Parlamentul României

Legea nr. 35/1991 privind regimul investițiilor străine

Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 02 august 1993.

În vigoare de la 10 aprilie 1991 până la 19 iunie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 31/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea atragerii investițiilor străine în România se adoptă prezenta lege, care cuprinde dispoziții de natură să asigure investitorilor străini garanții și facilități, precum și folosirea integrală și nelimitată a rezultatelor.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În sensul prezentei legi, prin investiții străine în România se înțelege:

a) constituirea de societăți comerciale, filiale sau sucursale, cu capital integral străin sau în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

b) participarea la majorarea capitalului social al unei societăți existente sau dobândirea de părți sociale ori acțiuni la asemenea societăți, precum și de obligațiuni sau alte efecte de comerț;

c) concesionarea, închirierea sau locația gestiunii, în condițiile legii, a unor activități economice, servicii publice, unități de producție ale unor regii autonome sau societăți comerciale;

d) dobândirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile sau imobile, altor drepturi reale, cu excepția dreptului de proprietate asupra terenurilor; Respingeri de neconstituționalitate (1)

e) dobândirea de drepturi de proprietate industrială și intelectuală;

f) dobândirea de drepturi de creanță sau alte drepturi referitoare la prestări cu valoare economică asociate unei investiții;

g) cumpărarea de spații de producție sau alte clădiri, cu excepția locuințelor, altele decât cele auxiliare investiției, precum și construirea lor;

h) contractarea executării de lucrări de explorare, exploatare și împărțire a producției în domeniul resurselor naturale.

Art. 2. -

Aportul investitorilor străini în România poate consta în:

a) capital în valută liber convertibilă;

b) mașini, utilaje, mijloace de transport, subansambluri, piese de schimb și alte bunuri;

c) servicii, drepturi de proprietate industrială și intelectuală - brevete, licențe, know-how, mărci de fabrică și de comerț, dreptul de autor, traducător, editor -, cunoștințe și metode de organizare și conducere;

d) venituri și profituri din activități realizate în România, precum și bunuri și valori dobândite în condițiile legii, după plata impozitelor și taxelor prevăzute de lege.

Art. 3. -

Prin investitori străini se înțelege persoanele fizice sau persoanele juridice cu domiciliul ori, după caz, cu sediul în străinătate, care efectuează investiții în România, în oricare din modalitățile prevăzute de prezenta lege.

Art. 4. -

Investiții străine pot fi efectuate în toate sectoarele din domeniul industriei, explorării și exploatării resurselor naturale, agriculturii, infrastructurii și comunicațiilor, construcțiilor civile și industriale, cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, comerțului, transporturilor, turismului, serviciilor bancare și de asigurare și altor servicii, cu respectarea următoarelor condiții:

a) să nu încalce normele de protecție a mediului înconjurător;

b) să nu aducă atingere intereselor de securitate și apărare națională ale României;

c) să nu dăuneze ordinii publice, sănătății și moralei.

CAPITOLUL II Garanții

Art. 5. -

Investițiile străine în România nu pot fi naționalizate, expropriate, rechiziționate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în cazuri de interes public, cu respectarea procedurii prevăzute de lege și cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiției, care trebuie să fie promptă, adecvată și efectivă.

Art. 6. -

Despăgubirea este determinată în raport cu valoarea investiției pe piață la data luării uneia dintre măsurile prevăzute la art. 5.

Art. 7. -

Dacă valoarea despăgubirii nu poate fi determinată potrivit art. 6, aceasta se stabilește de părți pe baza unor principii echitabile, în funcție de capitalul investit, creșterea valorii sau deprecierea acestuia și de veniturile curente.

Art. 8. -

În situația în care investitorul străin nu acceptă valoarea despăgubirii determinate, după caz, potrivit art. 6 sau art. 7, aceasta se va stabili, la cererea investitorului, pe cale judecătorească, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 9. -

Investitorii străini au dreptul:

a) să participe la conducerea și gestionarea investiției, potrivit contractelor și statutelor convenite;

b) să înstrăineze drepturile și obligațiile lor contractuale către alți investitori, români sau străini;

c) să transfere integral în străinătate profiturile anuale obținute ce li se cuvin, în condițiile regimului valutar din România, după plata impozitelor, taxelor și altor obligații prevăzute de legislația română;

d) să transfere în străinătate sumele încasate din dreptul de autor, cotele ce li se cuvin pentru asistență de specialitate, expertize și alte servicii, potrivit contractelor încheiate;

e) să transfere în străinătate sumele obținute în urma vânzării acțiunilor, părților sociale, obligațiunilor sau altor efecte de comerț, precum și pe cele rezultate din lichidarea investițiilor, în condițiile regimului valutar din România;

f) să transfere în străinătate, în valuta convenită, sumele obținute cu titlu de despăgubire în situația luării uneia din măsurile prevăzute la art. 5.

Art. 10. -

Investițiile străine efectuate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiază de regimul juridic stabilit prin aceasta pe întreaga durată de existență, în măsura în care o lege ulterioară nu conține prevederi mai favorabile.

Art. 11. -

Investitorii străini beneficiază de regimul juridic stabilit prin prezenta lege, indiferent de cetățenia sau, după caz, de naționalitatea acestora.

CAPITOLUL III Facilități

Art. 12. -

Mașinile, utilajele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport și orice alte bunuri din import necesare investiției, constituite ca aport în natură sau achiziționate din aportul în numerar al investitorului străin la capitalul social ori la majorarea acestuia, sunt exceptate de la plata taxelor vamale.

Art. 13. -

Sunt scutite de plata taxelor vamale materiile prime, materialele consumabile, piesele de schimb și componentele importate, necesare și folosite efectiv în producția proprie pe o perioadă de 2 ani, calculată de la data punerii în funcțiune a obiectivului sau, după caz, de la data începerii activității, în raport cu forma juridică a investiției străine.

Art. 14. - Jurisprudență

Investițiile străine sunt scutite de plata impozitului pe profit, astfel:

a) cele efectuate în industrie, agricultură, construcții, explorarea și exploatarea resurselor naturale, pentru o perioadă de 5 ani de la data începerii activității productive;

b) cele efectuate în domeniul comunicațiilor și transporturilor, pentru o perioadă de 3 ani de la data începerii activităților respective;

c) cele efectuate în comerț, turism, servicii bancare și de asigurare, precum și în orice alte prestări de servicii, pentru o perioadă de 2 ani de la data începerii activității.

Investițiile străine prevăzute la art. 1 lit. a) beneficiază de prevederile alin. 1 cu condiția ca aportul investitorului străin efectiv vărsat, în numerar și în natură, să reprezinte minimum 20% din capitalul social al societății comerciale, dar nu mai puțin de 10.000 dolari S.U.A. Investițiilor străine care nu îndeplinesc aceste condiții li se aplică dispozițiile dreptului comun.

Art. 15. -

În afara scutirilor de plată a impozitului pe profit prevăzute mai sus și după expirarea perioadelor stabilite, se acordă reduceri ale impozitului pe profit, astfel:

a) cu 50%, impozitul aferent profitului utilizat în unitatea înființată în România, pentru lărgirea și modernizarea bazei tehnico-materiale, a tehnologiilor de fabricație sau extinderea activității, în scopul obținerii de profituri suplimentare, precum și pentru investițiile destinate protejării mediului înconjurător;

b) cu 25%, dacă se îndeplinește una din următoarele condiții:

- se asigură din import cel puțin 50% din necesarul de materii prime, energie și combustibil;

- se exportă cel puțin 50% din produsele și serviciile realizate;

- se utilizează peste 10% din cheltuieli pentru activitatea de cercetare științifică și dezvoltare de tehnologii noi în România și pentru formare profesională;

- se achiziționează din producție internă cel puțin 50% din utilajele și celelalte echipamente necesare dezvoltării investițiilor existente sau efectuării de noi investiții;

- se creează cel puțin 50 noi locuri de muncă printr-o nouă investiție sau dezvoltări ale investițiilor existente.

Art. 16. -

Pentru investițiile efectuate în domenii de interes deosebit în economia națională, la propunerea Guvernului, prin lege se pot acorda facilități suplimentare.

Art. 17. -

În cazul în care investițiile străine se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât dublul celei pentru care investitorii străini beneficiază de scutirile prevăzute la art. 14, aceștia vor fi obligați să plătească impozitele stabilite, potrivit legii, pe întreaga durată de funcționare a investiției.

Impozitele datorate potrivit alin. 1 se plătesc cu prioritate din rezultatele lichidării investițiilor sau din celelalte drepturi cuvenite investitorilor străini.

CAPITOLUL IV Promovarea și înregistrarea investițiilor străine

Art. 18. -

Efectuarea de investiții străine în România, indiferent de forma juridică a acestora, se face pe baza unei cereri a investitorului străin, înregistrată la Agenția Română de Dezvoltare.

Art. 19. -

Agenția Română de Dezvoltare analizează bonitatea investitorului, domeniul și modalitatea în care urmează a fi efectuată investiția, precum și cuantumul capitalului de investit.

Art. 20. -

Agenția Română de Dezvoltare răspunde cererii investitorilor străini în baza datelor și informațiilor de care dispune sau pe care le poate obține, la cerere, de la organele centrale și locale ale administrației publice, precum și de la regiile autonome și societățile comerciale în domeniul cărora urmează a fi efectuată investiția străină.

Ministerele și celelalte organe centrale și locale ale administrației publice vor răspunde în termen de 10 zile de la data solicitării agenției.

Art. 21. -

Agenția Română de Dezvoltare este obligată să răspundă cererilor investitorilor străini în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Dacă în termenul stabilit la alin. 1 investitorul străin nu primește nici o comunicare, se consideră că investiția poate fi efectuată.

Art. 22. -

Investitorii străini au dreptul să efectueze investițiile în condițiile prevăzute de legea română, stabilite în raport cu modalitatea de realizare a acestora și în baza confirmării date de Agenția Română de Dezvoltare sau a cererii investitorului străin, în absența comunicării agenției.

Art. 23. -

Calitatea de investitor străin în România se dovedește prin certificatul de investitor, eliberat de Agenția Română de Dezvoltare.

Certificatul de investitor se eliberează la cererea investitorului străin, în termen de 15 zile de la data înregistrării acesteia, pe baza prezentării documentelor - contract de societate și statut, contracte comerciale sau alte acte juridice - întocmite cu respectarea cerințelor legii române, ținând seama de modalitatea de realizare a investiției.

Certificatul de investitor este opozabil autorităților române pentru dovedirea drepturilor investitorilor străini.

CAPITOLUL V Operațiuni financiar-valutare și comerciale

Art. 24. -

Operațiunile de încasări și plăți privind investițiile străine se efectuează prin conturi deschise la bănci cu sediul în România sau cu sediul în străinătate, potrivit reglementărilor Băncii Naționale a României.

Societățile comerciale cu participare străină și investitorii străini au drept de dispoziție asupra disponibilităților din conturile proprii. Societățile comerciale pot păstra în conturi sumele în valută depuse drept aport la capitalul social.

Art. 25. -

Conturile se alimentează din aportul financiar al investitorilor, din împrumuturile contractate și din încasări.

Art. 26. -

Societățile comerciale cu participare străină și ceilalți investitori străini pot să contracteze credite în lei și în valută de la unități finanțatoare din țară sau credite în valută de la bănci sau instituții financiare din străinătate.

Art. 27. -

Operațiunile societăților comerciale cu participare străină și ale investitorilor străini se efectuează pe bază de contracte comerciale încheiate în condițiile legii, la prețurile convenite.

Art. 28. -

Plățile în valută, inclusiv drepturile cuvenite investitorilor străini, se efectuează din disponibilul din conturile proprii sau prin cumpărarea valutei la cursul zilei.

Art. 29. -

Profitul în valută sau în lei, cuvenit investitorilor străini, poate fi utilizat de aceștia pentru efectuarea de noi investiții în România, pentru cumpărarea de mărfuri și servicii românești sau poate fi schimbat, în condițiile legii, pe piața financiară.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 30. -

În situațiile în care investițiile străine în România se realizează sub forma unor societăți comerciale în asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române, asociații români pot constitui, cu titlu de aport la capitalul social, dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra terenului ori a altor imobile necesare, pe toată durata societății comerciale.

Art. 31. -

Personalul străin necesar desfășurării activității investiției străine se stabilește prin convenția părților sau de către investitorul străin, după caz, și va fi angajat numai în posturi de conducere și de specialitate.

Art. 32. -

Salariile personalului român și străin angajat pentru desfășurarea activității pentru investițiile străine se stabilesc prin convenția părților.

Art. 33. -

Dispozițiile prezentei legi sunt aplicabile în măsura în care acordurile și convențiile internaționale referitoare la investițiile străine, la care România este parte, nu stabilesc o altă reglementare.

Art. 34. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea și funcționarea societăților mixte în România, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele măsuri pentru atragerea investiției de capital străin în România, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...