Guvernul României

Hotărârea nr. 568/1995 cu privire la acordarea autorizației de funcționare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor

Modificări (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 august 1995 până la 24 iunie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 294/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se acordă autorizație de funcționare provizorie ca instituții de învățământ superior, în condițiile prevăzute de Legea nr. 88/1993, pentru facultățile, colegiile și specializările instituțiilor solicitante cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Formele de organizare a învățământului superior pentru care se acordă autorizația de funcționare provizorie sunt: învățământ de zi, seral și fără frecvență.

Formele de învățământ seral și fără frecvență pot fi organizate numai de către instituțiile care au și învățământ de zi în specializarea respectivă.

Durata studiilor în învățământul seral și în cel fără frecvență este mai mare cu un an decât cea prevăzută pentru învățământul de zi.

Art. 3. -

În perioada de funcționare provizorie, instituția de învățământ superior este obligată să-și păstreze denumirea acordată pentru perioada de autorizare și să respecte standardele care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.

Modificarea structurii instituției de învățământ superior în perioada de funcționare provizorie se poate face numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 88/1993.

Art. 4. -

În vederea acreditării, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare (C.N.E.A.A.) va stabili și va comunica Ministerului Învățământului, pe specializări, instituțiile de învățământ superior la care se poate organiza examenul de licență, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenți ai facultăților, colegiilor și specializărilor autorizate pentru funcționare provizorie.

Art. 5. -

Ministerul Învățământului comunică instituțiilor de învățământ superior facultățile, colegiile și specializările care au fost autorizate pentru funcționare provizorie, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, și transmite acestor instituții, în termen de cel mult 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, metodologiile specifice de organizare și desfășurare a examenului de licență, respectiv de absolvire, pentru primele 3 serii de absolvenți ai facultăților, colegiilor și specializărilor autorizate provizoriu în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 și ale prezentei hotărâri.

Art. 6. -

În baza hotărârilor din rapoartele cu privire la evaluarea instituțiilor de învățământ superior, C.N.E.A.A. va face publică lista cuprinzând facultățile, colegiile și specializările care nu au fost autorizate pentru funcționare provizorie.

Art. 7. -

(1) Studenții de la facultățile, colegiile și specializările neautorizate se pot transfera la facultăți, colegii și specializări similare din instituții acreditate sau autorizate pentru funcționare provizorie, în condițiile legii.

(2) Studenții instituțiilor de învățământ superior particular de la facultățile, colegiile și specializările autorizate pentru funcționare provizorie, precum și studenții instituțiilor de învățământ superior particular din profilurile, modulele și specializările neautorizate, pentru care nu există nici o unitate de învățământ superior particular autorizată pentru funcționare provizorie, pot să-și continue studiile la instituții de învățământ superior de stat acreditate, în condițiile următoare:

a) instituția de învățământ superior acreditată să școlarizeze în profilul, modulul sau specializarea respectivă sau similare;

b) să participe la concursul de admitere în învățământul superior organizat de instituția respectivă în sesiunile oficiale din anii 1995 sau 1996, la profilul, modulul sau specializarea respectivă sau similare și să fi fost declarați admiși peste cifra de școlarizare, adică să fi obținut cel puțin media ultimului candidat declarat admis la profilul, modulul sau specializarea la care au susținut concursul;

c) studenții declarați admiși în urma concursului de admitere vor fi înmatriculați în anul de studii și în condițiile stabilite de instituția de învățământ superior la care studentul a fost declarat admis, pe baza documentelor de școlaritate prezentate de student, cu susținerea eventualelor examene de diferență, pentru care se percep taxe în cuantumul stabilit de senatele universitare.

(3) Instituțiile de învățământ superior în cauză sunt obligate să îndeplinească formalitățile de transfer sau cele de înscriere la concursul de admitere, în conformitate cu actele normative în vigoare.

Art. 8. -

Instituțiile de învățământ superior în funcțiune la data de 22 decembrie 1989 urmează să fie supuse periodic, din cinci în cinci ani, începând cu anul universitar 1995/1996, evaluării academice de către C.N.E.A.A. pentru facultățile, colegiile și specializările cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 9. -

Instituțiile înființate după 22 decembrie 1989, care nu au solicitat autorizație de funcționare provizorie în termenul prevăzut de Legea nr. 88/1993, nu pot organiza și desfășura activități de învățământ superior.

Art. 10. -

Instituțiile de învățământ superior pot continua activitatea de învățământ numai la specializările pentru care au autorizație de funcționare sau au obținut autorizație de funcționare provizorie în condițiile prevăzute de Legea nr. 88/1993 și de prezenta hotărâre a Guvernului.

La specializările neautorizate nu se mai organizează concurs de admitere pentru școlarizare în anul I de studii.

Art. 11. -

Având în vedere Programul privind măsurile de organizare și modernizare a armatei și a învățământului militar din România, instituțiile de învățământ superior din rețeaua Ministerului Apărării Naționale urmează să solicite autorizația de funcționare provizorie a noilor facultăți, colegii sau specializări, începând cu anul de învățământ 1996/1997.

În anul de învățământ 1995/1996 instituțiile de învățământ superior din rețeaua Ministerului Apărării Naționale vor funcționa în regim de tranziție cu structurile aprobate prin reglementările legale în vigoare.

Art. 12. -

Începând cu anul universitar 1995/1996 studiile aprofundate sunt considerate activități de învățământ postuniversitar.

Repartizarea cifrei de școlarizare și rețeaua învățământului de studii aprofundate se aprobă de către Ministerul Învățământului.

Art. 13. -

Continuarea activității de învățământ superior, în alte condiții decât cele prevăzute în Legea nr. 88/1993, în Legea învățământului nr. 84/1995 și în prezenta hotărâre, atrage după sine răspunderea legală a celor vinovați.

Art. 14. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. PRIM-MINISTRU
FLORIN GEORGESCU,
ministru de stat, ministrul finanțelor

Contrasemnează:
Ministrul învățământului,
Liviu Maior
p. Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Nicolae Constantinescu
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu

București, 28 iulie 1995.

Nr. 568.

ANEXA Nr. 1

INSTITUȚII, FACULTĂȚI, COLEGII ȘI SPECIALIZĂRI
cărora li s-a acordat autorizație de funcționare provizorie
Nr. crt. Cod Instituția (facultatea, colegiul) solicitantă Denumirea în perioada de autorizare Profilul autorizat Specializarea, forma de învățământ, durata studiilor autorizate Observații
0 1 2 3 4 5 6
1. 3. Academia Universitară "Athenaeum" București Academia Universitară "Athenaeum" din București
3. 1A Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic - Inginerie economică - Inginerie managerială - zi, 5 ani
- Inginerie managerială - seral, 6 ani Nu se școlarizează în domeniul tehnic învățământ fără frecvență
3. 2A Facultatea de Finanțe, Contabilitate și Informatică Facultatea de Finanțe, Contabilitate și Informatică - Economic - Finanțe, contabilitate și informatică - zi, 5 ani
- Finanțe, contabilitate și informatică - fără frecvență, 6 ani
2. 7. Fundația Universitară "Aisteda" - Academia Informatizată pentru Științe Tehnice, Economice, de Drept și Administrație București Academia Informatizată pentru Științe Economice din București
7. 1A Facultatea de Management, filiala București Facultatea de Management din București - Economic - Management - zi, 5 ani
- Management - fără frecvență, 6 ani
3. 8. Institutul de Drept și Relații Internaționale "Nicolae Titulescu" București Institutul de Drept și Relații Internaționale "Nicolae Titulescu" din București
8. 1A - Științe juridice - Drept și relații internaționale - zi, 4 ani
- Drept și relații internaționale - fără frecvență, - 5 ani
4. 12. Școala Superioară de Jurnalistică București Școala Superioară de Jurnalistică din București
12. 1A Facultatea de Jurnalistică Facultatea de Jurnalistică - Jurnalistică - Presa scrisă - zi, 4 ani Se autorizează specializarea sub denumirea "Presa scrisă"
5. 13. Universitatea "Artifex" Academia de Înalte Studii Cooperatiste București Universitatea "Artifex" din București
13. 1A Facultatea de Finanțe și Contabilitate Facultatea de Finanțe și Contabilitate - Economic - Finanțe și contabilitate - zi, 4 ani
- Finanțe și contabilitate - fără frecvență, 5 ani
13. 2A Facultatea de Management Facultatea de Management - Economic - Management - zi, 4 ani
- Management - fără frecvență, 5 ani
6. 14. Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" București Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București
14. 1A Facultatea Geografia Turismului Sibiu Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu - Geografie - Geografia turismului - zi, 5 ani
- Geografia turismului - fără frecvență, 6 ani
14. 2A Facultatea de Istorie București Facultatea de Istorie din București - Istorie - Istorie - zi, 4 ani
- Istorie - fără frecvență, 5 ani
14. 3A Facultatea de Drept Cluj-Napoca Facultatea de Drept din Cluj-Napoca - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
14. 4A Facultatea de Științe Juridice și Administrative București Facultatea de Științe Juridice și Administrative din București - Științe juridice - Științe juridice și administrative - zi, 4 ani
- Științe juridice și administrative - fără frecvență, 5 ani
14. 5A Facultatea de Management Turistic și Comercial București Facultatea de Management Turistic și Comercial din București - Economic - Management turistic și comercial - zi, 4 ani
- Management turistic și comercial - fără frecvență, 5 ani
14. 6A Facultatea de Management Turistic și Comercial Cluj-Napoca Facultatea de Management Turistic și Comercial din Cluj-Napoca - Economic - Management turistic și comercial - zi, 4 ani
- Management turistic și comercial - fără frecvență, 5 ani
7. 15. Universitatea Ecologică București Universitatea Ecologică din București
15. 1A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
15. 2A Facultatea de Management Facultatea de Management - Economic - Management financiar - contabil și administrativ - zi, 4 ani
- Management financiar - contabil și administrativ - fără frecvență, 5 ani
15. 3A Universitatea Ecologică, filiala Deva Facultatea de Management din Deva - Economic - Management în economia turismului și comerțului internațional - zi, 5 ani
8. 18. Universitatea "Fortuna" București Colegiul Universitar "Fortuna" din București
18. 1A Facultatea de Birotică Colegiul Universitar de Birotică - Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani Autorizată specializarea cu durata studiilor de 3 ani
9. 19. Universitatea "Hyperion" din București Universitatea "Hyperion" din București
19. 1A Facultatea de Filologie - Ziaristică Facultatea de Ziaristică - Jurnalistică - Ziaristică - zi, 4 ani
19. 2A Facultatea de Fizică Facultatea de Fizică - Fizică - Fizică - zi, 5 ani
- Fizică - seral, 6 ani
19. 3A Facultatea de Psihologie - Sociologie Facultatea de Psihologie - Sociologie - Sociopsihopedagogie - Psihosociologie - zi, 4 ani (București)
- Psihosociologie - fără frecvență, 5 ani (București)
- Psihosociologie - fără frecvență, 5 ani (Brăila)
19. 4A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani (București, Constanța, Craiova, Galați, Pitești, Suceava, Tg. Mureș)
- Drept - fără frecvență, 5 ani (București, Constanța, Craiova, Galați, Pitești, Suceava, Tg. Mureș)
10. 20. Universitatea Independentă "Titu Maiorescu" București Universitatea Independentă "Titu Maiorescu" din București
20. 1A Facultatea de Psihologie Facultatea de Psihologie - Sociopsihopedagogie - Psihologie - zi, 5 ani
20. 2A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
20. 3A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Finanțe, bănci, contabilitate - zi, 5 ani
- Finanțe, bănci, contabilitate - fără frecvență, 6 ani
11. 23. Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" București Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" din București
23. 1A Facultatea de Econometrie Informatică Facultatea de Econometrie Informatică - Economic - Econometrie informatică - zi, 5 ani
23. 2A Facultatea de Relații Economice Internaționale Facultatea de Relații Economice Internaționale - Economic - Relații economice internaționale - zi, 5 ani
- Relații economice internaționale - fără frecvență, 6 ani
12. 24. Universitatea Româno-Americană București Universitatea Româno-Americană din București
24. 1A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 5 ani
- Drept - fără frecvență, 6 ani
24. 2A Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional Facultatea de Economia Turismului Intern și Internațional - Economic - Economia turismului intern și internațional - zi, 5 ani
- Economia turismului intern și internațional - fără frecvență, 6 ani
24. 3A Facultatea de Informatică Managerială Facultatea de Informatică Managerială - Economic - Informatică managerială - zi, 5ani
24. 4A Facultatea de Management-Marketing Facultatea de Management-Marketing - Economic - Management - Marketing - zi, 5 ani
- Management - Marketing - fără frecvență, 6 ani
24. 5A Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale Facultatea de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale - Economic - Relații comerciale și financiar-bancare interne și internaționale - zi, 5 ani
- Relații comerciale și financiar-bancare interne și internaționale - fără frecvență, 6 ani
13. 25. Universitatea "Spiru Haret" București Universitatea "Spiru Haret" din București
25. 1A Facultatea de Medicină Veterinară Facultatea de Medicină Veterinară - Medicină veterinară - Medicină veterinară - zi, 6 ani
25. 2A Facultatea de Filozofie și Jurnalistică Facultatea de Filozofie și Jurnalistică - Filozofie - Filozofie și jurnalistică - zi, 4,5 ani La fără frecvență durata studiilor este mai mare cu un an față de învățământul de zi
- Filozofie și jurnalistică - fără frecvență 5,5 ani
25. 3A Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Filologie - Limba și literatura străină A - Limba și literatura străină B - zi, 4 ani
- Limba și literatura străină A - Limba și literatura străină B - fără frecvență, 5 ani
25. 4A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
25. 5A Facultatea de Managemen Financiar - Contabil t Facultatea de Management Financiar - Contabil - Economic - Management financiar-contabil - zi, 4 ani
- Management financiar-contabil - fără frecvență, 5 ani
14. 27. Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" Arad Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
27. 1A Facultatea de Medicină Generală Facultatea de Medicină Generală - Medicină - Medicină generală - zi, 6 ani
27. 2A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
27. 3A Facultatea de Marketing - Management - Informatică Facultatea de Marketing - Management - Informatică - Economic - Marketing - zi, 5 ani
15. 33. Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Brăila Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Brăila
33. 1A Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice Brăila Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Brăila - Economic - Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 ani Se autorizează cu durata studiilor de 4 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvență, 5 ani
33. 2A Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice Pitești Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Pitești - Economic - Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvență, 5 ani
33. 3A Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea - Economic - Management-Marketing în afaceri economice - zi, 4 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - seral, 5 ani
- Management-Marketing în afaceri economice - fără frecvență, 5 ani
16. 36. Universitatea "Avram Iancu" Cluj-Napoca Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca
36. 1A Facultatea de Sociologie, Jurnalistică și Filozofie Facultatea de Sociologie, Jurnalistică și Filozofie - Filozofie - Filozofie și antropologie - zi, 4 ani
36. 2A Facultatea de Pedagogie Socială Facultatea de Pedagogie Socială - Sociopsihopedagogie - Pedagogie socială - zi, 4 ani La fără frecvență durata studiilor este cu un an mai mare decât la învățământul de zi
- Pedagogie socială - fără frecvență, 5 ani
17. 46. Universitatea Fundației Academice "Petre Andrei" Iași Universitatea "Petre Andrei" din Iași
46. 1A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 5 ani
- Drept - fără frecvență, 6 ani
46. 2A Facultatea de Economie Facultatea de Economie - Economic - Finanțe-Contabilitate - zi, 5 ani
- Finanțe-Contabilitate - fără frecvență, 6 ani
18. 48. Universitatea "Mihail Kogălniceanu" Iași Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iași
48. 1A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
19. 50. Universitatea Europeană Lugoj Universitatea Europeană din Lugoj
50. 1A Facultatea de Drept Facultatea de Drept - Științe juridice - Drept - zi, 5 ani
20. 58. Institutul de Studii și Educație Permanentă "Tibiscus" Timișoara Institutul de Studii și Educație Permanentă "Tibiscus" din Timișoara
58. 1A Facultatea de Jurnalistică Facultatea de Jurnalistică - Jurnalistică - Jurnalistică - zi, 4 ani
58. 2A Facultatea de Psihologie și Asistență Socială Facultatea de Psihologie - Sociopsihopedagogie - Psihologie - zi, 5 ani
58. 3A Facultatea de Design Facultatea de Design - Arte plastice și decorative - Design - zi, 5 ani
21. 59. Instituția de Învățământ Superior "Mihai Eminescu" Timișoara Institutul de Învățământ Superior "Mihai Eminescu" din Timișoara
59. 1A Facultatea de Management Turistic, Hotelier și Comercial Facultatea de Management Turistic, Hotelier și Comercial - Economic - Management turistic, hotelier și comercial - zi, 4 ani
- Management turistic, hotelier și comercial - fără frecvență, 5 ani
22. 60 Universitatea Ecologică Timișoara (Universitatea Banatului Timișoara) Universitatea Banatului din Timișoara
60. 1A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Științe economice - zi, 4 ani
- Științe economice - fără frecvență, 5 ani
23. 3T Institutul Teologic Baptist de Grad Universitar București Institutul Teologic Baptist din București
3T. 1A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie Baptistă - Teologie - Teologie baptistă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie baptistă pastorală - fără frecvență, 5 ani
24. 6T Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar București Institutul Teologic Romano-Catolic din București
6T. 1A Facultatea de Teologie Didactică Facultatea de Teologie Didactică - Teologie - Teologie romano-catolică didactică - zi, 4 ani Autorizată cu condiția școlarizării și la învățământul de zi, începând cu anul universitar 1995/1996
- Teologie romano-catolică didactică - fără frecvență, 5 ani
6T. 2A Facultatea de Teologie - Litere Facultatea de Teologie - Litere - Teologie - Teologie romano-catolică
- O limbă și literatură străină - zi, 5 ani
25. 7T. Institutul Teologic Greco-Catolic Cluj-Gherla din Cluj-Napoca Institutul Teologic Greco-Catolic Cluj-Gherla din Cluj-Napoca - Teologie - Teologie greco-catolică pastorală și didactică - zi, 4 ani
26. 8T. Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar Iași Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași
8T. 1A Facultatea de Teologie Didactică Facultatea de Teologie Didactică - Teologie - Teologie romano-catolică didactică - zi, 4 ani
- Teologie romano-catolică didactică - fără frecvență, 5 ani
27. 9T. Institutul Biblic "Emanuel" Oradea Institutul Biblic "Emanuel" din Oradea
9T. 1A - Teologie - Teologie baptistă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie baptistă pastorală - fără frecvență, 5 ani
- Teologie baptistă - Asistență socială - zi, 4 ani
28. 1S. Universitatea "Politehnica" din București Universitatea "Politehnica" din București
1S. 1A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Electric - Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani
- Științe aplicate - Inginerie matematică - zi, 5 ani
1S. 2A Facultatea de Energetică Facultatea de Energetică - Ingineria mediului - Ingineria mediului în energetică - zi, 5 ani
1S. 3A Facultatea de Inginerie Mecanică Facultatea de Inginerie Mecanică - Științe aplicate - Mecanică aplicată - zi, 5 ani
- Mecatronică - Mecatronică - zi, 5 ani
1S. 4A Facultatea de Mecanică Agricolă Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice - Mecanic - Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice - zi, 5 ani
- Mașini și instalații pentru prelucrarea produselor agricole - zi, 5 ani
1S. 5A Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
1S. 6A Facultatea de Chimie Industrială Facultatea de Chimie Industrială - Chimie - Chimie alimentară - zi, 5 ani
- Ingineria mediului - Ingineria protecției mediului în industria chimică și petrochimică - zi, 5 ani
1S. 7A Departamentul de Științe Inginerești Departamentul de Științe Inginerești - Metalurgie - Știința materialelor (în limbile engleză și franceză) - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în electronică și electrotehnică (în limba engleză) - zi, 5 ani
1S. 8A Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din București Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din București - Tehnologia transporturilor - Tehnologia transporturilor - zi, 3 ani
- Mecanic - Microtehnică și optică - zi, 3 ani
1S. 9A Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din București Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din București - Electric - Controlul calității și metrologie - zi, 3 ani
29. 2S. Institutul de Construcții din București Universitatea Tehnică de Construcții din București
2S. 1A Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole - Construcții - Inginerie urbană, construcția și gestiunea localităților - zi, 5 ani
2S. 2A Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Hidrotehnică - Științe aplicate - Inginerie matematică - zi, 5 ani
2S. 3A Facultatea de Instalații Facultatea de Instalații - Instalații - Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei - zi, 5 ani
2S. 4A Facultatea de Utilaj Tehnologic Facultatea de Utilaj Tehnologic - Mecanic - Inginerie tehnologică și mecanizare în construcții - zi, 5 ani
30. 4S. Universitatea de Științe Agronomice din București Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
4S. 1A Facultatea de Îmbunătățiri Funciare Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului - Ingineria mediului - Ingineria mediului în spațiul funciar - zi, 5 ani
4S. 2A Facultatea de Biotehnologii Facultatea de Biotehnologii - Biotehnologie - Biotehnologii agricole - zi, 5 ani
- Biotehnologii industriale - zi, 5 ani
- Biotehnologii medical-veterinare - zi, 5 ani
31. 5S. Universitatea din București Universitatea din București
5S. 1A Facultatea de Matematică Facultatea de Matematică - Matematică - Matematică - Studii avansate - zi, 4 ani Selecție dintre studenții specializării Matematică după anul I de studiu
- Matematică aplicată (în limba engleză) - zi,4 ani
5S. 2A Facultatea de Fizică Facultatea de Fizică - Fizică - Fizică medicală - zi, 4 ani
5S. 3A Facultatea de Biologie Facultatea de Biologie - Biologie - Ecologie și protecția mediului - zi, 4 ani
5S. 4A Facultatea de Geografie Facultatea de Geografie - Știința mediului - Știința mediului - zi, 4 ani
5S. 5A Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie și Asistență Socială Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie și Asistență Socială - Sociopsihopedagogie - Asistență socială - zi, 4 ani
5S. 6A Facultatea de Științe Umane Facultatea de Științe Politice și Administrative - Științe politice - Științe politice - zi, 4 ani
- Științe politice (în limba franceză) - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
5S. 7A Facultatea de Litere Facultatea de Litere - Filologie - Comunicare și relații publice - zi, 4 ani
5S. 8A Facultatea de Limbi și Literaturi Străine Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Filologie - Traducători - zi, 4 ani
5S. 9A Facultatea de Teologie Ortodoxă Facultatea de Teologie Ortodoxă - Teologie - Teologie ortodoxă
- Asistență socială - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă -
- Filologie clasică (Limba latină-Limba greacă veche) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
5S.10A Facultatea de Teologie Romano-Catolică Facultatea de Teologie Romano-Catolică - Teologie - Teologie romano-catolică - Asistență socială - zi, 4 ani
5S.11A Facultatea de Teologie Baptistă Facultatea de Teologie Baptistă - Teologie - Teologie baptistă - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
- Teologie baptistă - Litere (O limbă și literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere) - zi, 4 ani
- Teologie baptistă - Asistență socială - zi, 4 ani
5S.12A Colegiul Universitar de Administrație și Jurnalistică din București Colegiul Universitar de Administrație și Secretariat din București - Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
32. 6S Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
6S. 1A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină - Medicină - Fiziokinetoterapie - zi, 5 ani
6S. 2A Colegiul Universitar Medical din București Colegiul Universitar Medical din București - Stomatologie - Profilaxie stomatologică - zi, 3 ani
33. 7S. Academia de Studii Economice din București Academia de Studii Economice din București
7S. 1A Facultatea de Management Facultatea de Management - Economic - Management social - zi, 4 ani
- Management social - seral, 5 ani
- Management social - fără frecvență, 5 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
- Administrație publică - seral, 5 ani
- Administrație publică - fără frecvență, 5 ani
7S. 2A Facultatea de Economie Generală Facultatea de Economie Generală - Economic - Economia și dreptul afacerilor - zi, 4 ani
7S. 3A Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare Facultatea de Economia și Gestiunea Producției Agricole și Alimentare - Economic - Economia mediului - zi, 4 ani
7S. 4A Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de valori - Economic - Bănci și burse de valori - zi, 4 ani
- Bănci și burse de valori - seral, 5 ani
- Bănci și burse de valori - fără frecvență, 5 ani
7S. 5A Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică - Economic - Economie matematică - zi 4,5 ani
7S. 6A Facultatea de Relații Economice Facultatea de Relații Economice - Economic - Economie mondială - zi, 4 ani
Internaționale Internaționale - Economie mondială - seral, 5 ani
7S. 7A Colegiul Universitar Economic din București Colegiul Universitar Economic din București - Economic - Gestiune bancară - zi, 3 ani
7S. 8A Colegiul Universitar Economic din Buzău Colegiul Universitar Economic din Buzău - Economic - Managementul producției agricole și alimentare - zi, 3 ani
- Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
34. 8S. Academia de Muzică din București Academia de Muzică din București
8S. 1A Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală - Muzică - Jazz și muzică ușoară; Profesor de muzică și Profesor de instrument - zi, 5 ani
- Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani
35. 9S. Academia de Artă din București Academia de Artă din București
9S. 1A Facultatea de Istoria și Teoria Artei Facultatea de Istoria și Teoria Artei - Arte plastice și decorative - Fotovideoprocesare computerizată a imaginii - zi, 5 ani
36. 10S. Academia de Teatru și Film din București Academia de Teatru și Film din București
10S. 1A Facultatea de Teatru Facultatea de Teatru - Artă teatrală - Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete - zi, 4 ani
- Coregrafie, creație și pedagogie - zi, 4 ani
10S. 1A Facultatea de Film Facultatea de Film - Artă cinematografică și televiziune - Comunicații audiovizuale - zi, 4 ani
- Multimedia-sunet, montaj, grafică computerizată - zi, 4 ani Departament interuniversitar împreună cu Facultatea de Jurnalistică și Științele Comunicării din Universitatea din București
37. 13S. Universitatea "1 Decembrie" din Alba Iulia Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
13S. 1A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Istorie - Istorie-Arheologie - zi, 4 ani
- Filologie - Limba și literatura română
- Limba și literatura franceză - zi, 4 ani
- Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
13S. 2A Facultatea de Științe Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
13S. 3A Colegiul Universitar Economic și de Muzeologie din Alba Iulia Colegiul Universitar Economic și de Muzeologie din Alba Iulia - Muzeologie - Tehnici de cercetare și conservare a patrimoniului arheologic și muzeal - zi, 3 ani
- Economic - Contabilitate și gestiune financiară - zi, 3 ani
- Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
38. 14S. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
14S. 1A Facultatea de Inginerie și Științe Economice Facultatea de Inginerie și Științe Economice - Mecanic - Material rulant de cale ferată - zi, 5 ani
- Textile - Pielărie - Filatură - Țesătorie - zi, 5 ani
- Chimie - Finisare chimică textilă - zi, 5 ani
- Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia și controlul calității produselor alimentare - zi, 5 ani
- Economic - Finanțe și asigurări - zi, 4 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - zi, 4 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - fără frecvență, 5 ani
14S. 2A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvență, 5 ani
39. 15S. Universitatea din Bacău Universitatea din Bacău
15S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Mecanic - Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani
- Utilaj tehnologic pentru industria celulozei și hârtiei - zi, 5 ani
- Energetică - Energetică industrială - zi, 5 ani
- Tehnologia produselor - Tehnologia și controlul calității produselor alimentare - zi, alimentare 5 ani
15S. 2A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Litere și Științe - Economic - Marketing - zi, 4 ani
- Educație fizică și sport - Kinetoterapie - zi, 4 ani
40. 16S. Universitatea din Baia Mare Universitatea din Baia Mare
16S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Mecanic - Utilaj tehnologic minier - zi, 5 ani
- Inginerie managerială și tehnologică - Tehnologia construcțiilor de mașini - zi, 5 ani
16S. 2A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Litere și Științe - Teologie - Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
16S. 3A Colegiul Universitar Economic și de Administrație din Baia Mare Colegiul Universitar Economic din Baia Mare - Economic - Organizarea producției și a muncii - zi, 3 ani
41. 17S. Universitatea "Transilvania" din Brașov Universitatea "Transilvania" din Brașov
17S. 1A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecatronică - Mecatronică - zi, 5 ani
- Mecanic - Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani
17S. 2A Facultatea de Inginerie Tehnologică Facultatea de Inginerie Tehnologică - Inginerie economică - Ingineria și managementul sistemelor de producție - zi, 5 ani
- Mecatronică - Roboți industriali - zi, 5 ani
- Aeronave - Construcții aerospațiale - zi, 5 ani
- Inginerie managerială - Tehnologii și echipamente neconvenționale - zi, 5 ani și tehnologică
17S. 3A Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
17S. 4A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Electronic - Electronică aplicată - zi, 5 ani
- Ingineria sistemelor și a calculatoarelor - Automatică și informatică industrială - zi, 5 ani
17S. 5A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Filologie - Limba și literatura română
- O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană) - zi, 4 ani
- Limba și literatura engleză
- Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (franceză, germană) - zi, 4 ani
- Sociopsihopedagogie - Sociologie - zi, 4 ani
- Educație fizică și sport - Educație fizică și sport - zi, 4 ani
17S. 6A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Contabilitate și informatică de gestiune - zi, 4 ani
- Marketing - zi, 4 ani
- Marketing - fără frecvență, 5 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Turism și servicii - seral, 5 ani
- Finanțe și asigurări - zi, 4 ani
- Managementul firmei - zi, 4 ani
- Tranzacții internaționale
- zi, 4 ani
17S. 7A 17S. 8A Facultatea de Muzică Facultatea de Muzică - Muzică - Interpretare instrumentală; Profesor de instrument - zi, 5 ani
- Canto; Profesor de canto - zi, 5 ani
Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină - Medicină - Medicină generală - zi, 6 ani
17S. 9A Colegiul Universitar Tehnic din Brașov Colegiul Universitar Tehnic din Brașov - Electronic - Electronică - zi, 3 ani
- Protecția mediului - Controlul calității mediului - zi, 3 ani
17S.10A Colegiul Universitar Forestier, Economic Colegiul Universitar Forestier, Economic și de Informatică din Brașov - Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
și de Informatică din Brașov
- Forestier - Cinegetică - zi, 3 ani
- Biblioteconomie - Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
42. 18S. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
18S. 1A Facultatea de Construcții de Mașini Facultatea de Construcții de Mașini - Mecanic - Mecanică și inginerie mecanică - zi, 5 ani
- Mecanică și inginerie mecanică (în limbile engleză și franceză) - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Ingineria și managementul sistemelor de producție - zi, 5 ani
- Științe aplicate - Inginerie matematică - zi, 5 ani
- Inginerie fizică - zi, 5 ani
- Mecatronică - Roboți industriali - zi, 5 ani
18S. 2A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecanic - Autovehicule rutiere - zi, 5 ani
- Mașini și echipamente termice - zi, 5 ani
18S. 3A Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - Materiale - Știința și ingineria materialelor - zi, 5 ani
18S. 4A Facultatea de Construcții Facultatea de Construcții - Construcții - Inginerie civilă (în limba engleză) - zi, 5 ani
- Instalații - Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei - zi, 5 ani
18S. 5A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Electric - Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani
- Energetic - Energetică industrială - zi, 5 ani
18S. 6A Colegiul Universitar Tehnic din Cluj-Napoca Colegiul Universitar Tehnic din - Mecanic - Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani
Cluj-Napoca - Automobile - zi, 3 ani
- Tehnologia prelucrării metalelor - zi, 3 ani
- Economic - Fabricație și management în industria mică și mijlocie - zi, 3 ani
43. 19S. Universitatea de Științe Agricole din Cluj-Napoca Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
19S. 1A Facultatea de Agricultură Facultatea de Agricultură - Agricol - Agromontanologie - zi, 5 ani
- Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
19S. 2A Facultatea de Zootehnie Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii - Biotehnologie - Biotehnologii agricole - zi, 5 ani
44. 20S. Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
20S. 1A Facultatea de Matematică și Informatică Facultatea de Matematică și Informatică - Matematică - Matematici aplicate - zi, 4 ani
20S. 2A Facultatea de Fizică Facultatea de Fizică - Fizică - Fizică tehnologică - zi, 5 ani
20S. 3A Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică - Chimie - Informatica sistemelor chimice - zi, 5 ani
- Inginerie biochimică - zi, 5 ani
- Știința și ingineria materialelor oxidice - zi, 5 ani
20S. 4A Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie Facultatea de Biologie și Geologie - Biologie - Ecologie și protecția mediului - zi, 4 ani
20S. 5A Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie Facultatea de Geografie - Geografie - Geografie - O limbă și literatură străină - zi, 4 ani
- Știința - Știința mediului - zi, mediului 4 ani
20S. 6A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Bănci și burse de valori - zi, 4 ani
- Bănci și burse de valori - fără frecvență, 5 ani
- Marketing - zi, 4 ani
- Marketing - fără frecvență, 5 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Turism și servicii - fără frecvență, 5 ani
- Informatică economică - zi, 4,5 ani
- Informatică economică - fără frecvență, 5,5 ani
- Tranzacții internaționale - zi, 4 ani
- Tranzacții internaționale
- fără frecvență, 5 ani
20S. 7A Facultatea de Istorie și Filozofie Facultatea de Istorie și Filozofie - Sociopsihopedagogie - Asistență socială - zi, 4 ani
- Arte plastice și decorative - Istoria și teoria artei - zi, 4 ani
20S. 8A Facultatea de Istorie și Filozofie Facultatea de Științe Politice și Administrative - Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
- Științe politice - Științe politice - zi, 4 ani
- Jurnalistică - Jurnalistică - zi, 4 ani
20S. 9A Facultatea de Litere Facultatea de Litere - Filologie - Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine dintre engleză, franceză, germană, rusă) - zi, 4 ani
- Artă teatrală - Actorie - zi, 4 ani
- Teatrologie - zi, 4 ani
- Regie teatru - zi, 5 ani
20S.10A Școala de Studii Europene Facultatea de Studii Europene - Științe politice - Studii europene - zi, 4 ani
20S.11A Școala de Business Școala de Business - Economic - Asistență managerială - zi, 4 ani
20S.12A Facultatea de Teologie Ortodoxă Facultatea de Teologie Ortodoxă - Teologie - Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
20S.13A Facultatea de Teologie Greco-Catolică Facultatea de Teologie Greco-Catolică - Teologie - Teologie greco-catolică didactică - zi, 4 ani
- Teologie greco-catolică - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
- Teologie greco-catolică - Litere (O limbă și literatură străină) - zi, 4 ani
- Teologie greco-catolică - Asistență socială - zi, 4 ani
20S.14A Facultatea de Facultatea de - Teologie - Teologie reformată - Litere Teologie Reformată Teologie Reformată (O limbă și literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă, maghiară la alegere) sau Etnologie - zi, 4 ani
- Teologie reformată - Asistență socială - zi, 4 ani
20S.15A Colegiul Universitar Economic, de Cartografie și Informatică din Cluj-Napoca Colegiul Universitar Economic, de Geografie, Geologie și Informatică din Cluj-Napoca - Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Geografie - Geoinformare și prospectare turistică - zi, 3 ani
- Geologie - Mineralogie - zi, 3 ani
- Biblioteconomie - Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
45. 21S. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
21S. 1A Colegiul Universitar Medical din Cluj-Napoca Colegiul Universitar Medical din Cluj-Napoca - Medicină - Imagistică medicală, radioterapie și medicină nucleară - zi, 3 ani
46. 22S Academia de muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
22S. 1A Facultatea de Interpretare Muzicală Facultatea de Interpretare Muzicală - Muzică - Regie de teatru muzical - zi, 5 ani
22S. 2A Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Facultatea Teoretică - Muzică - Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani
47. 23S. Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca
23S. 1A Facultatea de Arte Plastice Facultatea de Arte Plastice - Arte plastice și decorative - Fotovideoprocesare computerizată a imaginii - zi, 5 ani
48. 24S. Universitatea "Ovidius" din Constanța Universitatea "Ovidius" din Constanța
24S. 1A Facultatea de Litere, Istorie, Drept și Teologie Facultatea de Litere și Teologie - Filologie - Limba și literatura română
- O limbă și literatură străină - zi, 4 ani
- Limba și literatura franceză
- Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină - zi, 4 ani
- Limba și literatura română - Filologie balcanică - zi, 4 ani
- Teologie - Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă
- Istorie - zi, 4 ani
24S. 2A Facultatea de Litere, Istorie, Drept și Teologie Facultatea de Istorie și Științe Administrative - Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
24S. 3A Facultatea de Științele Naturii Facultatea de Științele Naturii - Biologie - Ecologie și protecția mediului - zi, 4 ani
24S. 4A Facultatea de Matematică și Științe Economice Facultatea de Matematică - Matematică - Matematică - Informatică - zi, 5 ani
24S. 5A Facultatea de Matematică și Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Tranzacții internaționale - zi, 4 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
24S. 6A Facultatea de Medicină și Farmacie Facultatea de Medicină - Medicină - Medicină generală - zi, 6 ani
- Medicină generală (în limba engleză) - zi, 6 ani Numai pentru studenții cetățeni străini
- Stomatologie - zi, 6 ani Numai pentru studenții cetățeni străini
- Stomatologie (în limba engleză) - zi, 6 ani
24S. 7A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Mecanic - Utilaje și instalații portuare - zi, 5 ani
- Construcții și echipamente navale - Instalații și echipamente navale - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
24S. 8A Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică și Administrație din Constanța Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică și Administrație din Constanța - Electronic - Electronică - zi, 3 ani
- Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Informatică - Tehnologie informatică - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
49. 26S. Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova
26S. 1A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Geografie - Geografie - O limbă și literatură străină - zi, 4 ani
26S. 2A Facultatea de Științe Facultatea de Educație Fizică și Sport - Educație fizică și sport - Educație fizică și sport - zi, 4 ani
26S. 3A Facultatea de Litere și Istorie Facultatea de Litere și Istorie - Filozofie - Filozofie - Sociologie - zi, 4 ani
- Artă teatrală - Actorie - zi, 4 ani
26S. 4A Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu" Facultatea de Drept "Nicolae Titulescu" - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
26S. 5A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Economie - Pedagogie - zi, 4 ani
- Informatică economică - zi, 4,5 ani
- Marketing - zi, 4 ani
- Tranzacții internaționale
- zi, 4 ani
26S. 6A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină - Medicină - Stomatologie - zi, 6 ani
26S. 7A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecanic - Autovehicule rutiere - zi, 5 ani
- Științe aplicate - Mecanică aplicată - zi, 5 ani
26S. 8A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Aeronave - Echipamente și instalații de bord - zi, 5 ani
- Energetic - Electroenergetică - zi, 5 ani
26S. 9A Facultatea de Electromecanică Facultatea de Electromecanică - Electromecanic - Tracțiune electrică - zi, 5 ani
- Mecatronică - Roboți industriali - zi, 5 ani
26S.10A Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică - Electronic - Electronică aplicată - zi, 5 ani
26S.11A Facultatea de Horticultură Facultatea de Horticultură - Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
26S.12A Facultatea de Agricultură Facultatea de Agricultură - Agricol - Agromontanologie - zi, 5 ani
26S.13A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvență, 5 ani
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
26S.14A Colegiul Universitar Tehnic, de Informatică și Administrație din Craiova Colegiul Universitar Tehnic, de Informatică și Administrație din Craiova - Construcții - Tehnologia construcțiilor - zi, 3 ani
- Electromecanic - Echipamente electrocasnice, medicale și industriale - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
26S.15A Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Administrație din Drobeta-Turnu Severin Colegiul Universitar Economic și de Administrație și Informatică din Drobeta-Turnu Severin - Economic - Contabilitate și gestiune financiară - zi, 3 ani
- Contabilitate și gestiune financiară - fără frecvență, 4 ani
- Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Conducerea unităților comerciale și de turism - fără frecvență, 4 ani
- Administrație - Secretariat - Administrație locală - Secretariat - zi, 3 ani
- Administrație locală - Secretariat - fără frecvență, 4 ani
- Birotică - zi, 3 ani
- Birotică - fără frecvență, 4 ani
- Sociopsihopedagogie - Institutori - zi, 3 ani
50. 27S. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
27S. 1A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecatronică - Roboți industriali - zi, 5 ani
- Inginerie managerială și tehnologică - Tehnologii și echipamente neconvenționale - zi, 5 ani
- Științe aplicate - Mecanică aplicată - zi, 5 ani
27S. 2A Facultatea de Nave și Inginerie Electrică Facultatea de Nave și Inginerie Electrică - Știința sistemelor și a calculatoarelor - Automatică și informatică industrială - zi, 5 ani
- Electric - Acționări electrice - zi, 5 ani
- Electronic - Electronică aplicată - zi, 5 ani
27S. 3A Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
27S. 4A Facultatea de Inginerie din Brăila Facultatea de Inginerie din Brăila - Mecanic - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald - zi, 5 ani
27S. 5A Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit - Tehnologia produselor alimentare - Tehnologie și control în alimentația publică și turism - zi, 5 ani
- Biotehnologie - Biotehnologie aplicată - zi, 5 ani
27S. 6A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Litere și Științe - Istorie - Istorie - Filozofie - zi, 4 ani
- Teologie - Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
27S. 7A Facultatea de Științe Economice și Juridice Facultatea de Științe Economice și Administrative - Economic - Managementul firmei - zi, 4 ani
- Managementul firmei - fără frecvență, 5 ani
- Economia și gestiunea producției agroalimentare - zi, 4 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - zi, 4 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - fără frecvență, 5 ani
- Marketing - zi, 4 ani
- Informatică economică - zi, 4,5 ani
- Științe
- Administrație publică - zi, administrative 4 ani
27S. 8A Colegiul Universitar Colegiul Universitar - Electronic - Electronică - zi, 3 ani
Tehnic din Galați Tehnic din Galați - Tehnologia produselor alimentare - Tehnologii piscicole - zi, 3 ani
27S. 9A Colegiul Universitar Economic, de Informatică și Secretariat din Galați Colegiul Universitar Economic, de Informatică și Secretariat din Galați - Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Informatică - Tehnologie informatică - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Administrație locală - Secretariat - zi, 3 ani
51. 28S. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
28S. 1A Facultatea de Inginerie Chimică Facultatea de Chimie Industrială - Chimie - Inginerie chimică - zi, 5 ani
- Inginerie biochimică - zi, 5 ani
- Ingineria mediului - Tehnologia și biotehnologia protecției mediului - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în industria chimică și de materiale - zi, 5 ani
28S. 2A Facultatea de Construcții și Arhitectură Facultatea de Construcții și Arhitectură - Construcții - Inginerie urbană - zi, 5 ani
28S. 3A Facultatea de Electronică și Telecomunicații Facultatea de Electronică și Telecomunicații - Electronic - Microelectronică - zi, 5 ani
28S. 4A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Electric - Construcții electrotehnice - zi, 5 ani
- Acționări electrice - zi, 5 ani
- Electrotehnologie - zi, 5 ani
- Metrologie - Sisteme de măsurare - zi, 5 ani
- Electromecanic - Ingineria sistemelor electromecanice - zi, 5 ani
- Energetic - Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în energetică și electrotehnică - zi, 5 ani
28S. 5A Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Hidrotehnică - Geodezie - Cadastru - zi, 5 ani
- Ingineria - Amenajări pentru protecția apei mediului și solului - zi, 5 ani
28S. 6A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecanic - Autovehicule rutiere - zi, 5 ani
- Mecatronică - Mecatronică - zi, 5 ani
28S. 7A Facultatea de Construcții de Mașini Facultatea de Construcții de Mașini - Inginerie managerială și tehnologică - Mecanic - Tehnologii și echipamente neconvenționale - zi, 5 ani
- Utilajul și tehnologia sudării - zi, 5 ani
- Mașini hidraulice și pneumatice - zi, 5 ani
- Mecanică fină - zi, 5 ani
28S. 8A Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
28S. 9A Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din Iași Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din Iași - Mecanic - Automobile - zi, 3 ani
- Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani
- Electric - Controlul calității și metrologie - zi, 3 ani
- Știința sistemelor și a calculatoarelor - Echipamente de automatizare - zi, 3 ani
28S.10A Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din Iași Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din Iași - Chimie industrială - Tăbăcărie - zi, 3 ani
52. 29S. Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" din Iași Universitatea Agronomică și de medicină veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
29S. 1A Facultatea de Agricultură Facultatea de Agricultură - Agricol - Agromontanologie - zi, 5 ani
29S. 2A Colegiul Universitar Agricol din Iași Colegiul Universitar Agricol din Iași - Agricol - Arhitectură peisagistă - zi, 3 ani
53. 30S. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
30S. 1A Facultatea de Biologie Facultatea de Biologie - Biologie - Biochimie - zi, 4 ani
- Ecologie și protecția mediului - zi, 4 ani
30S. 2A Facultatea de Chimie Facultatea de Chimie - Chimie - Biochimie tehnologică - zi, 4 ani
30S. 3A Facultatea de Fizică Facultatea de Fizică - Fizică - Fizică medicală - zi, 4 ani
- Fizică tehnologică - zi, 5 ani
30S. 4A Facultatea de Matematică Facultatea de Matematică - Matematică - Matematici aplicate - zi, 4 ani
- Matematică - Mecanică - zi, 4 ani
30S. 5A Facultatea de Geografie și Geologie Facultatea de Geografie și Geologie - Știința - Știința mediului - zi, 4 ani mediului
30S. 6A Facultatea de Litere Facultatea de Litere - Filologie - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche) - zi, 4 ani
30S. 7A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Patrimoniu cultural - zi, 4 ani
30S. 8A Facultatea de Filozofie Facultatea de Filozofie - Sociopsihopedagogie - Asistență socială - zi, 4 ani
- Psihopedagogie specială - zi, 4 ani
30S. 9A Facultatea de Științe Economice Facultatea de Științe Economice - Economic - Bănci și burse de valori - zi, 4 ani
- Bănci și burse de valori - fără frecvență, 5 ani
- Comerț - zi, 4 ani
- Marketing - zi, 4 ani
- Tranzacții internaționale - zi, 4 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
30S.10A Colegiul Universitar de Informatică și de Administrație din Iași Colegiul Universitar de Informatică și de Administrație din Iași - Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
30S.11A Colegiul Universitar Economic din Iași Colegiul Universitar Economic din Iași - Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
54. 31S. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
31S. 1A Facultatea de Inginerie Medicală Facultatea de Inginerie Medicală - Medicină - Biomateriale și bioactivatori - zi, 6 ani
- Bioinstrumentație și tehnici medicale - zi, 6 ani
- Bioinformatică și management sanitar-ecologic - zi, 6 ani
- Laborator și tehnologie protetică - zi, 6 ani
31S. 2A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină - Medicină - Medicină generală (în limba engleză) - zi, 6 ani Se școlarizează numai studenții cetățeni străini
31S. 3A Facultatea de Stomatologie Facultatea de Stomatologie - Medicină - Stomatologie (în limba engleză) - zi, 6 ani Se școlarizează numai studenții cetățeni străini
55. 32S. Academia de Arte "George Enescu" din Iași Academia de Arte "George Enescu" din Iași
32S. 1A Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design - Arte plastice - Arte textile (tapiserie și decorative contexturi, modă imprimeuri) - zi, 5 ani
- Design - zi, 5 ani
- Artă murală - zi, 5 ani
32S. 2A Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru - Artă teatrală - Actorie - zi, 4 ani
- Arta actorului mânuitor de păpuși și marionete - zi, 4 ani
- Muzică - Jazz și muzică ușoară; Profesor de muzică și Profesor de instrument - zi, 5 ani
- Muzică religioasă; Profesor de muzică - zi, 5 ani
56. 33S. Universitatea din Oradea Universitatea din Oradea
33S. 1A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Științe Socioumane - Filologie - Limba și literatura română
- O limbă și literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română și O limbă și literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
- Teologie - Teologie baptistă - Litere (Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
- Educație fizică și sport - Kinetoterapie - zi, 4 ani
33S. 2A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Științe - Matematică - Matematică-Informatică - zi, 4 ani
- Biologie - Biologie - Chimie - zi, 4 ani
33S. 3A Facultatea de Științe Economice și Juridice Facultatea de Științe Economice - Economic - Marketing - zi, 4 ani
- Marketing - fără frecvență, 5 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Turism și servicii - fără frecvență, 5 ani
- Finanțe și asigurări - zi, 4 ani
- Finanțe și asigurări - fără frecvență, 5 ani
33S. 4A Facultatea de Științe Economice și Juridice Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
- Administrație publică - fără frecvență, 5 ani
33S. 5A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină și Farmacie - Medicină - Medicină generală - zi, 6 ani
- Fiziokinetoterapie - zi, 5 ani
- Stomatologie - zi, 6 ani
- Farmacie - Farmacie - zi, 5 ani
33S. 6A Facultatea de Mecanică Facultatea de Inginerie Managerială și Tehnologică - Inginerie managerială și tehnologică - Utilajul și tehnologia sudării - zi, 5 ani
- Mecanic - Mecanică fină - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
33S. 7A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică și Informatică - Electric - Electrotehnică generală - zi, 5 ani
- Electronic - Electronică aplicată - zi, 5 ani
- Microelectronică - zi, 5 ani
- Știința sistemelor și a calculatoarelor - Calculatoare - zi, 5 ani
33S. 8A Facultatea de Energetică Facultatea de Energetică - Energetic - Electroenergetică - zi, 5 ani
- Energetică industrială - zi, 5 ani
- Energetica surselor noi de energie - zi, 5 ani
- Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
- Mecanic - Mașini și echipamente termice - zi, 5 ani
33S. 9A Facultatea de Ecologie și Protecția Mediului Facultatea de Protecția Mediului Înconjurător - Construcții - Inginerie sanitară și protecția mediului - zi, 5 ani
- Geodezie - Cadastru - zi, 5 ani
- Agricol - Agricultură - zi, 5 ani
- Horticultură - zi, 5 ani
- Forestier - Silvicultură - zi, 5 ani
33S.10A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvență, 5 ani
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
33S.11A Colegiul Universitar Tehnic, Economic, Medical și de Administrație din Oradea Colegiul Universitar Tehnic, Economic, Medical și de Administrație din Oradea - Electromecanic - Exploatarea aparaturii medicale - zi, 3 ani
- Electric - Instalații electrice - zi, 3 ani
- Energetic - Transportul și distribuția energiei electrice - zi, 3 ani
- Electronic - Electronică - zi, 3 ani
- Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Medicină - Cosmetică medicală - zi, 3 ani
- Stomatologie - Tehnică dentară - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Administrație locală - Secretariat - zi, 3 ani
57. 34S. Universitatea Tehnică din Petroșani Universitatea din Petroșani
34S. 1A Facultatea de Mine Facultatea de Mine - Construcții - Construcții miniere - zi, 5 ani
- Ingineria mediului - Ingineria mediului în minerit - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Ingineria și managementul sistemelor de producție - zi, 5 ani
- Geologie - Geologie minieră - zi, 5 ani
34S. 2A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Sociopsihopedagogie - Psihosociologie - zi, 4 ani
- Științe aplicate - Inginerie matematică - zi, 5 ani
- Economic - Managementul firmei - zi, 4 ani
- Managementul firmei - fără frecvență, 5 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - zi, 4 ani
- Finanțe și asigurări - zi, 4 ani
34S. 3A Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Petroșani Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Petroșani - Electric - Controlul calității și metrologie - zi, 3 ani
- Administrație- Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
- Economic - Organizarea producției și a muncii - zi, 3 ani
58. 35S. Universitatea din Pitești Universitatea din Pitești
35S. 1A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Matematică - Matematică-Informatică - zi, 4 ani
35S. 2A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Electromecanic - Electromecanică - zi, 5 ani
35S. 3A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvență, 5 ani
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină: engleza, franceza - la alegere) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
59. 36S. Universitatea din Ploiești Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploiești
36S. 1A Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică - Mecanic - Utilaj tehnologic pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor - zi, 5 ani
- Știința sistemelor și a calculatoarelor - Automatică și informatică industrială - zi, 5 ani
- Electronic - Electronică aplicată - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
36S. 2A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Litere și Științe - Economic - Merceologie - zi, 4 ani
- Filologie - Limba și literatura română
- Limba și literatura engleză - zi, 4 ani
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura franceză - zi, 4 ani
- Chimie - Chimie-Fizică - zi, 4 ani
36S. 3A Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie - Ingineria mediului - Ingineria protecției mediului în industria chimică și petrochimică - zi, 5 ani
36S. 4A Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Ploiești Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Ploiești - Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
60. 37S. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița
37S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
37S. 2A Facultatea de Drept și Științe Economice Facultatea de Științe Economice și Administrative - Economic - Marketing - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
61. 38S. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
38S. 1A Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică - Jurnalistică - Jurnalistică - zi, 4 ani
- Jurnalistică - fără frecvență, 5 ani
- Științe politice - Științe politice - zi, 4 ani
- Arte plastice și decorative - Conservarea și restaurarea operei de artă - zi, 5 ani
38S. 2A Facultatea de Științe Juridice Facultatea de Științe Juridice și Administrative - Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
38S. 3A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Matematică - Matematică-Informatică - zi, 4 ani
- Economic - Turism și servicii - zi, 4 ani
- Comerț - zi, 4 ani
- Sociopsihopedagogie - Psihopedagogie - zi, 4 ani
- Biologie - Ecologie și protecția mediului - zi, 4 ani
38S. 4A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină "Victor Papilian" - Medicină - Medicină generală - zi, 6 ani
- Stomatologie - zi, 6 ani
38S. 5A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Inginerie economică - Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
- Inginerie managerială - Tehnologii și echipamente neconvenționale - zi, 5 ani și tehnologică
38S. 6A Facultatea de Tehnologia Textilelor și Produselor Alimentare Facultatea de Tehnologia Textilelor și a Produselor Alimentare - Textile - Pielărie - Tricotaje - Confecții textile - zi, 5 ani
- Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia și controlul calității produselor alimentare - zi, 5 ani
- Agricol - Agromontanologie - zi, 5 ani
38S. 7A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie "Andrei Șaguna" - Teologie - Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
38S. 8A Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Biblioteconomie din Sibiu Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Biblioteconomie din Sibiu - Electronic - Electronică - zi, 3 ani
- Montanologie - Tehnici și activități montane - zi, 3 ani
- Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
- Petrol - Exploatarea și valorificarea gazelor naturale (Mediaș) - zi, 3 ani
- Biblioteconomie - Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
- Educație fizică și sport - Măiestrie sportivă (antrenori) - zi, 3 ani
62. 39S. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
39S. 1A Facultatea de Inginerie Mecanică Facultatea - Mecatronică - Mecatronică - zi, 5 ani
de Inginerie Mecanică - Inginerie economică - Inginerie economică în domeniul mecanic - zi, 5 ani
39S. 2A Facultatea de Inginerie Electrică Facultatea de Inginerie Electrică - Electric - Electrotehnică generală - zi, 5 ani
39S. 3A Facultatea de Litere și Științe Facultatea de Litere și Științe - Economic - Turism și servicii - zi, 4 ani
- Turism și servicii - fără frecvență, 5 ani
- Filologie - Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (franceza, germana) - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
39S. 4A Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Suceava Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Suceava - Tehnologia produselor alimentare - Tehnologii alimentare - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
- Muzeologie - Muzeologie - zi, 3 ani
- Economic - Conducerea unităților comerciale și de turism - zi, 3 ani
63. 40S. Universitatea "Valachia" din Târgoviște Universitatea "Valachia" din Târgoviște
40S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie Electrică - Electromecanic - Electromecanică - zi, 5 ani
- Electric - Electrotehnică generală - zi, 5 ani
- Știința sistemelor și a calculatoarelor - Automatică și informatică industrială - zi, 5 ani
40S. 2A Facultatea de Inginerie Facultatea de Ingineria Materialelor și Tehnologie - Metalurgie - Știința materialelor - zi, 5 ani
- Mecanic - Utilaj tehnologic - zi, 5 ani
- Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
40S. 3A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Economic - Managementul firmei - zi, 4 ani
- Managementul firmei - seral, 5 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - zi, 4 ani
- Contabilitate și informatică de gestiune - seral, 5 ani
- Istorie - Istorie - Arheologie - zi, 4 ani
- Istorie-Geografie - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
40S. 4A Facultatea de Științe Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română) - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă - Asistență socială - zi, 4 ani
40S. 5A Colegiul Tehnic, Economic și de Administrație din Târgoviște Colegiul Tehnic din Târgoviște - Mecanic - Tehnologia prelucrării metalelor - zi, 3 ani
- Energetic - Transportul și distribuția energiei electrice - zi, 3 ani
- Tehnologia produselor alimentare - Tehnologii alimentare - zi, 3 ani
40S. 6A Colegiul Tehnic, Economic și de Administrație din Târgoviște Colegiul Economic și de Administrație din Târgoviște - Economic - Contabilitate și gestiune financiară - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Birotică - zi, 3 ani
- Biblioteconomie - Biblioteconomie - Arhivistică - zi, 3 ani
- Muzeologie - Tehnici de cercetare și conservare a patrimoniului arheologic și muzeal - zi, 3 ani
64. 41S. Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu
41S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Inginerie managerială și tehnologică - Tehnologia construcțiilor de mașini - zi, 5 ani
- Știința sistemelor și a calculatoarelor - Automatică și informatică industrială - zi, 5 ani
- Energetic - Centrale termoelectrice - zi, 5 ani
41S. 2A Facultatea de Științe Facultatea de Științe - Economic - Finanțe și asigurări - zi, 4 ani
- Finanțe și asigurări - fără frecvență, 5 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Științe administrative - Administrație publică - zi, 4 ani
65. 42S. Universitatea Tehnică din Târgu Mureș Universitatea din Târgu Mureș
42S. 1A Facultatea de Inginerie Facultatea de Inginerie - Energetic - Electroenergetică - zi, 5 ani
- Mecanic - Utilaj tehnologic pentru textile și pielărie - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Ingineria și managementul sistemelor de producție - zi, 5 ani
42S. 2A Facultatea de Științe Facultatea de Științe și Litere - Științe - Administrație publică - zi, administrative 4 ani
- Economic - Managementul firmei - zi, 4 ani
- Matematică - Matematică-Informatică - zi, 4 ani
- Filologie - Limba și literatura română
- Limba și literatura engleză - zi, 4 ani
- Istorie - Istorie - Limba și literatura engleză - zi, 4 ani
42S. 3A Colegiul Universitar Tehnic din Târgu Mureș Colegiul Universitar Tehnic din Târgu Mureș - Mecanic - Tehnologii de mecanică fină - zi, 3 ani
- Electronic - Electronică - zi, 3 ani
- Informatică - Tehnologie informatică - zi, 3 ani
66. 44S. Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș
44S. 1A Facultatea de Teatru Facultatea de Teatru - Artă teatrală - Regie teatru - zi, 5 ani
- Teatrologie - zi, 4 ani
67. 45S. Universitatea Tehnică din Timișoara Universitatea "Politehnica" din Timișoara
45S. 1A Facultatea de Construcții Facultatea de Construcții - Geodezie - Cadastru - zi, 5 ani
45S. 2A Facultatea de Hidrotehnică Facultatea de Hidrotehnică - Ingineria mediului - Amenajări pentru protecția apei și solului - zi, 5 ani
45S. 3A Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Electrotehnică - Inginerie economică - Inginerie de afaceri în electrotehnică - zi, 5 ani
45S. 4A Facultatea de Mecanică Facultatea de Mecanică - Mecanic - Utilaj tehnologic pentru industria alimentară - zi, 5 ani
- Autovehicule rutiere - zi, 5 ani
- Concepție, fabricație și management, integrate pe calculator (în limbile engleză și germană) - zi, 5 ani
- Științe aplicate - Mecanică aplicată - zi, 5 ani
- Inginerie managerială - Mașini-unelte - zi, 5 ani
- Tehnologii și echipamente și tehnologică neconvenționale - zi, 5 ani
- Mecatronică - Roboți industriali - zi, 5 ani
- Roboți industriali (în limba germană) - zi, 5 ani
- Mecatronică - zi, 5 ani
- Ingineria transporturilor - Ingineria sistemelor de circulație feroviară - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Ingineria și managementul sistemelor de producție - zi, 5 ani
45S. 5A Facultatea de Utilaj pentru Agricultură și Circulație Rutieră Facultatea de Utilaj pentru Agricultură și Circulație Rutieră - Mecanic - Mașini și instalații pentru prelucrarea produselor agricole - zi, 5 ani
- Construcții de mașini agricole - zi, 5 ani
- Ingineria transporturilor - Ingineria sistemelor de circulație rutieră - zi, 5 ani
45S. 6A Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului - Chimie - Ingineria prelucrării produselor naturale - zi, 5 ani
- Tehnologia pieilor, blănurilor și înlocuitorilor de piele - zi, 5 ani
- Ingineria mediului - Gestiunea, prelucrarea și valorificarea deșeurilor - zi, 5 ani
45S. 7A Facultatea de Inginerie din Hunedoara Facultatea de Inginerie din Hunedoara - Mecanic - Utilaj tehnologic - zi, 5 ani
45S. 8A Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Timișoara Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Timișoara - Electromecanic - Tehnică medicală - zi, 3 ani
- Administrație - Secretariat - Comunicare profesională - zi, 3 ani
68. 46S. Universitatea de Științe Agricole a Banatului din Timișoara Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
46S. 1A Facultatea de Agricultură Facultatea de Agricultură - Biologie - Biologie - Științe agricole - zi, 4 ani
- Agricol - Inginerie genetică (în agricultură) - zi, 5 ani
- Ingineria mediului - Ingineria mediului agricol - zi, 5 ani
- Inginerie economică - Managementul dezvoltării și amenajării rurale - zi, 5 ani
46S. 2A Facultatea de Horticultură Facultatea de Horticultură - Agricol - Horticultură - zi, 5 ani
46S. 3A Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii - Biotehnologie - Biotehnologii agricole - zi, 5 ani
46S. 4A Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare - Tehnologia produselor alimentare - Tehnologia prelucrării produselor agricole - zi, 5 ani
- Expertiza produselor agroalimentare - zi, 5 ani
- Extracte și aditivi agroalimentari - zi, 5 ani
69. 47S. Universitatea de Vest din Timișoara Universitatea de Vest din Timișoara
47S. 1A Facultatea de Matematică Facultatea de Matematică - Matematică - Matematici aplicate - zi, 4 ani
47S. 2A Facultatea de Fizică Facultatea de Fizică - Fizică - Fizica materialelor - zi, 4 ani
- Fizica mediului - zi, 4 ani
47S. 3A Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie - Filozofie - Filozofie - zi, 4 ani
- Filologie - Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche) - zi, 4 ani
- Limba și literatura română - Limba și literatura spaniolă - zi, 4 ani
- O limbă și literatură străină - Limba și literatura română sau Limba și literatura spaniolă - zi, 4 ani
- Jurnalistică - Jurnalistică - O limbă și literatură străină - zi, 4 ani
47S. 4A Facultatea de Științe Economice și Drept Facultatea de Științe Economice și Drept - Economic - Economie-Pedagogie - zi, 4 ani
- Turism și servicii - zi, 4 ani
- Tranzacții internaționale
- zi, 4 ani
- Științe juridice - Drept - zi, 4 ani
47S. 5A Facultatea de Sociologie și Psihologie Facultatea de Sociologie și Psihologie - Sociopsihopedagogie - Sociologie - zi, 4 ani
- Psihologie - zi, 4 ani
- Asistență socială - zi, 4 ani
47S. 6A Facultatea de Arte Facultatea de Arte - Muzică - Interpretare instrumentală; Profesor de instrument - zi, 5 ani
- Canto; Profesor de canto - zi, 5 ani
- Arte plastice și decorative - Pictură - zi, 5 ani
- Grafică - zi, 5 ani
- Arte textile (tapiserie-contexturi; modă-imprimeuri) - zi, 5 ani
- Design - zi, 5 ani
- Sculptură - zi, 5 ani
- Artă teatrală - Actorie (în limba română) - zi, 4 ani
- Actorie (în limba germană) - zi, 4 ani
47S. 7A Facultatea de Teologie Facultatea de Teologie - Teologie - Teologie ortodoxă pastorală - zi, 4 ani
- Teologie ortodoxă pastorală - fără frecvență, 5 ani
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină) - zi, 4 ani
47S. 8A Colegiul Universitar de Informatică din Timișoara Colegiul Universitar de Informatică din Timișoara - Informatică - Tehnologie informatică - zi, 3 ani
70. 48S. Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara Facultatea de Medicină și Farmacie din Timișoara
48S. 1A Facultatea de Medicină Facultatea de Medicină - Farmacie - Farmacie - zi, 5 ani
71. 49S. Institutul Bancar Român București Institutul Bancar Român din București
49S. 1A Colegiul Bancar Colegiul Bancar - Economic - Gestiune bancară - zi, 3 ani
- Gestiune bancară - seral, 4 ani Cu condiția școlarizării și la învățământul de zi, începând cu anul universitar 1995/1996
72. 50S. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București
50S. 1A Facultatea de Pompieri Facultatea de Pompieri - Instalații (Arma pompieri) - Instalații pentru construcții - zi, 5 ani
50S. 2A Facultatea de Arhivistică Facultatea de Arhivistică - Arhivistică - Arhivistică - Istorie - zi, 4 ani
50S. 3A Facultatea de Grăniceri Facultatea de Grăniceri - Științe juridice (Arma Grăniceri) - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
50S. 4A Facultatea de Jandarmi Facultatea de - Științe - Drept - zi, 4 ani
Jandarmi juridice (Arma Jandarmi) - Drept - fără frecvență, 5 ani
50S. 5A Facultatea de Poliție Facultatea de Poliție - Științe juridice (Arma Poliție și Penitenciare) - Drept - zi, 4 ani
- Drept - fără frecvență, 5 ani
73. 51S. Institutul Superior de Informații București Institutul Național de Informații din București
51S. 1A Facultatea de Psihosociologie Facultatea de Psihosociologie - Sociopsihopedagogie - Psihosociologie - zi, 4 ani
- Psihosociologie - fără frecvență, 5 ani

ANEXA Nr. 2

INSTITUȚII, FACULTĂȚI, COLEGII ȘI SPECIALIZĂRI
în funcțiune înainte de 22 decembrie 1989, considerate acreditate
Facultatea, colegiul Profilul, forma de învățământ și durata studiilor Specializările
0 1 2
1. 1S. Universitatea "Politehnica" din București
Facultatea de Electrotehnică Electric - zi, 5 ani - Construcții electrotehnice
- Acționări electrice
- Electrotehnică generală
Facultatea de Automatică și Calculatoare Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Calculatoare
- Automatică și informatică industrială
Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronic - zi, 5 ani - Electronică aplicată
- Comunicații
- Microelectronică
Științe aplicate - zi, 5 ani - Inginerie fizică
Facultatea de Energetică Energetic - zi, 5 ani - Centrale termoelectrice
- Centrale nuclearo electrice
- Electroenergetică
- Centrale hidroelectrice
- Energetică industrială
Inginerie economică - zi, 5 ani - Inginerie economică în energetică și electrotehnică
Facultatea de Inginerie Mecanică Mecanic - zi, 5 ani - Mașini și echipamente termice
- Mașini hidraulice și pneumatice
- Echipamente de proces
- Mecanică fină
Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Mașini-unelte
- Utilajul și tehnologia sudării
Inginerie economică - zi, 5 ani - Ingineria și managementul sistemelor de producție
Mecatronică - zi, 5 ani - Roboți industriali
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice Mecanic - zi, 5 ani - Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
- Construcții de mașini agricole
Facultatea de Transporturi Mecanic - zi, 5 ani - Autovehicule rutiere
- Material rulant de cale ferată
Ingineria transporturilor - zi, 5 ani - Tehnica transporturilor
Electronic - zi, 5 ani - Telecomenzi și electronică în transporturi
Facultatea de Aeronave Aeronave - zi, 5 ani - Construcții aerospațiale
- Sisteme de propulsie (turbomotoare, rachete)
- Echipamente și instalații de bord
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Metalurgie - zi, 5 ani - Ingineria proceselor siderurgice
- Metalurgie neferoasă
- Turnarea metalelor
- Prelucrări plastice și tratamente termice
Facultatea de Chimie Industrială Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia substanțelor anorganice
- Tehnologia substanțelor organice
- Petrochimie și carbochimie
- Inginerie chimică
- Știința și ingineria materialelor oxidice
- Tehnologia compușilor macromoleculari
- Inginerie biochimică
Inginerie economică - zi, 5 ani - Inginerie economică în industria chimică și de materiale
Departamentul de Științe Inginerești Electric - zi, 5 ani - Inginerie electrică și calculatoare (în limbile engleză, franceză și germană)
Mecanic - zi, 5 ani - Mecanică și inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză și germană)
Chimie - zi, 5 ani - Inginerie chimică (în limbile engleză și franceză)
Inginerie economică - zi, 5 ani - Ingineria și managementul sistemelor de producție (în limba germană)
Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din București Mecanic - zi, 3 ani - Tehnologia prelucrării metalelor
- Tehnologii de mecanică fină
- Automobile
- Materiale și defectoscopie
Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
- Trafic urban
Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din București Electric - zi, 3 ani - Mașini și aparate electrice
Electronic - zi, 3 ani - Electronică
- Comunicații și exploatare poștală
Energetic - zi, 3 ani - Termoenergetică
- Hidroenergetică
- Transportul și distribuția energiei electrice
Chimie industrială - zi, 3 ani - Tehnologie chimică
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 3 ani - Tehnică de calcul
2. 2S. Universitatea Tehnică de Construcții din București
Facultatea de Construcții Civile, industriale și agricole Construcții - zi, 5 ani - Construcții civile, Industriale și Agricole
Inginerie economică - zi, 5 ani - Ingineria și managementul lucrărilor de construcții
Facultatea de Căi Ferate, drumuri și poduri Construcții - zi, 5 ani - Căi ferate, Drumuri și Poduri
Facultatea de Hidrotehnică Construcții - zi, 5 ani - Construcții hidrotehnice
- Inginerie sanitară și protecția mediului
Facultatea de Instalații Instalații - zi, 5 ani - Instalații pentru construcții
Facultatea de Utilaj Tehnologic Mecanic - zi, 5 ani - Utilaj tehnologic pentru construcții
Facultatea de Geodezie Geodezie - zi, 5 ani - Geodezie
- Cadastru
Departamentul de Inginerie Civilă Construcții - zi, 5 ani - Inginerie civilă (în limbile engleză și franceză)
Instalații - zi, 5 ani - Instalații pentru construcții (în limba franceză)
Colegiul Universitar de Construcții din București Construcții - zi, 3 ani - Tehnologia construcțiilor
- Lucrări edilitare
- Construcții și exploatarea lucrărilor hidrotehnice
- Drumuri și poduri
- Căi ferate și lucrări de artă
- Organizarea și economia construcțiilor
Instalații - zi, 3 ani - Instalații
Geodezie - zi, 3 ani - Topografie
Mecanic - zi, 3 ani - Mecanizarea construcțiilor
3. 3S. Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București
Facultatea de Arhitectură și Urbanism Arhitectură - zi, 6 ani - Arhitectură
Colegiul Universitar de Arhitectură din București Arhitectura - zi, 3 ani - Arhitectură clădirilor
- Urbanism
4. 4S. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Facultatea de Agricultură Agricol - zi, 5 ani - Agricultură
- Pedologie - Agrochimie
Inginerie economică - zi, 5 ani - Ingineria și gestiunea sistemelor agricole
Facultatea de Horticultură Agricol - zi, 5 ani - Horticultură
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - zi, 5 ani - Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - zi, 6 ani - Medicină veterinară
Facultatea de Îmbunătățiri funciare și Ingineria Mediului Construcții - zi, 5 ani - Îmbunătățiri Funciare și dezvoltare rurală
Colegiul Universitar Agricol din București Agricol - zi, 3 ani - Protecția plantelor
- Legumicultură - Floricultură
Zootehnie - zi, 3 ani - Creșterea animalelor mici
Medicină veterinară - zi, 3 ani - Igienă și laborator veterinar
Construcții - zi, 3 ani - Amenajarea teritoriului agricol
- Organizarea și economia construcțiilor
5. 5S. Universitatea din București
Facultatea de Matematică Matematică - zi, 4 ani - Matematică
- Matematică (în limba franceză)
- Informatică
- Matematică - Mecanică
Matematică - seral, 5 ani - Informatică
- Matematică - Mecanică
Matematică - fără frecvență, 5 ani - Matematică
Facultatea de Fizică Fizică - zi, 4 ani - Fizică
- Fizică (în limbile engleză și franceză)
Fizică - zi, 5 ani - Fizică tehnologică
Facultatea de Chimie Chimie - zi, 4 ani - Chimie
- Chimie-Fizică
- Biochimie tehnologică
- Chimie (în limba franceză)
Facultatea de Biologie Biologie - zi, 4 ani - Biologie
- Biochimie
Facultatea de Geografie Geografie - zi, 4 ani - Geografie
Geografie - fără frecvență, 5 ani - Geografie
Facultatea de Geologie și Geofizică Geologie - zi, 4 ani - Geologie
Geologie - zi, 5 ani - Geologie tehnică
- Geofizică
Facultatea de Istorie Istorie - zi, 4 ani - Istorie
Istorie - fără frecvență, 5 ani - Istorie
Facultatea de Filozofie Filozofie - zi, 4 ani - Filozofie
Facultatea de Psihologie, Sociologie, Pedagogie și Asistență Socială Sociopsihopedagogie - zi, 4 ani - Pedagogie
- Psihologie
- Sociologie
- Psihopedagogie specială
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării Jurnalistică - zi, 4 ani - Jurnalistică
Jurnalistică - seral, 5 ani - Jurnalistică
Facultatea de Drept Științe juridice - zi, 4 ani - Drept
Științe juridice - fără frecvență, 5 ani - Drept
Facultatea de Litere Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- Bibliologie și știința informării
Filologie - fără frecvență, 5 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Facultatea de Limbi Filologie - zi, 4 ani - O limbă și literatură străină (Limba și Literaturi Străine străină A) - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină(Limba străină B)
- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)
Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie - zi, 4 ani - Teologie ortodoxă pastorală
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere)
Teologie - fără frecvență, 5 ani - Teologie ortodoxă pastorală
Colegiul Universitar de Informatică și Cartografie din București informatică - zi, 3 ani - Tehnologie Informatică
Geografie - zi, 3 ani - Cartografie
Colegiul Universitar de Administrație și Secretariat din București Biblioteconomie - zi, 3 ani - Biblioteconomie - Arhivistică
6. 6S. Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
- Medicină generală (militară)
Facultatea de Stomatologie Medicină - zi, 6 ani - Stomatologie
- Stomatologie (militară)
Facultatea de Farmacie Farmacie - zi, 5 ani - Farmacie
- Farmacie (militară)
Colegiul Universitar Medical din București Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnică dentară
7. 7S. Academia de Studii Economice din București
Facultatea de Management Economic - modulul Management - zi, 4 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Management- seral, 5 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Management - fără frecvență, 5 ani - Managementul firmei
Facultatea de Economie Generală Economic - modulul Economie generală - zi, 4 ani - Economie - Pedagogie
Facultatea de Economia și gestiunea producției Agricole și Alimentare Economic - modulul Economia mediului și Producției agroalimentare - zi, 4 ani - Economia și Gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - fără frecvență, 5 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori Economic - modulul Finanțe și bănci - zi, 4 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Finanțe și bănci - seral, 5 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Finanțe și bănci - fără frecvență, 5 ani - Finanțe și asigurări
Facultatea de Gestiune și Contabilitate Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 4 ani - contabilitate și informatică de gestiune
- Gestiunea și analiza financiară a întreprinderii
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - seral, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
- Gestiunea și analiza financiară a întreprinderii
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - fără frecvență, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
- Gestiunea și analiza financiară a întreprinderii
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică economică Economic - modulul Cibernetică, statistică și informatică economică - zi, 4, 5 ani - Cibernetică și previziune Economică
- Statistică social-economică
- Informatică economică
Economic - modulul Cibernetică, statistică și Informatică economică - seral, 5,5 ani - informatică economică
Economic - modulul Cibernetică, statistică și informatică economică - fără frecvență, 5, 5 ani - Cibernetică și previziune economică
- Statistică social-economică
- Informatică economică
Facultatea de Comerț Economic - modulul Comerț-Marketing - zi, 4 ani - Marketing
- Merceologie
- Turism și servicii
- Comerț
Economic - modulul Comerț-Marketing - seral, 5 ani - Marketing
- Merceologie
- Turism și servicii
- Comerț
Economic - modulul - Marketing
Comerț-Marketing - fără frecvență, 5 ani - Comerț
- Turism și servicii
Facultatea de Relații Economice internaționale Economic - modulul - Tranzacții Internaționale
Relații economice internaționale - zi, 4 ani
Economic - modulul - Tranzacții internaționale
Relații economice internaționale - seral, 5 ani
Economic - modulul - Tranzacții internaționale
Relații economice internaționale - fără frecvență, 5 ani
Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine Economic - modulul Gestiune economică - zi, 4 ani - Gestiunea afacerilor (în limbile engleză, franceză și germană)
- Economia întreprinderii (în limbile engleză și franceză)
Colegiul Universitar Economic din București Economic - modulul Management - zi, 3 ani - Organizarea producției și a muncii
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 3 ani - contabilitate și gestiune financiară
Economic - modulul Cibernetică, statistică și informatică economică - zi, 3 ani - Prelucrarea electronică a informației economice
Economic - modulul Comerț-Marketing - zi, 3 ani - Conducerea unităților comerciale și de turism
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - zi, 3 ani - Managementul producției agricole și alimentare
Economic - modulul Relații economice internaționale - zi, 3 ani - Comerț exterior
8. 8S. Academia de Muzică din București
Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică - zi, 5 ani - Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
- Canto; Profesor de canto
- Regie de teatru muzical
Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală Muzică - zi, 5 ani - Compoziție; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Muzicologie; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Dirijat de orchestră; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Dirijat de cor academic; Profesor de muzică și Profesor de instrument
- Pedagogie muzicală; Profesor de muzică și Profesor de instrument
9. 9S. Academia de Artă din București
Facultatea de Arte Plastice Arte plastice și decorative - zi, 5 ani - Pictură
- Sculptură
- Grafică
Facultatea de Arte Decorative și Design Arte plastice și decorative - zi, 5 ani - Arte textile (tapiserie-contexturi, modă-imprimeuri)
- Ceramică - Sticlă - Metal
- Scenografie
- Design
- Artă murală
Facultatea de Istoria și Teoria Artei Arte plastice și decorative - zi, 5 ani - Conservarea și restaurarea operei de artă
- Pedagogia artei (Profesor de desen)
Arte plastice și decorative - zi, 4 ani - Istoria și teoria artei
10. 10S. Academia de Teatru și Film din București
Facultatea de Teatru Artă teatrală - zi, 4 ani - Actorie
- Teatrologie
Artă teatrală - zi, 5 ani - Regie teatru
Facultatea de Film Artă cinematografică și televiziune - zi, 4 ani - Regie de film și televiziune
- Imagine de film și televiziune
11. 11S. Academia Națională de Educație Fizică și Sport din București
Facultatea de Educație Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Fizică și Sport - Kinetoterapie
Facultatea Militară de Educație fizică și sport Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație Fizică militară și Sport
Educație fizică și sport - fără frecvență, 5 ani - Educație fizică militară și sport
Colegiul Universitar de Educație fizică și sport din București Educație Fizică și Sport - zi, 3 ani - Măiestrie sportivă (antrenori)
12. 15S. Universitatea din Bacău
Facultatea de Litere și Științe Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și
literatură străină (engleză, franceză)
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau Limba și literatura franceză
Biologie - zi, 4 ani - Biologie
Matematică - zi, 4 ani - Matematică-fizică
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Educație fizică și sport - fără frecvență, 5 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Inginerie Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
13. 16S. Universitatea din Baia Mare
Facultatea de Inginerie Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Metalurgie - zi, 5 ani - Metalurgie neferoasă
Facultatea de Mine Mine - zi, 5 ani - Exploatări miniere subterane
- Prepararea substanțelor minerale utile
Facultate de Litere și Științe Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză) sau Etnologie
Biologie - zi, 4 ani - Biologie-Chimie
Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
14. 17S. Universitatea "Transilvania" din Brașov
Facultatea de Mecanică Mecanic - zi, 5 ani - Autovehicule rutiere
- Mecanică fină
- Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
Facultatea de Inginerie Tehnologică Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Mașini-unelte
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Mecanic - zi, 5 ani - Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald
Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani Metalurgie - zi, 5 ani - Utilajul și tehnologia sudării
- Turnarea metalelor
- Prelucrări plastice și tratamente termice
Facultatea de Electrotehnică Electric - zi, 5 ani - Electrotehnică generală
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Forestier - zi, 5 ani - Silvicultură
- Exploatări forestiere
Construcții - zi, 5 ani - Construcții civile, industriale și agricole
Facultatea de Industria Lemnului Forestier - zi, 5 ani - Proiectarea mobilei și produselor finite din lemn
- Prelucrarea lemnului
Facultatea de Științe Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
- Matematică
- Informatică
Fizică - zi, 4 ani - Fizică-Chimie
Facultatea de Muzică Muzică - zi, 5 ani - Pedagogie muzicală; Profesor de muzică și Profesor de instrument
Colegiul Universitar Tehnic din Brașov Mecanic - zi, 3 ani - Automobile
- Tehnologii de mecanică fină
- Tehnologia prelucrării metalelor
- Materiale și defectoscopie
Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
Colegiul Universitar Forestier,
Economic și de Informatică din Brașov
Forestier - zi, 3 ani - Tehnica culturilor silvice
- Tehnologia exploatărilor forestiere
- Tehnologia prelucrării lemnului
Informatică - zi, 3 ani - Tehnologie informatică
15. 18S. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Construcții de mașini Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de Mașini
- Mașini-unelte
Facultatea de Mecanică Mecanic - zi, 5 ani - Mecanică fină
- Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Materiale - zi, 5 ani - Ingineria și managementul procesării
materialelor
Mecanic - zi, 5 ani - Ingineria și managementul fabricării mașinilor și
utilajelor
Facultatea de Construcții Construcții - zi, 5 ani - Construcții civile, industriale și agricole
- Căi ferate, drumuri și poduri
Instalații - zi, 5 ani - Instalații pentru construcții
Arhitectură - zi, 6 ani - Arhitectură
Facultatea de Electrotehnică Electric - zi, 5 ani - Electrotehnică generală
- Electrotehnică generală (cu predare în limba germană)
- Acționări electrice
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronic - zi, 5 ani - Electronică aplicată
- Comunicații
Facultatea de Automatică și Calculatoare Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
- Calculatoare
- Automatică și informatică industrială (cu predare în limba engleză)
- Calculatoare (cu predare în limba engleză)
Colegiul Universitar Tehnic din Cluj-Napoca Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
Electronic - zi, 3 ani - Comunicații și exploatare poștală
- Electronică
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 3 ani - Tehnică de calcul
Colegiul Universitar de Construcții din Cluj-Napoca Construcții - zi, 3 ani - Tehnologia construcțiilor
- Drumuri și poduri
- Căi ferate și lucrări de artă
- Organizarea și economia construcțiilor
Instalații - zi, 3 ani - Instalații
16. 19S. Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Facultatea de Agricultură Agricol - zi, 5 ani - Agricultură
Facultatea de Horticultură Agricol - zi, 5 ani - Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii Zootehnie - zi, 5 ani - Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - zi, 6 ani - Medicină veterinară
Colegiul Universitar Agricol din Cluj-Napoca Agricol - zi, 3 ani - Legumicultură-Floricultură
- Viticultură-Pomicultură
Medicină veterinară - zi, 3 ani - Tehnică veterinară
Zootehnie - zi, 3 ani - Creșterea animalelor, controlul și valorificarea producțiilor
17. 20S. Universitatea "Babeș-Bolyai " din Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică și Informatică Matematică - zi, 4 ani - Matematică
- Informatică
Matematică - fără frecvență, 5 ani - Matematică
Facultatea de Fizică Fizică - zi, 4 ani - Fizică
Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică Chimie - zi, 4 ani - Chimie-Fizică
- Chimie
- Chimie (în limba engleză)
Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia substanțelor organice
- Tehnologia substanțelor anorganice
- Știința și ingineria materialelor oxidice
Facultatea de Biologie și Geologie Biologie - zi, 4 ani - Biologie
- Biologie-Chimie
Geologie - zi, 5 ani - Geologie tehnică
Geologie - zi, 4 ani - Geologie-Geografie
Facultatea de Geografie Geografie - zi, 4 ani - Geografie
Facultatea de Drept Științe juridice - zi, 4 ani - Drept
Științe juridice - fără frecvență, 5 ani - Drept
Facultatea de Educație fizică și sport Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație Fizică și Sport
Educație fizică și sport - fără frecvență, 5 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Științe Economice Economic - modulul Management - zi, 4 ani - Managementul firmei
Economic-modulul Management - fără frecvență, 5 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - zi, 4 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - fără frecvență, 5 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Finanțe și bănci - zi, 4 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Finanțe și bănci - fără frecvență, 5 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 4 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - fără frecvență, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Facultatea de Istorie și Filozofie Istorie - zi, 4 ani - Istorie
Filozofie - zi, 4 ani - Filozofie
Sociopsihopedagogie - zi, 4 ani - Sociologie
- Psihologie
- Pedagogie - Limba și literatura română sau Limba și literatura maghiară
- Psihopedagogie specială
Facultatea de Litere Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B) sau Etnologie
- O limbă și literatură străină (Limba străină A) - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- Limba și literatura maghiară - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B) sau Etnologie maghiară
- Filologie clasică (Limba latină - Limba greacă veche)
Facultatea de Teologie Teologie - zi, 4 ani - Teologie ortodoxă pastorală ortodoxă
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română și O limbă și literatură străină: engleza, franceza, germana, rusa - la alegere)
Teologie - fără frecvență, 5 ani - Teologie ortodoxă pastorală
Colegiul Universitar Economic, de Geografie, Geologie și Informatică din Cluj-Napoca Geografie - zi, 3 ani - Cartografie
informatică - zi, 3 ani - Tehnologie Informatică
18. 21S. Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
Facultatea de Stomatologie Medicină - zi, 6 ani - Stomatologie
Facultatea de Farmacie Farmacie - zi, 5 ani - Farmacie
Colegiul Universitar Medical din Cluj-Napoca Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnică dentară
19. 22S. Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică - zi, 5 ani - Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
- Canto; Profesor de canto
Facultatea Teoretică Profesor de Muzică muzică - zi, 5 ani - Compoziție; Profesor de instrument și
- Muzicologie; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Dirijat de orchestră; Profesor de instrument
și Profesor de muzică
- Dirijat de cor academic; Profesor de muzică și Profesor de instrument
- Pedagogie muzicală; Profesor de muzică și Profesor de instrument
20. 23S. Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" din Cluj-Napoca
Facultatea de Arte Plastice Arte plastice și decorative - zi, 5 ani - Pictură
- Sculptură
- Grafică
- Pedagogia artei (Profesor de desen)
Facultatea de Arte decorative și Design Arte plastice și Decorative - zi, 5 ani - Arte textile (tapiserie - contexturi; modă - imprimeuri)
- Ceramică - Sticlă - Metal
- Design
21.24S. Universitatea "Ovidius" din Constanța
Facultatea de Litere și Teologie Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Facultatea de Istorie și Științe Administrative Istorie - zi, 4 ani - Istorie
Facultatea de Științele Naturii Fizică - zi, 4 ani - Fizică-Chimie
Biologie - zi, 4 ani - Biologie
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Matematică Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
Facultatea de Inginerie Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia prelucrării petrolului și petrochimie
Construcții - zi, 5 ani - Construcții hidrotehnice
- Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Utilajul și tehnologia sudării
22. 25S. Institutul de Marină Civilă din Constanța
Facultatea de Navigație și transport Naval Navigație - zi, 5 ani - Navigație și Transport maritim
Facultatea de Electromecanică Navală Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Electric - zi, 5 ani - Electrotehnică generală
Colegiul Universitar Navigație - zi, 3 ani - Navigație și transport fluvial
de Navigație Fluvială din Constanța Electromecanic - zi, 3 ani - Electromecanică fluvială
23. 26S. Universitatea din Craiova
Facultatea de Științe Fizică - zi, 4 ani - Fizică
Chimie - zi, 4 ani - Chimie
Facultatea de Matematică-Informatică Matematică - zi, 4 ani - Matematică
- Informatică
Facultatea de Litere și Istorie Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- Limba și literatura franceză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Istorie - zi, 4 ani - Istorie - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Filologie - fără frecvență, 5 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină(Limba străină B)
Facultatea de Științe Economice Economic - modulul - Managementul firmei
Management - zi, 4 ani
Economic-modulul Management - fără frecvență, 5 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - zi, 4 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Finanțe și bănci - zi, 4 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Finanțe și bănci - fără frecvență, 5 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 4 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - fără frecvență, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
Facultatea de Mecanică Inginerie Managerială și Tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Mașini-unelte
Facultatea de Electrotehnică Mecanic - zi, 5 ani - Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
Electric - zi, 5 ani - Construcții electrotehnice
- Electrotehnică generală
- Acționări electrice
- Electrotehnică generală (în limba franceză)
Energetic - zi, 5 ani - Centrale termoelectrice
Facultatea de Electromecanică Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
- Calculatoare
- Calculatoare (în limba engleză)
Facultatea de Horticultură Agricol - zi, 5 ani - Horticultură
Biologie - zi, 4 ani - Biologie - Științe agricole
Facultatea de Agricultură Colegiul Universitar Tehnic, Economic, de Informatică și Administrație din Craiova Agricol - zi, 5 ani - Agricultură
Electric - zi, 3 ani - Mașini și aparate electrice
Electromecanic - zi, 3 ani Economic - modulul - Exploatare mașini și utilaje
- Contabilitate și gestiune financiară
Gestiune, contabilitate și control financiar - zi, 3 ani
Informatică - zi, 3 ani - Tehnologie informatică
24. 27S. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Facultatea de Mecanică Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Mașini-unelte
- Utilajul și tehnologia sudării
Mecanic - zi, 5 ani - Mașini și echipamente termice
Facultatea de Nave și inginerie Electrică Construcții și echipamente navale - zi, 5 ani - Nave și Inginerie oceanică
- Instalații și echipamente navale
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Facultatea de Metalurgie și Știința Materialelor Metalurgie - zi, 5 ani - Ingineria proceselor siderurgice
- Turnarea metalelor
- Prelucrări plastice și tratamente termice
Facultatea de Inginerie din Brăila Mecanic - zi, 5 ani - Mașini și utilaje pentru construcții
Facultatea de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit Tehnologia produselor alimentare - zi, 5 ani - Tehnologia și controlul calității produselor alimentare
- Pescuit și acvacultură
Facultatea de Litere și Științe Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, rusă)
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (franceză, rusă)
- Limba și literatura franceză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, rusă)
Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
Fizică - zi, 4 ani - Fizică-Chimie
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Educație fizică și sport - fără frecvență, 5 ani - Educație fizică și sport
Colegiul Universitar Tehnic din Galați Nave și echipamente navale - zi, 3 ani - Construcții și montaje nave
Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
Tehnologia produselor alimentare - zi, 3 ani - Tehnologii alimentare
Metalurgie - zi, 3 ani - Controlul proceselor metalurgice
25. 28S. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Facultatea de Chimie Industrială Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia substanțelor anorganice
- Tehnologia substanțelor organice
- Tehnologia compușilor macromoleculari
- Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie și fibre
Facultatea de Construcții și Arhitectură Construcții - zi, 5 ani - Construcții civile, industriale și agricole
- Căi ferate, drumuri și poduri
- Inginerie civilă (în limbile engleză și franceză)
Instalații - zi, 5 ani - Instalații pentru construcții
Arhitectură - zi, 6 ani - Arhitectură
Facultatea de Automatică și Calculatoare Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
- Calculatoare
Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronic - zi, 5 ani - Electronică aplicată
- Comunicații
Facultatea de Electrotehnică Electric - zi, 5 ani - Electrotehnică generală
Energetic - zi, 5 ani - Electroenergetică
- Energetică industrială
Facultatea de Hidrotehnică Construcții - zi, 5 ani - Construcții hidrotehnice
- Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
- Inginerie sanitară și protecția mediului
Facultatea de Mecanică Mecanic - zi, 5 ani - Mașini și echipamente termice
- Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
- Utilaj tehnologic
Facultatea de Construcții de mașini Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de Mașini
- Mașini-unelte
Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor Metalurgie - zi, 5 ani - Turnarea metalelor
- Prelucrări plastice și tratamente termice
Facultatea de Textile-Pielărie Textile-Pielărie - zi, 5 ani - Filatură - Țesătorie
- Tricotaje - Confecții textile
- Confecții din piele și înlocuitori
Chimie - zi, 5 ani - Finisare chimică textilă
- Tehnologia pieilor, blănurilor și înlocuitorilor de piele
Inginerie economică - zi, 5 ani - Inginerie economică în industria de
textile-pielărie
Colegiul Universitar Tehnic nr. 1 din Iași Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
Electric - zi, 3 ani - Mașini și aparate electrice
Electronic - zi, 3 ani - Electronică
Mecanic - zi, 3 ani - Materiale și defectoscopie
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 3 ani - Tehnică de calcul
Energetic - zi, 3 ani - Transportul și distribuția energiei electrice
Metalurgie - zi, 3 ani - Controlul proceselor metalurgice
Colegiul Universitar Tehnic nr. 2 din Iași Construcții - zi, 3 ani - Tehnologia construcțiilor
- Lucrări edilitare
- Organizarea și economia construcțiilor
Chimie industrială - zi, 3 ani - Tehnologie chimică
Textile-Pielărie - zi, 3 ani - Tehnologia tricoturilor
- Tehnologia confecțiilor din țesături și tricoturi
- Tehnologia firelor și țesăturilor
26. 29S. Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
Facultatea de Agricultură Agricol - zi, 5 ani - Agricultură
Facultatea de Horticultură Agricol - zi, 5 ani - Horticultură
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - zi, 5 ani - Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - zi, 6 ani - Medicină veterinară
Colegiul Universitar Agricol din Iași Agricol - zi, 3 ani - Viticultură - Pomicultură
Zootehnie - zi, 3 ani - Creșterea animalelor mici
Medicină veterinară - zi, 3 ani - Igienă și laborator veterinar
27. 30S. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
Facultatea de Matematică Matematică - zi, 4 ani - Matematică
Matematică - fără frecvență, 5 ani - Matematică
Facultatea de Informatică Matematică - zi, 4 ani - Informatică
Facultatea de Fizică Fizică - zi, 4 ani - Fizică
Facultatea de Biologie Biologie - zi, 4 ani - Biologie
Facultatea de Geografie și Geologie Geografie - zi, 4 ani - Geografie
- Geografie - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Geologie - zi, 5 ani - Geologie tehnică
- Geochimie
Facultatea de Drept Științe juridice - zi, 4 ani - Drept
Științe juridice - fără frecvență, 5 ani - Drept
Facultatea de Filozofie Filozofie - zi, 4 ani - Filozofie
Sociopsihopedagogie - zi, 4 ani - Pedagogie
- Psihologie
- Sociologie - Politologie
Facultatea de Educație Fizică și sport Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și Sport
Educație fizică și sport - fără frecvență, 5 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Istorie Istorie - zi, 4 ani - Istorie
- Istorie - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Facultatea de Litere Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- O limbă și literatură străină (Limba străină A) - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Filologie - fără frecvență, 5 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Facultatea de Științe Economice Economic - modulul - Managementul firmei
Management - zi, 4 ani
Economic - modulul Management - fără frecvență, 5 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Economie generală - zi, 4 ani - Economie - Pedagogie
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - zi, 4 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - fără frecvență, 5 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Finanțe și bănci - zi, 4 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Finanțe și bănci - fără frecvență, 5 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 4 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - fără frecvență, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Facultatea de Chimie Chimie - zi, 4 ani - Chimie
- Chimie-Fizică
Facultatea de Teologie Teologie - zi, 4 ani - Teologie ortodoxă pastorală
- Teologie ortodoxă - Litere (Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină: engleză, franceză, germană, rusă - la alegere)
Teologie - fără frecvență, 5 ani - Teologie ortodoxă pastorală
Colegiul Universitar Economic din Iași Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 3 ani - contabilitate și gestiune financiară
Colegiul Universitar de Informatică și Administrație din Iași informatică - zi, 3 ani Educație fizică și sport - zi, 3 ani - Tehnologie Informatică
- Măiestrie sportivă (antrenori)
28. 31S . Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
Facultatea de Stomatologie Medicină - zi, 6 ani - Stomatologie
Facultatea de Farmacie Farmacie - zi, 5 ani - Farmacie
Colegiul Universitar Medical din Iași Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnică dentară
29. 32S. Academia de Arte "George Enescu" din Iași
Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică - zi, 5 ani - Interpretare instrumentală; Profesor de instrument
- Canto; Profesor de canto
Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru Muzică - zi, 5 ani - Compoziție; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Muzicologie; Profesor de instrument și Profesor de muzică
- Dirijat de cor academic; Profesor de muzică și Profesor de instrument
- Pedagogie muzicală; Profesor de muzică și Profesor de instrument
Facultatea de Arte Plastice decorative și Design Arte plastice și Decorative - zi, 5 ani - Pictură
- Sculptură
- Grafică
- Pedagogia artei (Profesor de desen)
30. 33S. Universitatea din Oradea
Facultatea de Științe Socioumane Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, rusă)
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau Limba și literatura rusă
Istorie - zi, 4 ani - Istorie-Geografie
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Științe Matematică - zi, 4 ani - Matematică-Fizică
Facultatea de Inginerie managerială și Tehnologică Inginerie Managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
Facultatea de Electrotehnică și informatică Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și Informatică industrială
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
31. 34S. Universitatea din Petroșani
Facultatea de Mine Mine - zi, 5 ani - Exploatări miniere subterane
- Exploatări miniere la zi
- Topografie minieră
- Prepararea substanțelor minerale utile
Facultatea de Mașini și instalații Electromecanice Mecanic - zi, 5 ani - Mașini și Instalații miniere
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Petroșani Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatare mașini și utilaje
32. 35S. Universitatea din Pitești
Facultatea de Științe Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura franceză - Limba și literatura română sau Limba și literatura engleză
- Limba și literatura română - Limba și literatura engleză
Matematică - zi, 4 ani - Matematică
Chimie - zi, 4 ani - Chimie-fizică
Biologie - zi, 4 ani - Biologie
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație fizică și sport
Facultatea de Inginerie Mecanic - zi, 5 ani - Autovehicule rutiere
Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
Electronic - zi, 5 ani - Electronică aplicată
Colegiul Universitar Tehnic din Pitești Mecanic - zi, 3 ani - Tehnologia prelucrării metalelor
- Automobile
Electronic - zi, 3 ani - Electronică
33. 36S. Universitatea "Petrol-Gaze " din Ploiești
Facultatea de Forajul Sondelor și exploatarea Zăcămintelor Petrol - zi, 5 ani - Forajul sondelor și Exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze
Geologie - zi, 5 ani - Geologie petrolieră
Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică Mecanic - zi, 5 ani - Utilaj tehnologic petrolier
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Facultatea de Tehnologia petrolului și Petrochimie Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia prelucrării Petrolului și petrochimie
Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Ploiești Petrol - zi, 3 ani - Foraj-extracție
Chimie industrială - zi, 3 ani - Tehnologie chimică
Electromecanic - zi, 3 ani - Exploatarea utilajului petrolier și petrochimic
34. 37S. Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița
Facultatea de Inginerie Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Utilajul și tehnologia sudurii
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
35. 38S. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Facultatea de Litere, Istorie și Jurnalistică Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura germană - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (engleză, franceză)
- Limba și literatura engleză - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (germană, franceză)
- Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (engleză, franceză, germană)
Istorie - zi, 4 ani - Istorie
- Istorie (în limba germană)
Facultatea de Inginerie Mecanic - zi, 5 ani - Utilaj tehnologic
Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Mașini-unelte
- Tehnologia construcțiilor de mașini
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Calculatoare
Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Facultatea de Teologie "Andrei Șaguna" Teologie - zi, 4 ani - Teologie ortodoxă pastorală
- Teologie ortodoxă - Litere - Limba și literatura română și O limbă și literatură străină (engleza, franceza, germana - la alegere)
Teologie - fără frecvență, 5 ani - Teologie ortodoxă pastorală
Colegiul Universitar Tehnic, Economic și de Biblioteconomie din Sibiu Mecanic - zi, 3 ani - Tehnologia prelucrării metalelor
36. 39S. Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Mecanică Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Mașini-unelte
Mecanic - zi, 5 ani - Utilaj tehnologic
Facultatea de Inginerie Electrică Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Calculatoare
Energetică - zi, 5 ani - Energetică industrială
Facultatea de Silvicultură Facultatea de Litere și Științe Forestier - zi, 5 ani - Silvicultură
Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (franceză, germană)
- Limba și literatura franceză - Limba și literatura română sau limba și literatura germană
Istorie - zi, 4 ani - Istorie - Geografie
37. 42S. Universitatea din Târgu Mureș
Facultatea de Inginerie Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
3 8. 43S. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
- Medicină generală (militară)
Facultatea de Stomatologie Medicină - zi, 6 ani - Stomatologie
Facultatea de Farmacie Farmacie - zi, 5 ani - Farmacie
Colegiul Universitar Medical din Târgu Mureș Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnică dentară
39. 44S. Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș
Facultatea de Teatru Artă teatrală - zi, 4 ani - Actorie (în limba română)
- Actorie (în limba maghiară)
40. 45S. Universitatea "Politehnica " din Timișoara
Facultatea de Construcții Construcții - zi, 5 ani - Construcții civile, industriale și agricole
- Căi ferate, drumuri și poduri
- Inginerie civilă (în limbile engleză și germană)
Instalații - zi, 5 ani - Instalații pentru construcții
Arhitectură - zi, 6 ani - Arhitectură
Facultatea de Hidrotehnică Construcții - zi, 5 ani - Construcții hidrotehnice
- Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală
- Inginerie sanitară și protecția mediului
Facultatea de Automatică și Calculatoare Știința sistemelor și a calculatoarelor - zi, 5 ani - Automatică și informatică industrială
- Calculatoare
Facultatea de Electrotehnică Electric - zi, 5 ani - Electrotehnică generală
Energetic - zi, 5 ani - Electroenergetică
- Energetică industrială
Facultatea de Electronică și Telecomunicații Electronic - zi, 5 ani - Electronică aplicată
- Comunicații
Facultatea de Mecanică Mecanic - zi, 5 ani - Echipamente de proces
- Mecanică fină
- Mașini și echipamente termice
- Material rulant de cale ferată
- Mașini hidraulice și pneumatice
Inginerie managerială și tehnologică - zi, 5 ani - Tehnologia construcțiilor de mașini
- Utilajul și tehnologia sudării
Facultatea de Utilaj pentru Agricultură și Circulație Rutieră Mecanic - zi, 5 ani - Mecanică agricolă (mașini și instalații agricole)
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului Chimie - zi, 5 ani - Tehnologia substanțelor anorganice
- Tehnologia substanțelor organice
- Tehnologia compușilor macromoleculari
- Știința și ingineria materialelor oxidice
Facultatea de Inginerie din Hunedoara Electromecanic - zi, 5 ani - Electromecanică
Metalurgie - zi, 5 ani - Prelucrări plastice și tratamente termice
- Turnarea metalelor
- Ingineria proceselor siderurgice
Colegiul Universitar Tehnic și de Administrație din Timișoara Construcții - zi, 3 ani - Organizarea și economia construcțiilor
- Tehnologia construcțiilor
Mecanic - zi, 3 ani - Tehnologia prelucrării metalelor
- Tehnologii de mecanică fină
Electronic - zi, 3 ani - Electronică
- Comunicări și exploatare poștală
41. 46S. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara
Facultatea de Agricultură Agricol - zi, 5 ani - Agricultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Zootehnie - zi, 5 ani - Zootehnie
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - zi, 6 ani - Medicină veterinară
Colegiul Universitar Agricol din Timișoara Medicină veterinară - zi, 3 ani - Igienă și laborator veterinar
42. 47S. Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Matematică Matematică - zi, 4 ani - Matematică
- Informatică
- Matematică-Fizică
Matematică - fără frecvență, 5 ani - Matematică
Facultatea de Fizică Fizică - zi, 4 ani - Fizică
- Fizică-Chimie
Facultatea de Litere, Filozofie și Istorie Filologie - zi, 4 ani - Limba și literatura română - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
- O limbă și literatură străină (Limba străină A) - Limba și literatura română sau O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Istorie - zi, 4 ani - Istorie
- Istorie - O limbă și literatură străină (Limba străină B)
Facultatea de Educație
fizică și sport
Educație fizică și sport - zi, 4 ani - Educație Fizică și Sport
Facultatea de Științe Economice, Sociopsihopedagogie și Drept Economic - modulul - Managementul firmei
Management - zi, 4 ani
Economic-modulul Management - fără frecvență, 5 ani - Managementul firmei
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - zi, 4 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Economia mediului și producției agroalimentare - fără frecvență, 5 ani - Economia și gestiunea producției agroalimentare
Economic - modulul Finanțe și bănci - zi, 4 ani - Finanțe și asigurări
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - zi, 4 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Economic - modulul Gestiune, Contabilitate și control financiar - fără frecvență, 5 ani - contabilitate și informatică de gestiune
Facultatea de Chimie și Biologie Chimie - zi, 4 ani - Chimie
Biologie - zi, 4 ani - Biologie
Geografie - zi, 4 ani - Geografie
Facultatea de Arte Muzică - zi, 5 ani - Pedagogie muzicală; Profesor de muzică și Profesor de instrument
Arte plastice și decorative, - zi, 5 ani - Pedagogia artei (Profesor de desen)
43. 48S. Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara
Facultatea de Medicină Medicină - zi, 6 ani - Medicină generală
Facultatea de Stomatologie Medicină - zi, 6 ani - Stomatologie
Colegiul Universitar Medical din Timișoara Stomatologie - zi, 3 ani - Tehnică dentară
;
se încarcă...