Parlamentul României

Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 aprilie 2010
Formă aplicabilă de la 14 mai 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

- cheltuieli de investiții;

- datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene;

- garanțiile guvernamentale acordate conform legislației naționale;

- orice alte informații pe care Ministerul Finanțelor Publice le consideră importante pentru strategia fiscal-bugetară;

- premisele-cheie care stau la baza determinării indicatorilor din strategia fiscal-bugetară;

- analiza de senzitivitate a țintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici, precum și analize de senzitivitate a datoriei publice și a cheltuielilor cu dobânzile, în funcție de diferite ipoteze privind ratele de creștere economică și ratele de dobândă;

b) explicația politicilor fiscal-bugetare prin raportare la principiile și obiectivele responsabilității fiscale și la regulile fiscale și orice măsuri temporare ce vor fi implementate pentru a asigura conformarea cu acestea;

c) o analiză referitoare la:

- politica de venituri, inclusiv modificările de impozite și taxe planificate și politicile ce afectează alte venituri;

- politica de îndatorare publică și de finanțare a deficitului bugetar și o analiză a sustenabilității datoriei;

- politica de cheltuieli, inclusiv prioritățile în materie de cheltuieli, intențiile privind cheltuielile totale ale bugetului consolidat și pentru alte bugete și plafoanele de cheltuieli și alte ținte sau limite implicate sau impuse de regulile fiscale;

d) analiza privind riscurile fiscale, cuprinzând orice angajamente ce nu sunt incluse în prognozele fiscale și toate circumstanțele ce pot avea un efect substanțial asupra prognozelor fiscale și economice și care nu au fost deja încorporate în prognozele fiscale, precum și informații privind pierderile și plățile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

e) o explicație cu privire la legătura dintre strategia fiscal- bugetară revizuită și cea anterioară și o explicație referitoare la modificările semnificative.

(3) Cadrul de cheltuieli pe termen mediu conține planurile de alocare a resurselor bugetare pentru anul bugetar următor și 2 ani ulteriori acestuia, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent și rezultatele efective pentru 2 ani anteriori, referitoare la:

a) prioritățile în materie de cheltuieli și argumentarea acestora în detaliu, incluzând și o explicare a modului în care Guvernul intenționează să își îmbunătățească politica, eficiența și eficacitatea serviciilor oferite, calitatea activităților sale de reglementare și inițiativele sale de reducere a barierelor pentru mediul de afaceri și de încurajare a creșterii sectorului privat în diferite domenii;

b) cheltuielile bugetului de stat, detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, în ordine descrescătoare, stabiliți de către Guvern, cheltuielile altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum și estimările privind cheltuielile totale ale bugetului centralizat al unităților administrativ-teritoriale;

c) proiectele de investiții publice prioritare ale Guvernului propuse să fie finanțate pe perioada de 3 ani acoperiți de strategia fiscal-bugetară.

(4) Declarația de răspundere va conține o declarație semnată de prim-ministrul și de ministrul finanțelor publice, prin care se atestă corectitudinea și integralitatea informațiilor din strategia fiscal-bugetară și conformitatea acesteia cu prezenta lege, țintele sau limitele pentru regulile fiscale și respectarea principiilor responsabilității fiscale. Derogări (3)

CAPITOLUL VII Bugetul anual

Art. 30. -

(1) Fiecare ordonator principal de credite va depune o propunere de cheltuieli bugetare care va fi în concordanță cu strategia fiscal-bugetară și cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, ce includ plafoanele de cheltuieli și numărul de personal, emise de Ministerul Finanțelor Publice. Jurisprudență (1)

(2) Prealocarea unor sume bugetare cu destinație specială unor ordonatori principali de credite sau unor sectoare nu este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatori principali de credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul anual al bugetului. Derogări (1)

(3) Ministerul Finanțelor Publice va avea autoritatea de a respinge toate propunerile de buget ce includ propunerile de cheltuieli prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale în cursul procesului bugetar anual, dacă acestea nu sunt în concordanță cu strategia fiscal- bugetară și cu metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget, și în cazul în care ordonatorii de credite nu aliniază propunerea lor de buget în intervalul de timp specificat de Ministerul Finanțelor Publice, acesta este abilitat, după negocieri, sub medierea prim-ministrului, să ajusteze unilateral propunerea de buget, spre a fi inclusă în bugetul anual.

(4) Guvernul are obligația de a prezenta Parlamentului un buget anual care să respecte principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, strategia fiscal-bugetară și orice alte prevederi ale prezentei legi, iar prim-ministrul și ministrul finanțelor publice vor semna o declarație ce atestă această conformitate, declarație care va fi prezentată Parlamentului împreună cu bugetul anual. Derogări (3)

(5) În eventualitatea că Guvernul nu poate respecta condiția de conformitate prevăzută la alin. (4), prim-ministrul și ministrul finanțelor publice vor menționa în declarație abaterile, precum și măsurile și termenele până la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile responsabilității fiscale, cu regulile fiscale și cu strategia fiscal-bugetară.

(6) Consiliul fiscal va exprima o opinie cu privire la declarația menționată la alin. (4), inclusiv mențiunile prevăzute la alin. (5).

Art. 31. -

Legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru fiecare an, trebuie să fie armonizate cu strategia fiscal-bugetară și cu prevederile prezentei legi și va include într-o anexă la raportul legii bugetului de stat ținte fiscale ce cuprind:

a) ținte fiscale anuale ca valoare nominală și exprimate ca pondere în produsul intern brut pentru anul bugetar următor și 2 ani ulteriori, referitoare la: soldul bugetar, soldul bugetar primar, veniturile și cheltuielile totale, cheltuielile bugetare primare pentru bugetul general consolidat;

b) informații privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, și garanțiile guvernamentale, conform metodologiei Uniunii Europene;

c) fundamentarea țintelor stabilite, inclusiv prin prezentarea metodologiei de calcul utilizate, și compararea acestora cu execuția ultimilor 2 ani;

d) prezentarea impactului financiar al schimbărilor legislative, precum și a măsurilor de compensare a acestuia.

Art. 32. -

Raportul care însoțește legea bugetului de stat cuprinde și informații detaliate referitoare la impactul cheltuielilor fiscale asupra veniturilor bugetare.

CAPITOLUL VIII Clauze derogatorii

Art. 33. -

Cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară prevăzut la art. 29 alin. (1) poate fi revizuit în următoarele situații:

a) modificarea sferei de cuprindere a bugetului general consolidat, caz în care trebuie explicate motivele care au stat la baza acestei modificări și prezentate informațiile prevăzute la art. 29 alin. (1), în format comparabil cu noua structură a bugetului general consolidat;

b) înrăutățirea semnificativă a prognozei indicatorilor macroeconomici și a celorlalte ipoteze care au fost utilizate la elaborarea strategiei fiscal-bugetare;

c) schimbarea Guvernului, caz în care, la începerea mandatului unui nou Guvern, acesta va face public dacă prin programul său de guvernare se încadrează în ultima strategie fiscal-bugetară aprobată de către Parlament sau, în caz contrar, Ministerul Finanțelor Publice va elabora proiectul unei noi strategii fiscal-bugetare.

Art. 34. -

Sunt permise abateri de la regulile prevăzute la art. 12 lit. a), art. 26 alin. (4) și art. 29 alin. (1) lit. f), în cazul în care se înregistrează revizuiri statistice ale produsului intern brut.

Art. 35. -

(1) La elaborarea și dezbaterea strategiei fiscal- bugetare potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) și a legilor bugetare anuale nu pot fi aduse modificări care să conducă la deteriorarea nivelului soldului bugetului general consolidat prevăzut în strategia fiscal-bugetară anterioară, la creșterea cheltuielilor și a plafoanelor de îndatorare și garantare sau orice alte modificări care nu sunt în conformitate cu obiectivele prezentei legi și cu regulile fiscale.

(2) Parlamentul poate restitui strategia fiscal-bugetară Guvernului, cu comentarii și observații. În această situație, Guvernul va include și/sau va răspunde în termen de 15 zile acestor comentarii, în consultare cu Consiliul fiscal, și va depune strategia fiscal-bugetară revizuită. Dacă nici de această dată Parlamentul nu este de acord cu strategia fiscal-bugetară propusă și nu aprobă proiectul legii prevăzut la art. 26 alin. (2), prim-ministrul, cu avizul Consiliului fiscal, va prezenta o proiecție finală a cadrului fiscal-bugetar, luând în considerare observațiile Parlamentului, și, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va înainta proiectul legii bugetului de stat și proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul următor.

Art. 36. -

(1) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare poate fi făcută de Parlament, la propunerea Guvernului, cu excepția situației prevăzute la art. 33 lit. a). În acest caz, actualizarea strategiei fiscal-bugetare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Revizuirea strategiei fiscal-bugetare și a proiectelor legii bugetului de stat și legii bugetului asigurărilor sociale de stat face obiectul analizei și opiniei Consiliului fiscal.

(3) Strategia fiscal-bugetară revizuită trebuie să conțină o secțiune distinctă care să evidențieze diferențele față de forma anterioară, împreună cu explicarea acestora.

CAPITOLUL IX Transparența politicii fiscal-bugetare

SECȚIUNEA 1 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare

Art. 37. -

(1) În termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul propriu programarea financiară trimestrială a cheltuielilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, în clasificație economică, pe baza programului trimestrial de colectare a veniturilor bugetare.

(2) În termen de 55 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul propriu estimările trimestriale referitoare la cheltuielile bugetelor locale, bugetelor instituțiilor autofinanțate și altor bugete componente ale bugetului general consolidat care nu au fost menționate la alin. (1), în clasificație economică.

(3) În acest scop, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor transmite Ministerului Finanțelor Publice propunerile de eșalonare trimestrială a cheltuielilor, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, bugetelor instituțiilor autofinanțate și ai altor bugete componente ale bugetului general consolidat vor transmite Ministerului Finanțelor Publice propunerile de eșalonare trimestrială a cheltuielilor, în termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Pe baza programării trimestriale a cheltuielilor și a programului trimestrial de încasare a veniturilor bugetare, Ministerul Finanțelor Publice va elabora, va aproba și va publica ținte trimestriale ale cheltuielilor, veniturilor și deficitului bugetului general consolidat, precum și ținte trimestriale pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale.

Art. 38. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice publică pe propria pagină de internet date bugetare bazate pe contabilitatea de casă sau datele echivalente provenite din contabilitatea publică, în cazul în care datele bazate pe contabilitatea de casă nu sunt disponibile, cel puțin cu următoarea frecvență:

- lunar și înainte de sfârșitul lunii următoare, pentru administrația centrală, administrația de stat și subsectoarele administrațiilor de securitate socială;

- trimestrial și înainte de sfârșitul trimestrului următor, pentru subsectorul administrației locale.

(2) Ministerul Finanțelor Publice publică pe propria pagină de internet datele privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, cu următoarea frecvență:

- lunar și înainte de sfârșitul lunii următoare, pentru datoria publică aferentă subsectorului administrației publice centrale și aferentă subsectorului sistemului fondurilor de asigurare socială;

- trimestrial și înainte de sfârșitul trimestrului următor, pentru datoria publică aferentă subsectorului administrației publice locale.

Art. 39. -

Ministerul Finanțelor Publice publică anual pe propria pagină de internet, pentru toate subsectoarele administrației publice, informații relevante referitoare la datoriile contingente cu impact potențial major asupra bugetelor publice, inclusiv informații cu privire la garanțiile de stat, creditele neperformante și pasivele care rezultă din funcționarea societăților publice, inclusiv cuantumul pasivelor. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice publică pe propria pagină de internet informații privind participațiile administrației publice în capitalul societăților reglementate prin Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și companiilor naționale.

Art. 40. -

Până la sfârșitul lunilor aprilie, iulie și octombrie ale fiecărui an, Guvernul va prezenta public o evaluare a execuției bugetare trimestriale și gradul de îndeplinire a țintelor trimestriale prevăzute la art. 37 alin. (4). În cazul unor abateri de la țintele stabilite, Guvernul va prezenta și măsurile avute în vedere pentru a corecta aceste dezechilibre prin reduceri de cheltuieli sau măsuri de îmbunătățire a colectării veniturilor.

Art. 41. -

Evaluările execuției bugetare trimestriale și măsurile avute în vedere pentru corectarea eventualelor abateri vor face obiectul analizei și evaluării de către Consiliul fiscal.

SECȚIUNEA a 2-a Raportul semestrial privind situația economică și bugetară

Art. 42. -

Până la sfârșitul lunii iulie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport semestrial cu privire la situația economică și bugetară.

Art. 43. -

Raportul semestrial privind situația economică și bugetară va cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) reanalizarea cadrului macroeconomic care a stat la baza bugetului anului respectiv, precum și cele mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici și va identifica tendințele și schimbările semnificative față de cele estimate cu ocazia finalizării legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat;

b) cuantificarea impactului eventualelor schimbări ale prognozei macroeconomice asupra țintelor bugetare anuale și pe termen mediu și prezentarea măsurilor care vor fi luate;

c) date cu privire la veniturile bugetului general consolidat, detaliat pentru fiecare categorie de venit, precizându-se prognoza inițială, veniturile colectate în primele 6 luni, precum și o prognoză actualizată pentru întregul an;

d) date cu privire la cheltuielile bugetului general consolidat, detaliat în clasificație economică și funcțională, pentru fiecare buget din componența bugetului general consolidat, precizându-se programul aprobat, cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum și o prognoză actualizată pentru întregul an;

e) date cu privire la cheltuielile bugetului de stat, detaliat în clasificație economică, pentru fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat, precizându-se programul aprobat, cheltuielile efectuate în primele 6 luni, precum și o prognoză actualizată pentru întregul an;

f) date cu privire la soldul bugetar, atât pentru bugetul general consolidat total și primar, cât și pentru fiecare buget din componența bugetului general consolidat, precizându-se programul aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum și o prognoză actualizată pentru întregul an;

g) date cu privire la absorbția fondurilor primite de la Uniunea Europeană și de la alți donatori, precizându-se programul aprobat, rezultatul realizat în primele 6 luni, precum și o prognoză actualizată pentru întregul an;

h) date cu privire la plățile restante ale bugetului general consolidat la finele trimestrului I și estimări pentru semestrul I și pentru fiecare buget din componența bugetului general consolidat;

i) date cu privire la finanțarea deficitului bugetar și nivelul datoriei publice;

j) justificări pentru eventualele nerealizări ale previziunilor de venituri, precizându-se măsurile luate și planificate pentru îmbunătățirea colectării.

Art. 44. -

(1) Informațiile cuprinse în raportul semestrial privind situația economică și bugetară trebuie să ia în considerare, în măsura în care este posibil, toate deciziile Guvernului, precum și toate celelalte situații care pot avea un efect asupra perspectivelor fiscale și economice din anul respectiv.

(2) Datele și informațiile cuprinse în raportul semestrial privind situația economică și bugetară trebuie să fie prezentate într-un format comparabil cu cele din programul bugetar anual și cu cele din strategia fiscal-bugetară.

SECȚIUNEA a 3-a Raportul privind execuția bugetară finală

Art. 45. -

În termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului bugetar, Ministerul Finanțelor Publice va publica pe site-ul propriu un raport cu privire la execuția bugetară finală, care va include:

a) informații cu privire la rezultatele politicii bugetare în anul încheiat și compararea acestor rezultate atât cu obiectivele și prioritățile strategice, cât și cu țintele fiscale din strategia fiscal- bugetară și din bugetul anual;

b) analiza modului în care Guvernul a respectat principiile și regulile fiscale prevăzute în prezenta lege și explicarea eventualelor abateri de la acestea;

c) evaluarea politicii fiscal-bugetare din anul bugetar încheiat, precum și a rezultatelor acesteia în conformitate cu obiectivul pe termen mediu prevăzut de strategia fiscal-bugetară;

d) evaluarea eventualelor abateri de la obiectivul pe termen mediu ale Guvernului și prezentarea măsurilor de încadrare a țintelor stabilite.

Art. 46. -

Raportul privind execuția bugetară finală va cuprinde date de execuție a indicatorilor prevăzuți la art. 29 alin. (1), precum și o secțiune distinctă care să evidențieze abaterile acestora față de strategia fiscal-bugetară și față de bugetul anual inițial, precum și o explicație privind modificările semnificative.

Art. 47. -

Raportul privind execuția bugetară finală cuprinde și un tabel de corespondență detaliat privind indicatorii bugetari și cei aferenți datoriei publice, care indică metodologia de tranziție între datele bazate pe contabilitatea publică și datele bazate pe standardele Uniunii Europene.

SECȚIUNEA a 4-a Raportul privind situația economică și bugetară la încheierea mandatului Guvernului

Art. 48. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...