Art 2 Dispoziții generale | Lege 18/1991

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

În funcție de destinație, terenurile sunt: Jurisprudență

a) terenuri cu destinație agricolă, și anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantațiile de hamei și duzi, pășunile, fânețele, serele, solariile, răsadnițele și altele asemenea -, cele cu vegetație forestieră, dacă nu fac parte din amenajamentele silvice, pășunile împădurite, cele ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajările piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice și de exploatare agricolă, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă; Modificări (3), Jurisprudență

b) terenuri cu destinație forestieră, și anume: terenurile împădurite sau cele care servesc nevoilor de cultură, producție ori administrare silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele neproductive - stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți -, dacă sunt cuprinse în amenajamentele silvice; Doctrină (1)

c) terenuri aflate permanent sub ape, și anume: albiile minore ale cursurilor de apă, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retenție, fundul apelor maritime interioare și al mării teritoriale; Jurisprudență

d) terenuri din intravilan, aferente localităților urbane și rurale, pe care sunt amplasate construcțiile, alte amenajări ale localităților, inclusiv terenurile agricole și forestiere; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

e) terenuri cu destinații speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale și aeriene, cu construcțiile și instalațiile aferente, construcții și instalații hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice și gazelor naturale, de telecomunicații, pentru exploatările miniere și petroliere, cariere și halde de orice fel, pentru nevoile de apărare, plajele, rezervațiile, monumentele naturii, ansamblurile și siturile arheologice și istorice și altele asemenea. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea fondului funciar nr. 18/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Terenurile cu destinație forestieră, așa cum sunt ele enunțate în art. 5 din Legea nr. 18/1991, pot fi determinate numai prin interpretarea coroborată adispozițiilor art. 2 și 5 din această lege cu cele ale art. 1 și 2 Codul silvic, precum și cu anexa Codului silvic care definește termenii folosiți. Concluzia este în sensul că noțiunea de fond forestier utilizată de Codul silvic cuprinde toate terenurile cu destinație forestieră273. 
    273 În vechea reglementare cele două noțiuni nu se suprapuneau. A se vedea E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 58-59.
[ Mai mult... ]
 

.....
    Prin excepție, se restituie în condițiile art. 45 din Legea nr. 18/1991 unele terenuri ocupate cu păduri sau vegetație forestieră, care potrivit art. 2 lit. b) din Legea [ Mai mult... ] 
.....
    Terenurile trebuie să fie situate în intravilanul localităților, așa cum este el definit prin art. 2 lit. d) din Legea nr. 18/1991443. Aceste terenuri trebuie să se afle în administrarea consiliilor locale sau să fi devenit între timp obiect al proprietății unei unități administrativ-teritoriale, iar nu în proprietatea unor societăți comerciale cu capital de stat. 
    443 Pentru definirea noțiunii de intravilan a se vedea L. Pop, Dreptul de proprietate și dezmembrămintele sale,Ed. Lumina Lex, București, 1996,p. 102-103; E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, op. cit., p. 85.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 18/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 9 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 10 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 11 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Art 12 Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
Reviste:
Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
Admitere recurs în interesul legii. Despăgubiri. Cereri formulate de proprietarii ale căror terenuri au fost afectate de către capacități energetice ridicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 13/2007 și, respectiv, a Legii nr. 123/2012
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...