Responsabilități și sancțiuni | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL XI Responsabilități și sancțiuni

Art. 62. -

Responsabilitățile Guvernului:

a) asigură că Programul de guvernare este sustenabil din punct de vedere fiscal și conform prevederilor prezentei legi;

b) gestionează finanțele publice și resursele publice într-o manieră conformă cu prezenta lege, respectând principiile, obiectivele responsabilității fiscale și ale regulilor fiscale, și asigură îndeplinirea strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin propunerea de bugete anuale, cu respectarea prezentei legi și a strategiei fiscal-bugetare;

c) exercitarea tuturor atribuțiilor într-o manieră care să asigure respectarea prezentei legi și a strategiei fiscal-bugetare, inclusiv prin emiterea de acte normative în conformitate cu prezenta lege.

Art. 63. -

Responsabilitățile Ministerului Finanțelor Publice:

a) monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi privind strategia fiscal-bugetară și sesizează Guvernul cu privire la orice abatere constatată;

b) întocmește raportările prevăzute de prezenta lege;

c) întocmește proiectul strategiei fiscal-bugetare;

d) gestionează procesul bugetar anual, pentru a asigura respectarea prezentei legi;

e) monitorizează rezultatele financiare și cele asociate acestora înregistrate de autoritățile publice centrale și locale în raport cu prevederile prezentei legi;

f) emite norme, ordine, instrucțiuni sau notificări pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 64. -

Responsabilitățile ordonatorilor principali de credite:

a) fiecare ordonator principal de credite se va asigura că toate deciziile ce intră în sfera prerogativelor lui sunt luate în conformitate cu prevederile prezentei legi, inclusiv în conformitate cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile fiscale și cu strategia fiscal-bugetară;

b) monitorizează performanțele financiare și nefinanciare ale entităților aflate în coordonare, pentru a se asigura că performanțele sunt conforme prevederilor prezentei legi;

c) furnizează Ministerului Finanțelor Publice, în formatul și în termenul solicitate de acesta, informațiile necesare pentru elaborarea strategiei fiscal-bugetare și răspund pentru corectitudinea informațiilor furnizate;

d) furnizează Ministerului Finanțelor Publice, în formatul și în termenul solicitate de acesta, informațiile necesare pentru elaborarea rapoartelor prevăzute de prezenta lege, precum și orice alte informații cu privire la decizii și/sau situații care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale și economice și răspund pentru informațiile furnizate.

Art. 65. -

Încălcarea prevederilor prezentei legi de către membrii Guvernului atrage răspunderea politică solidară cu ceilalți membri, în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, și ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 66. -

(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale și conducătorii instituțiilor sau autorităților publice au obligația de a furniza Ministerului Finanțelor Publice și/sau Consiliului fiscal, în formatul și în termenele solicitate de acesta, informațiile necesare aplicării prezentei legi.

(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

Art. 67. -

(1) Ordonatorii de credite bugetare și conducătorii companiilor cu capital majoritar de stat ale căror bugete fac parte din bugetul general consolidat au obligația să respecte obiectivele responsabilității fiscale și regulile fiscale prevăzute la art. 5-18, 21, 23-25 și 30, plafoanele de cheltuieli și împrumuturi, precum și țintele soldului bugetar specificate la art. 31. Orice încălcare a acestor prevederi duce la luarea uneia sau a mai multora dintre următoarele măsuri:

a) prezentarea în Guvern sau, după caz, la organele deliberative ale autorităților publice locale a unui program de reducere a cheltuielilor ori restructurarea și, după caz, fuziunea unor instituții publice;

b) interdicția emiterii de garanții, precum și contractarea sau tragerea de împrumuturi, până la redresarea situației financiare și încadrarea în indicatorii aprobați;

c) interzicerea majorării în anul bugetar următor a plafoanelor de cheltuieli și împrumuturi, ca urmare a depășirilor angajamentelor bugetare din anul curent;

d) autoritățile locale, instituțiile publice autofinanțate și entitățile economice cu capital majoritar de stat ale căror bugete fac parte din bugetul general consolidat vor compensa deficitele din anii anteriori prin excedente înregistrate în anul bugetar următor.

(2) Consiliul fiscal va evalua prin rapoartele anuale respectarea prevederilor prezentei legi, făcând publice constatările acestora.

Art. 68. -

Constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor art. 69 angajarea sau plata de cheltuieli peste plafoanele trimestriale stabilite și orice încheiere de angajamente legale prin care să oblige statul sau autoritățile locale la efectuarea unor cheltuieli peste nivelul aprobat în condițiile dispozițiilor prezentei legi.

Art. 69. -

(1) Nerespectarea prevederilor art. 16, art. 18 alin. (4), art. 24 și art. 30 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează, în funcție de gradul de vinovăție a persoanelor responsabile, cu amendă între 2.000 lei și 20.000 lei și recuperarea prejudiciului, după caz. Pe perioada cercetării administrative, persoanele responsabile sunt suspendate din funcție.

(2) Constatarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 16 și 24, precum și aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curții de Conturi a României.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (4) și ale art. 30 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (1)

(4) După rămânerea definitivă a sancțiunii contravenționale, aceasta se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 70. -

Contravențiilor prevăzute la art. 68 și 69 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 71. -

Verificarea respectării prevederilor prezentei legi se efectuează și de către Curtea de Conturi a României, conform competențelor și atribuțiilor acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, aplicând sancțiunile prevăzute de această lege și de celelalte acte normative în vigoare din domeniul finanțelor publice.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Dispoziții generale
Principiile, obiectivele și regulile politicii fiscal bugetare
Cheltuielile bugetare
Veniturile bugetare
Reguli privind rectificările bugetare
Strategia fiscal bugetară
Bugetul anual
Clauze derogatorii
Transparența politicii fiscal bugetare
Consiliul fiscal
Responsabilități și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...