Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 36. - Jurisprudență

(1) Persoanele fizice și juridice, care beneficiază de teren în condițiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult un an de la data obținerii actului de concesionare a terenului.

(2) În caz de încălcare a obligației prevăzute la alin. (1) concesionarea își pierde valabilitatea. Jurisprudență

Art. 37. - Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(1) Persoanele fizice și juridice care realizează lucrări de construcții în condițiile prezentei legi au obligația de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizație. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Lucrările de construcții autorizate se consideră finalizate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizație și dacă s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, emiterea autorizației de funcționare fiind condiționată de existența procesului-verbal de recepție. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie și în situația realizării lucrărilor în regie proprie. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) La terminarea lucrărilor, beneficiarul autorizației de construire are obligația să regularizeze taxa pentru autorizația de construire, potrivit legii. Reviste (1)

(4) O dată cu regularizarea taxei prevăzute la alin. (3), beneficiarii autorizațiilor de construire vor regulariza și celelalte cote prevăzute de lege. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Construcțiile executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și cele care nu au efectuată recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se consideră finalizate și nu pot fi intabulate în cartea funciară. În această situație se aplică în continuare sancțiunile prevăzute de lege. Modificări (2), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (12)

Art. 38. - Doctrină (1)

(1) Sunt de utilitate publică lucrările privind construcțiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizației de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.

(2) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin. (1), autoritatea administrației publice locale pe teritoriul căreia se află construcțiile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publică în proprietatea privată și valorificate, în condițiile legii. Modificări (1)

Art. 39. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Toate construcțiile proprietate particulară, realizate în condițiile prezentei legi, se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire.

Art. 40. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente și suprafețe locative cu altă destinație, proprietarii acestora dobândesc și o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părților de construcție și instalații, precum și asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor. Jurisprudență

(2) O dată cu dreptul de proprietate asupra construcțiilor, în situația celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândește și o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Cotele-părți prevăzute la alineatele precedente se determină proporțional cu suprafața construită a locuințelor, a caselor de vacanță ori a suprafețelor cu altă destinație din clădire, după caz. Modificări (1)

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (2)

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune ori de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. În aceleași condiții se transmite și autorizația de construire. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 42. -

(1) Autorizația de construire pentru lucrările de intervenție în scopul asigurării cerințelor de rezistență, stabilitate și siguranță în exploatare a construcțiilor asupra cărora au intervenit factori distructivi de origine naturală sau umană se emite pentru consolidarea întregii construcții.

(2) Emiterea autorizației de construire în vederea executării lucrărilor de intervenție pentru consolidarea construcțiilor cu destinația de locuințe, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu excepția celor în care se desfășoară activități comerciale, precum și a lăcașurilor de cult este scutită de taxa de autorizare. Modificări (2)

Art. 43. - Modificări (2)

Autorizarea construcțiilor cu caracter militar se face în condițiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului împreună cu ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale interesate.

Art. 44. - Jurisprudență

(1) În condițiile prezentei legi, în vederea realizării unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrărilor de construcții, toate reglementările tehnice - norme, normative, instrucțiuni -, cu aplicabilitate în domeniul construcțiilor și urbanismului, elaborate de ministere și de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

(2) Ministerele și celelalte organe centrale care au elaborat reglementări tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligația de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea avizării în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, sub sancțiunea încetării aplicabilității acestora.

Art. 45. - Jurisprudență

(1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale municipale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-șef, funcționar public cu funcție de conducere, șeful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuții în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții, și pentru: Modificări (2)

a) avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;

c) întocmirea și eliberarea autorizației de construire/desființare;

d) organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții.

(2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în condițiile prevăzute la alin. (1), în baza unei hotărâri adoptate în acest sens.

(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate, analizează și avizează documentațiile depuse pentru certificatele de urbanism și autorizațiile de construire din competența de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în condițiile prevederilor alin. (2) și ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora. Modificări (2), Jurisprudență

(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialiști, nu se pot constitui structurile de specialitate prevăzute la alin. (1) la nivelul orașelor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3). Reviste (1)

(5) Funcția de arhitect-șef, prevăzută la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul funcțiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor județene și locale și se echivalează după cum urmează: Modificări (2)

a) șef de departament sau director general, pentru arhitectul-șef al municipiului București, respectiv pentru arhitectul-șef al județului, arhitecții-șefi ai municipiilor, precum și ai sectoarelor municipiului București; Modificări (2)

b) șef serviciu, pentru arhitecții-șefi ai orașelor; Modificări (2)

c) șef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și al autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor de comună, șefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(6) Pentru constituirea băncii de date, toți posesorii de rețele tehnico-edilitare supra- și subterane sunt obligați ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să transmită administrației publice județene și a municipiului București planurile cadastrale cuprinzând traseele rețelelor existente pe teritoriul județului și al localităților, respectiv al municipiului București. Modificări (2)

Art. 46. -

Prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministerială pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) și la art. 15 lit. f).

Art. 47. - Modificări (2), Jurisprudență

Anexa nr. 1 privind conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții și anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 48. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe și vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizațiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările și împărțelile terenurilor cu sau fără construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării construcțiilor, precum și a trecerii în proprietatea statului a terenurilor și construcțiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acțiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 2.490/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind amplasarea și autorizarea construirii, reparării și desființării construcțiilor și a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admis recursul în interesul legii privind interpretarea art. 37 din Legea nr. 50/1991 - Comunicat Î.C.C.J. - Marian Orzață
Decizia nr.13 în dosarul nr. 98/1/2019
Admite recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București și, în interpretarea și aplicarea din Codul civil din 1864, art. 579 , art. 577 din Codul civil, art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 37 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    209 Numeroase acte normative care reglementează alte materii conțin și prevederi referitoare la unele lucrări considerate de utilitate publică. Spre exemplu, acesta este cazul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 18/1991; art. 38 din Legea nr. 50/1991; art. 6 din Legea nr. 238/2004 – Legea petrolului; art. 29 din Legea apelor nr. 107/1996. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Concesionarea terenurilor pentru construcții
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
De ce nu putem dobândi dreptul de proprietate în lipsa autorizației de construcție și a procesului verbal de recepție
STUDIU DE CAZ: Imobil construit fără autorizație
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991, în sensul de a stabili dacă acestea constituie un impediment la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale
Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizației de construire pentru neînceperea lucrărilor
STUDIU DE CAZ: Regimul juridic al procesului-verbal la terminarea lucrărilor
Momentul de la care curge termenul de 2 ani privind aplicarea amenzii în materia construcțiilor fără autorizație
Cerere a unitații administrativ-teritoriale de obligare a proprietarului unui apartament dobândit prin transmisiuni succesive, situat într-un bloc din cele ridicate de stat anterior anului 1991, să încheie contract de concesiune pentru terenul pe care este ridicat blocul. Recurs respins
Concesiunea terenului aferent contrucției. Imobil de locuit. Obligarea la încheierea unui contract de concesiune. Teren concesionat pe durata existenței construcției. Sintagma "litigiu care are un obiect evaluabil în bani". Admitere recurs
1. Regimul juridic al antecontractelor încheiate de către debitor în calitate de promitent vânzător anterior deschiderii procedurii de insolvență - evoluția reglementării în Legea nr. 85/2014
Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (II)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 13/2019 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel București vizând "interpretarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul dacă acestea constituie sau nu un impediment legal la dobândirea dreptului de proprietate asupra construcției prin efectul accesiunii imobiliare artificiale"
;
se încarcă...