Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale -
Art. 35.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele și stațiunile de cercetări științifice, agricole și silvice, destinate cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și a animalelor de rasă, precum și din administrarea Institutului pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultură și a centrelor sale teritoriale aparțin domeniului public și rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației, va delimita suprafețele de teren strict necesare cercetării și producerii de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și animalelor de rasă și pe cele destinate producției, din administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică și terenurilor proprietate de stat folosite, la data prezentei legi, de unitățile de învățământ cu profil agricol sau silvic și care trec în administrarea acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

*) Legea nr. 169/1997 a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 1997.

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat de presă - Curtea Constituțională - admite parțial! - Indaco Systems
"În ziua de 4 noiembrie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art. 146 lit. d) din Constituția României și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Dispozițiile legale criticate au următorul cuprins: „Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice.”
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 sunt constituționale în măsura în care nu condiționează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere de înscrierea acestuia în cartea funciară. Curtea a reținut că prin condiționarea recunoașterii efectului exproprierii - respectiv dobândirea dreptului de proprietate publică asupra terenurilor - de înregistrarea ca atare a acesteia în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice se încalcă art. 136 alin. (2) din Constituție, potrivit căruia „Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale”. Curtea a apreciat că statul a dobândit dreptul de proprietate publică asupra acelor terenuri prin efectul legii, înscrierea în cartea funciară neavând efecte constitutive de drepturi, ci de opozabilitate. De asemenea, Curtea a reținut că dispozițiile art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 contravin și art. 126 alin. (2) din Constituție, în sensul că legea nu poate limita competența instanțelor judecătorești cu privire la stabilirea titularului dreptului de proprietate într-un mod care să nesocotească esența exproprierii realizate.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    În speță, fiind vorba despre ohotărâre de guvern care atestă domeniul public al statului, cu referire la un teren inclus în inventarul centralizat prin prisma destinației sale – cercetarea științifică în domeniul agricol – legalitatea afost verificată prin raportare la prevederile corespunzătoare din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (art. 6), Legea fondului funciar nr. 18/1991 (art. 35) și H.G. nr. 517/1999, privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, adoptată în temeiul art. 35 din Legea nr. 18/1991 și al art. 10 din Legea nr. 218/1998. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
    96. Preliminarii. Capitolul III al Legii nr. 18/1991 conține, în principal, dispoziții referitoare la reconstituirea și constituirea dreptului de proprietate asupra unora din terenurile intrate în proprietatea statului după anul 1945. 
    Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Conform art. 35 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, terenurile proprietatea statului sunt acele suprafețe intrate în patrimoniul său în conformitate cu prevederile legale existente până la data de 1 ianuarie 1990 și înregistrate ca atare în sistemul de evidență al cadastrului funciar general și în amenajamentele silvice. [ Mai mult... ] 

.....
    268 Spre exemplu, potrivit anexei citate, fac obiect al proprietății publice a statului pădurile și terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, de producție ori de administrație silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum și terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier național și nu sunt proprietate privată; terenurile care au aparținut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obținute prin lucrări de îndiguiri, de desecări și de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor și stațiunilor de cercetări științifice și ale unităților de învățământ agricol și silvic, destinate cercetării și producerii de semințe și de material săditor din categoriile biologice și de animale de rasă; infrastructura căilor ferate, inclusiv tunelele și lucrările de artă; tunelele și casetele de metrou, precum și instalațiile aferente acestuia; drumurile naționale – autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale europene, principale, secundare etc. Domeniul public județean este format din următoarele bunuri: drumurile județene; terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul județean și aparatul propriu al acestuia, precum și instituțiile publice de interes județean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale județene și alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public național sau local; rețelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal, precum și stațiile de tratare cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente acestora. Conform aceleiași anexe, fac obiectul proprietății publice a comunelor, orașelor și municipiilor următoarele bunuri: drumurile comunale, vicinale și străzile; drumurile comunale, vicinale și străzile; lacurile și plajele care nu sunt declarate de interes public național sau județean; rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcțiile și terenurile aferente; terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 25 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 26 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 27 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 28 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 29 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 30 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 31 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 32 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 33 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 34 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 35 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 36 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 37 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 38 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 39 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 40 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 41 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 42 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 43 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 44 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Art 45 Dispoziții privind terenurile proprietate de stat și unele prevederi speciale
Reviste:
Aplicarea de către instanțele judecătorești a măsurilor de restituire în natura și a măsurilor reparatorii referitor la imobilele preluate abuziv de la Academia Română
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 748/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum și ale art. 2 alin. (1) și (2) și art. 24 alin. (1), (1^2) și (1^4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
;
se încarcă...