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidențiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București și primarul general al municipiului București; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

f) citește cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidați care a fost votată sau, după caz, numele și prenumele candidatului independent ori numele și prenumele candidatului pentru funcția de primar care a fost votat și arată buletinul de vot celor prezenți; buletinele de vot deschise sunt selectate în funcție de consiliul local, primar, consiliul județean și, după caz, în funcție de Consiliul General al Municipiului București și de primarul general al municipiului București, sunt așezate în funcție de partide politice, alianțe politice, alianțe electorale sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale și de candidați independenți și sunt numărate și legate separat; Modificări (1), Modele (2)

g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul județean, respectiv pentru primar, de către un membru al biroului electoral al secției de votare, desemnat de președinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenți și candidați, aceștia au dreptul să întocmească și ei un tabel; în cazul municipiului București, se întocmește și un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului București, precum și unul pentru primarul general al municipiului București; Modificări (1)

h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu și numărul total al votanților, numărul total al voturilor nule, listele de candidați sau, după caz, numele și prenumele candidaților independenți și numele și prenumele candidaților pentru funcția de primar, precum și numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale; Modificări (1)

i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ștampila de control a secției de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ștampila "VOTAT" sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara patrulaterelor; votul este valabil în cazul în care, deși ștampila aplicată a depășit limitele patrulaterului, opțiunea alegătorului este evidentă; buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. Puneri în aplicare (3)

(2) Deschiderea urnelor se face numai în prezența membrilor biroului și, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegați, reprezentanții tuturor partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au participat la alegeri și nu au reprezentanți în biroul electoral al secției de votare. Acreditarea delegaților se face de către birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizațiilor județene ale partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, făcută cu cel puțin două zile înaintea datei alegerilor. Puneri în aplicare (5)

Art. 94. - Puneri în aplicare (3)

(1) După numărarea voturilor, președintele biroului electoral al secției de votare încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul județean și pentru primar, câte un proces- verbal, în două exemplare. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(2) În municipiul București, președintele biroului electoral al secției de votare încheie, după același model, și câte un proces- verbal pentru Consiliul General al Municipiului București și câte unul pentru primarul general al municipiului București. Puneri în aplicare (1)

(3) Procesul-verbal cuprinde: Puneri în aplicare (2)

a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secția de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),

din care:

a1) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);

a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);

a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);

a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);

b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale existente la secție (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),

din care:

b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în lista electorală permanentă;

b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în copia de pe lista electorală complementară;

b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale suplimentare;

b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);

d) numărul voturilor nule;

e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);

f) numărul buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate;

g) numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare listă de candidați sau de fiecare candidat independent pentru funcția de consilier, ori, după caz, numărul voturilor valabil exprimate, obținute de fiecare candidat pentru funcția de primar; Modificări (1)

h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate și a modului de soluționare a acestora, precum și a contestațiilor înaintate biroului electoral de circumscripție;

i) numărul ștampilelor cu mențiunea "VOTAT"; se menționează dispariția uneia sau mai multor ștampile, dacă este cazul, precum și starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.

(4) Procesele-verbale se semnează de președinte și de membrii biroului electoral al secției de votare și poartă ștampila de control. Semnăturile se pun în dreptul numelui și prenumelui și, după caz, al apartenenței politice, respectiv după indicarea denumirii abreviate a partidului politic pe care îl reprezintă. Puneri în aplicare (2)

(5) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral nu are nicio influență asupra valabilității procesului-verbal și a alegerilor. Președintele menționează motivele care au împiedicat semnarea. Puneri în aplicare (2)

(6) Membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare li se eliberează, la cerere, de către președintele biroului electoral o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulată în scris înainte de întocmirea procesului-verbal. Puneri în aplicare (2)

Art. 95. - Jurisprudență

(1) În timpul operațiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numărare și totalizare a voturilor, precum și de înregistrare a rezultatului votării în procesele-verbale se pot face întâmpinări cu privire la aceste operațiuni. Modele (4)

(2) Biroul electoral al secției de votare hotărăște de îndată asupra întâmpinărilor formulate.

(3) Împotriva soluției date cu ocazia rezolvării întâmpinării se pot formula contestații în scris. Contestațiile se prezintă președintelui biroului electoral al secției de votare, care eliberează depunătorului o dovadă de primire. Modele (4)

Art. 96. - Puneri în aplicare (1)

(1) Pentru consiliul local, pentru consiliul județean, respectiv pentru primar se întocmește câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal și contestațiile formulate, precum și buletinele de vot nule și cele contestate. Dosarele se sigilează, se ștampilează, se transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne și se predau biroului electoral de circumscripție de către președintele biroului electoral al secției de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. Președintele biroului electoral al secției de votare trebuie însoțit de cel puțin 2 membri ai biroului, stabiliți prin tragere la sorți de către președinte. Modificări (1)

(2) Predarea dosarelor se face pe bază de proces-verbal.

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 115/2015:
Circumscripțiile electorale
Secțiile de votare
Registrul electoral și listele electorale
Birourile electorale
Candidaturile
Buletinele de vot
Campania electorală
Stabilirea rezultatelor votării
Constatarea rezultatelor alegerilor
Modele:
Contestație pentru secretul votului
Întâmpinare pentru numărarea voturilor
Întâmpinare pentru persoane care nu au voie să staționeze lângă secția de votare
Întâmpinare pentru aglomerația din secția de votare
Întâmpinare pentru secretul votului
Contestație pentru aglomerație în secția de votare
Contestație pentru secretul votului
Contestație pentru persoane care nu au voie să staționeze lângă secția de votare
;
se încarcă...