Art 29 Strategia fiscal-bugetară | Lege 69/2010

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Strategia fiscal bugetară -
Art. 29. -

(1) Cadrul fiscal-bugetar cuprinde plafoane pentru anul bugetar următor și 2 ani ulteriori, rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar în curs și rezultatele estimate ale anului în curs pentru: Referințe (4)

a) soldul bugetului general consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut; Puneri în aplicare (1)

b) soldul structural anual al administrației publice, exprimat ca pondere în produsul intern brut; Puneri în aplicare (1)

c) cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca pondere în produsul intern brut; Puneri în aplicare (1)

d) plafoanele privind finanțările rambursabile care pot fi contractate, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de către unitățile administrativ-teritoriale; Puneri în aplicare (1)

e) plafoanele privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile administrativ-teritoriale; Puneri în aplicare (1)

f) datoria publică, calculată conform metodologiei Uniunii Europene; Puneri în aplicare (1)

g) nivelul nominal al cheltuielilor totale și de personal pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele instituțiilor autofinanțate, bugetele fondurilor speciale și alte bugete componente ale bugetului general consolidat, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori; Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

h) soldul nominal al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și al altor bugete componente ale bugetului general consolidat; Puneri în aplicare (1)

i) soldul primar al bugetului general consolidat. Puneri în aplicare (1)

(2) Secțiunea de cadru fiscal-bugetar din strategia fiscal- bugetară va mai cuprinde:

a) rezultatele efective pe 2 ani anteriori anului bugetar în curs și rezultatele estimate ale anului în curs, precum și prognozele pentru 3 ani ulteriori acestuia pentru bugetul general consolidat și pentru bugetele componente ale acestuia, referitoare la:

- nivelul veniturilor bugetului general consolidat, pe tipuri de venituri;

- nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, în clasificație economică și în clasificație funcțională;

- cheltuieli de investiții;

- datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene;

- garanțiile guvernamentale acordate conform legislației naționale;

- orice alte informații pe care Ministerul Finanțelor Publice le consideră importante pentru strategia fiscal-bugetară;

- premisele-cheie care stau la baza determinării indicatorilor din strategia fiscal-bugetară;

- analiza de senzitivitate a țintelor fiscale la schimbările indicatorilor macroeconomici, precum și analize de senzitivitate a datoriei publice și a cheltuielilor cu dobânzile, în funcție de diferite ipoteze privind ratele de creștere economică și ratele de dobândă;

b) explicația politicilor fiscal-bugetare prin raportare la principiile și obiectivele responsabilității fiscale și la regulile fiscale și orice măsuri temporare ce vor fi implementate pentru a asigura conformarea cu acestea;

c) o analiză referitoare la:

- politica de venituri, inclusiv modificările de impozite și taxe planificate și politicile ce afectează alte venituri;

- politica de îndatorare publică și de finanțare a deficitului bugetar și o analiză a sustenabilității datoriei;

- politica de cheltuieli, inclusiv prioritățile în materie de cheltuieli, intențiile privind cheltuielile totale ale bugetului consolidat și pentru alte bugete și plafoanele de cheltuieli și alte ținte sau limite implicate sau impuse de regulile fiscale;

d) analiza privind riscurile fiscale, cuprinzând orice angajamente ce nu sunt incluse în prognozele fiscale și toate circumstanțele ce pot avea un efect substanțial asupra prognozelor fiscale și economice și care nu au fost deja încorporate în prognozele fiscale, precum și informații privind pierderile și plățile restante ale companiilor cu capital majoritar de stat;

e) o explicație cu privire la legătura dintre strategia fiscal- bugetară revizuită și cea anterioară și o explicație referitoare la modificările semnificative.

(3) Cadrul de cheltuieli pe termen mediu conține planurile de alocare a resurselor bugetare pentru anul bugetar următor și 2 ani ulteriori acestuia, rezultatele estimate pentru anul bugetar curent și rezultatele efective pentru 2 ani anteriori, referitoare la:

a) prioritățile în materie de cheltuieli și argumentarea acestora în detaliu, incluzând și o explicare a modului în care Guvernul intenționează să își îmbunătățească politica, eficiența și eficacitatea serviciilor oferite, calitatea activităților sale de reglementare și inițiativele sale de reducere a barierelor pentru mediul de afaceri și de încurajare a creșterii sectorului privat în diferite domenii;

b) cheltuielile bugetului de stat, detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, în ordine descrescătoare, stabiliți de către Guvern, cheltuielile altor bugete componente ale bugetului general consolidat, precum și estimările privind cheltuielile totale ale bugetului centralizat al unităților administrativ-teritoriale;

c) proiectele de investiții publice prioritare ale Guvernului propuse să fie finanțate pe perioada de 3 ani acoperiți de strategia fiscal-bugetară.

(4) Declarația de răspundere va conține o declarație semnată de prim-ministrul și de ministrul finanțelor publice, prin care se atestă corectitudinea și integralitatea informațiilor din strategia fiscal-bugetară și conformitatea acesteia cu prezenta lege, țintele sau limitele pentru regulile fiscale și respectarea principiilor responsabilității fiscale. Derogări (4)

Acesta este un fragment din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 69/2010:
Art 19 Veniturile bugetare
Art 20 Veniturile bugetare
Art 21 Veniturile bugetare
Art 22 Veniturile bugetare
Art 23 Reguli privind rectificările bugetare
Art 24 Reguli privind rectificările bugetare
Art 25 Reguli privind rectificările bugetare
Art 26 Strategia fiscal-bugetară
Art 27 Strategia fiscal-bugetară
Art 28 Strategia fiscal-bugetară
Art 29 Strategia fiscal-bugetară
Art 30 Bugetul anual
Art 31 Bugetul anual
Art 32 Bugetul anual
Art 33 Clauze derogatorii
Art 34 Clauze derogatorii
Art 35 Clauze derogatorii
Art 36 Clauze derogatorii
Art 37 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 38 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
Art 39 Execuția bugetară și monitorizarea țintelor fiscal-bugetare
;
se încarcă...