Guvernul României

Statutul Societății comerciale pe acțiuni "România azi" din 10.01.1991

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 15 ianuarie 1991.

În vigoare de la 15 ianuarie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială "România azi" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanînd de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

ARTICOLUL 2 Forma juridică a societății

Societatea comercială "România azi" - S.A. este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3 Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, Calea Victoriei nr. 39 A. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii Adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

ARTICOLUL 4 Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie a municipiului București.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate al societății

ARTICOLUL 5

Obiectul de activitate al societății este:

a) Realizarea, editarea, tipărirea și administrarea de:

- publicații (ziare, reviste), cărți, afișe, pliante, prospecte, cărți poștale, imprimate diverse etc.;

- ambalaje de prezentare și transport din hîrtie și carton;

- produse papetare: dosare, caiete, role telex;

- hîrtie parafinată;

- obiecte publicitare.

b) Comercializarea în țară și străinătate a bunurilor realizate și a serviciilor prestate.

c) Proiectare, consulting, service, implementare în domeniile:

- derulare de investiții;

- tehnic, tehnologic;

- servicii de reprezentanță a firmelor străine furnizoare de mașini, utilaje și materiale poligrafice;

- mecano-energetic;

- întreținere-reparații;

- studiul muncii;

- informatică;

- perfecționarea pregătirii profesionale;

- promovare produse;

- publicitate internă și externă;

- coparticipări cu firme din țară și străinătate pentru acțiuni de realizare, editare, tipărire, desfacere de produse poligrafice și publicitare.

d) Comercial, pentru:

- intermediere, aprovizionare, desfacere materii prime, materiale, piese de schimb, utilaje;

- depozitare, magazinare, expediții;

- desfacerea în țară și în străinătate prin unități proprii sau prin terțe unități a produselor proprii și a altor produse aprovizionate din țară și din străinătate.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 6 Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de 111.500 mii lei, împărțit în 11.150 acțiuni nominative, în valoare nominală de 10.000 lei fiecare. Capitalul social inițial se compune din: mijloace fixe în valoare de 108.500 mii lei și mijloace circulante în valoare de 3.000 mii lei.

Capitalul social inițial este deținut integral de stat, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

ARTICOLUL 7 Acțiunile

Acțiunile vor fi nominale și vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea Consiliului de administrație.

ARTICOLUL 8 Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii Adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentînd aport în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărîrea Adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

ARTICOLUL 9 Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către Consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

ARTICOLUL 10 Drepturi și obligații decurgînd din acțiuni

Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în Adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sînt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

ARTICOLUL 11 Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decît un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se face în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

ARTICOLUL 12 Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

CAPITOLUL IV Adunarea generală a acționarilor

ARTICOLUL 13 Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii Consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele Consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administrație, al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu primire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;

j) hotărăște cu primire la adoptarea său modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții, noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor Consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

ARTICOLUL 14 Felurile adunării

Adunările generale ale acționarilor sînt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la articolul 13 lit. a)-g), m) și n), iar adunarea, generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

ARTICOLUL 15 Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele Consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economic financiar pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru, stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de cîte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege. Administratorii sînt obligați să convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentînd 1/10 din capitalul social. În condițiile legii, adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

ARTICOLUL 16 Prezidarea lucrărilor adunării

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunarea generală alege, dintre membrii săi, doi secretari care vor face prezența la Adunarea generală a acționarilor și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul, care l-a întocmit.

ARTICOLUL 17 Condiții de validitate

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționărilor statutar constituită ia hotărîri cu votul acționarilor ce dețin capitalul prevăzut de lege.

Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

ARTICOLUL 18 Consiliul împuterniciților statului

În perioada în care capitalul este deținut în întregime de stat, atribuțiile Adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, pînă la ședința de constituire a Adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este compus din 7 persoane numite de ministerul de resort.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența Adunării generale ordinare a acționarilor, și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generare extraordinare.

Remunerarea se face în tantieme, reprezentînd cote procentuale din beneficiu în condițiile stabilite de guvern.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta de drept activitatea pe data constituirii Adunării generale a acționarilor.

CAPITOLUL V Consiliul de administrație

ARTICOLUL 19 Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 7 persoane alese de Adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Cînd se creează un loc vacant în Consiliul de administrație, Adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, Consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de Consiliul împuterniciților statului cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile Consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director general, calitate în care conduce și comitetul de direcție, asigurînd conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale Consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele Consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de Adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.

Membrii Consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele Consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

ARTICOLUL 20 Atribuțiile Consiliului de administrație

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii Adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual Adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curentă a activității.

CAPITOLUL VI Controlul societății

ARTICOLUL 21 Controlul gestiunii

Gestiunea societății este controlată de acționari și de Comisia de cenzori, numită în condițiile legii de Adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil.

ARTICOLUL 22 Prezentarea de date

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

ARTICOLUL 23 Atribuțiile comisiei de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

- în cursul exercițiului financiar verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează Consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;

- la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de Consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentînd Adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;

- la lichidarea societății controlează operațiunile de lichidare;

- prezintă Adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

ARTICOLUL 24 Mod de lucru

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează Adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală a acționarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%, dacă adunarea generală nu a fost convocată de Consiliul de administrație.

CAPITOLUL VII Activitatea societății

ARTICOLUL 25 Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

ARTICOLUL 26 Contabilitatea

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de beneficii și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

ARTICOLUL 27 Beneficiul

Beneficiul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obligă să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

ARTICOLUL 28 Salarizarea

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către Adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de Consiliul de administrație.

ARTICOLUL 29 Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește în condițiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe.

CAPITOLUL VIII Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

ARTICOLUL 30 Transformarea societății

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărîrea Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Societatea cu capital integral de stat va putea fi transformată numai cu aprobarea organului care a înființat-o.

Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

ARTICOLUL 31 Dizolvarea societății

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- imposibilitatea realizării obiectului social sau realizarea acestuia;

- pierderea a cel puțin 1/2 din capitalul social, dacă Adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

- numărul de acționari va fi redus sub 5 timp de 6 luni;

- în orice alte situații pe baza hotărîrii Adunării generale a acționarilor.

ARTICOLUL 32 Lichidarea societății

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

ARTICOLUL 33 Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

ARTICOLUL 34 Dispoziții finale

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...