Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții | Lege 50/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea executării lucrărilor de construcții -
Art. 7.
- Respingeri de neconstituționalitate (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (3), Librăria Indaco (1)

(1) Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza documentației depuse la autoritățile prevăzute la art. 4, care va cuprinde: Modificări (3), Admis recurs în interesul legii (1), Derogări (3), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3)

a) certificatul de urbanism; Jurisprudență, Reviste (1)

b) dovada titlului asupra terenului și/sau construcțiilor; Modificări (2), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (1)

c) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții; Modificări (2)

d) avizele și acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism; Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

e) dovada privind achitarea taxelor legale. Jurisprudență

(2) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este extras din proiectul tehnic și se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor și al acordurilor cerute prin acesta, și se întocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii. Modificări (3), Jurisprudență

(3) În situația depunerii unei documentații tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării, cu menționarea în scris a elementelor necesare în vederea completării acesteia. Modificări (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Executarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Modificări (2), Jurisprudență

(5) Autoritatea emitentă a autorizației de construire stabilește o perioadă de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat să înceapă lucrările. În această situație, valabilitatea autorizației se extinde pe toată durata de execuție a lucrărilor prevăzute prin autorizație, în conformitate cu proiectul tehnic. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire. În situația în care caracteristicile nu se schimbă față de autorizația inițială, se va putea emite o nouă autorizație de construire, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrările de construcții nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorității emitente prelungirea valabilității autorizației cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilității autorizației se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(8) Investitorul are obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul teritorial în construcții asupra datei la care vor începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației. Modificări (3), Jurisprudență, Reviste (1)

(9) O dată cu depunerea cererii de emitere a autorizației de construire solicitantul are obligația să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că imobilul - teren și/sau construcții - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești. În caz contrar documentația se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai după soluționarea definitivă în instanță a litigiului. Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public se autorizează în regim de urgență, în condițiile prevăzute la alin. (16), chiar în situația existenței unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești. Modificări (2)

(11) În condițiile prezentei legi nu se emit autorizații provizorii. Jurisprudență, Modele (1)

(12) Autorizațiile de construire/desființare se emit numai pe baza unei documentații complete, în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în anexa nr. 1, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (16). Jurisprudență

(13) Autorizația de construire se semnează de președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizațiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. Modificări (2), Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(14) Valabilitatea autorizației se menține în cazul schimbării investitorului, înaintea finalizării lucrărilor, cu condiția respectării prevederilor acesteia și a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(15) În situația în care în timpul execuției lucrărilor, și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire, survin modificări de temă privind construcția autorizată, care conduc la necesitatea modificării acesteia, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație, potrivit legii. Pentru obținerea noii autorizații de construire solicitantul va depune o documentație, elaborată cu condiția încadrării noilor propuneri în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și numai în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația inițială. Nu este necesară emiterea unui nou certificat de urbanism. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(16) Autorizația de construire pentru lucrările de intervenție de primă necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamități ori alte evenimente cu caracter excepțional, inclusiv la construcțiile prevăzute la art. 3 lit. b), se emite imediat de către autoritatea administrației publice abilitată, conform legii, urmând ca documentația legală necesară să fie definitivată pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor legale. Modificări (5)

(17) Primăriile pot dezafecta construcțiile, proprietate a unității administrativ-teritoriale, aflate în stare avansată de degradare și care pun în pericol siguranța publică, cu excepția construcțiilor monument istoric, pe bază de autorizație de desființare emisă în condițiile alin. (16), cu obligația de a se întocmi documentații specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1. Jurisprudență

(18) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire se calculează potrivit legii. Reviste (1)

(19) Taxa pentru prelungirea valabilității autorizației de construire se calculează la 30% din valoarea inițială a taxei de autorizare.

(20) Instituțiile abilitate prin lege să emită avize și acorduri în vederea autorizării lucrărilor de construcții, altele decât cele prevăzute la art. 5 alin. (1), au obligația emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentației, după caz, direct structurilor organizate de consiliile județene și locale sau, după caz, solicitantului. Modificări (3), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Refuz de emitere a autorizatiei de construire. Lipsa unui certificat de urbanism valabil si a documentatiei solicitata prin acesta - Mădălina Moceanu
Refuzul autoritatii publice de emitere a autorizatiei de construire, in lipsa unui certificat de urbanism valabil, este unul justificat.
Sunt lipsite de relevanta sub acest aspect data depunerii cererii de eliberare a certificatului de urbanism si data emiterii adresei de raspuns la aceasta.
[ Mai mult... ]

Refuz nejustificat al autoritatii publice de a comunica necesitatea completarii dosarului aferent eliberarii autorizatiei de construire - Mădălina Moceanu
Criticile formulate de recurenta pârâta cu privire la solutia de admitere a actiunii nu pot fi nici ele retinute ca întemeiate, având în vedere ca, asa cum corect a aratat prima instanta, pârâta recurenta nu si-a îndeplinit obligatia de a comunica reclamantei în termenul legal de la primirea cererii ce acte mai erau necesare pentru eliberarea autorizatiei, astfel ca nu se poate imputa acesteia din urma completarea cu întârziere a documentatiei, iar în conditiile în care din actele dosarului s-a constatat ca reclamanta a întregit dosarul administrativ, în mod temeinic si legal prima instanta a apreciat ca fiind nejustificat refuzul pârâtei de a emite autorizatia.
Extras din Decizia Civila nr.2202/25.10.2010, Curtea de Apel Bucuresti, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Studiu de caz: Când poate fi refuzată eliberarea autorizației de construire? - Mădălina Moceanu
Prin acțiunea întroductivă de instanță, reclamanta A a chemat în judecată pe pârâtele Primăria Sectorului 1 București, Municipiul București Sector 1 prin Primar și Consiliul Local sector 1, pentru ca prin hotarârea judecătorească ce se va da, să fie obligată pârâta Primăria Sectorului 1 București să emită autorizație de construire.
De asemenea, reclamanta a mai solicitat să fie obligate pârâtele să plătească daune morale în cuantum de 10.000 lei, daune cominatorii de 1.000 lei/zi de întârziere, precum și cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul litigiu.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 50/1991:
Art 1 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 2 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 3 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 4 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 5 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 6 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 7 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 8 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 9 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 10 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 11 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 12 Autorizarea executării lucrărilor de construcții
Art 13 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 14 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 15 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 16 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Art 17 Concesionarea terenurilor pentru construcții
Reviste:
Anulare act administrativ. Recuperarea taxei plătite pentru eliberarea autorizației de construire pentru neînceperea lucrărilor
Despre autorizația de construire: valabilitate, prelungire, pierderea valabilității
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în sensul de a se stabili dacă este posibilă exercitarea controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi sau care conține alte limitări
Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
Contravențiile la executarea lucrărilor în construcții: Prescripția a fost prelungită la trei ani!
Autorizarea executării sau desființării construcțiilor: Etapele procedurii, lucrările care necesită autorizații
Autorizația de construire / desființare - informații utile si actuale (II)
Admitere obiecție de neconstituționalitate. Legea pentru completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Mai puține avize la construcția de locuințe. Aceleași avize obținute pentru construcție, valabile și la racordarea la energie, gaz, telefon, apă, cablu
Autorizația de construire / desființare - informații utile și actuale (I)
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Referințe în cărți:
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizării formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea art. 6 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 2 alin. (1) lit. c), art. 2 alin. (1) lit. i) teza I și art. 8 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în referire la posibilitatea efectuării controlului de legalitate, pe cale separată, asupra certificatului de urbanism prin care s-a dispus interdicția de a construi pe terenul proprietatea justițiabilului sau care conține și alte limitări
;
se încarcă...