Autorizarea executării sau desființării construcțiilor | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL I Autorizarea executării sau desființării construcțiilor Modificări (3)

Art. 1. - Modificări (3), Reviste (1)

Construcțiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, eliberată în condițiile prezentei legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor. Jurisprudență

Art. 2. - Modificări (3), Jurisprudență

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Autorizația de construire se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege. Modificări (1)

Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizații de construire și în lipsa documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate pentru:

a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare și de conservare a clădirilor de orice fel, cu condiția menținerii aceleiași funcțiuni și a suprafeței construite;

b) lucrări de modificare sau de reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene și altele asemenea, fără modificarea traseului acestora;

c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri și grădini publice, piețe pietonale și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

d) lucrări de cercetare și prospectare a terenurilor - foraje și excavări - necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze și de petrol, precum și altor exploatări;

e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

Autorizația de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel; Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcții reprezentând monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecție; Modificări (2)

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice; Modificări (3)

d) foraje și excavări necesare studiilor geotehnice și ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări; Modificări (2)

e) construcții provizorii de șantier, necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea; Modificări (3)

f) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

g) lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame. Modificări (2)

Art. 4. - Modificări (4)

Autorizația de construire se eliberează de către delegațiile permanente ale consiliilor județene, de primarul general al municipiului București sau de primari, după cum urmează:

a) delegațiile permanente ale consiliilor județene, cu avizul primarilor, pentru investițiile care se aprobă de către Guvern; pentru lucrările publice, lăcașurile de cult, construcțiile pentru industrie, comerț, prestări de servicii, social-culturale și speciale, care se execută la sate; pentru construcțiile și lucrările de orice fel, care se execută în extravilanul localităților, cu excepția celor menționate la lit. d);

b) primarii municipiilor sau orașelor, pentru construcțiile și lucrările de orice fel din localități, cu excepția investițiilor care se aprobă de Guvern;

c) primarul general al municipiului București, pentru construcțiile și lucrările prevăzute la lit. a) și b) și primarii sectoarelor municipiului București, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora; Modificări (1)

d) primarii comunelor, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora, din satele componente, precum și pentru anexele exploatărilor agricole situate în extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor agricole, situate în extravilan. Modificări (2)

Art. 5. - Modificări (3)

Cererea de eliberare a autorizației de construire va fi însoțită de certificatul de urbanism, emis de organele prevăzute la art. 4.

Certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elemente privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor.

Art. 6. - Modificări (3)

Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează, obligatoriu, documentația tehnică, formată din planul de amplasare a construcției, planuri din care să rezulte destinația, alcătuirea constructivă, funcțională și înfățișarea construcției, întocmite la o scară convenabilă de către un proiectant autorizat pentru lucrări de construcții, persoană fizică sau juridică, precum și dovada titlului solicitantului asupra terenului. Derogări (1)

Documentația tehnică trebuie să fie verificată conform legii și să conțină și avizele legale necesare, pe funcțiuni, prezentate prin grija solicitantului.

În situația depunerii unei documentații tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu menționarea în scris a elementelor necesare completării acesteia.

Documentația tehnică va fi semnată:

a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură, la lucrările de construcții supraterane și la cele subterane cu acces public;

b) de inginer cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la lucrările de construcții.

Prevederile alineatului precedent se aplică și pentru documentația de execuție. Modificări (1)

Documentațiile tehnice privind clădirile de locuințe parter și parter și etaj, care nu depășesc suprafața desfășurată de 175 m2, anexele gospodărești ale acestora cu o suprafață construită de până la 200 m2, precum și construcțiile provizorii, situate în afara zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate și de conductori arhitecți și subingineri, după caz.

Semnarea documentațiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, 5 și 6 atrage după sine răspunderea acestora în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (3)

Pentru autorizarea construcțiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de urbanism aprobate se va proceda după cum urmează: Modificări (1)

a) în rezervațiile istorice și de arhitectură, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natură care modifică monumentele istorice și zonele de protecție a acestora, solicitantul va obține avizul Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;

b) în parcurile naționale și rezervațiile naturale, solicitantul va obține avizul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului;

c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricție, solicitantul va obține avizul organismelor competente.

Art. 8. - Modificări (4)

Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări: Modificări (1)

a) reparații la împrejmuiri, acoperișuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora și materialele din care sunt executate;

b) reparații și înlocuiri de tâmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;

c) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli și vopsitorii interioare;

e) zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor, situate pe arterele principale de circulație;

f) reparații la instalațiile interioare și branșamentele exterioare, de orice fel, aferente clădirilor, fără implicații asupra structurii de rezistență sau aspectului arhitectural al acestora.

Art. 9. - Jurisprudență

Desființarea construcțiilor și amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza autorizației de desființare obținută, în prealabil, eliberată de primari, de primarul general al municipiului București sau de către delegațiile permanente ale consiliilor județene, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Autorizarea executării sau desființării construcțiilor
Concesionarea terenurilor pentru construcții
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale
Reviste:
Contravenții. Legea nr. 50/1991. Prescripția dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Data săvârșirii faptei. Consecințele obținerii autorizației de construcție după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei
;
se încarcă...