Parlamentul României

Legea nr. 113/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2015.

În vigoare de la 21 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și controlul finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

(2) Principiile finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale sunt următoarele:

a) principiul legalității;

b) principiul egalității de șanse;

c) principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor;

d) principiul independenței partidelor politice și a candidaților față de finanțatori;

e) principiul integrității competiției politice și electorale."

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt:

a) cotizații ale membrilor de partid;

b) donații, legate și alte liberalități;

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 12;

d) subvenții de la bugetul de stat;

e) împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice.

(2) Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancțiunea nulității absolute, însoțite de documente de predare-primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a acestora.

(3) Termenul de restituire prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai mare de 3 ani.

(4) Împrumuturile în bani și restituirea acestora se pot face numai prin virament bancar.

(5) Împrumuturile în bani care nu sunt restituite în termenul prevăzut la alin. (3) se pot constitui în donații numai cu acordul părților și numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donații prevăzut la art. 5 alin. (1), până la concurența acestui plafon.

(6) Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime brute pe țară se supun condițiilor de publicitate prevăzute la art. 9.

(7) Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianțe politice sau electorale și candidați independenți către persoane fizice sau juridice este interzisă.

(8) Partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obligația de a-și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile aplicabile.

(9) Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice și ale organizațiilor teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii.

(10) Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite de impozite și taxe."

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Eficiența și oportunitatea cheltuielilor partidelor politice, alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale se hotărăsc de către organele de conducere ale acestora, potrivit statutului lor."

4. La articolul 4, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară.

(5) Lista prevăzută la alin. (4) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, valoarea și data la care a fost plătită cotizația."

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(3) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).

(5) Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).

(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de către evaluatori autorizați potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie.

(8) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (7).

(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un avantaj economic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (8)."

6. După articolul 5 se introduc trei noi articole, articolele 51-53, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.

(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Prevederile art. 5 alin. (7)-(9), precum și ale art. 10 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. -

(1) Donațiile care au ca obiect imobile cu destinația de sedii ale partidelor politice sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2), (3), (4) și (5).

(2) Donațiile în bani cu sarcina de a achiziționa clădiri cu destinația de sediu al partidului politic sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2), (3), (4) și (5).

(3) Partidul politic are obligația de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2) în termenul și condițiile prevăzute de contractul de donație.

(4) Termenul de îndeplinire al sarcinii prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 2 ani.

(5) Neîndeplinirea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea excepțiilor prevăzute la alin. (1) și (2).

Art. 53. -

Donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară se vor efectua numai prin conturi bancare."

7. La articolul 8, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Toate donațiile, inclusiv cele confidențiale, vor fi înregistrate și evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu menționarea datei la care au fost făcute și a altor informații care să permită identificarea surselor de finanțare și a donatorilor.

(2) Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în contabilitate la valoarea de piață de la momentul donației."

8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau împrumutătorului, cetățenia, valoarea, felul donației sau împrumutului și data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și termenul de restituire al acestuia;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, felul donației sau a împrumutului și data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și termenul de restituire al acestuia."

9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pentru finanțarea campaniilor electorale."

10. La articolul 11, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația.

. . . . . . . . . .

(3) Donațiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor."

11. La articolul 12 alineatul (1), literele b) -d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială;

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;

d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor prevăzute la lit. b);".

12. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic."

13. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent din activitățile prevăzute la alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de activitate și sursă."

14. La articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data de 30 aprilie a anului următor."

15. La articolul 14, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Subvenția de la bugetul de stat se acordă în funcție de următoarele criterii:

a) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaților și Senat;

b) numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autoritățile administrației publice locale.

(4) În cazul alianțelor politice sau electorale, subvenția se va împărți între membrii alianței după numărul de mandate obținute."

16. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. -

La solicitarea Autorității Electorale Permanente, Biroul Electoral Central are obligația să comunice numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile parlamentare generale, numărul de candidați declarați aleși, pe partide și/sau alianțe și sexe, numărul de voturi obținute de partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale la alegerile generale pentru consilierii județeni și consilierii municipiului București, precum și numărul de candidați declarați aleși la aceste alegeri pe partide și/sau alianțe și sexe."

17. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Subvenția de la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenții de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidența contabilă a partidelor politice.

(2) La nivelul Autorității Electorale Permanente se constituie un compartiment specializat pentru alocarea subvenției de la bugetul de stat.

(3) Subvențiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire."

18. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. -

(1) Acordarea subvenției de la bugetul de stat poate fi suspendată temporar, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, pentru încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (8), art. 4 alin. (4), art. 9, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (4), art. 20 alin. (1) și (2), art. 39 și art. 40 alin. (2), până la îndeplinirea cerințelor legale."

19. La articolul 20 alineatul (1), litera l) se abrogă.

20. La articolul 20 alineatul (1), după litera l) se introduc șase noi litere, literele m)-s), cu următorul cuprins:

"

m) cheltuieli cu comisioane bancare;

n) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor;

o) cheltuieli de întreținere și reparații auto;

p) cheltuieli cu prime de asigurare;

r) cheltuieli de transport;

s) cheltuieli cu combustibili și carburanți."

21. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora."

22. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

(1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.

(2) La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central.

(3) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către mandatarul financiar, la împuternicirea acestora.

(4) Fondurile obținute de către partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului.

(5) Aportul financiar prevăzut la art. 13 alin. (1) nu poate face obiectul transferului în conturile bancare pentru campania electorală.

(6) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar sunt următoarele:

a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;

b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;

c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;

d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;

e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;

f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;

g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;

h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;

i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;

j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;

k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;

l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;

m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;

n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului București;

o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;

p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.

(7) În cazul alegerilor locale, contribuțiile prevăzute la alin. (6), precum și sumele transferate de la nivel central conform art. 232 alin. (4) se cumulează la nivelul circumscripției electorale județene și pot fi redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, respectiv în cele județene prin decizie a partidelor politice, a partidelor sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel județean.

(8) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu instituții bancare.

(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume într-unul dintre conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligația de a preda mandatarului financiar județean o declarație cu indicarea sursei contribuției.

(10) Contribuțiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar.

(11) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.

(12) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.

(13) Contribuțiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile prezentului articol se confiscă și se fac venit la bugetul de stat."

23. După articolul 23 se introduc trei noi articole, articolele 231-233, cu următorul cuprins:

"

Art. 231. -

Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele prevăzute la art. 11 alin. (2) de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți este interzisă.

Art. 232. -

(1) La nivel central, suplimentar față de contribuțiile pentru campania electorală prevăzute la art. 23, partidul politic poate depune sume reprezentând contribuții pentru campania electorală proprie într-un cont deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.

(2) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

a) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;

b) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.

(3) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.

(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 23 și în prezentul articol.

(5) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Art. 233. -

(1) În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la nivel național în cazul referendumului național sau la nivel județean/al municipiului București în cazul referendumului local.

(2) Contribuțiile destinate campaniei pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale.

(3) Limitele maxime ale contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum sunt următoarele:

a) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului comunei;

b) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului orașului;

c) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului;

d) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului municipiului București;

e) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general al municipiului București;

f) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea consiliului județean;

g) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru probleme de interes național sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituției.

(4) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum."

24. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 24. -

(1) Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar."

25. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română."

26. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 26. -

(1) Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către mandatari financiari.

(2) Eficiența și oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidații independenți.

(3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale sau de către candidații independenți.

(4) Un partid politic, o alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale va avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar financiar desemnat la nivelul fiecărui județ, sector al municipiului București și la nivelul municipiului București.

(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții:

a) asigură evidența operațiunilor financiare, la nivel național, în cazul alegerilor pentru funcția de Președinte al României, al alegerilor pentru reprezentanții României în Parlamentul European și al referendumului național;

b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora;

c) asigură evidența operațiunilor financiare, derulate prin conturile prevăzute la art. 232 în cazul alegerilor locale și parlamentare;

d) reprezintă partidul politic în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă;

e) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic;

f) asigură evidența operațiunilor financiare pentru circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat;

g) depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor aferente campaniei electorale, lista candidaților către care urmează să se facă restituirea contribuțiilor încasate pentru campania electorală, vizată de conducerea partidului politic la nivel județean sau la nivel central, după caz.

(6) Mandatarul financiar desemnat la nivel județean, la nivelul municipiului București sau la nivelul sectorului municipiului București îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează evidența operațiunilor financiare efectuate în campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat;

b) îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile mandatarului financiar coordonator, în cazul candidaților independenți și al organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care propun candidaturi numai la nivel național.

(7) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale și de respectarea prevederilor art. 23-25.

(8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii specializate de contabilitate.

(9) Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea de servicii de contabilitate.

(10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari.

(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.

(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.

(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă.

(14) Candidații nu pot fi mandatari financiari."

27. Articolul 27 se abrogă.

28. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) În campania electorală, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu alegătorii, utilizare a televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a celorlalte mijloace de informare în masă.

(2) În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală:

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală;

c) publicitate în presa scrisă;

d) materiale de propagandă electorală online;

e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite.

(3) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date:

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianței politice care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;

c) codul unic de identificare prevăzut la art. 26 alin. (13);

d) tirajul, unde este cazul.

(4) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora - candidați independenți, partide politice sau alianțe politice.

(5) Producerea și difuzarea de materiale de propagandă electorală în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta lege este interzisă.

(6) Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau a referendumului.

(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care îndeplinește următoarele condiții:

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau referendum, clar identificat;

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la organizarea alegerilor;

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului."

29. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală sau pentru referendum într-o circumscripție electorală națională sau într-o circumscripție electorală județeană/a municipiului București/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală sau pentru referendum, prevăzute la art. 23-233 pentru circumscripția electorală respectivă."

30. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor prevăzute la art. 23 și 232.

(2) Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele destinații:

a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

g) cheltuieli pentru comisioane bancare.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător campaniei pentru referendum.

(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute la art. 29 alin. (5) - (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare."

31. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, partidele politice, alianțele politice și candidații independenți vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30.

(2) Sumele ce depășesc plafoanele prevăzute la art. 30 se fac venit la bugetul de stat."

32. Articolul 33 se abrogă.

33. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30."

34. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

"

Art. 341. -

Veniturile și cheltuielile alianțelor electorale se încasează, respectiv se efectuează numai de către partidele politice, alianțele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care le compun."

35. La articolul 35, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale.

(2) Controlul privind subvențiile de la bugetul de stat va fi efectuat în mod simultan și de Curtea de Conturi, conform dispozițiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată."

36. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) Întreg personalul Autorității Electorale Permanente beneficiază de un spor pentru complexitate a muncii de 30%, aplicat la salariul de bază brut lunar. Prevederile art. 22 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică Autorității Electorale Permanente."

37. La articolul 35, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Documentele și informațiile pe care le poate solicita Autoritatea Electorală Permanentă pot fi în legătură exclusiv cu activitățile partidelor politice care privesc obținerea de venituri și realizarea de cheltuieli."

38. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

"

Art. 351. -

(1) Pentru a verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente și informații de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost partidelor politice, precum și de la orice instituție publică.

(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele și informațiile solicitate.

(3) Partidele politice au obligația de a permite accesul organelor de control ale Autorității Electorale Permanente în sediile lor.

(4) Partidele politice și persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a prezenta Autorității Electorale Permanente toate documentele și informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării."

39. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

(1) Anual și ori de câte ori este sesizată, Autoritatea Electorală Permanentă verifică pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile și cheltuielile partidelor politice.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă poate fi sesizată de către orice persoană care prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

(3) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, până la data de 30 aprilie a anului următor.

(4) Autoritatea Electorală Permanentă poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale și atunci când există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu.

(5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, Autoritatea Electorală Permanentă sesizează organele de urmărire penală.

(6) Rezultatele fiecărui control efectuat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente, în termen de 45 de zile de la efectuare."

40. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

"

Art. 361. -

(1) Situațiile financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc subvenții de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii.

(2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice prevăzute la alin. (1) transmit Autorității Electorale Permanente o copie a raportului de audit."

41. Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 38. -

(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la art. 23 alin. (9).

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștința publică a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei electorale, se publică de Autoritatea Electorală Permanentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor.

(4) În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli electorale, candidații independenți sau partidele politice înregistrează datorii, aceștia au obligația să raporteze trimestrial Autorității Electorale Permanente stadiul achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării integrale a acestora.

(5) Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii."

42. După articolul 38 se introduc două noi articole, articolele 381 și 382, cu următorul cuprins:

"

Art. 381. -

(1) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului.

(2) În cazul în care partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile pentru Camera Deputaților sau pentru Senat nu a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripției electorale în care acesta a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate.

(3) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Parlamentul European și Președintele României, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivel național în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv candidatul independent a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.

(4) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor efectuate în toate circumscripțiile electorale, precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate prin cumularea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale și de sector ale municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului București.

(5) În cazul în care partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile locale nu a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel național, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează acestora, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar, numai sumele aferente cheltuielilor efectuate la nivelul circumscripției electorale județene, de sector sau a municipiului București, în care acesta a obținut minimum 3% din voturile respective, după caz.

(6) Sumele cheltuite suplimentar, la nivel central, de către partidul politic, alianța politică și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale se rambursează numai în cazul în care acestea au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național.

(7) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaților independenți, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor de campanie, dacă au obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat.

(8) În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripție electorală de către un candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obținut minimum 3% din voturile valabil exprimate pentru funcția la care a candidat.

(9) În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor de campanie organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care a obținut un mandat de deputat, la nivel național, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.

(10) Partidele politice, prin intermediul mandatarilor financiari, au obligația de a restitui candidaților, în termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate și/sau sumele necheltuite conform contribuțiilor pe care aceștia le-au depus.

(11) Sumele cheltuite pentru campania electorală nu se rambursează în următoarele situații:

a) în cazul depășirii plafoanelor stabilite conform art. 30;

b) în situația utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanțare decât cele prevăzute de prezenta lege;

c) în cazul utilizării contribuțiilor pentru campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 31 alin. (2).

Art. 382. -

(1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include și detalieri ale veniturilor și cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale veniturilor și cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cu partidul politic, precum și ale formelor de asociere prevăzute la art. 13 din prezenta lege.

(3) Partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă situațiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent.

(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet rapoartele prevăzute la alin. (1), situațiile financiare anuale, precum și variante rezumate ale acestora, în termen de 5 zile de la data depunerii acestora.

(5) Contabilitatea partidelor politice se organizează și se conduce, la nivel național și județean, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

43. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 39. -

(1) Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de partidele politice și candidații independenți în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarațiile și documentele suplimentare pe care le consideră necesare.

(2) Partidele politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele solicitate, conform alin. (1).

(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica sancțiunile prevăzute de prezenta lege.

(4) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri fac subiectul controlului Autorității Electorale Permanente numai în ceea ce privește perioada electorală și numai în legătură cu aceasta."

44. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 41. -

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 4 alin. (3)-(5), art. 5, art. 51, art. 52 alin. (1) și (2), art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) și (3), art. 12 alin. (1) și (3), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) și (2), art. 29 alin. (2)-(4) și (6), art. 32 alin. (1) și art. 49 alin. (3).

(2) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și (6)-(10), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 231, art. 232, art. 30, art. 31, art. 351 alin. (2)-(4), art. 361, art. 38 alin. (1), (2) și (5), art. 382 alin. (1), (2), (3) și (5) și art. 39 alin. (2).

(3) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 52 alin. (3).

(4) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, mandatarului financiar și/sau donatorului care a încălcat dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3).

(5) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(3) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptelor.

(6) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curge de la data încetării săvârșirii faptei."

45. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 42. -

(1) În situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1)-(3), contravenientul varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza hotărârii Autorității Electorale Permanente."

46. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 48. -

(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut mandate în alegeri sau care propun candidați.

(2) Organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au obținut câte un singur mandat de deputat, în condițiile legii electorale, respectiv câte un singur mandat de consilier într-o circumscripție electorală, li se aplică numai prevederile legale privind finanțarea campaniei electorale.

(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaților independenți."

47. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:

a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel național și județean;

b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicată;

c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și județean;

d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;

e) sancțiunile aplicate.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaților independenți în care vor fi trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară desfășurată în campaniile electorale și sancțiunile aplicate.

(3) Partidele politice au obligația de a aduce la cunoștința Autorității Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora."

48. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 491, cu următorul cuprins:

"

Art. 491. -

Datele cu caracter personal prelucrate de Autoritatea Electorală Permanentă sunt protejate de legea specială și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de aceasta."

49. Articolul 50 se abrogă.

50. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 52. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) Normele metodologice reglementează în mod obligatoriu:

a) modalitățile și formatul de înregistrare, evidență și publicitate a donațiilor, cotizațiilor, împrumuturilor și veniturilor proprii, precum și a cheltuielilor partidelor politice;

b) acordarea și utilizarea subvențiilor de la bugetul de stat;

c) modalitățile și formatul specifice de înregistrare, evidență și publicitate a veniturilor și cheltuielilor în campania electorală;

d) înregistrarea și atribuțiile mandatarului financiar;

e) procedura și metodologia controlului;

f) categoriile de documente justificative și metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală."

Art. II. -

Termenul prevăzut la art. 52 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

În cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partidele politice au obligația de a furniza Autorității Electorale Permanente datele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. IV. -

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2) și cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 18 mai 2015.

Nr. 113.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...