Principii generale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL I Principii generale Reviste (1)

ARTICOLUL 1 Statul român

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Reviste (1)

(2) Forma de guvernământ a statului este republica.

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 2 Suveranitatea

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative și prin referendum. Modificări (1)

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

ARTICOLUL 3 Teritoriul

(1) Teritoriul României este inalienabil.

(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional.

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii.

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Reviste (1)

ARTICOLUL 4 Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni Reviste (1)

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român. Modificări (1)

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Reviste (1)

ARTICOLUL 5 Cetățenia

(1) Cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică.

(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere.

ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate Reviste (1)

(1) Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase.

(2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români.

ARTICOLUL 7 Românii din străinătate

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt.

ARTICOLUL 8 Pluralismul și partidele politice

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale.

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației.

ARTICOLUL 9 Sindicatele Modificări (1)

Sindicatele se constituie și își desfășoară activitatea potrivit cu statutele lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților.

ARTICOLUL 10 Relații internaționale

România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, relații de bună vecinătate, întemeiate pe principiile și pe celelalte norme general admise ale dreptului internațional.

ARTICOLUL 11 Dreptul internațional și dreptul intern Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Jurisprudență, Doctrină (1)

ARTICOLUL 12 Simboluri naționale

(1) este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu.

(2) Ziua națională a României este 1 Decembrie.

(3) al României este "Deșteaptă-te române".

(4) și sunt stabilite prin legi organice.

ARTICOLUL 13 Limba oficială Jurisprudență, Reviste (1)

În România, limba oficială este limba română.

ARTICOLUL 14 Capitala

Capitala României este municipiul București. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Potrivit art. 54 din Constituția României, cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii sunt obligați „să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. Cu toate că textul citat din Constituție privește exercitarea drepturilor și libertăților constituționale, el poate fi generalizat și trebuie extins, în mod corespunzător, la drepturile civile subiective în ansamblu, buna-credință neputând fi exclusă. Această idee se coroborează cu prevederile art. 14 alin. (1) noul C. civ., unde se stabilește că „orice persoană fizică sau persoană juridică trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile civile cu bună-credință, în acord cu ordinea publică și bunele moravuri” și cu art. 15 noul C. civ., unde se precizează că „niciun drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea constituțională
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Considerații privind evoluția regimului minorităților naționale în România
Evoluția constituționalismului în România (II)
Constituție și constituționalism în România la douăzeci și cinci de ani de la adoptarea legii fundamentale
Națiunea asediată: constituționalismul etnocentric românesc și migrația contemporană - o analiză istorică a art. 3 alin. (4) din Constituția României
Egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea în sistemul constituțional român și în dreptul comparat - aspecte selective
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...