Dispoziții finale | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 26. -

Pentru urmărirea desfășurării activității privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin prevăzute de lege, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și la direcțiile de muncă și protecție socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum și modul de salarizare a acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 27. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 17 alin. (2) și (3);

b) cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei, nerespectarea dispozițiilor art. 33;

c) cu amendă de la 100.000 la 200.000 lei, nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 lit. a), b) și c) de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin;

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice și juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele corpului de control prevăzut la art. 26, precum și de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.

(4) Corpul de control prevăzut la art. 26 este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni și pentru faptele prevăzute în Legea contabilității nr. 82/1991 și în Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea normelor de organizare și exercitare a controlului financiar, săvârșite în legătură cu constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 28. -

Refuzul de a pune la dispoziție sau de a elibera corpului de control documentele și datele necesare verificării modului de constituire și utilizare a fondului pentru plata ajutorului de șomaj constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Art. 29. -

(1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, și celelalte drepturi bănești aferente se recuperează, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de ajutor de șomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocație de sprijin decedați nu se mai urmăresc.

(2) Recuperarea sumelor plătite fără temei legal se face pe baza deciziei conducerii direcțiilor de muncă și protecție socială județene și a Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București, care constituie titlu executoriu.

(3) Persoanele care, prin nerespectarea dispozițiilor legale, determină plata unor sume necuvenite din fondul pentru plata ajutorului de șomaj sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii.

Art. 30. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili prin hotărâre*) modul de înființare, organizare și funcționare a centrelor de calificare și recalificare a persoanelor care primesc ajutor de șomaj, precum și drepturile și obligațiile persoanelor în cauză.

(2) Guvernul are obligația de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o bază materială corespunzătoare bunei desfășurări a procesului de calificare, recalificare și perfecționare a șomerilor.

(3) Centrele de calificare și recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spații din rețeaua de învățământ care nu-și mai justifică funcționarea, a altor spații existente, precum și prin preluarea personalului necesar din aceste unități.

(4) Centrele de calificare și recalificare vor funcționa în subordinea direcțiilor de muncă și protecție socială.

(5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităților existente, direcțiile de muncă și protecție socială vor putea organiza cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională a persoanelor care primesc ajutor de șomaj, ajutor dezintegrare profesională sau alocație de sprijin și în școli profesionale sau alte unități similare.

*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 288/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 15 mai 1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 171/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 29 aprilie 1994.

Art. 31. -

Procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin se va stabili în termen de 15 zile*) de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale, ce se va publica în Monitorul Oficial al României.

*) Termenul de 15 zile curge de la data republicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Art. 32. -

Litigiile privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă.

Art. 33. -

Unitățile au obligația de a comunica la oficiile forței de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data când au devenit vacante, iar direcțiile de muncă și protecție socială au obligația de a ține evidența și a afișa locurile de muncă vacante.

Art. 34. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sunt neîncadrate în muncă la data intrării în vigoare a prezentei legi și sunt înscrise la oficiile forței de muncă, beneficiază de ajutor de șomaj de la data cererii.

(2) În cazul când persoanele prevăzute la alin. (1) nu sunt înscrise la oficiile forței de muncă, ele dobândesc dreptul de ajutor de șomaj după 30 de zile de la data înscrierii.

Art. 35. -

În sensul prezentei legi, prin membri de familie se înțelege soțul, soția și alte persoane aflate în întreținerea acestora, potrivit legii.

Art. 36. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil.

(2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea și salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activității se virează în contul fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

(3) Dispozițiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistență socială și ale art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifică corespunzător prevederilor prezentei legi.

(4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Dispoziții generale
Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Dispoziții finale
;
se încarcă...