Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 34/2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare
Număr celex: 32001L0034

Modificări (...)

În vigoare de la 06 iulie 2001

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 44 și 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 14 martie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 7 mai 2001.

întrucât:

(1) Directiva 79/279/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori, Directiva 80/390/CEE a Consiliului din 17 martie 1980 de coordonare a condițiilor de elaborare, control și distribuție a prospectului care trebuie publicat pentru admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori, Directiva 82/121/CEE a Consiliului din 15 februarie 1982 privind informațiile care trebuie publicate periodic de către societățile ale căror acțiuni au fost admise la cota oficială a unei burse de valori și Directiva 88/627/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1988 privind informațiile care trebuie publicate la achiziția sau transferul unei participații importante într-o societate cotată la bursă au fost modificate substanțial de mai multe ori. Din considerente de claritate și raționalitate, directivele menționate ar trebui, așadar, codificate prin regruparea lor într-un singur text.

(2) Coordonarea condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor care sunt situate sau care funcționează în statele membre este destinată să asigure o protecție echivalentă a investitorilor la nivel comunitar, datorită unor garanții mai uniforme oferite investitorilor din diferitele state membre; aceasta va facilita atât admiterea la cota oficială, în fiecare stat membru, a valorilor mobiliare din alte state membre, precum și cotarea oricărei valori mobiliare la mai multe burse de valori din Comunitate; prin urmare, va determina un grad sporit de întrepătrundere a piețelor naționale de valori mobiliare, prin eliminarea obstacolelor care pot fi eliminate cu prudență, contribuind astfel la perspectiva creării unei piețe europene de capital.

(3) Această coordonare ar trebui, prin urmare, să se aplice valorilor mobiliare indiferent de statutul juridic al emitenților acestora și trebuie deci să se aplice în egală măsură valorilor mobiliare emise de state terțe sau de autoritățile regionale sau locale ale acestora sau de organisme internaționale cu caracter public; prezenta directivă reglementează, așadar, entități care nu intră sub incidența articolului 48 al doilea paragraf din tratat.

(4) Este necesar să existe posibilitatea unei căi de atac în instanță împotriva deciziilor luate de către autoritățile naționale competente pentru aducerea la îndeplinire a prezentei directive în ceea ce privește admiterea valorilor mobiliare la cota oficială, fără însă ca acest drept să restricționeze libertatea de decizie a acestor autorități.

(5) Într-o primă etapă, această coordonare a condițiilor de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială ar trebui să fie suficient de flexibilă pentru a permite luarea în considerare a diferențelor existente în prezent între structurile piețelor de valori mobiliare din statele membre și pentru a permite statelor membre să țină seama de orice situație specială cu care ar putea fi confruntate.

(6) Din acest motiv, coordonarea ar trebui să se limiteze la început la stabilirea condițiilor minime de admitere a valorilor mobiliare la cota oficială a burselor de valori care sunt situate sau care funcționează în statele membre, fără însă a da emitenților vreun drept la cotare.

(7) Această coordonare parțială a condițiilor de admitere la cota oficială constituie un prim pas spre o aliniere ulterioară și mai apropiată a regulamentelor statelor membre în acest domeniu.

(8) Piața pe care își desfășoară activitatea întreprinderile a fost extinsă la dimensiunile Comunității și această extindere implică o creștere corespunzătoare a nevoilor financiare ale acestora și o extindere a piețelor de capital la care trebuie să recurgă pentru a-și satisface aceste cerințe; admiterea valorilor mobiliare emise de întreprinderi la cota oficială a burselor din statele membre constituie un mijloc important de acces la aceste piețe de capital; de asemenea, restricțiile de schimb la achiziția de valori mobiliare tranzacționate la bursele de valori din alte state membre au fost eliminate în cadrul liberalizării circulației capitalurilor.

(9) Măsuri de siguranță pentru protejarea intereselor investitorilor actuali și potențiali sunt impuse în majoritatea statelor membre întreprinderilor care își oferă valorile mobiliare publicului, fie în momentul ofertei, fie al admiterii lor la cota oficială a unei burse de valori; aceste măsuri de siguranță presupun o informare suficientă și cât mai obiectivă cu privire la situația financiară a emitentului și la caracteristicile valorilor mobiliare pentru care se solicită admiterea la cota oficială; forma prin care se impune furnizarea acestor informații constă de obicei în publicarea unui prospect.

(10) Măsurile de siguranță impuse diferă de la un stat membru la altul, atât din punctul de vedere al conținutului și al modului de elaborare a prospectului, cât și al eficacității, metodelor și momentelor verificării informațiilor furnizate în prospect; efectul acestor diferențe nu constă numai în faptul că face mai dificilă pentru întreprinderi admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a burselor din mai multe state membre, ci și în faptul că îngreunează achiziționarea de către investitorii rezidenți într-un stat membru a valorilor mobiliare cotate la bursele de valori ale altor state membre, restricționând astfel finanțarea întreprinderilor și investițiile în întreaga Comunitate.

(11) Aceste diferențe ar trebui eliminate prin coordonarea reglementărilor, fără a le face neapărat complet uniforme, în scopul obținerii unui grad corespunzător de echivalență a măsurilor de siguranță impuse în fiecare stat membru, pentru a asigura o informare suficientă și cât mai obiectivă posibil a deținătorilor actuali și potențiali de valori mobiliare.

(12) Această coordonare ar trebui aplicată valorilor mobiliare, indiferent de statutul juridic al întreprinderii emitente; prezenta directivă se aplică entităților care nu sunt menționate la articolul 48 al doilea paragraf din tratat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...