Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale Jurisprudență

Art. 35. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele și stațiunile de cercetări științifice, agricole și silvice, destinate cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și a animalelor de rasă, precum și din administrarea Institutului pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultură și a centrelor sale teritoriale aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, va delimita suprafețele de teren strict necesare cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și animalelor de rasă și pe cele destinate producției, din administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și terenurilor proprietate de stat folosite, la data prezentei legi, de unitățile de învățământ cu profil agricol sau silvic și care trec în administrarea acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

*) Legea nr. 169/1997 a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 1997.

Art. 36. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Modele (2), Proceduri (2)

(1) Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităților și care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la art. 26. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existenței construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuințelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporțional cu cota deținută din construcție. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Proceduri (1)

(3) Terenurile atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosință a terenului, proprietari ai locuințelor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Proceduri (1)

(4) Dispozițiile art. 23 rămân aplicabile. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităților, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și a altor acte normative speciale, se restituie foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, după caz, la cerere. Respingeri de neconstituționalitate (5), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) - (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situației juridice a terenurilor. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 37. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, și care se află în administrarea unităților agricole de stat devin, la cerere, acționari la societățile comerciale înființate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unități agricole de stat. De aceleași prevederi beneficiază și moștenitorii acestor persoane. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Cererea se depune, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la primăria în a cărei rază teritorială este situat terenul.

(3) Numărul de acțiuni primite va fi proporțional cu suprafața de teren în echivalent arabil, trecută în patrimoniul statului, fără a putea depăși însă valoarea a 10 ha teren de familie, în echivalent arabil. Jurisprudență

(4) Nu beneficiază de dispozițiile acestui articol persoanele ale căror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnări penale, cu excepția persoanelor precizate în Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 38. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar în temeiul art. 37, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele și stațiunile de cercetare agricole și la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, precum și persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența de peste 10 ha de familie, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în acțiuni, în limita suprafeței de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, suprafața de teren putea depăși, ca echivalență, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949, precum și al oricăror alte acte normative de expropriere, sau moștenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafața de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafeței prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localități sau de la autori diferiți, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9. Jurisprudență

Art. 40. - Jurisprudență

(1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute la art. 38 și 39, primarul va întocmi situația privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute și balanța fondului funciar pe localitate și pe fiecare societate comercială și institut sau stațiune de cercetare și producție agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localității. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Dispozițiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile.

Art. 41. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Terenurile agricole fără construcții, instalații, amenajări de interes public, intrate în proprietatea statului și aflate în administrarea primăriilor la data prezentei legi, se vor restitui foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, fără a se putea depăși suprafața de 10 ha de familie, în echivalent arabil. Jurisprudență

(2) Restituirea terenurilor se face, la cerere, în condițiile art. 11, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriei. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Prevederile art. 37 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. - Jurisprudență

(1) În localitățile cu deficit de teren, în care terenurile foștilor proprietari se află în proprietatea statului și aceștia nu optează pentru acțiuni în condițiile art. 37 și nu li se pot atribui lor sau moștenitorilor suprafața minimă prevăzută de prezenta lege, comisiile județene vor hotărî atribuirea unei suprafețe de 5.000 m2 de familie, în echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului. Doctrină (1)

(2) Pentru diferența de teren până la care sunt îndreptățiți foștii proprietari sau moștenitorii lor, potrivit prezentei legi, se aplică corespunzător prevederile art. 37. Doctrină (1)

(3) Nu pot fi atribuite suprafețele de teren pe care s-au efectuat investiții, altele decât îmbunătățiri funciare. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(4) Plantațiile de vii sau pomi pot fi afectate în astfel de cazuri numai în situația în care nu există terenuri din altă categorie de folosință, pentru a fi atribuite în proprietate. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 43. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) În zona montană - defavorizată de factori naturali cum sunt: clima, altitudinea, panta, izolarea se poate atribui în proprietate, la cerere, o suprafață de teren de până la 10 ha în echivalent arabil familiilor tinere de țărani care provin din mediul agricol montan, au priceperea necesară și se obligă în scris să-și creeze gospodării, să se ocupe de creșterea animalelor și să exploateze rațional pământul în acest scop.

(2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului, după caz.

(3) Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primăriilor.

Art. 44. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unităților de stat și care, în prezent, sunt folosite ca pășuni, fânețe și arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, orașelor și a municipiilor, după caz, și în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca pășuni comunale și pentru producerea de furaje sau semințe de culturi furajere. Fac excepție suprafețele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, heleșteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării și câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale pe acțiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi*). Modificări (3), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Nerespectarea dispozițiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, orașelor sau a municipiilor, după caz, a acestor terenuri.

*) Legea nr. 169/1997 a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 1997.

Art. 45. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Persoanele fizice sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, pășuni și fânețe împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate și pentru diferența de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Dacă pe suprafețele de teren ce urmează a fi atribuite în condițiile alineatului precedent se află construcții sau amenajări forestiere, ori sunt în curs de execuție sau în fază de proiectare, sau terenurile sunt defrișate, se vor atribui alte suprafețe de teren, cu respectarea acelorași condiții, în imediata apropiere. Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

(4) Terenurile prevăzute la alin. (1), precum și la art. 46 și 47 vor fi gospodărite și exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora și se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor, tufărișurilor, a pășunilor și fânețelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora. Modificări (2)

*) Legea nr. 169/1997 a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 1997.

Art. 46. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Foștii composesori sau, după caz, moștenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 45, pe baza actelor care le atestă această calitate și în limitele suprafețelor prevăzute în acele acte. Jurisprudență

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul terenurilor exploatate în devălmășie de către foștii moșneni sau răzeși, în cadrul obștilor nedivizate.

(3) Dispozițiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.

(4) În cazurile în care terenurile care au aparținut composesoratelor și obștilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localități, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafața situată pe raza acestora.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

Art. 47. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor și mânăstirilor, precum și ale instituțiilor de învățământ, pot cere restituirea terenurilor cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, fânețe și pășuni împădurite, care le-au aparținut în proprietate, în limita suprafețelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localități. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9).

(3) Consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pot cere restituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetație forestieră, păduri, zăvoaie, tufărișuri, fânețe și pășuni împădurite, în baza actelor care le atestă această calitate, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9). Modificări (2), Jurisprudență

(4) Dispozițiile art. 45 alin. (2) rămân aplicabile.

Art. 48. - Respingeri de neconstituționalitate (19), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și foștii cetățeni români care și-au redobândit cetățenia română, indiferent dacă și-au stabilit sau nu domiciliul în țară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafețele de terenuri agricole sau terenuri cu destinație forestieră, prevăzute la art. 45, care le-au aparținut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, și nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinație forestieră, în termenul, cu procedura și în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (3) - (9). Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 49. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Persoanele cărora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate să respecte întocmai condițiile prevăzute la art. 19, 21 și 43, în legătură cu stabilirea domiciliului și întemeierea de noi gospodării. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Nerespectarea acestor condiții atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului și a construcțiilor de orice fel realizate pe acesta. Pentru teren nu se vor acorda despăgubiri, iar pentru construcții, proprietarul va primi o despăgubire egală cu valoarea reală a acestora. Respingeri de neconstituționalitate (3), Doctrină (1)

(3) Organul împuternicit să constate situațiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate și trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a orașului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 50. -

Delimitarea teritorială a noilor proprietăți, rezultate din aplicarea prezentei legi, pornește de la actuala organizare a teritoriului și se face pe baza unor proiecte de parcelare întocmite de către organele de specialitate.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat de presă - Curtea Constituțională - admite parțial! - Indaco Systems
"În ziua de 4 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Dispozițiile legale criticate au următorul cuprins: „Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice.”
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere de înscrierea acestuia în cartea funciară. Curtea a reținut că prin condiționarea recunoașterii efectului exproprierii - respectiv dobândirea dreptului de proprietate publică asupra terenurilor - de înregistrarea ca atare a acesteia în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice se încalcă art. 136 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia „Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”. Curtea a apreciat că statul a dobândit dreptul de proprietate publică asupra acelor terenuri prin efectul legii, înscrierea în cartea funciară neavând efecte constitutive de drepturi, ci de opozabilitate. De asemenea, Curtea a reținut că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 contravin și art. 126 alin. (2) din Constituție, în sensul că legea nu poate limita competența instanțelor judecătorești cu privire la stabilirea titularului dreptului de proprietate într-un mod care să nesocotească esența exproprierii realizate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În speță, fiind vorba despre ohotărâre de guvern care atestă domeniul public al statului, cu referire la un teren inclus în inventarul centralizat prin prisma destinației sale – cercetarea științifică în domeniul agricol – legalitatea afost verificată prin raportare la prevederile corespunzătoare din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (art. 6), Legea fondului funciar nr. 18/1991 (art. 35) și H.G. nr. 517/1999, privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, adoptată în temeiul art. 35 din Legea nr. 18/1991 și al art. 10 din Legea nr. 218/1998. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere, prin ordin al prefectului, la propunerea primăriilor, emisă pe baza verificării situației juridice aterenurilor. Pentru formularea cererilor legiuitorul nu aprevăzut inițial niciun termen446. Ulterior, prin Legea nr. 545/2001, art. 36 din Legea nr. 18/1991 i-a fost adăugat alin. (51), prin care s-a stabilit că pot fi formulate cereri de reconstituire adreptului de proprietate până la data de 1 noiembrie 2001. 
    446 C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 831/1994, în Dreptul nr. 7/1995.
[ Mai mult... ]
 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Judecătoria sectorului 5 București, prin încheierea pronunțată la 4 februarie 2010385, a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare aCurții de Justiție, „întrucât interpretarea dată de art. 36 din Legea nr. 18/1991 raportat la art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene contravine legii comunitare”. 
    385 Jud. sectorului 5 București, Secția a II-a civilă, dosar nr. 7825/302/2009, încheierea din 4 februarie 2010, nepublicată.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere, prin ordin al prefectului, la propunerea primăriilor, emisă pe baza verificării situației juridice aterenurilor. Pentru formularea cererilor legiuitorul nu aprevăzut inițial niciun termen446. Ulterior, prin Legea nr. 545/2001, art. 36 din Legea nr. 18/1991 i-a fost adăugat alin. (51), prin care s-a stabilit că pot fi formulate cereri de reconstituire adreptului de proprietate până la data de 1 noiembrie 2001. 
    446 C.S.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 831/1994, în Dreptul nr. 7/1995.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    96. Preliminarii. Capitolul III al Legii nr. 18/1991 conține, în principal, dispoziții referitoare la reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate asupra unora din terenurile intrate în proprietatea statului după anul 1945. 
    Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Dispoziții generale
Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Dispoziții procedurale
Circulația juridică a terenurilor
Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Organizarea și amenajarea teritoriului agricol
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
15. Obligarea la atribuirea terenului aferent. Vocația la atribuire - obligație scriptae in rem. Noțiunea de teren aferent în procedura prevăzută de art. 36 din Legea nr. 18/1991
Teren preluat de stat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1974. Cerere de restituire formulată de cumpărătorul construcției, în baza Legii nr. 10/2001/Land taken over by the state on the basis of art. 30 of Law no. 58/1974. Request for refund submitted by the buyer of the construction, under the Law no. 10/2001
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Teren aferent unei construcții. Includerea în domeniul public. Interes public. Utilitate publică
Practica neunitară a instanțelor de judecată în cauzele de fond funciar
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Invocarea aceluiași titlu de proprietate față de toate părțile chemate în judecată. Unicitatea cauzei juridice. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului
Aspecte privitoare la regimul constituțional și legal al acțiunilor în contencios administrativ exercitate în cazul ordonanțelor sau dispozițiilor din ordonanțe constatate ca fiind neconstituționale
Acțiune întemeiată pe Legea nr. 10/2001. Notificare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005. Consecințe/Action based on Law no. 10/2001. Notification submitted after the entry into force of Law no. 247/2005. Consequences
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Modele:
DARE ÎN PLATĂ
CONTRACT DE DARE ÎN PLATĂ
Proceduri:
Procedură privind obținerea titlului de proprietate pentru terenul aferent locuinței conform Legii nr. 18/1991, republicată
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Cerere pentru atribuire teren conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, Ordinul Prefectului și comunicările - pentru case - Primaria Municipiului Constanta, Județ CONSTANTA
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 748/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1), (1^2) și (1^4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
;
se încarcă...