Concesionarea terenurilor pentru construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construcții

Art. 10. - Modificări (3), Jurisprudență

Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, destinate executării de construcții, pot fi concesionate prin licitație publică în condițiile respectării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, și realizării de către concesionar a construcției.

Concesiunea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale și a dispozițiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului, pe baza concepției urbanistice.

Art. 11. -

Până la reglementarea prin lege a situației juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcții, aflate în administrarea consiliilor locale și care pot fi revendicate de foștii proprietari.

Art. 12. - Modificări (3), Jurisprudență

Prin excepție de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de construcții se pot concesiona fără licitație publică, în următoarele cazuri:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele ce se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii;

b) pentru extinderea construcțiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia.

Art. 13. -

Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitației, se aduc la cunoștință publică de către primarii unităților administrativ-teritorială unde sunt situate, printr-o publicație afișată la sediul acestora și tipărită în cel puțin două ziare de largă circulație, cu minimum 20 de zile înainte de data licitației.

Publicațiile privind licitația vor cuprinde data și locul desfășurării acesteia, suprafața și destinația terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfășurat potrivit legii, și taxa anuală minimală de concesionare. Modificări (3)

Oferta solicitanților va fi însoțită de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcționalității și capacității construcției, a gradului de ocupare a terenului, precum și a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât ofertele care corespund documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii. Modificări (3)

Licitația se efectuează, în condițiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către consiliile județene sau Consiliul General al Municipiului București. Comisiile funcționează la sediul consiliilor locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile. Modificări (3)

Art. 14. -

Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 15. -

Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesionează pentru realizarea de locuințe și spații construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafețe: Modificări (1)

a) în localități urbane: Modificări (2)

- până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter și etaj;

- până la 200 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter și etaj, cu 2 apartamente;

- până la 150 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter și mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafața de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice de detaliu; Modificări (2)

b) în localități rurale, inclusiv în cele 23 de localități declarate orașe potrivit Legii nr. 2/1989 și menținute prin Decretul-lege nr. 38/1990, până la 1.000 m2 pentru o locuință. Modificări (3)

Art. 16. -

Pentru realizarea unei case de vacanță se poate concesiona un teren în suprafață de până la 250 m2.

Art. 17. -

Împotriva licitației, până la momentul adjudecării, se va putea face contestație, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitația. Contestația suspendă desfășurarea licitației până la soluționarea sa definitivă.

Art. 18. -

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitației sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, pentru situațiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 19. - Modificări (3)

Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în funcție de prevederile documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și de natura construcției; pentru construcțiile de locuințe concesionarea se face pe durata existenței construcțiilor.

Art. 20. - Modificări (3), Jurisprudență

Intravilanul localităților se stabilește prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.

Terenurile destinate pentru construcții evidențiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizația de construire.

Suprafețele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către delegațiile permanente ale consiliilor județene, de primarul general al municipiului București sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizațiilor, la oficiile teritoriale de cadastru. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Concesionarea terenurilor pentru construcții
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...