Membrii Consiliului fiscal | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Consiliul fiscal -
SECȚIUNEA a 2-a
Membrii Consiliului fiscal

Art. 55. -

(1) Membrii Consiliului fiscal sunt numiți prin hotărâre de către Parlament, pentru o perioadă de 9 ani. Membrii Consiliului fiscal nu pot fi realeși la finalizarea mandatului. Dacă mandatul unui membru al Consiliului fiscal a încetat după o perioadă de 3 ani, acesta poate fi reales o singură dată. Puneri în aplicare (1)

(2) Academia Română, Banca Națională a României, Academia de Studii Economice București, Institutul Bancar Român și Asociația Română a Băncilor vor nominaliza fiecare o singură persoană pentru a face parte din Consiliul fiscal.

(3) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal sunt audiate de către comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului și vor fi votate de către Parlament. În situația în care persoanele nominalizate potrivit alin. (2) nu întrunesc voturile necesare, entitățile menționate vor face alte nominalizări, în termen de 15 zile.

(4) Persoanele nominalizate pentru a face parte din Consiliul fiscal trebuie să nu aibă cazier judiciar sau cazier fiscal, să fie cetățeni români cu drept de vot, să aibă studii universitare în domeniul economic, să aibă o bună reputație și experiență profesională în domeniul politicilor economice, bugetare sau financiare și o vechime în specialitate de minimum 10 ani.

(5) Nu poate fi nominalizată pentru a face parte din Consiliul fiscal persoana:

a) care cu 4 ani înainte de nominalizare a deținut o funcție de demnitate publică în cadrul Guvernului;

b) care cu 4 ani înainte de nominalizare a fost membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European ori a deținut o funcție de conducere în cadrul unui partid politic;

c) al/a cărei soț/soție, părinți, copii, frați/surori, alte rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, dețin o funcție de demnitate publică în cadrul Guvernului, au calitatea de membru al Parlamentului României sau al Parlamentului European ori dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic.

(6) Pe perioada mandatului, membrii Consiliului fiscal:

a) nu pot accepta o funcție de demnitate publică în cadrul Guvernului sau o funcție asimilată și nu pot deveni membri ai Parlamentului României ori ai Parlamentului European sau deține o funcție de conducere în cadrul unui partid politic;

b) nu pot fi soți și nici rude ori afini, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care dețin o funcție în cadrul Guvernului sau o funcție asimilată, au calitatea de membru al Parlamentului României ori al Parlamentului European sau dețin o funcție de conducere în cadrul unui partid politic;

c) nu pot fi funcționari publici;

d) nu pot fi membri în consiliile de administrație, directori executivi, cenzori sau auditori ai companiilor naționale sau societăților cu capital majoritar de stat.

(7) Membrii Consiliului fiscal au obligația să notifice de îndată, în scris, comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) și să întreprindă demersurile necesare pentru încetarea stării de incompatibilitate, în termen de 10 zile de la apariția acesteia.

(8) Dacă membrii Consiliului fiscal aflați în oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute la alin. (7), comisiile de buget- finanțe ale Parlamentului vor stabili incompatibilitatea acestora.

(9) Dacă membrii Consiliului fiscal aflați în oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (6) fac dovada încetării acesteia în termenul prevăzut la alin. (7), comisiile de buget-finanțe ale Parlamentului nu vor stabili incompatibilitatea acestora.

(10) Dacă un membru al Consiliului fiscal își încetează mandatul înaintea termenului prevăzut la alin. (1), entitatea corespunzătoare conform prevederilor alin. (2) va propune comisiilor de buget-finanțe ale Parlamentului, în termen de 15 zile, o nouă nominalizare pentru restul mandatului.

Art. 56. -

(1) Președintele și vicepreședintele Consiliului fiscal vor fi aleși de către membrii consiliului prin vot secret, cu majoritatea simplă a acestora.

(2) Președintele Consiliului fiscal are următoarele atribuții:

a) conduce consiliul;

b) convoacă reuniunile consiliului;

c) este reprezentantul de drept al consiliului;

d) aprobă publicarea analizelor/studiilor/opiniilor și recomandărilor elaborate de consiliu, conform atribuțiilor și responsabilităților acestuia, în urma însușirii acestora de către membrii consiliului prin vot;

e) coordonează secretariatul consiliului.

(3) Președintele Consiliului fiscal va răspunde în fața Parlamentului României pentru corectitudinea și acuratețea analizelor/studiilor/opiniilor și recomandărilor elaborate de Consiliul fiscal, conform atribuțiilor și responsabilităților acestuia.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului fiscal va fi adoptat de către acesta prin vot unanim.

(5) Consiliul fiscal se întrunește în prezența majorității membrilor săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, vicepreședintele. Deciziile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Art. 57. -

Președintele Consiliului fiscal va primi o indemnizație lunară la nivelul celei de secretar de stat, iar vicepreședintele, la nivelul celei de subsecretar de stat. Ceilalți membri ai Consiliului fiscal au dreptul la o indemnizație de 90% din indemnizația vicepreședintelui și se acordă în cazul în care președintele constată că s-au îndeplinit sarcinile stabilite în cadrul consiliului. Indemnizațiile vor fi suportate din bugetul Consiliului fiscal.

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Regulile politicii fiscal bugetare
Mecanismul de corecție
Evaluarea impactului cheltuielilor
Cheltuieli de personal
Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal bugetare
Raportul semestrial privind situația economică și bugetară
Raportul privind execuția bugetară finală
Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului
Impactul financiar al angajamentelor electorale
Responsabilități și competențe
Membrii Consiliului fiscal
Încetarea calității de membru al Consiliului fiscal
Organizarea și funcționarea Consiliului fiscal
Raportul anual al Consiliului fiscal
;
se încarcă...