Legiferarea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Parlamentul -
Secțiunea a 3-a
Legiferarea

ARTICOLUL 72 Categorii de legi Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției.

(3) Prin lege organică se reglementează: Modificări (1)

a) sistemul electoral;

b) organizarea și funcționarea partidelor politice;

c) organizarea și desfășurarea referendumului;

d) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

e) regimul stării de asediu și al celei de urgență;

f) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;

g) acordarea amnistiei sau a grațierii colective;

h) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi;

i) statutul funcționarilor publici;

j) contenciosul administrativ;

k) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii;

l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială;

m) organizarea generală a învățământului;

n) regimul general al cultelor;

o) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală;

p) modul de stabilire a zonei economice exclusive;

r) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice.

ARTICOLUL 73 Inițiativa legislativă

(1) Inițiativa legislativă aparține Guvernului, deputaților, senatorilor, precum și unui număr de cel puțin 250.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 10.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Modificări (1)

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea.

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către una dintre Camere. Modificări (1)

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativa legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi.

(5) Propunerile legislative se supun întâi adoptării în Camera în care au fost prezentate. Modificări (1)

ARTICOLUL 74 Adoptarea legilor și a hotărârilor

(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Reviste (1)

(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră.

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere.

ARTICOLUL 75 Trimiterea proiectelor de legi și a propunerilor legislative
de la o Cameră la cealaltă

Proiectele de legi sau propunerile legislative adoptate de una din Camere se trimit celeilalte Camere a Parlamentului. Dacă aceasta din urmă respinge proiectul de lege sau propunerea legislativă, ele se trimit, pentru o nouă dezbatere, Camerei care le-a adoptat. O nouă respingere este definitivă.

ARTICOLUL 76 Mediere

(1) Dacă una din Camere adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă Cameră, președinții Camerelor vor iniția, prin intermediul unei comisii paritare, procedura de mediere.

(2) În cazul în care comisia nu ajunge la un acord sau dacă una din Camere nu aprobă raportul comisiei de mediere, textele aflate în divergență se supun dezbaterii Camerei Deputaților și Senatului, în ședința comună, care vor adopta textul definitiv cu votul majorității prevăzute la articolul 74 alineatele (1) sau (2).

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire.

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii.

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea.

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Modificări (1), Doctrină (1)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Reviste (1)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică.

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    According to recent studies, this principle has direct practical consequences upon the elaboration of legal norms, as well as on the application of these norms125. In the legislative activity, the principle of legality is applied both in a substantive and a formal way. From a substantive perspective, the principle of legality binds the lawmaker to observe two fundamental obligations: crimes and the penalties applied for them must be provided by the law (lex scripta) and the legal text must be drawn up in a clear way so that any person could understand which actions or non-actions are incriminated (lex certa). The formal aspect refers to the obligation of adopting criminal norms in the form of organic laws, according to Art. 72 of the Constitution of Romania. The principle of legality binds the judge to observe two essential obligations in his/her jurisdiction: to strictly interpret criminal law and to interdict analogy (lex stricta), respectively to interdict the retroactive application of the law (lex praevia). 
    125 F.Streteanu,Dreptpenal,Parteagenerală,Ed.Rosetti,București,2003,p.59.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Documentele internaționale au valoare de izvoare ale dreptului civil numai în măsura în care statul nostru este parte la ele, adică dacă aparticipat la elaborarea lor și aratificat actul ori dacă aaderat ulterior la documentul respectiv. Evidențiem, din acest punct de vedere, normele dreptului comunitar, adică ale Comunității Europene, care înmănunchează elementele de drept privat dacă, desigur, sunt aplicabile în privința raporturilor de drept civil interne. Dintre izvoarele internaționale ale dreptului civil amintim Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului, ratificat prin Decretul nr. 212/1974, Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990 etc. Articolul 11 alin. (2) din Constituția României stabilește că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, iar alineatul (3) al aceluiași articol, introdus în Constituție prin Legea de revizuire aConstituției, stabilește că: „În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției”. La cele de mai sus adăugăm prevederile art. 20 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora: „Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală aDrepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte”; și alineatul (2) încheie cu următoarele: „Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazurilor în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Organizarea și funcționarea
Statutul deputaților și al senatorilor
Legiferarea
Administrația publică centrală de specialitate
Administrația publică locală
Instanțele judecătorești
Ministerul Public
Consiliul Superior al Magistraturii
Reviste:
Câteva considerații în legătură cu originea și funcțiile constituționale ale Consiliului Legislativ
Rolul Curții Constituționale în definirea regimului politic românesc postcomunist
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...