Parlamentul României

Legea nr. 114/2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 20 mai 2015.

În vigoare de la 23 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Partidele politice se pot organiza și funcționa la nivel național, la nivel local sau atât la nivel național, cât și local, conform statutului propriu.

. . . . . . . . . .

(4) Partidele politice își pot organiza structuri interne potrivit statutului propriu. Structurile interne pot reprezenta partidul politic față de terți la nivelul corespunzător, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora."

2. La articolul 10, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale;".

3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizații teritoriale, care au numărul minim de membri prevăzut de statut."

4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Adunarea generală a membrilor și organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului politic și ale eventualelor organizații teritoriale ale sale. Conducerile organizațiilor teritoriale se aleg pentru o perioadă determinată, prevăzută de statut."

5. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru partidele care optează pentru organizații atât la nivel național, cât și la nivel local, delegații la adunare sunt aleși de organizațiile teritoriale, prin vot secret."

6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În statutul partidelor se pot prevedea și alte modalități de reprezentare a membrilor organizațiilor locale."

7. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al partidului politic și de cel puțin 2 membri fondatori;".

8. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) actul de constituire, semnat de cel puțin 3 membri fondatori;".

9. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Lista semnăturilor membrilor fondatori trebuie să conțină numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul actului de identitate, seria și numărul acestuia, precum și semnătura. Membrii fondatori ai unui partid politic pot fi numai cetățeni cu drept de vot.

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută la art. 326 din Codul penal.

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 3 membri fondatori.

(4) Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori și al declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta lege."

10. Articolul 27 se abrogă.

11. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 40. -

(1) În urma fuziunii prin contopire a unor partide politice rezultă un partid politic nou, care se subrogă în drepturile și obligațiile partidelor politice care au fuzionat și care, în termen de 10 zile, trebuie să se conformeze prevederilor art. 18."

12. La articolul 44, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională, pentru încălcarea art. 30 alin. (7) și art. 40 alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată;".

13. La articolul 46 alineatul (1), litera f) se abrogă.

14. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în două campanii electorale succesive, cu excepția celei prezidențiale, în minimum 75 de circumscripții electorale în cazul alegerilor locale, respectiv o listă completă de candidați în cel puțin o circumscripție electorală sau candidați în cel puțin 3 circumscripții electorale, în cazul alegerilor parlamentare."

15. Articolul 48 se abrogă.

16. La articolul 53, alineatele (2) și (3) se abrogă.

17. La articolul 54, alineatul (4) se abrogă.

18. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 55. -

Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi, cu excepția art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, art. 46 alin. (1) lit. e), art. 47 și 53."

19. După articolul 57 se introduce anexa cu titlul "Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori/Lista semnăturilor membrilor fondatori pentru înscrierea partidului politic . . . . . . . . . .", cu următorul cuprins:

"

ANEXĂ

Modelul listei semnăturilor membrilor fondatori/Lista semnăturilor membrilor fondatori pentru înscrierea partidului politic . . . . . . . . . .*)

Localitatea . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . .

Nr. crt. Semnătura Numele și prenumele membrului Data nașterii Adresa Act de identitate
Tip Seria Numărul

Întocmit de . . . . . . . . . .**)

Declarație

Subsemnatul, . . . . . . . . . . (numele și prenumele), domiciliat în . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., în comuna/orașul/municipiul . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor al C.I.(B.I.) seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., declar pe propria răspundere că toate semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de . . . . . . . . . . poziții, sunt autentice.

NOTĂ:

Lista este act public și se află sub incidența art. 326 din Codul penal.

*) Se înscrie denumirea partidului politic.

**) Se înscriu numele și prenumele persoanei care a întocmit lista."

Art. II. -

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 19 mai 2015.

Nr. 114.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...