Direcția generală a controlului financiar de stat | Lege 30/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul financiar al statului -
Secțiunea 1
Direcția generală a controlului financiar de stat

Art. 5. - Jurisprudență

Direcția generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate acesteia au următoarele atribuții:

a) controlează administrarea și utilizarea fondurilor acordate de la buget pentru cheltuielile de funcționare și întreținere a organelor centrale și locale ale administrației de stat, unităților finanțate de la buget;

b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiții de interes general, subvenționarea unor activități și produse și pentru alte destinații prevăzute de lege; Jurisprudență

c) verifică folosirea mijloacelor și a fondurilor din dotare și respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital de stat;

d) verifică exactitatea și realitatea înregistrărilor în evidențele prevăzute de lege și de actele de constituire a societăților comerciale și a celorlalți agenți economici, urmărind stabilirea corectă și îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor financiare și fiscale față de stat;

e) îndeplinește și alte atribuții de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanțelor.

Art. 6. -

Sarcinile, condițiile de încadrare și promovare, precum și exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcției generale a controlului financiar de stat și unităților teritoriale, se stabilesc de ministrul finanțelor.

Art. 7. -

Ministerul Finanțelor, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul să dispună:

a) luarea de măsuri în vederea înlăturării și prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă a administrației centrale și locale, precum și a regiilor autonome;

b) corectarea și completarea bilanțurilor contabile și vărsarea la buget a impozitelor și altor venituri legal datorate statului;

c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul prețurilor și tarifelor;

d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar-contabile și fiscale.

Art. 8. -

La cererea organelor de control financiar, conducerile și salariații administrației, instituțiilor de stat și agenților economici supuși controlului au obligația:

a) să pună la dispoziție registrele și corespondența, actele, piesele justificative, dările de seamă, bilanțurile contabile și alte documente necesare controlului;

b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intră sub incidența controlului;

c) să dea informații și explicații verbale și în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;

d) să elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;

e) să asigure sprijinul și condițiile necesare bunei desfășurări a controlului și să-și dea concursul pentru clarificarea constatărilor.

Art. 9. -

Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenții și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. a);

b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. b);

c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. c);

d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligațiilor de la art. 8 lit. d) și e).

Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) și b) se dublează în cazul repetării săvîrșirii contravenției, putîndu-se lua și măsura suspendării activității pe o perioadă de pînă la 6 luni.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanțelor.

Dispozițiile alin. 1-3 se întregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția celor din art. 25-27 din acea lege.

Art. 10. - Derogări (1), Jurisprudență

Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilității, pentru sinceritatea bilanțurilor și determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursă de la precedenta verificare de aceeași natură și cu aceleași obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris. Jurisprudență

De la prevederile alin. 1 fac excepție acțiunile de documentare, analiză și urmărire a implementării unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea și obținerea acordului agentului economic, precum și verificarea reclamațiilor cu privire la existența unor eludări ale legilor financiare și fiscale, care se efectuează ori de cîte ori este cazul. Jurisprudență

Art. 11. -

Durata maximă a unei acțiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanțelor se vor stabili durate maxime diferențiate în funcție de categorii de agenți economici, de natura acțiunilor de control, precum și de perioada cuprinsă în control.

Art. 12. -

Pe parcursul controlului contabilității pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenții economici au dreptul să fie asistați de către un consilier, la alegere, de regulă din rîndul contabililor autorizați sau experților autorizați.

Art. 13. -

Măsurile dispuse ca urmare a controlului se comunică celor controlați în termen de 30 de zile de la terminarea verificării la sediul acestora și pot fi contestate, la Ministerul Finanțelor, în 30 de zile de la data primirii notificării lor.

Ministerul Finanțelor va soluționa contestațiile și va comunica soluțiile în termen de 45 de zile. Decizia de soluționare a Ministerului Finanțelor este executorie și poate fi atacată în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință, la organele judecătorești competente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 30/1991:
Direcția generală a controlului financiar de stat
Garda financiară
;
se încarcă...