Dispoziții generale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență

Art. 1. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Terenurile de orice fel, indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României. Jurisprudență

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În funcție de destinație, terenurile sunt: Jurisprudență

a) terenuri cu destinație agricolă, și anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solariile, răsadnițele și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă; Modificări (3), Jurisprudență

b) terenuri cu destinație forestieră, și anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice; Doctrină (1)

c) terenuri aflate permanent sub ape, și anume: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale; Jurisprudență

d) terenuri din intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

e) terenuri cu destinații speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru exploatările miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 3. - Jurisprudență

În sensul prezentei legi, prin deținători de terenuri se înțelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deținători precari. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privată sau al altor drepturi reale, având ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot aparține domeniului public sau domeniului privat. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Domeniul public poate fi de interes național, caz în care proprietatea asupra sa, în regim de drept public, aparține statului, sau de interes local, caz în care proprietatea, de asemenea, în regim de drept public, aparține comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Administrarea domeniului de interes public național se face de către organele prevăzute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de către primării sau, după caz, de către prefecturi. Doctrină (1)

(4) Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilități publice. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Aparțin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcții de interes public, piețe, căi de comunicații, rețele stradale și parcuri publice, porturi și aeroporturi, terenurile cu destinație forestieră, albiile râurilor și fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale, țărmurile Mării Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervații naturale și parcuri naționale, monumentele, ansamblurile și siturile arheologice și istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apărării sau pentru alte folosințe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Jurisprudență, Doctrină (2)

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Domeniul privat al statului și, respectiv, al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozițiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel. Jurisprudență

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Fondul funciar și, în mod corespunzător, dreptul de proprietate și celelalte drepturi reale trebuie înregistrate în documentele de evidență funciară și de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Un exemplu de interpretare literală sau strictă se face în privința art. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, în care se prevede că: „Terenurile de orice fel, indiferent de destinația și titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României”, neputându-se ajunge la altă concluzie decât că acest articol se aplică absolut tuturor terenurilor situate în interiorul frontierelor de stat ale României. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    10 A se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 2-3. 
    11 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998), în urma modificărilor ce i-au fost aduse prin Legea nr. 169/1997. Ulterior aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (M.Of. nr. 26 din 26 ianuarie 1998) și aprobată prin Legea nr. 218/1998 (M.Of. nr. 453 din 26 noiembrie 1998) și prin Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor (M.Of. nr. 102 din 4 martie 1998). Legea nr. 18/1991 a fost completată prin Legea nr. 545/2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.Of. nr. 659 din 19 octombrie 2001). Modificări și completări substanțiale i-au fost aduse Legii fondului funciar prin Titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.Of. nr. 653 din 22 iulie 2005). Legea fondului funciar a mai suferit și alte modificări, ultimele fiind aduse prin Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.Of. nr. 496 din 19 iulie 2010) și prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, înainte de afi consacrată prin Constituție, distincția între proprietatea publică și proprietatea privată fusese menționată de această lege doar cu privire la terenuri, care, „indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României” potrivit art. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    10 A se vedea C. Bîrsan, op. cit., p. 2-3. 
    11 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998), în urma modificărilor ce i-au fost aduse prin Legea nr. 169/1997. Ulterior aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 1/1998 pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată (M.Of. nr. 26 din 26 ianuarie 1998) și aprobată prin Legea nr. 218/1998 (M.Of. nr. 453 din 26 noiembrie 1998) și prin Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor (M.Of. nr. 102 din 4 martie 1998). Legea nr. 18/1991 a fost completată prin Legea nr. 545/2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.Of. nr. 659 din 19 octombrie 2001). Modificări și completări substanțiale i-au fost aduse Legii fondului funciar prin Titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente (M.Of. nr. 653 din 22 iulie 2005). Legea fondului funciar a mai suferit și alte modificări, ultimele fiind aduse prin Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.Of. nr. 496 din 19 iulie 2010) și prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Astfel, înainte de afi consacrată prin Constituție, distincția între proprietatea publică și proprietatea privată fusese menționată de această lege doar cu privire la terenuri, care, „indiferent de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României” potrivit art. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare (M.Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Dispoziții generale
Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Dispoziții procedurale
Circulația juridică a terenurilor
Folosirea terenului pentru producția agricolă și silvică
Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producția agricolă și silvică
Organizarea și amenajarea teritoriului agricol
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Aspecte esențiale privind regimul juridic al bunurilor imobile din domeniul privat
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
Admitere recurs în interesul legii. Despăgubiri. Cereri formulate de proprietarii ale căror terenuri au fost afectate de către capacități energetice ridicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007 și, respectiv, a Legii nr. 123/2012
Unele repere privind proprietatea publică
Aspecte privitoare la regimul constituțional și legal al acțiunilor în contencios administrativ exercitate în cazul ordonanțelor sau dispozițiilor din ordonanțe constatate ca fiind neconstituționale
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale /Registration in the land register of the public and private ownership right belonging to the State and the administrative-territorial units
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
;
se încarcă...