Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj

Art. 22. -

Fondul necesar pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin se constituie din următoarele surse:

a) o cotă de 5% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare brută, de persoanele fizice și juridice române și străine cu sediul în România care angajează personal român, precum și din veniturile declarate în contractele de asigurări sociale de către persoanele fizice autorizate să presteze o activitate individuală și asociațiile familiale care își desfășoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990;

b) o contribuție de 1% din salariul de bază lunar de încadrare brut, plătită de salariații persoanelor fizice și juridice prevăzute la lit. a);

c) o contribuție de 1% din venitul lunar în valoare brută, obținut din munca prestată de către membrii cooperației;

d) o subvenție de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz că sursele de la lit. a), b) și c) nu acoperă plățile datorate.

Art. 23. -

(1) Fondul prevăzut la art. 22 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii și Protecției Sociale deschis la Banca Națională a României, este gestionat de acesta și este purtător de dobândă.

(2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare fără a exista obligația de a fi vărsate la bugetul de stat.

(3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 22 se aplică o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât totalul sumelor datorate. Sumele reprezentând majorările de întârziere sunt sursă de constituire a fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin.

(4) În cazul neachitării la termen a contribuțiilor datorate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin, precum și a majorărilor de întârziere, potrivit legii, direcțiile teritoriale ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot dispune poprirea sumelor respective din conturile agenților economici, prin introducerea de dispoziții de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a le executa fără acceptul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităților bănești în conturile bancare, lichidarea creanțelor se face prin aplicarea procedurii de executare silită, în condițiile legii.

Art. 24. -

(1) Din fondul constituit potrivit art. 22 și 23 din prezenta lege se vor face plăți și pentru:

a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plății ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională și a alocației de sprijin; Modificări (1)

b) acoperirea unor cheltuieli pentru calificarea, recalificarea și perfecționarea șomerilor, a celor care beneficiază de ajutorul de integrare profesională și de alocația de sprijin;

c) utilizarea unei părți de până la 10% din dobânda constituită la fondul pentru plata ajutorului de șomaj, precum și din veniturile din prestații realizate de oficiile forței de muncă și de centrele de calificare și recalificare a șomerilor, pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor oficii și centre de calificare și recalificare, pentru reparații la clădiri și alte mijloace fixe din dotarea acestora, precum și pentru cheltuieli de personal;

d) acordarea unor credite în condiții avantajoase, cu o dobândă de 50% din dobânda bancară negociată trimestrial, pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru șomeri; în acest scop, Banca Națională a României va transfera o parte din fondul pentru plata ajutorului de șomaj ca depozit în băncile comerciale indicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în contul și la dispoziția acestuia. Modificări (1)

(2) Pentru ca o întreprindere să poată fi finanțată din fondul constituit conform art. 24 lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Modificări (1)

a) să angajeze minimum 50% din personal din rândul persoanelor care beneficiază de ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin. În cazul în care disponibilizează personalul provenit din categoriile menționate, anterior împlinirii a 2 ani de la încadrare, va fi obligată să angajeze, în limita procentului prevăzut, personal din rândul beneficiarilor acestor ajutoare. În cazul nerespectării procentului minim de angajare, agentul economic pierde dreptul la creditare și plătește cu titlu de penalitate o sumă egală cu mărimea creditului acordat; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

b) să realizeze activitatea de bază în producție, servicii sau turism; nu se pot finanța agenții economici care au obiect de activitate exclusiv comerțul;

c) să aibă întocmit proiectul de fezabilitate avizat de o comisie formată din reprezentanții băncilor finanțatoare și reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(3) Timpul maxim de creditare este de un an, exclusiv perioada de grație. În cazul în care întreprinderea solicită un credit suplimentar, i se poate acorda, cu condiția achitării în totalitate a creditului anterior, inclusiv dobânda. Pentru noul credit acordat condiția este cea prevăzută la alin. (2) lit. a). Modificări (1)

(4) Banca finanțatoare poartă răspunderea pentru creditele acordate rămase nerambursate.

(5) Mărimea fondului destinat creditării se va stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. La elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cât privește stabilirea fondului destinat creditării, Guvernul va consulta organizațiile patronale și confederațiile sindicale.

(6) Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanțiilor și organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncilor autorizate să acorde credite din fondul pentru plata ajutorului de șomaj se vor stabili prin norme metodologice ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ale Băncii Naționale a României.

Art. 25. -

(1) Au prioritate la obținerea creditelor șomerii care se obligă să constituie întreprinderi, în condițiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 24 alin. (2) din prezenta lege.

(2) La obținerea creditelor au prioritate șomerii din județele care au o rată a șomajului mai mare decât media pe țară.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Dispoziții generale
Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Dispoziții finale
;
se încarcă...