Parlamentul României

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

Modificări (4), Referințe (3), Jurisprudență relevantă

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 1991
Formă aplicabilă de la 07 august 1991 până la 12 ianuarie 1997, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 13 ianuarie 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Autorizarea executării sau desființării construcțiilor

Art. 1. -

Construcțiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, eliberată în condițiile prezentei legi, și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor. Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență

Autorizația de construire constituie actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor.

Autorizația de construire se eliberează în temeiul și cu respectarea documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. -

Autorizația de construire se eliberează pentru:

a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;

b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la construcții reprezentînd monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protecție;

c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicație, dotări tehnico-edilitare subterane și aeriene, împrejmuiri și mobilier urban, amenajări de spații verzi, parcuri, piețe și celelalte lucrări de amenajare a spațiilor publice;

d) foraje și excavări necesare studiilor geotehnice și ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze și petrol, precum și alte exploatări;

e) construcții provizorii de șantier necesare execuției lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;

f) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote;

g) lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame.

Art. 4. -

Autorizația de construire se eliberează de prefecturi sau primării, după cum urmează: Modificări (1)

a) prefecturile, cu avizul primăriilor, pentru investițiile care se aprobă de Guvern; pentru lucrările publice, lăcașurile de cult, construcțiile pentru industrie, comerț, prestări de servicii, social-culturale și speciale, care se execută în sate; pentru construcțiile și lucrările de orice fel care se execută în afara localităților, cu excepția celor de la lit. d); Modificări (1)

b) primăriile municipiilor sau orașelor, pentru construcțiile și lucrările de orice fel din localități, cu excepția investițiilor care se aprobă de Guvern; Modificări (1)

c) Primăria municipiului București, pentru construcțiile și lucrările prevăzute la lit. a) și b) și primăriile sectoarelor municipiului București, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora; Modificări (1)

d) primăriile comunelor, pentru construcțiile de locuințe și anexele gospodărești ale acestora, din satele componente, precum și pentru anexele exploatărilor agricole situate în extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor agricole situate în extravilan. Modificări (1)

Art. 5. -

Cererea de eliberare a autorizației de construire va fi însoțită de certificatul de urbanism, emis de organele prevăzute la art. 4.

Certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elemente privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor.

Art. 6. - Modificări (1)

Autorizația de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează obligatoriu planul de amplasare a construcției, planuri din care să rezulte destinația, alcătuirea constructivă, funcțională și înfățișarea construcției, întocmite la o scară convenabilă de către un proiectant autorizat, precum și dovada titlului solicitantului asupra terenului.

Documentația trebuie să conțină și avizele legale necesare, prezentate prin grija solicitantului.

În situația depunerii unei documentații incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării.

Art. 7. -

Pentru autorizarea construcțiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecție prevăzut în documentațiile de urbanism aprobate, se va proceda după cum urmează:

a) în rezervațiile istorice și de arhitectură, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor care modifică monumentele de orice natură, solicitantul va obține avizul Comisiei naționale pentru protecția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice sau al Departamentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului, în zonele de protecție ale acestora; Modificări (2)

b) în parcurile naționale și rezervațiile naturale solicitantul va obține avizul Ministerului Mediului; Modificări (1)

c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restricție, solicitantul va obține avizul organismelor competente.

Art. 8. -

Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări:

a) reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, cînd nu se schimbă forma acestora și materialele din care sînt executate; Modificări (1)

b) reparații și înlocuiri de tîmplărie interioară și exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor și tîmplăriei;

c) reparații și înlocuiri de sobe de încălzit;

d) zugrăveli și vopsitorii interioare;

e) zugrăveli și vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fațadă și culorile clădirilor situate pe arterele principale de circulație;

f) reparații la instalațiile și echiparea tehnico-sanitară a clădirilor, fără implicații asupra structurii de rezistență sau a aspectului arhitectural al acestora. Modificări (1)

Art. 9. -

Desființarea construcțiilor și amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza autorizației de desființare obținută în prealabil, eliberată de primării sau prefecturi, după caz.

CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construcții

Art. 10. - Jurisprudență

Terenurile aparținînd domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale, destinate executării de construcții, pot fi concesionate prin licitație publică în condițiile respectării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, și realizării de către concesionar a construcției.

Concesiunea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanți, cu respectarea prevederilor legale și a dispozițiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potențialului terenului, pe baza concepției urbanistice.

Art. 11. -

Pînă la reglementarea prin lege a situației juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcții aflate în administrarea primăriilor și care pot fi revendicate de foștii proprietari.

Art. 12. - Modificări (1), Jurisprudență

Prin excepție de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de construcții se pot concesiona fără licitație publică, în următoarele cazuri;

a) pentru construirea de locuințe, celor deveniți invalizi de gradul I și II și familiilor celor decedați ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989, precum și familiilor ale căror gospodării proprietate personală au fost demolate fără forme legale de expropriere, cu reducerea taxei de concesiune, stabilită pînă la 95 la sută;

b) pentru realizarea de obiective de utilitate publică cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decît cele ce se realizează de către colectivitățile locale pe terenurile acestora cu plata taxei de concesiune, stabilită potrivit legii.

Concesionarea terenurilor pentru situațiile prevăzute la lit. a) se face de către primării numai familiilor care nu au în proprietate o locuință, într-o ordine de prioritate stabilită începînd cu venitul mediu cel mai mic pe membru de familie.

Art. 13. -

Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitației, se aduc la cunoștință publică de către primăriile în a căror unitate administrativ-teritorială sînt situate, printr-o publicație afișată la sediul acestora și tipărită în cel puțin două ziare de largă circulație, cu minimum 20 de zile înainte de data licitației. Modificări (1)

Publicațiile privind licitația vor cuprinde data și locul desfășurării acesteia, suprafața și destinația terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs, desfășurat potrivit legii, și taxa anuală minimală de concesionare.

Oferta solicitanților va fi însoțită de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzînd în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcționalității și capacității construcției, a gradului de ocupare a terenului, precum și a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decît ofertele care corespund documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii.

Licitația se efectuează, în condițiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către prefecturi sau Primăria municipiului București. Comisiile funcționează la sediul primăriilor în a căror unitate administrativ-teritorială sînt situate terenurile. Modificări (1)

Art. 14. -

Limita minimă a prețului concesiunii se stabilește, după caz, prin decizia prefecturii sau a primăriei, astfel încît să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vînzare al terenului, în condiții de piață, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.

Art. 15. -

Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesionează pentru realizarea de locuințe și spații construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafețe:

a) în localități urbane:

- pînă la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter și etaj;

- pînă la 200 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter și etaj cu 2 apartamente;

- pînă la 150 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter și mai multe etaje, avînd cel mult 6 apartamente;

- pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafața de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice de detaliu;

b) în localități rurale, inclusiv în cele 23 de localități declarate orașe potrivit Legii nr. 2/1989 și menținute prin Decretul-lege nr. 38/1990, pînă la 1.000 mp pentru o locuință.

Art. 16. -

Pentru realizarea unei case de vacanță se poate concesiona un teren în suprafață de pînă la 250 mp.

Art. 17. -

Împotriva licitației, pînă la momentul adjudecării, se va putea face contestație, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitația. Contestația suspendă desfășurarea licitației pînă la soluționarea sa definitivă.

Art. 18. -

Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitației sau a deciziei primăriei, pentru situațiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii deciziei.

Art. 19. -

Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către primării, în funcție de prevederile documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului și de natura construcției; pentru construcțiile de locuințe concesionarea se face pe durata existenței construcțiilor.

Art. 20. -

Intravilanul localităților se stabilește prin documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi.

Terenurile destinate pentru construcții evidențiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizația de construire.

Suprafețele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către prefecturi sau primării, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizațiilor, la oficiile teritoriale de cadastru. Modificări (1)

CAPITOLUL III Sprijinul financiar acordat pentru realizarea
locuințelor sau a caselor de vacanță

Art. 21. -

Pentru realizarea de locuințe sau case de vacanță, băncile cu capital de stat și Casa de Economii și Consemnațiuni vor acorda, cu prioritate, persoanelor fizice, credite în condițiile convenite prin contract.

Art. 22. -

Persoanele salariate, țăranii și pensionarii care împreună cu membrii familiei nu au în proprietate o locuință și o casă de vacanță beneficiază, în cazul în care au contractat credite pentru construirea unei locuințe sau a unei case de vacanță, de o subvenție de la bugetul statului echivalentă cu dobînda pentru creditul primit; subvenția se plătește direct băncii.

Art. 23. -

Pentru realizarea locuințelor proprietate personală se acordă, o singură dată, o subvenție de la bugetul statului de 30 la sută din valoarea construcției autorizate și nu mai puțin de 50.000 lei, următoarelor categorii:

a) tinerilor căsătoriți care au fiecare vîrsta de pînă la 30 ani;

b) invalizilor de gradul I și II;

c) handicapaților;

d) răniților, familiilor și părinților celor decedați ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989;

e) persoanelor și familiilor care își schimbă domiciliul din orașe la sate și lucrează în agricultură sau silvicultură; de aceeași prevedere beneficiază și personalul calificat din învățămînt și sănătate care are sau își schimbă domiciliul la sate;

f) persoanelor și familiilor care își schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pămîntul cu care au fost împroprietărite conform Legii fondului funciar.

Persoanele și familiile care, avînd ca principală sursă de existență munca în agricultură, își schimbă domiciliul în condițiile lit. e) și f), beneficiază de subvenția prevăzută la alin. 1, atît pentru locuința propriu-zisă, cît și pentru anexele gospodărești destinate păstrării produselor agricole și creșterii animalelor.

Subvenția se acordă numai persoanelor care nu au în proprietate personală o locuință, iar verificarea folosirii ei se face de către unitatea finanțatoare.

Art. 24. -

În sensul art. 22 și 23, prin familie se înțelege soț și soție, cu sau fără copii în întreținere.

Art. 25. -

În cazul înstrăinării prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuințelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenții potrivit art. 22 și 23, sumele obținute ca subvenții se restituie anterior perfectării actelor de înstrăinare. În cazurile în care dobînditorii îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 și 23, subvențiile se transferă acestora.

CAPITOLUL IV Răspunderi și sancțiuni

Art. 26. - Modificări (1)

Constituie contravenții la regimul de autorizare a construcțiilor, prevăzut prin prezenta lege, următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrșite în astfel de condiții încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

a) realizarea de către executant, cu încălcarea autorizației sau a documentației de execuție care a stat la baza eliberării acesteia, a lucrărilor de construire, reconstruire, transformare, extindere sau reparare prevăzute la art. 3;

b) menținerea, după expirarea termenului din autorizație, sau adaptarea în alte scopuri, fără autorizație, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum și menținerea construcțiilor provizorii de șantier după terminarea lucrărilor de bază;

c) executarea, fără autorizație, a lucrărilor prevăzute la lit. a);

d) executarea, cu încălcarea autorizației sau a documentației care a stat la baza eliberării acesteia, a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, transformare, restaurare, modificare a fațadelor construcțiilor, precum și a unor construcții provizorii de șantier în afara incintei acestuia;

e) executarea, fără autorizație, a lucrărilor prevăzute la lit. d);

f) desființarea, parțială sau totală, fără autorizație sau cu încălcarea acesteia, a construcțiilor și instalațiilor, precum și a oricăror alte obiective;

g) eliberarea de autorizație de construire în baza unor documentații incomplete sau care nu sînt în concordanță cu certificatul de urbanism eliberat, ori în baza altor acte decît cele stabilite;

h) neorganizarea și neexercitarea controlului, conform legii, de către personalul prefecturilor și primăriilor cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.

Contravențiile prevăzute la lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele de la lit. c) și d), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, iar cele de la lit. e) și h), cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei. Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1)

Contravențiile prevăzute la art. 26 se constată de organele de control ale prefecturilor și primăriilor pentru faptele săvîrșite în cadrul unităților lor administrativ-teritoriale.

Procesele-verbale de constatare a contravențiilor încheiate de personalul de control se înaintează, în vederea aplicării sancțiunii, șefului direcției care coordonează activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului sau, după caz, prefectului sau subprefectului, primarului sau viceprimarului unității administrativ-teritoriale unde s-a săvîrșit contravenția.

Contravențiile și amenzile prevăzute la art. 26 pot fi constatate și, respectiv, aplicate și de către personalul din Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului, împuternicit de conducerea acestuia, pe întreg teritoriul țării. Modificări (1)

Art. 28. - Modificări (1)

O dată cu aplicarea amenzii pentru contravențiile constatate potrivit art. 27 se dispune oprirea executării lucrărilor sau desființarea construcțiilor nelegal realizate, pentru încadrarea în prevederile autorizației sau readucerea terenurilor la starea inițială, după caz.

Art. 29. -

Dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile prevăzute la art. 26 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvîrșirii faptei.

Art. 30. - Modificări (1), Jurisprudență

În cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen dispozițiilor din procesul-verbal de contravenție, primăriile vor sesiza instanțele judecătorești pentru a dispune, după caz:

a) desființarea construcțiilor, cînd acestea au fost executate fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia;

b) readucerea în stare inițială a construcțiilor la care s-au executat lucrări fără autorizație sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum și a terenului ocupat de construcții.

În cazul admiterii cererii, instanța va stabili termenele limită de executare a măsurilor de la lit. a) și b).

Persoanele care au beneficiat de subvenție pentru construirea unei locuințe sau a unei case de vacanță, potrivit art. 22 și art. 23, și pentru care s-a dispus măsura prevăzută la lit. a) vor restitui subvențiile primite, cu plata dobînzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.

Art. 31. -

În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instanță, în conformitate cu art. 30, se vor aduce la îndeplinire prin grija primăriei, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmînd a fi suportate de către persoanele vinovate.

Art. 32. -

În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea, contravențiilor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 33. -

Persoanele fizice și juridice care beneficiază de teren în condițiile prezentei legi sînt obligate să solicite emiterea autorizației de construire și să înceapă construcția în termen de cel mult 1 an de la data obținerii actului de concesionare a terenului.

În caz de încălcare a obligației prevăzute la alin. 1, concesionarea își pierde valabilitatea.

Art. 34. -

Persoanele fizice și juridice, care realizează construcții în condițiile prezentei legi, au obligația de a executa integral construcțiile la termenul prevăzut în autorizație.

Construcțiile se consideră terminate dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizația de construire.

În cazul cînd construcția nu a fost executată integral la termenul stabilit, autorizația se poate prelungi o singură dată, cu cel mult 1 an, de către organul care a emis-o.

Art. 35. -

Toate construcțiile proprietate particulară realizate în condițiile prezentei legi se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai tîrziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire.

Cetățenii care nu dețin în proprietate o altă locuință sau o casă de vacanță beneficiază de scutire de impozit pe clădiri, pe timp de 10 ani pentru locuința proprietate particulară construită în condițiile prezentei legi și de 5 ani pentru casa de vacanță construită în aceleași condiții.

Art. 36. -

În cazul cînd într-o clădire se realizează mai multe apartamente și suprafețe locative cu altă destinație, proprietarii acestora dobîndesc și o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părților de construcție și instalații, precum și asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decît în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.

O dată cu dreptul de proprietate asupra construcțiilor, în situația celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobîndește și o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparținînd domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Cotele-părți prevăzute la alineatele precedente se determină proporțional cu suprafața construită a locuințelor, a caselor de vacanță ori a suprafețelor cu altă destinație din clădire, după caz.

Art. 37. -

Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru realizarea căreia el a fost constituit.

Art. 38. -

Autorizarea construcțiilor cu caracter militar se face în condițiile stabilite de Ministerul Apărării Naționale și Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului. Modificări (1)

Art. 39. -

Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor și primăriilor pentru cuprinderea atribuțiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.

Art. 40. -

Formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 și art. 6 alin. 1 se vor stabili de Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, și se publică în Monitorul Oficial al României. Modificări (1)

Art. 41. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe și vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozițiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vînzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizațiilor de construire, reparare și desființare a construcțiilor, precum și a celor referitoare la înstrăinările și împărțelile terenurilor cu sau fără construcții, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării construcțiilor, precum și a trecerii în proprietatea statului a terenurilor și construcțiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor acțiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 2.490/1969 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind amplasarea și autorizarea construirii, reparării și desființării construcțiilor și a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iulie 1991.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 iulie 1991.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 29 iulie 1991.

Nr. 50.

ANEXĂ

AVIZAREA ȘI APROBAREA
documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului

Nr. crt. Categorii de documentații Avizează Aprobă
0 1 2 3
A. Plan de amenajare a teritoriului
1. Național Guvernul Parlamentul
2. Zonal Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale interesate Prefecturile interesate sau Primăria municipiului București
3. Județean sau al municipiului București Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale interesate Prefecturile sau Primăria municipiului București
4. Interorășenesc sau intercomunal Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate Primăriile orășenești sau comunale interesate
5. Municipal Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate Primăriile municipale
6. Orășenesc Organismele teritoriale interesate Primăriile orășenești
7. Comunal Organismele teritoriale interesate Primăriile comunale
B. Plan urbanistic general
1. Municipiul București Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale interesate Primăria municipiului București
2. Municipiu Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate Primăriile municipale
3. Oraș Organismele teritoriale interesate Primăriile orășenești
4. Stațiune balneară, climaterică, turistică Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Ministerul Comerțului și Turismului Ministerul Sănătății Organismele teritoriale interesate Prefecturile
5. Sat Organismele teritoriale interesate Primăriile comunale
C. Plan urbanistic zonal
1. Zona centrală a municipiului București Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale interesate Primăria municipiului București
2. Zona centrală a municipiului Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele teritoriale interesate Primăriile municipale
3. Zona centrală a orașului Organismele teritoriale interesate Primăriile orășenești
4. Zona centrală a satului Organismele teritoriale interesate Primăriile comunale
5. Alte zone funcționale din localități Organismele teritoriale interesate Primăriile locale
6. Zone protejate Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale și teritoriale interesate Prefecturile sau Primăria municipiului București
7. Așezare de vacanță Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale și teritoriale interesate Prefecturile sau Primăria municipiului București
D. Plan urbanistic de detaliu
1. Investiții din competența de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administrației centrale de stat și cele care se amplasează în zone protejate Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Organismele centrale și teritoriale interesate Prefecturile
2. Investiții din competența de aprobare a organelor locale Organismele teritoriale interesate Primăriile locale
E. Regulamente de urbanism
1. Regulament general de urbanism Organismele centrale interesate Guvernul
2. Regulament local de urbanism Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului Primăriile locale
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...