Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor | Lege 1/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor

Art. 4. -

(1) Ajutorul de șomaj, după caz ajutorul de integrare profesională, constă într-o sumă calculată în mod diferențiat, pe categorii de persoane și vechime în muncă, după cum urmează: Modificări (2)

a) 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenților învățământului preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vârstă de minimum 18 ani sau, după caz, 16 ani;

b) 70% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rândul absolvenților învățământului superior;

c) 50% din media salariului de bază brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de până la 5 ani, dar nu mai puțin de 75% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;

d) 55% din media salariului de bază brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de la 5 până la 15 ani, dar nu mai puțin de 80% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;

e) 60% din media salariului de bază brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de șomaj care au o vechime în muncă de minimum 15 ani, dar nu mai puțin de 85% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;

f) 40% din venitul mediu lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai puțin de un an;

g) 50% din venitul mediu lunar rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj o perioadă de peste 5 ani.

(2) Ajutorul de șomaj, calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, nu poate depăși suma reprezentând cuantumul a cel mult două salarii de bază minime brute pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. Modificări (2)

Art. 5. -

Pentru a putea beneficia de ajutorul de șomaj sau de ajutorul de integrare profesională, persoanele prevăzute la art. 2 și 3 trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înscrise la oficiile forței de muncă din cadrul direcției de muncă și protecție socială județeană sau din cadrul Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București, unde își au domiciliul sau, după caz, unde își au reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate;

b) starea sănătății, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie încadrate în muncă.

Art. 6. -

(1) Nu beneficiază de ajutor de șomaj sau de ajutor de integrare profesională:

a) persoanele care dețin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafață de cel puțin 20.000 m2 în zonele colinare și de șes și de cel puțin 40.000 m2 în zonele montane; Respingeri de neconstituționalitate (2)

b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activități autorizate în condițiile prevăzute de lege și care obțin pe aceste căi un venit de cel puțin jumătate din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor, situației personale și stării de sănătate, situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau cărora li s-a recomandat de către oficiile forței de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională și au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea;

d) persoanele care îndeplinesc condițiile de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă; Modificări (1)

e) absolvenții învățământului liceal care urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia și de durata ei. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Situațiile prevăzute la lit. a) și b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de consiliul local al localității de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, și prin declarație pe propria răspundere a salariatului.

Art. 7. -

(1) Persoanele care au fost încadrate în muncă au dreptul să primească ajutorul de șomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calității de membru în cooperația meșteșugărească, în condițiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forței de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activității sau de la data înscrierii la oficiul forței de muncă, dacă cererea a fost făcută ulterior acestui termen.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) dobândesc dreptul de a primi ajutor de șomaj de la data hotărârii definitive de reintegrare, a ordonanței de scoatere de sub urmărire penală sau de punere în libertate ori a hotărârii definitive de achitare, dacă s-au înscris la oficiul forței de muncă în termen, de 30 de zile de la data respectivă sau de la data înscrierii, când aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile.

(3) Persoanele care nu au fost încadrate în muncă dobândesc dreptul la ajutorul de integrare profesională după cum urmează:

a) după o perioadă de 30 de zile, pentru absolvenții învățământului preuniversitar și ai învățământului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forței de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitând încadrarea într-o muncă corespunzătoare pregătirii lor;

b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forței de muncă, solicitând încadrarea într-o muncă corespunzătoare pregătirii lor.

(4) Femeile care au încetat activitatea, potrivit legii, pentru creșterea copiilor, precum și persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar au dreptul de a primi ajutor de șomaj de la data înscrierii la oficiile forței de muncă.

(5) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) încep să curgă de la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 3.

Art. 8. -

(1) Ajutorul de șomaj sau ajutorul de integrare profesională se plătește la cererea persoanelor îndreptățite potrivit legii.

(2) Ajutorul de șomaj sau ajutorul de integrare profesională se plătește de la data dobândirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată.

Art. 9. -

Cererile pentru plata ajutorului de șomaj sau a ajutorului de integrare profesională se adresează direcțiilor de muncă și protecție socială județene și Direcției generale de muncă și protecție socială a municipiului București.

Art. 10. -

Ajutorul de șomaj și ajutorul de integrare profesională se plătesc pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă direcțiile de muncă și protecție socială organizează cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, șomerii și beneficiarii ajutorului de integrare profesională sunt obligați să le urmeze.

Art. 11. -

(1) Persoanele care urmează cursurile de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, organizate potrivit legii, au obligația la absolvire să se încadreze în unitățile la care sunt repartizate.

(2) Absolvenții care refuză, fără motive temeinice, repartizarea în muncă, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. d) din prezenta lege, au obligația să restituie cheltuielile de școlarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele vor încheia cu direcția de muncă și protecție socială un angajament în acest sens, care în cazul nerespectării de către titular a obligațiilor asumate, constituie titlu executoriu.

Art. 12. -

(1) Persoanele care au beneficiat de ajutorul de șomaj sau de ajutorul de integrare profesională pentru perioada maximă de 270 de zile și sunt lipsite de mijloace de întreținere pot beneficia în continuare, până la încadrarea în muncă, de o alocație de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de șomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională.

(2) Sunt considerate lipsite de mijloace de întreținere persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) nu dețin împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafață minimă echivalentă cu cea prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a);

b) nu realizează împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puțin 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege.

(3) Situațiile prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin declarații pe propria răspundere ale titularului.

Art. 13. -

(1) Alocația de sprijin este o sumă egală cu 60% din salariul de bază minim brut pe țară, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege. Modificări (1)

(2) În perioada cât primesc alocație de sprijin, șomerii pot urma cursuri de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională care să nu depășească durata de primire a alocației de sprijin.

(3) Pregătirea profesională a șomerilor începută în perioada ajutorului de șomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională poate fi continuată în perioada alocației de sprijin, prin formele de învățământ prevăzute de lege, în meserii și specialități a căror durată nu depășește durata acordării alocației de sprijin.

Art. 14. -

(1) Pe perioada în care unei persoane i se plătește ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin, aceasta beneficiază de alocația pentru copii, precum și de asistență medicală gratuită. Dreptul locativ la locuința de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriașul primește ajutor de șomaj sau alocație de sprijin, cu excepția cazului în care aceasta este situată în incinta unității sau este legată direct de asigurarea permanenței ori continuității în serviciu, situație în care se poate dispune numai evacuarea condiționată de atribuirea unui alt spațiu locativ corespunzător.

(2) De asistență medicală gratuită beneficiază și membrii de familie aflați în întreținerea persoanei căreia i se plătesc ajutoarele prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de compensarea unei părți din prețul medicamentelor conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 15. -

Perioada pentru care o persoană este îndreptățită să primească ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în muncă și în aceeași unitate.

Art. 16. -

Persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în perioada pentru care sunt îndreptățite să primească ajutor de șomaj, ajutor de integrare profesională sau alocație de sprijin și cât urmează un curs de calificare, recalificare, perfecționare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în muncă, inclusiv de pensia de invaliditate.

Art. 17. -

(1) Beneficiarul ajutorului de șomaj, al ajutorului de integrare profesională sau al alocației de sprijin este obligat ca, lunar, pe baza programării efectuate sau ori de câte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forței de muncă.

(2) Persoana care primește ajutor de șomaj sau ajutor de integrare profesională și se încadrează în muncă sau începe să realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) ori îndeplinește condiții de înscriere la pensie pentru munca depusă și limită de vârstă sau urmează forme superioare de pregătire profesională are obligația, de a înștiința, în termen de 3 zile, oficiul forței de muncă. Aceeași obligație o are și persoana care primește alocație de sprijin, în măsura în care i se modifică mijloacele de întreținere prevăzute la art. 12.

(3) Obligația prevăzută la alin. (2) revine și persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea sau, după caz, oficiilor de pensii.

Art. 18. -

Calitatea de beneficiar al ajutorului de șomaj, al ajutorului de integrare profesională sau al alocației de sprijin și îndeplinirea obligației prevăzute la art. 17 se dovedesc cu carnetul de evidență, eliberat și vizat lunar de oficiul forței de muncă.

Art. 19. -

(1) Ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocația de sprijin se plătește lunar de către direcțiile de muncă și protecție socială, proporțional cu numărul de zile calendaristice cât titularul este îndreptățit să primească acest drept, pe baza buletinului de identitate și a carnetului de evidență.

(2) Ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională și alocația de sprijin nu sunt impozabile și nu pot face obiectul executării silite pentru alte debite decât cele care au provenit din ajutorul de șomaj, ajutorul de integrare profesională sau alocația de sprijin acordate necuvenit, pentru cele care reprezintă obligații de întreținere, precum și pentru daunele cauzate prin infracțiuni intenționate săvârșite împotriva vieții, sănătății și integrității corporale.

Art. 20. -

(1) Plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin încetează în următoarele situații:

a) la îndeplinirea termenelor prevăzute la art. 10, respectiv art. 12 alin. (1);

b) la încadrarea în muncă a titularului sau după 30 de zile de la obținerea de către acesta a autorizației de exercitare a unei activități pe cont propriu;

c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii și nivelului studiilor șomerului, situației personale și stării de sănătate a acestuia;

d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o altă formă de pregătire profesională organizate potrivit art. 10 și art. 13 alin. (2) și (3) sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor pe motive imputabile beneficiarilor.

(2) Plata ajutorului de șomaj, a ajutorului de integrare profesională sau a alocației de sprijin se suspendă:

a) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 17;

b) pe perioada îndeplinirii obligațiilor militare;

c) pe perioada în care titularul își stabilește domiciliul în străinătate;

d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate;

e) pe perioada în care titularul este încadrat cu contract de muncă pe durată determinată mai mică de 6 luni.

Art. 21. -

Persoanele care au fost reintegrate în muncă de către organele de jurisdicție competente și cărora li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrată vor restitui ajutorul de șomaj sau, după caz, alocația de sprijin primite pe aceeași perioadă de timp.

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/1991:
Dispoziții generale
Ajutorul de șomaj și alte forme de protecție socială a șomerilor
Constituirea și utilizarea fondului pentru plata ajutorului de șomaj
Dispoziții finale
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 81/1998 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată
;
se încarcă...