Guvernul României

Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor din 27.02.1991

Modificări (4), Referințe (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 martie 1991 până la 20 decembrie 2001, fiind înlocuit prin Regulament 1991(r1);
Formă aplicabilă de la 04 martie 1991 până la 18 ianuarie 1993, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 19 ianuarie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

CAPITOLUL I Constituirea comisiilor

Art. 1. -

În scopul stabilirii dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a membrilor cooperatori, a moștenitorilor acestora, în condițiile legii, precum și a altor persoane prevăzute de lege, al emiterii titlurilor de proprietate, cît și pentru atribuirea terenurilor și punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orășenești, municipale și județene, respectiv a municipiului București, care vor funcționa în baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar și conform prezentului regulament.

Art. 2. -

Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin decizia prefecturii, respectiv a Primăriei municipiului București, și vor fi formate din: Modificări (1)

- primarul, secretarul și agentul agricol sau un alt funcționar al primăriei;

- 10-15 cetățeni din raza fiecărei comune, oraș sau municipiu, aleși de adunarea locuitorilor, care să cuprindă pe cei mai buni gospodari din toate categoriile îndreptățite să primească terenuri în proprietate.

În cazul cînd comuna cuprinde mai multe sate, numărul cetățenilor poate fi de maximum 19, aleși proporțional cu ponderea numerică a locuitorilor din fiecare sat.

Pentru alegerea cetățenilor care fac parte din comisie, primăriile vor organiza o adunare a reprezentanților familiilor, care va fi legal constituită dacă este prezentă majoritatea simplă (jumătate plus unu) din numărul acestora. Hotărîrea privind alegerea reprezentanților locuitorilor în comisie se adoptă cu majoritatea absolută (2/3 din numărul reprezentanților familiilor prezenți la adunare); fiecare familie va fi reprezentată de o singură persoană;

- inginerul șef, contabilul șef și 1-2 șefi de fermă din cooperativa agricolă de producție al cărei teren face obiectul stabilirii dreptului de proprietate;

- directorul unității agricole de stat sau șeful fermei care deține teren pe raza localității;

- un jurist din sistemul de organizare al agriculturii și alimentației sau din aparatul propriu al prefecturii și primăriilor, ori din unitățile subordonate acestora;

- șeful ocolului silvic sau un reprezentant al acestuia;

- șeful sistemului hidrotehnic (gospodărirea apelor) sau un reprezentant al acestuia;

- 1-2 specialiști în măsurători topografice, cadastru și organizarea teritoriului care se asigură de la următoarele unități: direcția generală pentru agricultură și alimentație, oficiul de cadastru și organizare a teritoriului, întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, oficiul de studii pedologice și agrochimice, întreprinderea de întreținere și exploatare a pajiștilor, precum și de la alte unități din județ care au asemenea specialiști.

În mod excepțional, în județele în care nu se poate asigura numărul de specialiști prevăzuți la alineatul precedent, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Mediului, la cererea prefectului, vor desemna astfel de specialiști de la institute, și alte unități din subordinea acestora.

În componența comisiei se va asigura și un număr de 3-5 membri supleanți.

Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigură de către primar, ajutat de juristul din comisie. Comisia, în prima sa ședință în plen, va stabili programul de lucru, astfel ca acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.

Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene, respectiv a municipiului București.

Art. 3. - Modificări (2)

Comisia județeană, respectiv a municipiului București, este numită prin decizia prefecturii sau a Primăriei municipiului București și condusă de prefect, respectiv de primarul general al municipiului București, și va fi formată din:

- subprefectul, respectiv viceprimarul municipiului București;

- secretarul prefecturii, respectiv al Primăriei municipiului București;

- directorul general al direcției generale pentru agricultură și alimentație;

- notarul șef al notariatului județean, respectiv al municipiului București, sau, după caz, un notar desemnat de acesta;

- directorul oficiului de cadastru și organizare a teritoriului;

- directorul trustului de I.A.S.;

- directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice;

- directorul întreprinderii de întreținere și exploatare a pajiștilor;

- directorul filialei teritoriale a Regiei autonome a pădurilor "Romsilva" - R.A.;

- președintele comisiei județene pentru zona montană;

- directorul întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare;

- directorul direcției pentru administrația locală de stat;

- directorul direcției tehnice din cadrul prefecturii;

- directorul direcției apelor sau un delegat desemnat de acesta;

- primarul Sectorului agricol Ilfov, în cadrul comisiei municipiului București.

În componența comisiei se va asigura și un număr de 3 membri supleanți.

În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, se va constitui un colectiv de lucru format din specialiști stabiliți de conducătorii unităților mai sus arătate, care însă nu fac parte din comisie.

CAPITOLUL II Atribuțiile comisiilor

Art. 4. - Jurisprudență

Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții principale:

a) preiau și înregistrează cererile formulate pentru atribuirea de teren în proprietate sau în folosință;

b) solicită orice relații și date sau, după caz, actele doveditoare prevăzute la art. 9 și 10 din lege;

c) stabilesc suprafața de teren ce urmează a fi atribuită în proprietate sau folosință persoanelor îndreptățite, precum și celelalte situații privind restituirea unor terenuri;

d) completează, în baza datelor și situațiilor stabilite, anexele nr. 1-20 din regulament;

e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile cu privire la suprafața stabilită potrivit lit. c);

f) întocmesc situația definitivă privind persoanele îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafețele stabilite a fi atribuite fiecăreia;

g) înaintează și prezintă comisiei județene situația definitivă, împreună cu documentația necesară;

h) pun în posesie persoanele îndreptățite a primi terenuri, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute;

i) exercită orice alte atribuții ce îi revin din lege și din prezentul regulament.

Art. 5. -

Comisiile județene au următoarele atribuții principale:

a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigură distribuirea Legii fondului funciar, a regulamentului, a unor hărți și planuri, precum și a altor materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității acestora;

b) asigură îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea tuturor membrilor din comisia județeană pe comune, orașe și municipii;

c) verifică legalitatea propunerilor comisiilor comunale, orășenești sau municipale;

d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile subordonate;

e) validează sau invalidează măsurile stabilite de comisiile comunale, orășenești sau municipale;

f) emit titlurile de proprietate;

g) execută orice alte atribuții ce le revin din lege și din prezentul regulament.

CAPITOLUL III Funcționarea comisiilor

Art. 6. -

Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezența a cel puțin 3/4 din numărul membrilor acestora, cu prezența obligatorie a primarului; membrii comisiilor pot lipsi numai în caz de forță majoră, situație în care vor fi înlocuiți cu membri supleanți. Lucrările de secretariat ale comisiei se asigură de secretarul primăriei.

Art. 7. -

Comisiile județene sau a Primăriei municipiului București își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 3/4 din numărul membrilor. Modificări (1)

Art. 8. -

Secretariatul comisiei județene, respectiv a municipiului București, se asigură de către șeful serviciului secretariat al prefecturii, respectiv al Primăriei municipiului București, împreună cu directorul oficiului de cadastru și organizare a teritoriului, pentru partea tehnică.

Art. 9. -

Hotărîrile comisiilor județene și ale celor subordonate se adoptă cu majoritatea de 3/4 din numărul celor prezenți și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.

Pentru adoptarea hotărîrilor, comisiile pot solicita prezentarea tuturor actelor necesare și pot audia orice persoană.

CAPITOLUL IV Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Art. 10. -

În scopul cunoașterii prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, primăriile o vor afișa în locuri publice.

Totodată, primăriile și prefecturile vor lua măsuri ca prevederile legii și regulamentului să fie publicate în ziarele locale.

Art. 11. -

Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru membrii cooperativelor agricole de producție și celelalte persoane prevăzute de lege se fac de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luîndu-se în considerare suprafața terenurilor aduse la intrarea în cooperativă, inclusiv terenurile din intravilan și suprafața terenurilor deținute de cooperativă la data de 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidență al cadastrului funciar general, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativă pînă la data intrării în vigoare a legii, exclusiv suprafața deținută în folosință provenită din izlazurile comunale.

Art. 12. -

Potrivit prevederilor legii, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulată de fiecare persoană îndreptățită. Cînd sînt mai mulți moștenitori, cererea se poate face și în comun, fiecare dintre ei semnînd-o.

În cerere se vor menționa următoarele date și elemente: numele și prenumele solicitantului și ale părinților, calitatea, gradul de rudenie, suprafața de teren la care se socotește îndreptățit, precum și orice alte date necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate potrivit legii.

La cerere se vor anexa: acte de proprietate, certificat de moștenitor, hotărîre judecătorească, dacă există, în toate cazurile certificat de naștere, certificat de deces al autorului în cazul moștenitorilor, precum și orice alte acte din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Totodată, la cerere se va anexa declarația prevăzută în art. 9 alin. 2 din lege.

Cererea împreună cu actele menționate mai sus, se depun la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul, fie personal, fie prin poștă, înăuntrul termenului de 30 de zile prevăzut de lege. Modificări (1)

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original și cîte o copie simplă semnată pentru conformitate sau o copie xerox, rămînînd la comisie numai copiile acestora.

Cînd cererea se transmite prin poștă, la aceasta se vor anexa fie copii simple semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant, fie copii xerox.

În toate cazurile, cererea poate fi rezolvată și fără prezența solicitantului. Prezența este obligatorie la primirea titlului care trebuie semnat și la punerea în posesie.

Art. 13. -

Stabilirea suprafeței de teren din intravilan și extravilan adusă în cooperativă de membrii cooperatori sau, după caz, preluată de cooperativă în orice mod se face conform prevederilor art. 8 din lege. Suprafețele se înscriu în anexa nr. 1.

Art. 14. - Reviste (1)

Stabilirea dreptului de proprietate pentru cooperatorii în viață se face pe numele persoanelor îndreptățite, iar pentru cooperatorii decedați, pe numele moștenitorilor. Cînd sînt mai mulți moștenitori, stabilirea dreptului de proprietate se face pe numele tuturor moștenitorilor.

În situația în care pentru stabilirea dreptului de proprietate au depus cereri la comisie mai multe categorii de moștenitori, cererile moștenitorilor legali vor fi luate în considerare, prin excludere, în următoarea ordine de preferință:

I. cele ale descendenților direcți (copii, nepoți, strănepoți), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzînd pe toți ceilalți moștenitori; copiii exclud pe nepoți și aceștia pe strănepoți, în afară de cazul în care nepoții sau, după caz, strănepoții vin la moștenire în locul părintelui decedat anterior autorului succesiunii;

II. cele ale colateralilor privilegiați (frați, surori și descendenții acestora - copiii și nepoții acestora) și ale ascendenților de gradul I (părinți) împreună sau singuri și, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor, excluzînd pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat; frații și surorile exclud pe descendenții lor; aceștia din urmă pot veni la moștenire în locul tatălui sau mamei (frate sau soră), în cazul în care aceștia au decedat anterior autorului succesiunii;

III. cele ale ascendenților de gradul II (bunici), singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor;

IV. cele ale colateralilor de gradul III (unchi, mătuși), excluzînd pe ceilalți moștenitori de grad mai îndepărtat, singuri sau, după caz, în concurs cu soțul supraviețuitor;

V. cele ale moștenitorilor colaterali de gradul IV (veri) ca ultime persoane cu vocație succesorală, singuri sau în concurs cu soțul supraviețuitor.

Soțul supraviețuitor vine singur la moștenire dacă nu există nici unul din gradele de moștenitor prevăzute mai sus.

În cazul cînd există moștenitori testamentari și formulează cereri, ei vor fi trecuți, de asemenea, în titlul de proprietate, împreună cu ceilalți moștenitori legali, care au vocație, potrivit cu documentele prezentate, urmînd ca raporturile dintre ei să fie soluționate potrivit dreptului comun.

În situația în care cooperatorii decedați au adus în cooperativă o suprafață mai mare de 10 ha sau aceasta a preluat în orice mod de la autor o suprafață mai mare de 10 ha, moștenitorii acestora pot primi împreună o suprafață maximă de 10 ha, astfel cum rezultă din prevederile art. 8 alin. 3, art. 9 alin. 1 și art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.

În cazul în care suprafața adusă de autor sau preluată în orice mod de la acesta nu asigură minimum 0,5 ha de persoană, moștenitorii nu vor putea primi în proprietate decît suprafața adusă sau preluată cu diminuările, cînd este cazul, prevăzute de lege, chiar dacă aceasta este sub 0,5 ha de fiecare moștenitor, astfel cum rezultă, de asemenea, din art. 8 alin. 3 și art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar.

Membrii cooperatori în viață, fie că au adus sau nu terenuri în cooperativă, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelele anexă nr. 2.a. și 2.b., iar moștenitorii cooperatorilor decedați se înscriu cu suprafața stabilită în tabelul anexă nr. 3.

Art. 15. -

Persoanele, precum și - după caz - moștenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei fără ca ele să fi dobîndit calitatea de cooperatori, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul anexă nr. 4.

Art. 16. -

Persoanele decorate cu titlurile "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul" și "Mihai Viteazul cu Spade", care au optat și li s-a atribuit la data împroprietăririi teren arabil, precum și - după caz - moștenitorilor lor, cu excepția celor care l-au înstrăinat, se înscriu cu suprafața stabilită de comisie în tabelul anexă nr. 5.

Art. 17. -

Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă și moștenitorii celor decedați, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, primesc la cerere în proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil, și se înscriu în tabelul anexă nr. 6 (moștenitorii primesc împreună suprafața de 10.000 mp).

Art. 18. -

Proprietarilor particulari cu domiciliul în România care nu s-au înscris în cooperativele agricole de producție sau, după caz, moștenitorilor acestora, ale căror terenuri sînt comasate în actualul perimetru al cooperativei și nu au fost compensați cu alte terenuri, la cerere li se va stabili dreptul de proprietate și se înscriu în tabelul anexă nr. 7.

Art. 19. -

În localitățile cu cetățeni români aparținînd minorității germane sau în cele în care locuiesc persoane care au fost deportate sau strămutate, deposedate de terenuri, la cerere, se vor atribui în proprietate, cu prioritate acestora sau moștenitorilor lor, terenuri, în condițiile prevăzute de art. 16 din lege, care se înscriu în tabelul anexă nr. 8.

Art. 20. - Reviste (1)

Persoanelor care nu au calitatea de cooperatori, dar care au lucrat ca angajați în ultimii 3 ani în cooperativa agricolă de producție sau în asociații cooperatiste, la cerere, li se va stabili suprafața de teren în proprietate din terenurile prevăzute la art. 17, dacă fac dovada că sînt stabiliți în localitate sau declară, în scris, că se stabilesc în aceasta și că nu dețin în proprietate alte terenuri.

Persoanele și suprafața stabilită de comisie se înscriu în tabelul anexă nr. 9.a. În același mod se procedează și în cazul persoanelor care au fost deportate și nu beneficiază de dispozițiile art. 13-15 din lege, care se înscriu în tabelul anexă nr. 9.b.

Art. 21. -

Pentru determinarea suprafețelor necesare stabilirii dreptului de proprietate conform prevederilor art. 13-15 din lege, comisia va însuma suprafețele propuse a se atribui, înscrise în tabelele anexă nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, iar suprafața rezultată va fi comparată cu suprafața cooperativei înscrisă în cadastrul funciar general la data de 1 ianuarie 1990.

În situația în care suprafața de teren agricol a cooperativei, la data de 1.I.1990, este mai mică decît cea rezultată prin însumarea suprafețelor din tabelele de mai sus, stabilirea suprafeței ce urmează să fie atribuită în proprietate se face, conform art. 13, prin reducerea unei cote procentuale rezultate din diferența dintre cele două suprafețe care se aplică corespunzător celor înscriși în tabelele anexă nr. 2.a., 3, 4, 5, 7, 8, 9.a., 9.b., 11, 13, urmărindu-se ca suprafața să nu scadă sub limita stabilită - minimă - pentru fiecare categorie prevăzută de lege.

În situația în care rezultă o rezervă de teren, comisia va stabili atribuirea acesteia în proprietate sau în folosință persoanelor îndreptățite prevăzute de lege.

Art. 22. -

Personalului de specialitate din serviciile publice comunale i se va stabili, de către comisie, suprafața ce urmează să fie atribuită în folosință, conform art. 18 din lege, care se înscrie în tabelul anexă nr. 10. Tabelul se depune la primărie, care va emite decizii în acest sens.

Art. 23. -

Personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale, prevăzute de art. 95 din lege, căruia i se atribuie teren cu prioritate în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege, se înscrie în tabelul anexă nr. 11.

Art. 24. -

Familiile cărora urmează să li se atribuie teren în localitățile cu excedent de suprafață agricolă și cu deficit de forță de muncă, conform art. 20 din lege, se înscriu cu suprafețele stabilite în tabelul anexă nr. 12.a.

Familiile din alte localități din cadrul județului ori din alte județe, cărora urmează să li se atribuie teren în condițiile art. 20 din lege, se înscriu în tabelul anexă nr. 12.b.

În acest scop, comisiile județene vor aduce la cunoștință, prin mass-media, suprafețele de teren agricol ce constituie excedent.

Art. 25. -

Suprafețele de teren stabilite conform art. 21 din lege pentru parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural se înscriu în tabelul anexă nr. 13.

Art. 26. -

Terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat, cu personalitate juridică, cu excepția asociațiilor cu profil zootehnic care se vor înființa, conform art. 28 din lege, se înscriu în tabelul anexă nr. 14.a. După stabilirea suprafeței ce revine fiecărui titular și validarea de către comisiile județene a opțiunii lor potrivit prevederilor art. 26 din lege, vor fi puși în posesia terenurilor, grupat în cadrul asociației.

Pentru asociațiile de tip privat cu personalitate juridică de profil zootehnic, care se înființează conform art. 28 din lege, terenurile necesare bazei furajere se înscriu în tabelul anexă nr. 14.b., urmînd ca la punerea în posesie să se procedeze potrivit prevederilor alineatului precedent.

Terenurile care devin proprietatea societăților comerciale pe acțiuni înființate conform prevederilor art. 29 din lege, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, se înscriu în tabelul anexă nr. 14.c.

Art. 27. -

Terenurile cu vegetație forestieră - păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni împădurite -, care au aparținut persoanelor fizice, se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, într-o suprafață egală cu cea trecută în proprietatea statului, dar nu mai mult de 1 ha, din trupurile izolate sau la liziera pădurii, evitîndu-se zonele cu rol de protecție, conform prevederilor art. 41 din lege, și se înscriu în tabelul anexă nr. 15.

Aceste terenuri vor fi puse la dispoziție de unitățile silvice.

Art. 28. - Jurisprudență

După definitivarea tabelelor anexă nr. 2-20 și aprobarea lor prin proces-verbal de către comisiile comunale, orășenești sau municipale, acestea vor fi afișate la sediul primăriei pentru luarea la cunoștință de cei interesați. Fiecare tabel va fi semnat de membrii comisiei, cu mențiunea datei afișării.

Persoanele nemulțumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orășenești sau municipale pot face, în termen de 5 zile de la comunicare, contestație adresată comisiei județene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orășenești sau municipale, care este obligat să o înregistreze și să o înainteze, prin delegat, la secretarul comisiei județene, în termen de 3 zile.

Comisiile comunale, orășenești sau municipale, imediat după expirarea termenelor prevăzute mai sus, vor înainta documentația comisiilor județene.

Comisia județeană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, orășenești sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu stabilirea dreptului de proprietate, precum și contestațiile celor care s-au considerat nemulțumiți de modul de stabilire a dreptului de proprietate de către comisia comunală, orășenească sau municipală.

După analizare, comisia județeană, prin hotărîre, va soluționa contestațiile și va valida sau invalida propunerile și le va transmite, prin delegat, în termen de 3 zile, comisiilor subordonate, care le vor afișa imediat la sediul primăriei și vor comunica, sub semnătură, persoanelor care au formulat contestații, hotărîrea comisiei județene.

De la data comunicării sub semnătură, persoanele nemulțumite pot face plîngere împotriva hotărîrii comisiei județene la judecătorie în termen de 30 de zile.

Art. 29. - Jurisprudență

Paralel cu stabilirea dreptului de proprietate pentru persoanele prevăzute de lege, comisiile comunale, orășenești sau municipale vor stabili suprafața izlazurilor comunale care se formează din suprafața izlazului aflat în prezent în administrarea primăriilor, din suprafața provenită din izlazul care a fost dat în folosință unor cooperative agricole de producție, prevăzute la art. 32 din lege, precum și din suprafața provenită din izlazurile comunale care a fost transmisă unor unități de stat prevăzute la art. 40 din lege. În comunele compuse din mai multe localități, suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

Aceste terenuri, la propunerea comisiilor comunale, orășenești sau municipale, prin decizia prefecturii trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și se înscriu în tabelul anexă nr. 16.

Art. 30. -

Pentru familiile din zona montană, care se încadrează în prevederile art. 39 din lege, la primării se va constitui o comisie formată din: primar, secretarul primăriei, inginerul agronom de la ocolul agricol, delegatul comisiei județene pentru zona montană și 5-10 gospodari și intelectuali care se bucură de prestigiu în localitatea respectivă.

Comisia analizează, în plen, cererile primite și va stabili familiile îndreptățite să primească în proprietate terenuri agricole, iar primăria va propune prefecturii emiterea deciziei pentru atribuirea în proprietate a acestor terenuri.

În vederea atribuirii în proprietate pentru fiecare familie stabilită de comisia locală se întocmește o documentație care conține hotărîrea comisiei comunale, consemnată într-un proces-verbal, schița topografică a terenului propus pentru împroprietărire cu menționarea suprafeței totale și pe categorii de folosință, precum și cererea celui în cauză. Suprafețele atribuite în proprietate se înscriu în tabelul anexă nr. 18. Pe baza titlului de proprietate, proprietarul are obligația să se înscrie cu suprafața respectivă în cadastrul funciar, registrul agricol și, după caz, în cartea funciară și la organul financiar local.

Art. 31. -

Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decît cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat sau, după caz, moștenitorii acestora, în conformitate cu art. 36 din lege, devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate conform Legii nr. 15/1990 din actualele unități agricole de stat. Persoanele prevăzute mai sus pot primi în condițiile art. 38 din lege, la cerere, o suprafață de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, din terenurile proprietatea statului. Atribuirea suprafeței de 5.000 mp de familie se face în situația cînd proprietarilor sau moștenitorilor acestora nu li s-a atribuit suprafața minimă din alte suprafețe de teren, potrivit legii. Numărul de acțiuni primite împreună cu suprafața atribuită nu va putea depăși valoarea a 10 ha teren de familie în echivalent arabil. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul anexă nr. 19.

Art. 32. -

Persoanelor sau, după caz, moștenitorilor acestora, al căror teren agricol intrat în proprietatea statului și aflat în administrarea primăriei, la data intrării în vigoare a Legii fondului funciar, la cerere, li se vor restitui terenurile, fără a putea depăși suprafața de 10 ha de familie, în echivalent arabil, sau, după caz, pentru toți moștenitorii autorului lor, conform prevederilor art. 37 din lege. Persoanele care se încadrează în această categorie se înscriu în tabelul anexă nr. 20.

Art. 33. -

Echivalarea terenurilor agricole, pe categorii de folosință în echivalent arabil, este prevăzută în anexa nr. 21.

CAPITOLUL V Emiterea titlurilor de proprietate și punerea în posesie
a proprietarilor

Art. 34. - Jurisprudență

Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia județeană, după operațiunea de validare, emite titlul de proprietate, conform modelului anexă nr. 27. Documentațiile se trimit în două exemplare, din care unul se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru și organizare a teritoriului. Formularele de titlu de proprietate se tipăresc pe hîrtie specială format A-3, ca imprimat cu regim special în carnete în număr de cîte 100 exemplare. Acestea se vor tipări prin grija Ministerului Agriculturii și Alimentației și se vor difuza comisiilor județene și a municipiului București, în raport de necesități. Jurisprudență

Titlul de proprietate pentru cetățenii în viață se emite persoanelor îndreptățite (soți, soție), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizează toți solicitanții îndreptățiți, urmînd ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia să procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tuș negru și se numerotează începînd de la nr. 1, în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițiala tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 14 alin. 2 și 3, la rubrica "prin reconstituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 21 din lege, iar la rubrica "prin constituirea dreptului de proprietate" se înscrie suprafața atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.

Titlul se semnează de: prefect, secretarul prefecturii, directorul general al direcției generale pentru agricultură și alimentație și de directorul oficiului de cadastru și organizare a teritoriului. Pentru municipiul București, titlul se semnează de primarul general, secretarul primăriei, directorul general al direcției generale pentru agricultură și alimentație și de directorul oficiului de cadastru și organizare a teritoriului. Părțile detașabile ale titlurilor de proprietate semnate se transmit la comisiile comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor înmîna, sub semnătură, titularilor, iar partea nedetașabilă (cotorul) a titlului de proprietate se reține și se depozitează la arhiva oficiului de cadastru și organizare a teritoriului. Modificări (1)

În acest sens, comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnătura primitorului.

Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plîngeri la judecătorie se vor completa și elibera după pronunțarea hotărîrii judecătorești.

Art. 35. -

În baza titlului de proprietate eliberat pe baza opțiunii exprimate în scris de către fiecare proprietar, în condițiile art. 26 din lege, comisia comunală, orășenească sau municipală va proceda la delimitarea zonelor teritoriale în care urmează să fie puși în posesie titularii, ținînd seama de condițiile concrete teritoriale (relief, calitatea solului, categoria de folosință, distanța față de localitate și căile publice de comunicație, amenajările pentru îmbunătățiri funciare). Această delimitare, precum și parcelarea pe proprietari, se fac pe planul de situație al fiecărei localități, în cadrul actualei organizări teritoriale.

La parcelarea terenului în sistemele de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corectă și rațională a acestora.

Astfel, în cazul irigațiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafață deservită de un hidrant.

La stabilirea limitelor loturilor, se recomandă ca latura mică să fie pe antenă, iar latura mare egală cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei să coincidă cu suprafața deservită de o aripă de ploaie sau un multiplu al acestei suprafețe.

Pentru proprietățile de mici dimensiuni, utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apă.

Pentru suprafețele prevăzute a fi irigate prin scurgere la suprafață (brazde, fîșii) se va avea în vedere orografia terenului și posibilitatea aplicării udării pe întreaga suprafață și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.

Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atît exploatarea agricolă, cît și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.

Pe terenurile în pantă, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, banchetă, benzi înierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).

Cînd nu sînt executate lucrări de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cît posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel ca să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămînțări, precum și întreținerea culturilor prășitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.

De asemenea, se va ține cont de prevederile art. 33 alin. 2 privind delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv cele de gospodărire a apelor, conform normelor în vigoare.

Art. 36. -

Punerea în posesie a proprietarilor, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se face de comisie, pe bază de măsurători topografice.

Persoanele care au formulat plîngeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu pînă la prezentarea hotărîrii judecătorești de către comisii, cu suprafețele stabilite pe baza hotărîrii comisiei județene sau, după caz, a municipiului București. După prezentarea hotărîrii judecătorești, punerea în posesie se va face ținînd seama de aceasta.

Comisiile comunale, orășenești sau municipale, din rezerva constituită potrivit legii, vor putea atribui, în completare, terenuri, dacă din hotărîre rezultă aceasta.

Punerea în posesie a proprietarilor se va face în prezența fiecărui proprietar, semnînd tabelul de luare în primire a terenului.

Marcarea parcelelor se face prin țăruși sau borne care se asigură de fiecare proprietar.

Art. 37. -

În situația în care mai rămîn terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și în teren și le va preda primăriei în administrare, urmînd a fi folosite în conformitate cu prevederile legii pînă la înființarea agenției pentru dezvoltare și amenajare rurală. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege.

Totodată, va delimita și marca în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se predă primăriei pentru a fi atribuită celor îndreptățiți prin lege.

Art. 38. -

După punerea în posesie a tuturor proprietarilor pînă la finele anului, oficiul de cadastru și organizare a teritoriului va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografică corespunzătoare, în 2 exemplare, din care un exemplar rămîne la acesta, iar unul se predă cu proces-verbal primăriei comunei, orașului sau municipiului.

CAPITOLUL VI Repartizarea cheltuielilor efectuate
pentru producția anului 1991 și a creditelor de investiții pe terenurile
atribuite în proprietate sau folosință

Art. 39. -

Concomitent cu punerea în posesie a titularilor de terenuri atribuite în proprietate sau folosință, comisiile comunale, orășenești sau municipale constituite potrivit art. 11 din lege, împreună cu comisiile de lichidare, vor repartiza pe terenurile respective cheltuielile efectuate de cooperativele agricole de producție sau, după caz, de asociațiile intercooperatiste sau de stat și cooperatiste, aferente anului 1991, corespunzător celor înregistrate în evidența contabilă, precum și creditele de investiții rămase de rambursat aferente plantațiilor de vii și pomi.

În acest scop, vor întocmi situația anexă nr. 22, în care vor fi cuprinși toți titularii ce primesc terenuri în proprietate sau folosință, inclusiv primăriile care preiau suprafețele rămase nerepartizate pe categorii de folosință, precum și cheltuielile de producție și creditele aferente.

Cheltuielile de producție se vor recupera, la opțiunea titularului, fie prin plata contravalorii acestora o dată cu punerea în posesie, fie prin angajament de plată prin care fiecare titular se obligă față de comisiile de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociației intercooperatiste sau de stat și cooperatiste pentru cheltuielile efectuate pe terenurile atribuite în proprietate și față de primărie pentru terenurile atribuite în proprietate sau, după caz, în folosință.

Angajamentul de plată se dă în fața președintelui comisiei de lichidare și a președintelui și secretarului comisiei comunale, orășenești sau municipale, după caz.

Termenul de plată pentru cheltuielile de producție conform art. 99 din lege, în cazul angajamentului, nu poate depăși data de 1 decembrie 1991.

Conținutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 23 și 24.

Pentru diferența de credite de investiții rămasă de rambursat, în cazul titularilor care primesc în proprietate sau în folosință plantații de vii și pomi, conform art. 33 din lege, aceștia vor da un angajament de plată, cu scadența la termenul la care era obligată unitatea.

Conținutul angajamentelor de plată este prevăzut în anexele nr. 25 și 26.

Suma scadentă pe anul 1991 se va achita comisiei de lichidare, iar pentru anul următor, titularul va încheia contract de credite cu banca finanțatoare, în termen de 15 zile de la semnarea angajamentului.

În baza angajamentelor de plată, care constituie titluri executorii, băncile finanțatoare vor stabili condițiile și modalitatea de rambursare a diferențelor de credit rămase de plată, potrivit legii și normelor proprii.

CAPITOLUL VII Lichidarea patrimoniului

Art. 40. -

Comisiile de lichidare a patrimoniului cooperativelor sau, după caz, al asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste se vor constitui și vor funcționa potrivit prevederilor art. 26 și 27 din lege.

Comisiile de lichidare sînt formate din: Modificări (1)

- contabilul șef al cooperativei sau, după caz, al asociației - președinte;
- trei contabili sau economiști din cooperativă sau asociație - membri;
- un inginer din cooperativă sau asociație - membru;
- casierul - membru;
- magazinerul - membru;
- președintele comisiei de cenzori - membru;
- 3-5 cooperatori aleși de adunarea locuitorilor - membri.

Comisiile vor fi sprijinite în activitatea lor de reprezentanți ai direcțiilor agricole și ai băncilor finanțatoare.

Art. 41. -

Comisia de lichidare își începe activitatea prin efectuarea, împreună cu conducerea unității, a inventarierii întregului patrimoniu și încheierea unui bilanț la data respectivă, care să constate situația exactă a activului și pasivului.

Comisia va primi în gestiune patrimoniul unității și actele de evidență, asigurînd conservarea și paza bunurilor în condiții corespunzătoare.

Toate actele emise de comisia de lichidare vor purta mențiunea că unitatea este "în lichidare". Totodată, se va deschide un registru în care se vor înregistra toate operațiunile legate de lichidarea patrimoniului în ordinea efectuării acestora.

Art. 42. -

Conturile bancare ale cooperativei sau, după caz, ale asociației se vor menține deschise la încheierea activității comisiei de lichidare și vor servi la efectuarea operațiunilor de decontare.

În vederea efectuării de operațiuni prin bancă, președintele și secretarul comisiei de lichidare vor depune la bancă specimenele de semnături, împreună cu o copie a deciziei de constituire emisă de prefectură.

Membrii comisiei de lichidare care întreprind noi operațiuni economice, ce nu sînt necesare scopului lichidării, sînt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Art. 43. -

Unitățile specializate de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, care potrivit Legii fondului funciar preiau în proprietate lucrările de îmbunătățiri funciare, vor prelua și creditele de investiții acordate cooperativelor agricole de producție și nerestituite de acestea și vor încheia, în termen de 15 zile de la semnarea protocolului de preluare, contracte de credite cu băncile finanțatoare.

Art. 44. -

În cazul în care cooperativele agricole care se desființează mai au de restituit credite pentru investiții aferente asociațiilor economice intercooperatiste sau de stat și cooperatiste la care au fost asociate, iar acestea din urmă se reorganizează ca societăți comerciale pe acțiuni conform art. 29 din lege, creditele respective vor fi transferate de către comisia de lichidare la aceste unități, care vor încheia cu banca finanțatoare noi contracte de credite.

În toate cazurile în care, din patrimoniul unității în lichidare, se predau bunuri pentru care sînt încă angajamente din credite, cei care preiau aceste bunuri (asociații, societăți) vor prelua și creditele aferente, avînd obligația să încheie noi contracte de credite cu băncile finanțatoare, exceptîndu-se bunurile preluate în condițiile art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar.

Art. 45. -

După inventarierea patrimoniului și în baza bilanțului încheiat, comisia de lichidare va proceda la realizarea activului și plata pasivului potrivit prevederilor art. 26, 28 și 29 din lege, precum și la stabilirea măsurilor de recuperare a pagubelor sau de sesizare a organelor de urmărire penală, potrivit art. 27 din lege.

Art. 46. -

Drepturile de creanță ce se cuvin în condițiile art. 28 din lege se stabilesc în procent de 40% pentru terenul adus sau predat în orice mod în cooperativă și 60% pentru volumul muncii prestate în cooperativă.

Art. 47. -

Comisia de lichidare va întocmi o situație privind evidența muncii efectuate de cooperatorii activi și a veniturilor obținute de aceștia, pe care o va înainta, sub semnătură, organelor județene ale casei de pensii și asigurări sociale a țărănimii.

Art. 48. -

După terminarea operațiunii de lichidare, comisiile vor proceda potrivit prevederilor art. 27 din lege.

Registrele și actele unităților desființate se predau, prin proces-verbal, primăriilor, care au obligația să le păstreze timp de cinci ani.

ANEXA Nr. 1

TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au
adus teren - în extravilan și intravilan - în cooperativa agricolă și cu
persoanele cărora li s-a preluat de cooperativă teren în orice mod

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă adusă sau preluată în C.A.P. - ha din care: Total teren neagricol - ha - Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
TOTAL din care: E. I. E. I. E. I. E. I.
Extra- vilan Intra- vilan
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec toți membrii cooperatori care au adus sau li s-a preluat teren în cooperativă și persoanele cărora li s-a preluat în orice mod terenuri de aceasta.

- În coloana 2 se înscrie suprafața totală de teren agricol adus în C.A.P. rezultată din: evidențele cooperativei, cererile de înscriere, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, actele de proprietate și cartea funciară sau, în lipsa acestora, din orice alte probe prevăzute de lege, inclusiv declarații de martori, iar în coloanele 3 și 4, suprafața din extravilan și cea din intravilan, care prin însumare să corespundă cu suprafața înscrisă în coloana 2.

- În coloanele 5-12 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloana 3 (extravilan) și coloana 4 (intravilan).

- În coloana 13 se înscriu eventualele suprafețe neagricole care erau situate în perimetrul terenurilor agricole din extravilan, aduse în cooperativă (ca de exemplu: ravene, rîpe, tufărișuri, pîlcuri de arborete, drumuri și altele asemenea).

- E. - extravilan.

- I. - intravilan.

ANEXA Nr. 2.a

TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P., suprafețe mai mari de 0,5 ha de persoană îndreptățită
(soț-soție), și care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
Nr. crt. Nr. crt. din anexa nr. 1 Numele și prenumele Suprafața agricolă cu care s-au înscris în C.A.P. - ha - Suprafața agricolă solicitată în proprietate - ha - Suprafața agricol stabilită în proprietate conform legii din care: Total teren neagricol - ha - Diferență - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
Total - din care:
E. I. E. I. E. I. E. I. E. I.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trece numărul curent pe care îl are solicitantul în tabelul anexă nr. 1.

- În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care solicită, în scris, în termenul prevăzut de lege, stabilirea dreptului de proprietate.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă conform tabelului anexă nr. 1.

- În coloana 4 se trece suprafața agricolă pe care o solicită.

- În coloana 5 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate conform legii de persoană îndreptățită (nu mai mică de 0,5 ha sau mai mare de 10 ha în echivalent arabil de familie), în coloana 6 suprafața din extravilan, iar în coloana 7 suprafața din intravilan.

- În coloanele 8-15 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 5, 6 și 7.

- În coloana 16 se trece total teren neagricol. E. = extravilan; I. = intravilan.

- În coloana 17 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 5 din coloana 3.

ANEXA Nr. 2.b

TABEL NOMINAL
cu membrii cooperatori care au adus pămînt în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană
îndreptățită (soț-soție) și cu cooperatorii care nu au adus pămînt în cooperativă și care solicită,
în scris, stabilirea de terenuri în proprietate, conform legii
Nr. crt. Nr. crt. din Anexa 1 Numele și prenumele Suprafața agricolă cu care s-a înscris în C.A.P. - ha - Suprafața agricolă stabilită în proprietate conform legii - ha - din care: Total teren neagricol - ha - Diferență - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
Total - din care:
E. I. E. I. E. I. E. I. E. I.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trece numărul curent din tabelul anexă nr. 1 pe care îl are solicitantul care a adus pămînt în C.A.P. sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție).

- În coloana 2 se trec numele și prenumele celor care au adus pămînt sub 0,5 ha de persoană îndreptățită (soț-soție) și în continuare celor care nu au adus pămînt în cooperativă.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă adusă în cooperativă, conform tabelului anexă nr. 1.

- În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, conform legii, nu mai mică de 0,5 ha teren echivalent arabil de persoană îndreptățită (soț-soție).

- În coloana 5 se trece suprafața atribuită în extravilan, iar în coloana 6, suprafața din intravilan. E. = extravilan; I. = intravilan.

- În coloanele 7-14 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și din intravilan, suma lor fiind egală cu suprafața înscrisă în coloanele 4, 5 și 6.

- În coloana 16 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 3 din coloana 4.

ANEXA Nr. 3

TABEL NOMINAL
cu moștenitorii cooperatorilor decedați, care solicită în scris stabilirea dreptului de proprietate
Nr. crt. Nr. crt. din (anexa nr. 1) Numele și prenumele membrului cooperator decedat care a adus pămînt în C.A.P. Suprafața agricolă înscrisă în C.A.P. - ha - Numele și prenumele moștenitorilor care au solicitat teren în termenul stabilit de lege Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă stabilită în proprietate - ha - din care: Total teren neagricol - ha - Diferență - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
Total - din care:
E. I. E. I. E. I. E. I. E. I.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. a.
b.
c.
2.
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se va trece numărul curent corespunzător persoanei decedate din tabelul anexă nr. 1.

- În coloana 2 se trec numele și prenumele cooperatorului decedat care la înscriere în C.A.P. a adus teren în cooperativă. Datele se iau din tabelul anexă nr. 1.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă din tabelul anexă nr. 1.

- În coloana 4 se trec numele și prenumele moștenitorilor care, în termenul prevăzut de lege, au cerut să li se stabilească dreptul de proprietate. Cînd sînt mai mulți moștenitori, aceștia se înscriu într-o singură rubrică (a, b, c).

- În coloana 5 se trece suprafața solicitată de moștenitori.

- În coloana 7 se trece suprafața stabilită în extravilan.

- În coloana 8 se trece suprafața stabilită în intravilan (E. = extravilan; I. = intravilan).

- În coloanele 9-16 se trec suprafețele pe categorii de folosință din extravilan și intravilan.

- În coloana 18 se trece diferența rezultată din scăderea coloanei 6 din coloana 3.

- În coloana 6 se trece suprafața agricolă totală stabilită în proprietate, în condițiile prevăzute de lege.

ANEXA Nr. 4

TABEL NOMINAL cu persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au trecut, cu sau fără titlu, în proprietatea cooperativei, fără ca acestea să fi dobîndit calitatea de cooperatori și cărora li se stabilesc, la cerere, dreptul de proprietate, conform prevederilor legii
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă intrată în C.A.P. - ha - Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricol stabilită în extravilan Total - ha - din care: Total teren neagricol - ha - Diferență - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 4 se înscrie suprafața stabilită de comisie.

- În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 4.

- În coloana 9 se trec eventualele suprafețe de terenuri neagricole stabilite.

- În coloana 10 se înscrie diferența dintre suprafețele înscrise în coloanele 2 și 4.

ANEXA Nr. 5

TABEL NOMINAL
cu persoanele decorate cu titlurile de "Cavaler al Ordinului Mihai Viteazul"
și "Mihai Viteazul cu Spade", precum și moștenitorii lor care nu au în proprietate alte
terenuri - cu excepția celor ce au avut teren, dar l-au înstrăinat - cărora li se stabilește,
la cerere, dreptul de proprietate, conform legii
Nr. crt. Numele și prenumele Decorația acordată și numărul brevetului Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă stabilită de comisie în extravilan - ha - din care: Teren neagricol - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 6

TABEL NOMINAL
cu persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea
de muncă și moștenitorii celor decedați, ca urmare a Revoluției din
decembrie 1989, care au solicitat în scris să li se atribuie în
proprietate 10.000 mp, teren echivalent arabil în extravilan

Nr. crt. Numele și prenumele Domiciliul Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate conform legii - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec numele și prenumele persoanelor invalide și moștenitorilor celor decedați, ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, care au cerut să li se atribuie teren în proprietate în extravilan.

- În coloana 2 se va înscrie domiciliul.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă atribuită în proprietate, respectiv pînă la 10.000 mp.

- În coloanele 4-7 se trece suprafața pe categorii de folosință, suma lor fiind egală cu suprafața din coloana 3.

ANEXA Nr. 7

TABEL NOMINAL
cu proprietarii particulari - persoane fizice - sau, după caz,
moștenitorii acestora cu domiciliul în România care nu s-au înscris
în C.A.P. și ale căror terenuri sînt comasate în perimetrul C.A.P., fără
compensare cu alte terenuri și care solicită, în scris,
restituirea acestora

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă comasată - ha - Suprafața agricolă care se restituie în proprietate - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se înscriu numele și prenumele propietarilor particulari sau, după caz, ale moștenitorilor acestora, are căror terenuri din extravilan au fost comasate fără a li se da teren în schimb și care au solicitat, în termenul prevăzut de lege, restituirea terenurilor respective.

- În coloana 2 se trece suprafața agricolă care a fost comasată.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă totală care se restituie în proprietate.

- În coloanele 4-7 se trece suprafața pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 8

TABEL NOMINAL
cu persoanele prevăzute la art. 16 din lege care solicită, în scris,
atribuirea de terenuri în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate - ha - din care: Alte terenuri neagricole - ha -
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținînd minorităților germane și în continuare alte persoane prevăzute de art. 16 din lege.

- În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie.

- În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă.

- În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.

ANEXA Nr. 9.a

TABEL NOMINAL
cu persoanele care nu au calitatea de cooperatori, dar au lucrat
în orice mod ca angajați în cooperativă sau asociații intercooperatiste
în ultimii 3 ani și solicită, în scris, să primească în proprietate
teren în conformitate cu prevederile legii

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol în proprietate, corespunzător prevederilor legii.

- În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

- În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 9.b

TABEL NOMINAL
cu persoanele care au fost deportate și nu beneficiază
de dispozițiile art. 13-15 din lege, care solicită, în scris, atribuirea
de terenuri agricole în proprietate

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate - ha - din care: Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.

- În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).

- În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 10

TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate din serviciile publice comunale,
care solicită teren în folosință agricolă pînă la 5.000 mp de familie,
în echivalent arabil, în perioada cît lucrează în localitate și nu are
teren în proprietate în localitatea respectivă

Nr. crt. Numele și prenumele Serviciul public în care lucrează Suprafața propusă a se atribui pe familie în folosință - ha - Observații
0 1 2 3 4
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec persoanele care lucrează în serviciile publice comunale, care nu dețin teren în proprietate și solicită teren în folosință agricolă pentru nevoi proprii.

- În cazul în care dintr-o familie lucrează mai mulți membri, se va înscrie o persoană din familie.

- În coloana 3 se trece suprafața repartizată în folosință pe familie.

- În coloana 4 se trece categoria de folosință a terenului.

ANEXA Nr. 11

TABEL NOMINAL
cu personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea în unitățile agricole cooperatiste
desființate sau reorganizate în societăți comerciale, căruia i se atribuie cu prioritate, la
cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 18 alin. 1 ori art. 20 din lege
Nr. crt. Numele și prenumele Specialitatea Unitatea în care a activat Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă stabilită de comisie - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

ANEXA Nr. 12.a

TABEL NOMINAL
cu familiile cu pămînt puțin din localitățile cu excedent de terenuri agricole care solicită, în
scris, să li se atribuie în proprietate terenuri în completare pînă la 10 hectare
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă atribuită conform tabelelor anexă nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, - ha - Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă totală atribuită - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec numele și prenumele celui care a solicitat atribuire de teren.

- În coloana 2 se trece suprafața totală atribuită, prevăzută în una din anexele nr. 2.a., 2.b., 3, 4, 8, în care a fost încadrat inițial.

- În coloana 3 se trece suprafața solicitată în plus.

- În coloana 4 se trece suprafața agricolă totală atribuită (inclusiv cea din coloana 2).

- În coloanele 5-8 se trece suprafața atribuită pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 12.b

TABEL NOMINAL
cu familiile fără pămînt din alte localități care solicită, în scris,
atribuirea de terenuri în proprietate pînă la 10 hectare, echivalent arabil, în zonele cu excedent
de suprafață, în conformitate cu prevederile legii
Nr. crt. Numele și prenumele Domiciliul Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă atribuită în proprietate - ha - din care: Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se trec numele și prenumele celor care solicită.

- În coloana 2 se trece domiciliul actual al solicitantului.

- În coloana 3 se trece suprafața agricolă solicitată.

- În coloana 4 se trece suprafața atribuită în proprietate.

- În coloanele 5-8 se înscriu suprafețele atribuite pe categorii de folosință.

ANEXA Nr. 13

TABEL NOMINAL
cu parohiile, schiturile și mănăstirile din mediul rural care solicită, în scris,
terenuri agricole în proprietate, conform art. 21 din lege
Nr. crt. Denumirea parohiei, schitului sau mănăstirii solicitante Comuna (satul) unde își are sediul Suprafața agricolă solicitată - ha - Suprafața agricolă stabilită de comisie - ha - din care:
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 14.a

TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat, cu personalitate juridică,
conform prevederilor art. 28 din lege
Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu personalitate juridică*) Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă Total - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL:

*) Se înscriu terenurile asociațiilor de tip privat, cu excepția terenurilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA Nr. 14.b

TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea membrilor asociațiilor de tip privat, cu profil zootehnic,
cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 28 din lege
Nr. crt. Denumirea asociației de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridică Numele și prenumele membrilor asociației Suprafața agricolă Total - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

ANEXA Nr. 14.c

TABEL NOMINAL
cu terenurile proprietatea societăților comerciale pe acțiuni care se înființează, conform prevederilor
art. 29 din lege, prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste
Nr. crt. Denumirea societății comerciale pe acțiuni Profilul de producție Numele și prenumele Suprafața agricolă Total - ha - din care: Total terenuri neagricole - ha - Total general - ha - Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:

ANEXA Nr. 15

TABEL NOMINAL
cu foștii proprietari și moștenitorii acestora
cărora li se atribuie la cerere în proprietate, teren cu vegetație
forestieră, conform prevederilor legii

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața deținută în proprietate - ha - Suprafața stabilită de comisie - ha - Unitatea amenajistică sau, după caz, tarlaua și parcela unde se atribuie - ha - Observații
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 4 se trece denumirea unității amenajistice sau, după caz, tarlaua și parcela din planul de situație amenajistic sau cadastral.

- În coloana 5 se trece categoria de folosință existentă pe teren, înscrisă în evidența cadastrului funciar.

- Suprafața de teren cu vegetație forestieră împreună cu cea agricolă nu poate depăși 10 ha de familie, în echivalent arabil.

ANEXA Nr. 16

TABEL
cu reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii,
care vor fi date în administrarea primăriilor
Nr. crt. Suprafața existentă în administrarea primăriei - ha - Suprafața ce se preia din folosința cooperativelor agricole - ha - Suprafața ce se preia din terenurile transmise unităților de stat - ha - Suprafața totală a izlazului comunal reconstituit - ha -
Total din care: Total din care: Total din care: Total general din care:
Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști Arabil Pajiști
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL:

NOTĂ:

- În comunele compuse din mai multe localități, suprafața de izlaz va fi defalcată pe sate.

ANEXA Nr. 17

TABEL cu suprafețele de teren rămase neatribuite,
care se administrează de primărie pînă la trecerea lor în proprietatea
Agenției pentru dezvoltare și amenajare rurală

Nr. crt. Tarlaua și parcela din planul de situație Suprafața totală - ha - din care: Alte terenuri neagricole - ha - Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 8 se evidențiază folosința existentă a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.

ANEXA Nr. 18

TABEL NOMINAL
cu persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona
montană, conform art. 39 din lege

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate - ha - din care: Alte terenuri neagricole - ha - Observații
Arabil - ha - Pajiști - ha - Livezi - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

ANEXA Nr. 19

TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, al căror teren a fost preluat de unitățile
agricole de stat și pentru care se primesc acțiuni în condițiile prevăzute de art. 36 din lege sau li
se atribuie o suprafață de 5.000 mp de familie, în echivalent arabil, în condițiile art. 38 din lege
Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața ce a fost preluată - ha - Suprafața atribuită de 5.000 mp în echivalent arabil de familie Suprafața agricolă stabilită pentru care primesc acțiuni - ha - Suprafața agricolă Total - ha - (3 + 4) Denumirea unității agricole de stat în administrarea căreia se află terenul Observații
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se înscriu întîi proprietarii în viață și apoi moștenitorii îndreptățiți.

- În coloana 2 se înscrie suprafața ce a fost preluată.

- În coloana 3 se înscrie suprafața atribuită.

- În coloana 4 se înscrie suprafața agricolă pentru care primesc acțiuni.

- În coloana 5 se înscrie suprafața agricolă totală, care însă nu poate depăși 10 hectare, în echivalent arabil, de familie sau de toți moștenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se află în administrarea mai multor unități agricole de stat.

ANEXA Nr. 20

TABEL NOMINAL
cu persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora,
al căror teren a fost luat în proprietatea statului și se află în
administrarea primăriilor, care se restituie în condițiile
prevederilor art. 37 din lege

Nr. crt. Numele și prenumele Suprafața totală agricolă stabilită a se restitui - ha - din care: Observații
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha -
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

NOTĂ:

- În coloana 1 se înscriu întîi proprietarii în viață, apoi moștenitorii îndreptățiți.

- În coloana 2 se înscrie suprafața agricolă totală stabilită, care nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toți moștenitorii autorului lor.

ANEXA Nr. 21

CRITERIILE
de echivalare a terenurilor agricole pe categorii de folosință, în
echivalent arabil

Categoria de folosință Coeficient de transformare în arabil a categoriilor de folosință agricolă
Arabil 1 ha/1 ha.
Pășune 1 ha pășune este egal cu 1 ha arabil cînd pășunea poate fi transformată în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului.
În cazul cînd pășunea diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului, relief și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,4 ha arabil pentru 1 ha pășune.
Fînețe 1 ha fînețe este egal cu 1 ha arabil cînd fînețele pot fi transformate în arabil din punct de vedere al calității solului și al reliefului.
În cazul cînd fînețele diferă de terenul arabil limitrof prin calitatea solului și alți factori care diminuează potențialul de producție, echivalența în arabil va fi stabilită de comisie între 1 și 0,5 ha arabil pentru 1 ha finețe.
Vie hibridă 1 ha vie hibridă este egal cu 1 ha arabil.
Vie nobilă 1 ha vie nobilă poate fi echivalat de către comisie cu 1-4 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de butuci/ha, vîrsta plantației, podgoria consacrată și potențialul de producție al plantației.
Livadă clasică 1 ha livadă clasică de pomi poate fi echivalat de comisie cu 1-2 ha arabil, în funcție de calitatea solului, relief, numărul de pomi/ha, vîrsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate și potențialul de producție al plantației.
Livadă intensivă și superintensivă 1 ha livadă intensivă și superintensivă poate fi echivalat de comisie cu 1-3,5 ha arabil, în funcție de calitatea solului, sistemul de amenajare, numărul de pomi/ha, vîrsta plantației, speciile de pomi, bazinele pomicole consacrate, potențialul de producție.

NOTĂ:

- 1 ha cu vegetație forestieră, primit la cererea celor îndreptățiți, în condițiile prevăzute la art. 41 din lege, se ia în calcul în raport de 1/1 cu terenul arabil.

- Suprafețele de vii, livezi, pășuni și fînețe care au fost aduse sau preluate în C.A.P. și au fost transformate în arabil se echivalează în arabil cotă 1/1.

ANEXA Nr. 22

SITUAȚIA
cheltuielilor efectuate pentru producția anului 1991 pe terenurile atribuite în proprietate sau
în folosință pînă la data preluării în posesie, conform art. 99 din lege, precum și a diferenței de credit
aferente plantațiilor de vii și pomi rămase de plată, conform art. 33 din lege
Nr. crt. Numele și prenumele Adresa Suprafața agricolă atribuită - ha - din care: Cheltuieli de producție - lei - Diferența de credit rămasă de plată - lei - Modalitatea de plată
Arabil - ha - Vii - ha - Livezi - ha - Pajiști - ha - în bani - lei - angajament de plată - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL:

NOTĂ:

1. Suprafețele totale din coloana 3 trebuie să corespundă cu totalul celor din anexele nr. 2-14, 16-20.

2. Cheltuielile de producție trebuie să corespundă cu cele din evidența contabilă a unității, iar creditele cu cele din evidența băncii.

3. Rambursarea diferenței de credit de investiții se face în termenul la care era obligată unitatea.

ANEXA Nr. 23

MUNICIPIUL (orașul, comuna) .........................

JUDEȚUL .............................................

ANGAJAMENT DE PLATĂ NR. ...........

  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (orașul) ....................
str. ...................... nr. ...... județul ...................... posesor al buletinului de
identitate seria ....... nr. ........... emis de ..................... la data de ............,
am luat cunoștință de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar și mă oblig să achit
suma de ................. lei, reprezentînd cheltuieli de producție efectuate pe terenul primit
în proprietate, către comisia de lichidare a ........................ și să depun această sumă
în ........ rate, la casieria acesteia, pînă la data de ................. .

                             Dat azi, ........................
                             (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în fața noastră, azi ...............................................
  Președintele comisiei de lichidare .........................................................
  Președintele și secretarul comisiei comunale, orășenești sau municipale ....................

NOTĂ:

Angajamentul de plată se întocmește în trei exemplare, din care unul rămîne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociației intercooperatiste, sau de stat și cooperatiste, și un exemplar la bancă.

ANEXA Nr. 24

MUNICIPIUL (orașul, comuna) .........................

JUDEȚUL .............................................

ANGAJAMENT DE PLATĂ NR. ...........

  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (orașul) ....................
str. ....................... nr. ......... județul ..................... posesor al buletinului
de identitate seria .......... nr. ....... emis de .................. la data de .............,
am luat cunoștință de prevederile art. ................ din Legea fondului funciar și mă oblig
să achit suma de ............... lei, reprezentînd cheltuieli de producție efectuate pe terenul
primit în proprietate sau folosință, către primăria ....................... și să depun această
sumă în ........................ rate, la casieria acesteia, pînă la data de ................ .

                              Dat azi, .....................
                              (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în fața noastră, azi ...............................................
  Primar ......................................
  Secretar ....................................

ANEXA Nr. 25

MUNICIPIUL (orașul, comuna) .........................

JUDEȚUL .............................................

ANGAJAMENT DE PLATĂ NR. ...........

  Subsemnatul(a) ......................, domiciliat(ă) în comuna (orașul) ....................
str. .................... nr. ............ județul ..................... posesor al buletinului
de identitate seria ............ nr. ........ emis de ................. la data de ...........,
am luat cunoștință de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar și mă oblig să achit
suma de .................. lei, reprezentînd diferența de credit de investiții rămasă de plată,
pentru terenul cu plantații de vii și pomi primit în proprietate în .............. rate anuale.
  Pentru anul 1991, suma de ............. lei mă oblig să o achit la comisia de lichidare pînă
la data de ............... 1991, iar pentru anii următori, mă oblig să închei contract cu banca
finanțatoare în termen de 15 zile pentru plata sumelor rămase.
  Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unitățile specializate de
preluare.

                              Dat azi, .....................
                              (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în fața noastră, azi ...............................................
  Președintele comisiei de lichidare .........................................................
  Președintele și secretarul comisiei comunale, orășenești sau municipale ....................

NOTĂ:

Angajamentul de plată se întocmește în trei exemplare, din care unul rămîne la proprietarul terenului, un exemplar la comisia de lichidare a cooperativei sau, după caz, a asociației intercooperatiste sau de stat și cooperatiste și un exemplar la bancă.

ANEXA Nr. 26

MUNICIPIUL (orașul, comuna) .........................

JUDEȚUL .............................................

ANGAJAMENT DE PLATĂ NR. ...........

  Subsemnatul(a) ....................., domiciliat(ă) în comuna, (orașul) ....................
str. ........................ nr. ........ județul ..................... posesor al buletinului
de identitate seria .......... nr. ....... emis de ................ la data de ...............,
am luat cunoștință de prevederile art. ........ din Legea fondului funciar și mă oblig să achit
suma de ........... lei, reprezentînd diferența de credit de investiții rămasă de plată, pentru
terenul cu plantații de vii și pomi primit în proprietate sau în folosință în .................
rate anuale.
  Pentru sumele anuale de plată, mă oblig ca în termen de 15 zile de la data prezentului
angajament să închei contract de credite cu banca finanțatoare.
  Pentru sumele scadente, mă oblig să livrez produse agricole la unitățile specializate de
preluare.

                              Dat azi, .....................
                              (Semnătura)

  Angajamentul a fost dat în fața noastră, azi ...............................................
  Primar ......................................
  Secretar ....................................

ANEXA Nr. 27

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬
-                                |  -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ROMÂNIA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¬  -
-              ROMÂNIA              |1991-                           -1991-
-     Comisia județeană pentru stabilirea dreptului     |-¦¦¦-  Comisia județeană pentru stabilirea dreptului  L¦¦¬ -
-        de proprietate asupra terenurilor        |-       de proprietate asupra terenurilor       - -
-                                |-                              - -
-                                |-                              - -
-  Județul ............. Codul -¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬  |- Județul ............. Codul -¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬-¦¬  - -
-                L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-  |-               L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-L¦-  - -
-    Nr. .............                    |-   Nr. .............                   - -
-                                |-                              - -
-           TITLU DE PROPRIETATE           |-          TITLU DE PROPRIETATE          - -
-                                |-                              - -
-   Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de     |-  Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de     - -
- proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei |-proprietate asupra terenurilor, pe baza propunerii Comisiei - -
- comunale, orășenești, municipale și a prevederilor Legii   |-comunale, orășenești, municipale și a prevederilor Legii  - -
- nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar             |-nr. 18/19.02.1991 a fondului funciar            - -
-                                |-                              - -
-              DECLARĂM              |-             DECLARĂM             - -
-                                R-                              -R-
-   Cetățeanul(a) .......................................... O-  Cetățeanul(a) .......................................... -O-
-   (moștenitorii defunctului) ............................. M-  (moștenitorii defunctului) ............................. -M-
- ........................................................... Â-........................................................... -Â-
- ........................................................... N-........................................................... -N-
- din satul .............. comuna, orașul ................... I-din satul .............. comuna, orașul ................... -I-
- municipiul .................. județul ..................... A-municipiul .................. județul ..................... -A-
- primește în proprietate o suprafață totală de .......... ha |-primește în proprietate o suprafață totală de .......... ha - -
- ........ mp, din care:                    |-........ mp, din care:                   - -
-   - prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha |-  - prin reconstituirea dreptului de proprietate ...... ha - -
- ...... mp                          |-...... mp                          - -
-   - prin constituirea dreptului de proprietate ........ ha |-  - prin constituirea dreptului de proprietate ........ ha - -
- ........ mp situată pe teritoriul comunei ................. |-........ mp situată pe teritoriul comunei ................. - -
- structurată și amplasată conform celor de pe verso.     |-structurată și amplasată conform celor de pe verso.     - -
-   Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate  |-  Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate  - -
- drepturile și obligațiile ce decurg din lege.        |-drepturile și obligațiile ce decurg din lege.        - -
-                                |-                              - -
-  Prefect Secretar Direcția Generală  Oficiul de Cadastru |- Prefect Secretar Direcția Generală  Oficiul de Cadastru - -
-           pentru Agricultură  și Organizare a  |-          pentru Agricultură  și Organizare a  - -
-            și Alimentație    Teritoriului   |-           și Alimentație    Teritoriului   - -
-            Director general    Director    |-           Director general    Director    - -
-                                |-                              - -
-   Data ............                    |L¦¦¦¬ Data ............                 -¦¦- -
-                                |1991-                           -1991-
-                                |  L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ROMÂNIA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-  -
L¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦-

                                                             (verso)
        SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE        |        SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE
                                |
  A. Suprafața primită în extravilan              |  A. Suprafața primită în extravilan
-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬|-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬
-  -       -  Număr  -Supra--  Vecinătăți  -   -|-  -       -  Număr  -Supra--  Vecinătăți  -   -
-Nr. - Categoria -topografic - față -         -   -|-Nr. - Categoria -topografic - față -         -   -
-crt.-de folosință +¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦+¦¦T¦¦¦+¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+Obser--|-crt.-de folosință +¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦+¦¦T¦¦¦+¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+Obser--
-  -       -Tarla -Par--ha-mp -Nord-Est-Sud-Vest-vații -|-  -       -Tarla -Par--ha-mp -Nord-Est-Sud-Vest-vații -
-  -       -(Solă)-celă- -  -  -  -  -  -   -|-  -       -(Solă)-celă- -  -  -  -  -  -   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
- 1. -Arabil    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 1. -Arabil    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
- 2. -Vii     +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 2. -Vii     +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
- 3. -Livezi    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 3. -Livezi    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
- 4. -Pășuni    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 4. -Pășuni    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 5. -Fînețe    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 5. -Fînețe    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 6. -Păduri    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 6. -Păduri    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 7. -Alte terenuri+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 7. -Alte terenuri+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -neagricole  +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -neagricole  +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -TOTAL    -   -  - -  -  -  -  -  -   -|-  -TOTAL    -   -  - -  -  -  -  -  -   -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-|L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-
                                |
  B. Suprafața primită în intravilan              |  B. Suprafața primită în intravilan
-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬|-¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¬
-  -       -  Număr  -Supra--  Vecinătăți  -   -|-  -       -  Număr  -Supra--  Vecinătăți  -   -
-Nr. - Categoria -topografic - față -         -   -|-Nr. - Categoria -topografic - față -         -   -
-crt.-de folosință +¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦+¦¦T¦¦¦+¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+Obser--|-crt.-de folosință +¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦+¦¦T¦¦¦+¦¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦T¦¦¦¦+Obser--
-  -       -Tarla -Par--ha-mp -Nord-Est-Sud-Vest-vații -|-  -       -Tarla -Par--ha-mp -Nord-Est-Sud-Vest-vații -
-  -       -(Solă)-celă- -  -  -  -  -  -   -|-  -       -(Solă)-celă- -  -  -  -  -  -   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
- 1. -Arabil    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 1. -Arabil    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -       +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 2. -Vii     +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 2. -Vii     +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 3. -Livezi    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 3. -Livezi    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 4. -Pășuni    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 4. -Pășuni    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 5. -Fînețe    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 5. -Fînețe    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 6. -Curți,    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 6. -Curți,    +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
-  -construcții +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|-  -construcții +¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
- 7. -Alte terenuri+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -|- 7. -Alte terenuri+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+   -
+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+|+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+
-  -TOTAL    -   -  - -  -  -  -  -  -   -|-  -TOTAL    -   -  - -  -  -  -  -  -   -
L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-|L¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦+¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦-
                                |
   TOTAL GENERAL (A + B) ........ ha ......... mp din care:  |   TOTAL GENERAL (A + B) ........ ha ......... mp din care:
 Arabil = .... ha .... mp Fânețe       = .... ha .... mp | Arabil = .... ha .... mp Fânețe       = .... ha .... mp
 Vii  = .... ha .... mp Păduri       = .... ha .... mp | Vii  = .... ha .... mp Păduri       = .... ha .... mp
 Livezi = .... ha .... mp Curți, construcții = .... ha .... mp | Livezi = .... ha .... mp Curți, construcții = .... ha .... mp
 Pășuni = .... ha .... mp Alte terenuri   = .... ha .... mp | Pășuni = .... ha .... mp Alte terenuri   = .... ha .... 

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
5. Constatare intervenire vânzare-cumpărare. Calitatea de bun comun a terenului pentru care s-a constituit dreptul de proprietate în temeiul Legii nr. 18/1991 și care face obiectul promisiunii de vânzare
;
se încarcă...