Dispoziții comune | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale -
CAPITOLUL 1
Dispoziții comune

ARTICOLUL 15 Universalitatea Jurisprudență

(1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea.

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale mai favorabile. Modificări (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. Jurisprudență

(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetățenia română și domiciliul în țară. Modificări (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 17 Cetățenii români în străinătate

Cetățenii români se bucură în străinătate de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelor ce nu sunt compatibile cu absența lor din țară.

ARTICOLUL 18 Cetățenii străini și apatrizii Jurisprudență

(1) Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi.

(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte.

ARTICOLUL 19 Extrădarea și expulzarea

(1) Cetățeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

(2) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate.

(3) Expulzarea sau extrădarea se hotărăște de justiție.

ARTICOLUL 20 Tratatele internaționale privind drepturile omului Reviste (1)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Doctrină (1)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale. Modificări (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiție Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția din 1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The principle of equality before criminal law. The principle of equality before the law is a fundamental principle of the Romanian legal system and it is provided by Art. 16 of the Constitution of Romania: “Citizens are equal before the law and public authorities, without any privileges or discrimination. No one is above the law”126. 
    126 Originaltext:„Cetățeniisuntegaliînfațalegiișiaautoritățilorpublice,fărăprivilegiișifărădiscriminări.Nimeninuestemaipresusdelege”.
[ Mai mult... ]
 

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    The principle of equality before criminal law. The principle of equality before the law is a fundamental principle of the Romanian legal system and it is provided by Art. 16 of the Constitution of Romania: “Citizens are equal before the law and public authorities, without any privileges or discrimination. No one is above the law”126. 
    126 Originaltext:„Cetățeniisuntegaliînfațalegiișiaautoritățilorpublice,fărăprivilegiișifărădiscriminări.Nimeninuestemaipresusdelege”.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    În doctrină, într-o opinie, a fost subliniată ideea că textul, eficientizând juridic principiul de drept civil al ocrotirii bunei-credințe, protejează titlul subdobânditorului, dar numai dacă acesta din urmă nu a fost de rea credință la încheierea actului de înstrăinare4. Într-o altă opinie, textul ar fi neconstituțional, deoarece încalcă principiile care guvernează acțiunea în timp a legii civile și, nu mai puțin, dispozițiile art. 16 alin. (1) și ale art. 41 alin. (2) și 3 din Constituție1. În opinia autorului, textul consacră, cu efect retroactiv și în premieră absolută, un caz de validare a unui act juridic lovit de nulitate și, corelativ, un mod de dobândire a proprietății imobiliare de la un non dominus prin efectul impus de simpla bună credință a subdobânditorului2. 
    4 I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. All Beck, București, 2002, p. 383. 
    1 M. Nicolae, Regimul juridic al imobilelor preluate abuziv. Legea nr. 10/2001 comentată și adnotată, vol. I de F.A. Baias, B. Dumitrache, M. Nicolae, Ed. Rosetti, București, 2002, p. 264-283, 294. 
    2 Idem, p. 296.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Documentele internaționale au valoare de izvoare ale dreptului civil numai în măsura în care statul nostru este parte la ele, adică dacă aparticipat la elaborarea lor și aratificat actul ori dacă aaderat ulterior la documentul respectiv. Evidențiem, din acest punct de vedere, normele dreptului comunitar, adică ale Comunității Europene, care înmănunchează elementele de drept privat dacă, desigur, sunt aplicabile în privința raporturilor de drept civil interne. Dintre izvoarele internaționale ale dreptului civil amintim Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului, ratificat prin Decretul nr. 212/1974, Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990 etc. Articolul 11 alin. (2) din Constituția României stabilește că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, iar alineatul (3) al aceluiași articol, introdus în Constituție prin Legea de revizuire aConstituției, stabilește că: „În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției”. La cele de mai sus adăugăm prevederile art. 20 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora: „Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală aDrepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte”; și alineatul (2) încheie cu următoarele: „Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazurilor în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dispoziții comune
Drepturile și libertățile fundamentale
Îndatoririle fundamentale
Avocatul Poporului
Parlamentul
Președintele României
Guvernul
Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Administrația publică
Autoritatea judecătorească
Reviste:
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Evoluția constituționalismului în România (II)
Accesul liber la justiție în dreptul intern
Doctrină:
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...