Concesionarea terenurilor pentru construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construcții Jurisprudență

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitație publică, potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a construcției. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Terenurile aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizării de construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public, cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate potrivit legii. Jurisprudență

(3) Concesionarea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului. Jurisprudență

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență

Până la reglementarea prin lege a situației juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcții, aflate în administrarea consiliilor locale și care pot fi revendicate de foștii proprietari.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (1)

Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fără licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosință pe termen limitat, după caz, în următoarele situații: Reviste (1)

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică sau de binefacere, cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele care se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuințe de către Agenția Națională pentru Locuințe, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuințe pentru tineri până la împlinirea vârstei de 35 de ani;

d) pentru strămutarea gospodăriilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; Jurisprudență, Reviste (1)

f) pentru lucrări de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, cu avizul comun al Ministerului Culturii și Cultelor și al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, atunci când terenul se află în zona de protecție a acestora. Modificări (1)

Art. 16. -

(1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitației, se aduc la cunoștință publică de către primarii unităților administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicație afișată la sediul acestora și tipărită în cel puțin două ziare de largă circulație, cu minimum 20 de zile înainte de data licitației.

(2) Publicațiile privind licitația vor cuprinde data și locul desfășurării acesteia, suprafața și destinația terenului, stabilite prin documentațiile de urbanism, precum și taxa anuală minimală de redevență.

(3) Oferta solicitanților va fi însoțită de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcționalității și a capacității construcției, a gradului de ocupare a terenului, precum și a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentațiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitația se efectuează, în condițiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotărâre a consiliilor locale și/sau județene, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, în conformitate cu competențele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcționează la sediul consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt situate terenurile.

Art. 17. - Jurisprudență

Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin hotărârea consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente. Jurisprudență

Art. 18. - Jurisprudență

Terenurile prevăzute la art. 13, ce se concesionează pentru realizarea de locuințe și spații construite asociate acestora, în funcție de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea următoarele suprafețe: Jurisprudență

a) în localitățile urbane:

1. până la 450 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter și etaj;

2. până la 300 m2 pentru un apartament într-o clădire cu parter și etaj, cu două apartamente;

3. până la 250 m2 pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter și mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;

4. pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafața de teren va fi stabilită potrivit documentațiilor de urbanism;

b) în localitățile rurale, până la 1.000 m2 pentru o locuință. Jurisprudență

Art. 19. - Jurisprudență

Pentru realizarea unei case de vacanță se poate concesiona un teren în suprafață de până la 250 m2.

Art. 20. - Jurisprudență

Împotriva licitației, până la momentul adjudecării, se va putea face contestație, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitația. Contestația suspendă desfășurarea licitației până la soluționarea sa definitivă. Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitației sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, pentru situațiile prevăzute la art. 15, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.

Art. 22. - Modificări (1), Doctrină (1)

Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 13-19 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în funcție de prevederile documentațiilor de urbanism și de natura construcției.

Art. 23. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Intravilanul localităților se stabilește prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii. Jurisprudență

(2) Ulterior aprobării Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse în intravilanul localităților și unele terenuri din extravilan, numai în condiții temeinic fundamentate pe bază de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Drepturile reale de concesiune asupra bunurilor din domeniul privat se constituie în temeiul art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 18-213 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, art. 13-23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. [ Mai mult... ] 

.....
    Drepturile reale de concesiune asupra bunurilor din domeniul privat se constituie în temeiul art. 123 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 18-213 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, art. 13-23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Concesionarea terenurilor pentru construcții
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Act administrativ individual. Bun aflat în domeniul privat. Concesionare. Temei legal/Individual administrative act. Good under the private property. Concession. Legal basis
Răspunderea patrimonială a autorităților publice. Condiții. Calitate procesuală activă. Admitere recurs
Recurs incident. Condiții/Incident recourse. Conditions
Desființarea lucrărilor de construcție executate fără autorizație
Studiu de caz: Obligația de desființare a lucrărilor de construcție executate fără autorizație de construire
Studiu de caz - Desființarea construcțiilor executate fără autorizație de construcție
Contravenții. Legea nr. 50/1991. Prescripția dreptului de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Data săvârșirii faptei. Consecințele obținerii autorizației de construcție după finalizarea lucrărilor sau în timpul executării acestora asupra caracterului ilicit al faptei
Impozitul pe teren. Distincție în funcție de cota de coproprietate și categoria de folosință. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale/Tax on land. Distinction depending on the co-ownership share and the category of use. Failure to state reasons for the notice of assessment issued by the local tax bodies
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...