Adunarea Constituantă

Hotărârea nr. 1/1990 privind Regulamentul Adunării Constituante

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 1990
Formă aplicabilă de la 02 martie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Adunarea Constituantă adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. -

Potrivit Decretului-lege nr. 92/1990, Adunarea Deputaților și Senatul, în ședință comună, se constituie de drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituției României.

Adunarea Constituantă se întrunește în ședință la convocarea președinților celor două camere.

Art. 2. -

În prima sa ședință, care va fi condusă de președintele Senatului, Adunarea Constituantă ia în dezbatere regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 3. -

Ședințele Adunării Constituante sînt prezidate, prin rotație, de către președintele Senatului și președintele Adunării Deputaților.

Art. 4. -

Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Adunării Constituante se dezbate articol cu articol.

Art. 5. -

După adoptarea regulamentului, adunarea își formează Comitetul Adunării Constituante, compus din președinții, vicepreședinții și secretarii celor două camere.

Art. 6. -

După formarea Comitetului Adunării Constituante se va proceda la alegerea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României, formată din deputați, senatori și specialiști în domeniul dreptului constituțional și al altor științe socio-umane, aceștia din urmă neavînd vot deliberativ.

Propunerile de deputați și senatori, membri ai comisiei, se vor face respectîndu-se, pe cît posibil, configurația politică a celor două camere.

Art. 7. -

Numărul membrilor Comisiei de redactare a proiectului Constituției și componența acesteia vor fi aprobate de Adunarea Constituantă, la propunerea comitetului acesteia, prin vot deschis, majoritatea necesară fiind de jumătate plus unu din numărul total al membrilor Adunării Constituante.

Dacă această majoritate nu se realizează la primul tur de scrutin, se organizează un al doilea tur de scrutin, în urma căruia vor fi declarați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 8. -

Comisia de redactare a proiectului Constituției României își va alege un președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari și își va adopta un regulament de funcționare. Hotărîrile în cadrul comisiei se iau cu votul majorității membrilor săi.

Art. 9. -

Comisia de redactare a proiectului de Constituție va elabora și prezenta Adunării Constituante, într-o primă etapă, principiile și structura pe capitole ale viitorului proiect de Constituție. După aprobarea acestora, comisia va redacta textul integral al fiecărui capitol, care va fi supus spre dezbatere și aprobare Adunării Constituante.

Art. 10. -

Pentru asigurarea corelării textelor proiectului de Constituție, după închiderea fazei de discutare și aprobare a acestuia, Adunarea Constituantă va relua în dezbatere acele dispoziții sau necorelări impuse de modificările ce s-au adus proiectului pe parcursul discutării acestuia.

Art. 11. -

Adunarea Constituantă se întrunește pentru a dezbate și adopta proiectul Constituției României la data și orele pe care le va stabili Comitetul Adunării Constituante. În funcție de necesități, acesta va putea fixa ca dezbaterile să aibă loc de mai multe ori pe săptămînă.

Art. 12. -

Cu excepția votării finale a proiectului de Constituție, prin vot nominal, pentru care este necesară o majoritate calificată de două treimi din numărul total al deputaților și senatorilor ce compun Adunarea Constituantă, toate celelalte hotărîri ale acesteia se iau cu majoritatea de voturi din totalul membrilor ei, afară de cazul în care prezentul regulament nu prevede altfel.

Dezbaterea în Adunarea Constituantă a Tezelor pentru elaborarea proiectului de Constituție a României se face pe titluri și capitole. Prin teză, în sensul prezentului regulament, se înțelege textul fiecărui punct din anteproiectul Comisiei de redactare a proiectului de Constituție a României.

Pot prezenta propuneri și observații asupra tezelor grupurile parlamentare din Senat și Adunarea Deputaților, prin 1-3 reprezentanți. În mod excepțional, cu acordul Adunării Constituante, președintele adunării poate acorda cuvîntul la încă 1-2 reprezentanți ai grupurilor parlamentare, atunci cînd se ivesc probleme deosebite ce implică clarificări sau dezbateri suplimentare.

Președintele Adunării Constituante va acorda cuvîntul și la cîte un deputat sau senator din formațiunile sau partidele politice care nu au aderat la un grup parlamentar.

Înaintea prezentării poziției grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei de redactare a proiectului de Constituție vor da explicații de ordin științific și juridic și vor prezenta sinteze asupra propunerilor și observațiilor cu care a fost sesizată comisia.

Grupurile parlamentare își exprimă opinia în ordinea rezultată din tragerea la sorți pentru fiecare titlu în parte, asigurîndu-se alternanța cîte unui reprezentant din cei prevăzuți la alin. 3 din prezenta hotărîre.

După prezentarea poziției grupurilor parlamentare, președintele Adunării Constituante poate consulta Comisia de redactare a proiectului de Constituție asupra propunerilor formulate în cadrul dezbaterilor.

Propunerile și observațiile vor fi supuse aprobării în următoarea ordine:

a) propunerile și observațiile de eliminare totală a tezei;

b) propunerile și observațiile care implică modificarea conținutului tezei;

c) propunerile și observațiile care implică introducerea unei noi teze.

Propunerile și observațiile care implică modificarea formulărilor, cum sînt adăugiri, eliminări de termeni sau altele asemenea, rămîn în atenția comisiei, în vederea redactării proiectului de Constituție.

Se supune aprobării Adunării Constituante fiecare teză în parte.

Fiecare grup parlamentar poate propune Comitetului Adunării Constituante ca pentru aprobarea anumitor teze să se adopte procedura votului secret.

Comitetul va examina propunerea și o va supune, cu recomandarea sa, dezbaterii Adunării Constituante.

Art. 13. -

În măsura în care prevederile prezentului regulament nu sînt îndestulătoare, ele se completează cu dispozițiile corespunzătoare cuprinse în regulamentele Adunării Deputaților și Senatului.

Art. 14. -

Prezentul regulament se aprobă cu votul majorității membrilor Adunării Constituante.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...