Parlamentul României

Legea nr. 104/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta ordonanță de urgență aprobă schemele de plăți, ca mecanisme de susținere și de garantare a producătorilor agricoli și a operatorilor economici, respectiv schemele de plăți directe și ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020."

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera p) se introduc trei noi litere, literele q), r) și s), cu următorul cuprins:

"

q) instituție financiară nebancară reprezintă acea formă de organizare definită potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

r) utilizarea terenului înseamnă utilizarea pentru activități agricole a suprafeței de teren agricol din cadrul exploatației aflate la dispoziția fermierului pe tot parcursul anului de cerere;

s) zone cu strat vegetal reprezintă suprafețe arabile cultivate cu specii considerate culturi secundare, care participă la calculul diversificării culturilor și care asigură acoperirea solului pe timpul iernii, până la data de 1 martie. Speciile considerate culturi secundare vor fi stabilite prin ordinul autorității publice centrale care răspunde de agricultură, de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență."

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b)."

4. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care în anul anterior de plată au beneficiat de plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care nu sunt înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului trebuie să furnizeze actul de înființare din care să reiasă activitatea agricolă. În cazul în care din actul de înființare nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) sau b)."

5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul concesionării/închirierii unei suprafețe de pajiști de către o asociație de crescători de animale, beneficiarii plăților pot fi:

a) asociația crescătorilor de animale, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației proporțional cu numărul de animale deținute și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;

b) după un an de grație, asociațiile prevăzute la lit. a) constituite în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, se vor transforma în grupuri de producători sau cooperative agricole conform prevederilor legislației în vigoare."

6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În cazul pajiștilor permanente deținute, în calitate de proprietari, de către formele asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră, pășunilor și fânețelor, obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, păduri grănicerești, păduri urbariale, cooperative, alte comunități și forme asociative cu diferite denumiri, menționate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii plăților pot fi:

a) forma asociativă de proprietate, pe baza unui tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de animale privind depunerea cererii unice de plată de către forma asociativă, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale pe fiecare membru al formei asociative și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor;

b) membrii formei asociative de proprietate care asigură încărcătura cu animale pentru suprafața deținută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor suprafețe de pajiști de către fiecare membru al formei asociative de proprietate o constituie copia titlului de proprietate al formei asociative și centralizatorul care cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul național al exploatațiilor, numărul de animale deținute de fiecare membru, precum și suprafețele repartizate membrilor de către forma asociativă și hotărârea adunării generale a asociaților privind utilizarea fondurilor."

7. La articolul 8 alineatul (1), litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

s) să identifice, să declare, să delimiteze și să localizeze fără echivoc parcelele agricole utilizate în aplicația electronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declarate, și să utilizeze datele cadastrale disponibile."

8. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Prin excepție de la alin. (2), în anul 2015, în cazul în care legislația Uniunii Europene prevede, se procedează astfel:

a) cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA;

b) modificările la cererile unice de plată se depun până la data-limită de 15 iunie la centrele APIA, fără penalizări."

9. După capitolul X se introduce un nou capitol, capitolul X1, cu articolele 291 și 292, având următorul cuprins:

"

CAPITOLUL X1 Mecanisme de garantare

Art. 291. -

Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările și completările ulterioare, fermierii și operatorii economici înregistrați în baza de date a APIA pot utiliza în activitatea agricolă și cea de comerț exterior scrisori, garanții, credite, asigurări/asigurări de garanție și altele asemenea, emise de instituția financiară nebancară și de societatea de asigurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența, ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 292. -

Măsurile pentru care se instituie mecanisme de garantare sunt următoarele:

a) schimburi comerciale de produse agricole cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în continuare țări terțe;

b) promovarea produselor agricole pe piața internă și pe piețele țărilor terțe;

c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol;

d) programul de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole;

e) finanțarea programelor operaționale ale organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume;

f) intervenția publică reglementată prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;

g) depozitarea privată reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013;

h) măsurile Programului operațional pentru pescuit și ale Autorității de management pentru Programul operațional pentru pescuit."

10. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

(1) Criteriile de eligibilitate, condițiile specifice și modul de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și a măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute la art. 33 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

11. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Ghidul informativ privind Sistemul de identificare a parcelelor agricole - LPIS - se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."

Art. II. -

În tot textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, sintagma "utilizare legală" se înlocuiește cu sintagma "utilizare".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 14 mai 2015.

Nr. 104.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...