Protecția proprietății private | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 41
Protecția proprietății private Modificări (1), Jurisprudență

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Reviste (2)

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Principiul garantării, apărării și recunoașterii drepturilor subiective civile privește, în egală măsură, atât drepturile patrimoniale reale, în primul rând dreptul de proprietate și cele de creanță, cât și drepturile nepatrimoniale. Ni se pare, în această privință, că nu este cazul să distingem garantarea, apărarea și recunoașterea dreptului de proprietate de garantarea, apărarea și recunoașterea altor drepturi civile subiective. Importanța acestor drepturi nu poate fi ierarhizată, decât pe baza unor elemente subiective. Dreptul la viață și sănătate poate fi și este – credem – tot atât de important precum dreptul de proprietate. Garantarea și ocrotirea acestor drepturi subiective și-a găsit reglementarea juridică în multe și variate acte normative, începând cu Constituția României și noul Cod civil și terminând cu ordinele miniștrilor sau cu deciziile consiliilor locale. În art. 41 alin. (1) din Constituția României se prevede garantarea dreptului de proprietate, iar în alineatul (2) al aceluiași articol, formulat prin Legea de revizuire a Constituției Legea de revizuire a Constituției este publicată în M.Of. nr. 669 din22 septembrie 2003., se stabilește că: „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”, iar în art.135 alin. (2) se prevede că: „Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege”. Alineatul (5) din acest din urmă articol prevede că: „Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice”, iar art. 41 alin. (31) (introdus în textul Constituției prin Legea de revizuire) formulează următoarea prohibiție: „Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor”. Aceste reguli cuprinse în legea fundamentală a țării constituie fundamentul legal al principiului proprietății. Pe baza acestor reglementări constituționale, dreptul civil asigură un cadrul juridic corespunzător pentru apărarea, în egală măsură, a proprietății private, indiferent de titular, și în mod corespunzător a proprietății publice. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În doctrină, într-o opinie, a fost subliniată ideea că textul, eficientizând juridic principiul de drept civil al ocrotirii bunei-credințe, protejează titlul subdobânditorului, dar numai dacă acesta din urmă nu a fost de rea credință la încheierea actului de înstrăinare4. Într-o altă opinie, textul ar fi neconstituțional, deoarece încalcă principiile care guvernează acțiunea în timp a legii civile și, nu mai puțin, dispozițiile art. 16 alin. (1) și ale art. 41 alin. (2) și 3 din Constituție1. În opinia autorului, textul consacră, cu efect retroactiv și în premieră absolută, un caz de validare a unui act juridic lovit de nulitate și, corelativ, un mod de dobândire a proprietății imobiliare de la un non dominus prin efectul impus de simpla bună credință a subdobânditorului2. 
    4 I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. All Beck, București, 2002, p. 383. 
    1 M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I de F.A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 264-283, 294. 
    2 Idem, p. 296.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    189 Pentru o prezentare a evoluției legislației românești în materie, a se vedea Fl.A. Baias, B. Dumitrache, loc. cit., p. 19; L. Giurgiu, Considerații în legătură cu Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Dreptul nr. 2/1995, p. 17. 
    190 M.Of. nr. 271 din 26 septembrie 1994.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În doctrină, într-o opinie, a fost subliniată ideea că textul, eficientizând juridic principiul de drept civil al ocrotirii bunei-credințe, protejează titlul subdobânditorului, dar numai dacă acesta din urmă nu a fost de rea credință la încheierea actului de înstrăinare4. Într-o altă opinie, textul ar fi neconstituțional, deoarece încalcă principiile care guvernează acțiunea în timp a legii civile și, nu mai puțin, dispozițiile art. 16 alin. (1) și ale art. 41 alin. (2) și 3 din Constituție1. În opinia autorului, textul consacră, cu efect retroactiv și în premieră absolută, un caz de validare a unui act juridic lovit de nulitate și, corelativ, un mod de dobândire a proprietății imobiliare de la un non dominus prin efectul impus de simpla bună credință a subdobânditorului2. 
    4 I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. All Beck, București, 2002, p. 383. 
    1 M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I de F.A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 264-283, 294. 
    2 Idem, p. 296.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    189 Pentru o prezentare a evoluției legislației românești în materie, a se vedea Fl.A. Baias, B. Dumitrache, loc. cit., p. 19; L. Giurgiu, Considerații în legătură cu Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în Dreptul nr. 2/1995, p. 17. 
    190 M.Of. nr. 271 din 26 septembrie 1994.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Protecția proprietății private
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor handicapate
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Respectarea Constituției și a legilor
Reviste:
Regimul juridic al investițiilor străine în România (III)
Evoluția constituționalismului în România (I)
Evoluția constituționalismului în Romania
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...