Parlamentul României

Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 august 1991 până la 09 aprilie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 32/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În România, activitatea de asigurare se desfășoară prin societăți de asigurare, societăți de asigurare-reasigurare și societăți de reasigurare, care își asumă obligații prin acceptare de riscuri în schimbul plății unor prime de către asigurați sau, după caz, reasigurați. Referințe (1)

Activitatea de asigurare se desfășoară și prin societăți de intermediere, denumite în continuare agenții de intermediere, care negociază și încheie contracte de asigurare și reasigurare pentru societățile prevăzute la alin. 1 ori care prestează alte servicii privind încheierea și executarea unor asemenea contracte.

Art. 2. -

Constituirea societăților comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină se face numai prin asociere cu persoane juridice și persoane fizice române.

Art. 3. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor, prevăzute la art. 1 și art. 2, se constituie sub formă de societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată.

Societățile prevăzute la alin. 1 se constituie și funcționează cu respectarea Legii privind societățile comerciale și, după caz, a Legii privind regimul investițiilor străine, precum și a dispozițiilor prezentei legi.

Art. 4. -

Societățile comerciale străine și asociațiile asigurătorilor străini pot înființa reprezentanțe, în condițiile legii și cu respectarea următoarelor cerințe:

a) să aibă personalitate juridică, în țara de origine, să fi desfășurat activitate în domeniul asigurărilor în ultimii 10 ani și să nu se afle în stare de încetare de plăți sau de faliment, ori în alte asemenea situații;

b) să depună, la o unitate bancară din România, o garanție în numerar echivalentă cu limita minimă a capitalului prevăzut a fi vărsat la constituirea societăților, potrivit prevederilor art. 8;

c) să obțină, în prealabil, avizul Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din Ministerul Economiei și Finanțelor.

Reprezentanțele înființate în România, potrivit alin. 1 pot încheia numai:

a) contracte de asigurare și contracte de reasigurare cu persoane juridice sau persoane fizice străine, ori pentru bunuri proprietatea acestora;

b) contracte de reasigurare cu societăți de asigurare, societăți de asigurare-reasigurare și societăți de reasigurare române.

CAPITOLUL II Constituire, organizare și funcționare

Art. 5. - Jurisprudență

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor se constituie cu avizul prealabil al Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 6. -

În vederea obținerii avizului, cererile se însoțesc, după caz, de următoarele documente: memoriu de fundamentare cuprinzînd o prezentare a obiectului de activitate și a bazelor financiare ale acesteia, proiectul de contract de societate și de statut, declarația cu privire la capitalul subscris și vărsat și la structura acestuia.

Împotriva avizului nefavorabil, care va fi motivat, solicitanții pot face contestație la ministrul economiei și finanțelor, în termen de 15 zile de la primire. Decizia motivată a acestuia poate fi atacată la Tribunalul municipiului București, în termen de 30 de zile de la primire.

Art. 7. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor pot practica una sau mai multe categorii de asigurări și reasigurări, potrivit obiectului de activitate stabilit prin contractul de societate și statut.

În sensul alin. 1, se pot practica, în principal, următoarele categorii de asigurări:

a) asigurări de viață;

b) asigurări de persoane, altele decît cele de viață;

c) asigurări de autovehicule;

d) asigurări maritime și de transport;

e) asigurări de aviație;

f) asigurări de incendiu și alte pagube la bunuri;

g) asigurări de răspundere civilă;

h) asigurări de credite și garanții;

i) asigurări de pierderi financiare din riscuri asigurate;

j) asigurări agricole.

Art. 8. -

Limita minimă a capitalului social subscris la constituirea unei societăți este de:

a) 25.000.000 lei, în cazul societăților de asigurare, societăților de asigurare-reasigurare și societăților de reasigurare, separat pentru fiecare din categoriile de asigurări și reasigurări prevăzute la art. 7, pe care le practică;

b) 1.500.000 lei, în cazul agențiilor de intermediere.

Capitalul social vărsat la constituire nu poate fi mai mic de 50% din capitalul subscris.

Art. 9. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor efectuează operațiunile de asigurare și de reasigurare, de regulă în lei, iar în cazul în care își asumă obligații de plată în valută, aceste operațiuni se efectuează în valută.

Plata pentru operațiunile de asigurare de persoane și bunuri pentru cetățenii români care se deplasează în străinătate se face în lei.

Art. 10. -

Societățile de asigurare și societățile de asigurare-reasigurare care practică și asigurări de viață sînt obligate să țină conturi distincte pentru această categorie de asigurări, să gestioneze separat fondurile aferente și să facă plăți din astfel de fonduri numai pentru asigurări de viață, stabilind rezultatele finale separat de ale celorlalte feluri de asigurări.

Art. 11. -

Societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare își pot asuma, anual, obligații din contracte de asigurare și reasigurare corespunzătoare unui volum de prime care, după deducerea primelor cedate în reasigurare, să nu depășească un plafon echivalent cu pînă la de cinci ori suma capitalului social vărsat și a rezervelor de capital.

Art. 12. - Jurisprudență

În scopul divizării obligațiilor pe care le preiau prin acceptarea de riscuri, societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare pot efectua operațiuni de cedare în reasigurare la alte societăți, în reciprocitate sau unilateral, a unor părți din obligațiile asumate prin contractele încheiate cu asigurați și reasigurați.

Art. 13. -

Societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare pot încheia înțelegeri referitoare la coasigurare și alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurării sau reasigurării unor riscuri deosebite, care nu pot fi preluate de o singură societate.

Art. 14. -

Agențiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare, pentru societăți de asigurare străine, cu persoane juridice sau persoane fizice române ori pentru bunuri proprietatea acestora.

Art. 15. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor se pot asocia în uniuni naționale și pot adera la organisme internaționale cu caracter profesional.

CAPITOLUL III Rezerve tehnice, tarife, plasamente

Art. 16. - Jurisprudență

Societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare au obligația să constituie, potrivit obiectului lor de activitate, rezerve de prime pentru asigurările de viață, precum și rezerve de prime și de daune pentru celelalte feluri de asigurări și reasigurări.

Rezerva de prime pentru asigurările de viață se stabilește în baza calculelor actuariale și se administrează separat.

Rezervele de prime pentru celelalte feluri de asigurări și reasigurări se constituie din cotele-părți corespunzătoare riscurilor neexpirate în anul în care s-au încasat primele.

Rezervele de daune se constituie în baza estimărilor, a datelor statistice sau a calculelor actuariale privind plățile de efectuat în viitor. Acestea nu pot fi mai mici de 40% din diferența dintre primele încasate și daunele plătite la asigurările și reasigurările cu valabilitate în cursul anului. Jurisprudență

Rezervele de daune, chiar dacă sînt identificabile, nu pot fi urmărite de asigurați sau creditori.

Societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare care efectuează operațiuni și în valută constituie rezervele în lei și în valută.

Sumele afectate rezervei de prime la asigurările de viață, precum și rezervelor de prime și daune pentru celelalte feluri de asigurări și reasigurări, se scad din venituri în vederea determinării profitului.

Art. 17. -

Societățile de asigurare și societățile de asigurare-reasigurare stabilesc condițiile privind asigurările facultative, cu respectarea dispozițiilor legii referitoare la contractul de asigurare, precum și tarifele de prime pentru aceste asigurări.

În operațiunile de reasigurare, condițiile și primele se stabilesc prin contractul de reasigurare.

Art. 18. -

Agențiile de intermediere stabilesc comisioanele sau onorariile pe care le încasează pentru prestațiile de servicii, potrivit tarifelor convenite prin contractele pe care le încheie cu societățile de asigurare, societățile de asigurare-reasigurare și societățile de reasigurare.

Art. 19. -

Pentru încheierea și executarea contractelor de asigurare, societățile de asigurare și societățile de asigurare-reasigurare pot folosi agenți de asigurare. Remunerarea acestora se face cu comisioane din încasări sau onorarii stabilite potrivit tarifelor convenite prin contracte.

Art. 20. - Jurisprudență

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor pot fructifica fondurile proprii și cele atrase temporar prin activitatea desfășurată, sub forma veniturilor din dobînzi pentru disponibilitățile păstrate în bănci sau case de economii.

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor pot investi o parte din capital, din rezervele de capital și rezervele tehnice în titluri de valoare, bunuri mobiliare sau imobiliare, ori le pot utiliza pentru acordarea de credite instituțiilor cu profil bancar, cu respectarea unui coeficient de lichiditate, stabilit potrivit statutului. Jurisprudență

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor cu participare străină și cele care efectuează operațiuni de asigurare și de reasigurare în valută pot realiza investițiile prevăzute la alin. 2, în lei și în valută.

CAPITOLUL IV Bilanț

Art. 21. -

Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate, cînd acesta începe la data înființării societății.

Art. 22. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor au obligația să prezinte, anual, Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, pînă la data de 15 aprilie a anului următor, bilanțul și contul de profit și pierderi, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau a asociaților și însoțite de raportul cenzorilor, după caz.

Reprezentanțele societăților comerciale străine au obligația să prezinte Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, în termenul prevăzut la alin. 1, situațiile financiare anuale, pe care le transmit societăților din țările de origine.

CAPITOLUL V Supravegherea activității de asigurare

Art. 23. -

În vederea supravegherii aplicării dispozițiilor legale cu privire la activitatea de asigurare, pentru prevenirea stării de insolvabilitate a societăților comerciale din domeniul asigurărilor și apărarea drepturilor asiguraților, se înființează Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare vor fi stabilite prin hotărîre a Guvernului.

Art. 24. -

Societățile de asigurare și societățile de asigurare-reasigurare care practică asigurări de autovehicule vor constitui Biroul asigurătorilor de autovehicule, care reprezintă aceste societăți în relațiile interne și cu străinătatea, îndeplinește sarcinile și supraveghează realizarea, de către societățile reprezentate, a obligațiilor rezultînd din convențiile internaționale cu privire la asigurarea de răspundere civilă pentru pagube cauzate prin accidente de autovehicule.

CAPITOLUL VI Sancțiuni

Art. 25. - Modificări (1)

Încălcarea de către societățile comerciale din domeniul asigurărilor a dispozițiilor art. 10, art. 11, art. 14, art. 16 alin. 1-4 și art. 22 alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 150.000 lei.

Art. 26. - Modificări (1)

Încălcarea de către reprezentanțele societăților comerciale străine și ale asociațiilor asigurătorilor străini a dispozițiilor art. 4 alin. 2 lit. a) și b) și art. 22 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 la 150.000 lei.

Art. 27. -

Actuarii și alți specialiști care, în realizarea atribuțiilor lor privitoare la examinarea bilanțurilor, valorilor, plasamentelor sau oricăror elemente patrimoniale ale societăților comerciale din domeniul asigurărilor, întocmesc rapoarte nereale se sancționează contravențional cu amendă de la 5.000 lei la 75.000 lei, dacă faptele săvîrșite nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.

Art. 28. -

Sancțiunile prevăzute de dispozițiile art. 25-27 se aplică de agentul constatator împuternicit de Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare.

CAPITOLUL VII Dispoziții speciale, finale și tranzitorii

Art. 29. -

Sînt scutite de impozite, taxe de timbru și orice alte taxe:

a) despăgubirile, sumele asigurate și orice alte drepturi ce se acordă din asigurările de orice fel; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) transferurile de valori ale plasamentelor și transferurile de portofolii intervenite între societăți de asigurare, societăți de asigurare-reasigurare și societăți de reasigurare, din patrimoniul societății cedente în patrimoniul celei cesionare.

Art. 30. -

Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legislației civile, comerciale și contravenționale.

Art. 31. -

Dispozițiile prezentei legi nu se aplică cooperativelor de asigurare mutuală, asociațiilor mutuale și societăților de ajutor mutual sau înmormîntare.

Art. 32. -

Societățile comerciale din domeniul asigurărilor, constituite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, își vor putea continua activitatea dacă în termen de 6 luni se vor reorganiza cu respectarea prevederilor acestei legi.

Art. 33. -

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată se abrogă Decretul nr. 470/1971 privind organizarea și funcționarea Administrației Asigurărilor de Stat, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 1991.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 1 iulie 1991.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale din domeniul asigurărilor și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 16 iulie 1991.

Nr. 47.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...