Art 137 Modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 | Lege 115/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea Legii administrației publice locale nr 215/2001 -
Art. 137. -

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Acest drept se exercită de consiliile locale și primari, precum și de consiliile județene, autorități ale administrației publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat."

2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei, orașului sau municipiului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:

Numărul locuitorilor comunei sau ai orașului Numărul consilierilor
până la 1.500 9
între 1.501 și 3.000 11
între 3.001 și 5.000 13
între 5.001 și 10.000 15
între 10.001 și 20.000 17
între 20.001 și 50.000 19
între 50.001 și 100.000 21
între 100.001 și 200.000 23
între 200.001 și 400.000 27
peste 400.000 31"

3. La articolul 55, alineatul (7) se abrogă.

4. La articolul 57, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție."

5. La articolul 69, alineatul (6) se abrogă.

6. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 88. -

Numărul membrilor fiecărui consiliu județean se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor județului, conform populației după domiciliu raportate de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, după cum urmează:

Numărul locuitorilor județului Numărul consilierilor
până la 350.000 31
între 350.001 și 500.000 33
între 500.001 și 650.000 35
peste 650.000 37"

7. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 89. -

Pentru validarea mandatelor consilierilor județeni se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 30, instanța competentă fiind tribunalul."

8. Articolele 891-893 se abrogă.

9. Articolul 90 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 90. -

La constituirea consiliului județean se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 31-35."

10. La articolul 101, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

(1) Consiliul județean alege dintre membrii săi un președinte și 2 vicepreședinți.

(2) Președintele și vicepreședinții se aleg cu votul secret al majorității consilierilor județeni în funcție.

(3) Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean se face cu votul secret a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea motivată a cel puțin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcție a președintelui sau a vicepreședinților consiliului județean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului județean."

11. La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Președintele consiliului județean răspunde în fața consiliului județean de buna funcționare a administrației publice județene."

12. Articolul 1021 se abrogă.

13. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 108. -

(1) Președintele și vicepreședinții consiliului județean își păstrează calitatea de consilier județean.

(2) Prevederile art. 69 și 71 se aplică în mod corespunzător și președintelui consiliului județean."

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 115/2015:
Art 127 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 128 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 129 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 130 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 131 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 132 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 133 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 134 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 135 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 136 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 137 Modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
Art 29 "
Art 88 "
Art 89 "
Art 90 "
Art 101 "
Art 108 "
Art 138 Modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
Art 139 Modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Art 12 "
Art 13 "
;
se încarcă...