Parlamentul României

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale

Modificări (7), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (2), Reviste (46), Doctrine (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 30 ianuarie 1991.

În vigoare de la 30 ianuarie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (7)

Comercianții sînt obligați să-și exercite activitatea cu bună-credință și potrivit uzanțelor cinstite. Reviste (3)

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (7)

Constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzanțelor cinstite în activitatea comercială sau industrială. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (2)

Încălcarea obligației prevăzute în art. 1 atrage răspunderea civilă, contravențională ori penală, în condițiile prezentei legi.

Art. 4. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrșite în astfel de condiții încît să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni: Jurisprudență, Reviste (1)

a) încălcarea de către persoanele fizice a interdicțiilor prevăzute de art. 36 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

b) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte; Jurisprudență

c) dezvăluirea de către salariatul unui comerciant a unor date secrete privind activitatea acestuia, către un concurent;

d) încheierea de contracte prin care un comerciant asigură predarea unei mărfi sau executarea unei prestații în mod avantajos, cu condiția aducerii de către client a altor cumpărători, cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare; Jurisprudență

e) încheierea de contracte prin care cumpărătorul ar urma să primească un premiu, care depinde exclusiv de o tragere la sorți sau de hazard; Jurisprudență, Reviste (1)

f) comunicarea sau răspîndirea în public de către un comerciant de afirmații asupra întreprinderii sale sau activității acesteia, menite să inducă în eroare și să-i creeze o situație de favoare în dauna unor concurenți; Jurisprudență

g) comunicarea sau răspîndirea, de către un comerciant, de afirmații mincinoase asupra unui concurent sau mărfurilor sale, afirmații de natură să dăuneze bunul mers al întreprinderii. Jurisprudență

Comunicarea făcută confidențial este socotită un act de concurență neloială numai cînd autorul comunicării știa că faptele nu corespund adevărului;

h) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanților acestuia, pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaște sau a folosi clientela sa ori pentru a obține orice alt folos pentru sine ori pentru altă persoană în dauna unui concurent: Jurisprudență, Reviste (1)

i) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel comerciant;

j) concedierea unor salariați ai unui comerciant, în scopul înființării unei societăți concurente care să capteze clienții acelui comerciant sau angajarea salariaților unui comerciant în scopul dezorganizării activității sale.

Contravențiile de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. b)-e) cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei, iar cele de la lit. f)-j) cu amendă de la 20.000 lei la 60.000 lei. Jurisprudență

Sancțiunea poate fi aplicată și persoanelor juridice.

Contravențiile se constată, la sesizarea părții vătămate, de către salariați anume împuterniciți de camerele de comerț și industrie teritoriale sau de Inspecția comercială de stat. Agenții constatatori aplică o dată cu constatarea contravenției și amenda. Modificări (1), Jurisprudență

Contravențiilor prevăzute la alin. 1 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor. Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (8)

Constituie infracțiune de concurență neloială și se pedepsește cu închisoare de la o lună la doi ani sau cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei: Jurisprudență

a) întrebuințarea unei firme, unei embleme, unor desemnări speciale sau a unor ambalaje de natură a produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, punerea în vînzare sau vînzarea unor mărfuri purtînd mențiuni false privind brevetele de invenții, originea și caracteristicile mărfurilor, precum și cu privire la numele producătorului sau comerciantului, în scopul de a induce în eroare pe ceilalți comercianți și pe beneficiari. Jurisprudență

Prin mențiuni false asupra originii mărfurilor se înțeleg orice indicații de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat.

Nu se socotește mențiune falsă asupra originii mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic și indică în comerț numai natura lui, afară de cazul cînd denumirea este însoțită de o mențiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

Comerciantul care săvîrșește un act de concurență neloială va fi obligat să înceteze sau să înlăture actul și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite.

Art. 7. - Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acțiunile izvorînd dintr-un act de concurență neloială sînt de competența tribunalului locului săvîrșirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găsește sediul pîrîtului sau inculpatului; în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pîrîtului sau inculpatului. Modificări (1), Jurisprudență

Art. 8. - Modificări (2), Reviste (1)

Acțiunea penală, în cazurile prevăzute de art. 5, se pune în mișcare la plîngerea părții vătămate ori la sesizarea camerei de comerț și industrie teritoriale sau a altei organizații profesionale. Modificări (1)

Art. 9. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Dacă vreuna dintre faptele prevăzute de art. 4 sau 5 cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanței competente cu acțiune în răspundere civilă corespunzătoare. Jurisprudență

Dacă fapta prevăzută de această lege a fost săvîrșită de un salariat în cursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, comerciantul va răspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afară de cazul în care va putea dovedi că, potrivit uzanțelor, nu era în măsură să prevină comiterea faptei. Doctrină (1)

Persoanele care au creat împreună prejudiciul răspund solidar pentru actele sau faptele de concurență neloială săvîrșite.

Pentru luarea unei măsuri ce nu suferă amînare se pot aplica dispozițiile art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă.

Art. 10. -

Prin hotărîrea dată asupra fondului, instanța poate dispune ca mărfurile sechestrate să fie vîndute, după distrugerea falselor mențiuni.

Din suma obținută în urma vînzării se vor acoperi mai întîi despăgubirile acordate.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (2)

O dată cu condamnarea ori obligarea la încetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanța poate obliga la publicarea hotărîrii, în presă, pe cheltuiala făptuitorului.

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

Dreptul la acțiune prevăzut de art. 9 se prescrie în termen de un an de la data la care păgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna și pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tîrziu de 3 ani de la data săvîrșirii faptei.

Art. 13. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă sau, după caz, ale Codului de procedură penală.

Art. 14. - Jurisprudență

Dispozițiile prezenței legi se aplică și persoanelor fizice sau juridice străine care săvîrșesc acte de concurență neloială pe teritoriul României.

Art. 15. -

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 ianuarie 1991.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 28 ianuarie 1991.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind combaterea concurenței neloiale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 29 ianuarie 1991.

Nr. 11.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Jurisprudența Curții de Apel Craiova în materia litigiilor cu profesioniștii
Ordonanță președințială. Drepturi de proprietate industrială. Încălcare. Prezumție legală a cerinței urgenței. Admitere apel
Acte de concurență neloială săvârșite de un fost angajat. Deturnarea clientelei. Consecințe
Concurență neloială. Acte de denigrare. Caracterul credibil al denigrării. Condiții
Drepturile și obligațiile părților: specificul efectelor contractului de muncă și rolul specific al dreptului muncii
Concurență neloială. Stabilirea unor taxe suplimentare. Denaturarea concurenței. Condiții și efecte
O.G. nr. 12/2014 pentru modificarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale
Care e prețul numelui tău?
Care e prețul numelui tău?
Considerații în legătură cu medierea penală*
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...