Parlamentul României

Legea nr. 69/1991 privind administrația publică locală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 noiembrie 1991 până la 22 mai 2001, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 215/2001.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilității autorităților administrației publice locale, legalității și consultării cetățenilor în problemele locale de interes deosebit.

(2) Autonomia locală este administrativă și se exercită numai în cadrul legii.

(3) Autonomia locală privește organizarea și funcționarea administrației publice locale și reprezintă dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a rezolva și de a gestiona, în nume propriu și sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă. Prin colectivitate locală se înțelege totalitatea cetățenilor din unitatea administrativ-teritorială.

(4) Aplicarea principiilor enunțate nu poate aduce atingere caracterului de stat național unitar al României.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

(1) Unitățile administrativ-teritoriale sunt: comunele, orașele și județele.

(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate și cătune. Modificări (1)

(3) Unele orașe pot fi declarate municipii, în condițiile legii. Municipiile pot avea subdiviziuni administrativ-teritoriale, a căror delimitare și organizare se stabilesc prin lege.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

Delimitarea comunelor, orașelor și județelor se stabilește prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai în temeiul legii și cu consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective, prin referendum care se organizează potrivit legii.

Art. 4. - Jurisprudență (4)

(1) Comunele, orașele și județele sunt persoane juridice. Ele au deplină capacitate, posedă un patrimoniu și au inițiativă în tot ceea ce privește administrarea intereselor publice locale, exercitând, în condițiile legii, autoritatea în limitele administrativ-teritoriale stabilite. Modificări (1)

(2) Ca persoane juridice civile au în proprietate bunuri din domeniul privat, iar ca persoane juridice de drept public sunt proprietare ale bunurilor domeniului public de interes local, potrivit legii.

Art. 5. - Jurisprudență (3)

(1) Autoritățile administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive. Consiliile locale și primarii se aleg în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență (2)

(2) Autoritățile administrației publice locale se pot constitui și în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Acestea sunt subordonate autorităților administrative ale municipiilor. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comune și orașe, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Modificări (1)

În fiecare județ se alege un consiliu județean, ca autoritate a administrației publice, care coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean alege, din rândul membrilor săi, pe președinte, pe vicepreședinți și delegația permanentă.

Art. 8. - Modificări (1)

Raporturile dintre administrația publică județeană și cea locală au la bază principiile autonomiei, legalității și colaborării în rezolvarea problemelor comune. În relațiile dintre administrația publică locală și cea județeană nu există raporturi de subordonare.

Art. 9. -

În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile administrației publice din comune, orașe și județe elaborează și aprobă bugetele de venituri și cheltuieli și au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, în condițiile legii.

Art. 10. - Modificări (1)

Problemele de interes deosebit din unitățile administrativ-teritoriale se pot supune, în condițiile legii, aprobării locuitorilor, prin referendum local.

Art. 11. -

(1) Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ și în municipiul București.

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. El conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale ale administrației publice, organizate în unitățile administrativ-teritoriale.

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, actele autorităților administrației publice locale, în cazul în care consideră că acestea sunt ilegale. Modificări (1)

(2) Actul atacat este suspendat de drept.

(3) Prefectul răspunde conform legii, la cererea autorităților administrației publice locale și județene, în cazul în care instanța de contencios administrativ stabilește că actul acestora a fost atacat în mod abuziv sau cu rea-credință. Modificări (1)

CAPITOLUL II Consiliile locale

Secțiunea 1 Componența și constituirea consiliilor locale

Art. 13. - Modificări (1)

Consiliile comunelor și ale orașelor sunt compuse din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Art. 14. -

(1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de populația comunei sau a orașului, raportată de Comisia Națională pentru Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile, după cum urmează: Modificări (1)

Numărul locuitorilor comunei sau ai orașului Numărul consilierilor
- până la 3.000 11
- între 3.001 și 5.000 13
- între 5.001 și 7.000 15
- între 7.001 și 10.000 17
- între 10.001 și 20.000 19
- între 20.001 și 50.000 21
- între 50.001 și 100.000 23
- între 100.001 și 200.000 25
- între 200.001 și 400.000 31
- peste 400.000 35

(2) Consiliul General al Municipiului București este compus dintr-un număr de 65 de consilieri.

Art. 15. -

(1) Calitatea de consilier este incompatibilă cu:

a) funcția de prefect și de subprefect;

b) calitatea de funcționar în aparatul propriu al consiliilor comunale, orășenești și județene respective și al prefecturilor, precum și de conducător al regiei autonome de interes local sau județean și al serviciului public de specialitate al consiliului local sau județean; Modificări (1)

c) funcția de primar;

d) calitatea de deputat, senator, consilier al Președintelui României sau membru al Guvernului. Modificări (1)

(2) Alte incompatibilități se pot stabili prin lege.

Art. 16. -

(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor în ședință de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire participă prefectul sau reprezentantul său. La ședință va fi convocat și primarul, chiar dacă procedura de validare a acestuia nu a fost finalizată.

(2) Ședința este legal constituită, dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va ține, de drept, peste 3 zile, în aceleași condiții. Dacă nici la a doua convocare ședința nu se poate constitui legal, se va proceda la o nouă convocare, peste alte 3 zile. La noua convocare, ședința va fi legal constituită, dacă se asigură prezența majorității consilierilor aleși. În situația în care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorită absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante locurile consilierilor aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți cu supleanții de pe listele respective, și se vor organiza alegeri de completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerile locale. Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză, la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

(3) Absența consilierilor de la ședința de constituire este motivată, dacă, din cauza bolii, aceștia sunt netransportabili sau dacă sunt plecați în străinătate în interes de serviciu.

(4) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

Art. 17. -

(1) Consiliile locale aleg, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-7 consilieri.

(2) Comisia examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor.

(3) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care:

a) constată existența unor incompatibilități sau încălcarea condițiilor de eligibilitate;

b) alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată de Biroul Electoral Central, sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.

(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. Modificări (1)

(5) Consiliul este legal constituit după validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia. Modificări (1)

(6) Hotărârile privind validarea sau invalidarea mandatelor de consilier pot fi atacate de cei interesați, la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau de la comunicare, în cazul celor absenți de la ședință. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă. Acțiuni respinse (1)

Art. 18. -

(1) Consilierii ale căror mandate au fost validate depun în fața consiliului următorul jurământ:

"

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orașului, județului)...".

(2) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept.

(3) După depunerea jurământului, consilierul care a condus ședința de constituire declară consiliul legal constituit. Modificări (1)

Art. 19. -

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de deces; demisie; incompatibilitate; schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială; lipsă nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului; imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni; în cazul în care s-a constatat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după validarea mandatelor, că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale; în caz de condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă la o pedeapsă privativă de libertate; în caz de punere sub interdicție pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale. Încetarea mandatului de consilier se constată prin hotărâre a consiliului local. În caz de demisie, consilierul poate reveni asupra acesteia, până la adoptarea hotărârii.

Secțiunea a 2-a Atribuțiile consiliilor locale

Art. 20. -

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, cu respectarea legii, în problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice.

(2) Consiliul local are următoarele atribuții principale:

a) alege, din rândul consilierilor, pe viceprimar sau, după caz, pe viceprimari;

b) aprobă statutul comunei sau al orașului și regulamentul de funcționare a consiliului, pe baza statutului și regulamentului-cadru orientative, elaborate de Guvern;

c) aprobă studii, prognoze orientative și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului;

d) aprobă, la propunerea primarului, organigrama, numărul de personal din aparatul propriu al consiliului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. De asemenea, aprobă organigramele și numărul de personal la regiile autonome și la serviciile publice de specialitate ale consiliului local; Modificări (1)

e) aprobă bugetul local, formarea, administrarea și executarea acestuia; aprobă virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă împrumuturile și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

f) stabilește impozite și taxe locale, precum și taxe speciale, pe timp limitat, în condițiile legii;

g) administrează domeniul public și privat al comunei ori al orașului și exercită drepturile prevăzute de lege cu privire la regiile autonome pe care le-a înființat;

h) înființează instituții și agenți economici de interes local; hotărăște asupra concesionării sau închirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local, precum și asupra participării, cu capital sau cu bunuri, la societăți comerciale pentru realizarea de lucrări și servicii de interes public local, în condițiile legii; Modificări (1)

i) numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, pe conducătorii agenților economici și ai instituțiilor publice de interes local, care se află sub autoritatea sa; Modificări (1)

j) urmărește, controlează și analizează activitatea agenților economici și a instituțiilor publice, care se află sub autoritatea sa; Modificări (1)

k) instituie norme specifice pentru instituțiile publice și agenții economici de interes local, care se află sub autoritatea sa, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege; Modificări (1)

l) organizează servicii publice de gospodărie comunală, transport local, rețele edilitare și altele, în condiții de eficiență și operativitate, și asigură buna funcționare a acestora;

m) aprobă, în condițiile legii, planurile de organizare și de dezvoltare urbanistică a localităților din componența unităților administrativ-teritoriale, precum și de amenajare a teritoriului și măsurile necesare realizării acestora; aprobă, potrivit competențelor legale, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local și asigură condițiile necesare realizării lor, la termen și în condiții de calitate; Modificări (1), Jurisprudență (1)

n) asigură, în cadrul competențelor sale, condițiile necesare bunei funcționări a instituțiilor de învățământ, sanitare, de cultură, de tineret și sport, potrivit legii; Modificări (1)

o) ia măsuri pentru crearea condițiilor necesare petrecerii timpului liber al cetățenilor și asigură desfășurarea activităților științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement;

p) acționează pentru refacerea și protecția mediului înconjurător în scopul creșterii calității vieții; contribuie la protecția și conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor și rezervațiilor naturale;

r) contribuie la realizarea măsurilor de protecție și asistență socială;

s) asigură libertatea comerțului și a concurenței loiale și încurajează libera inițiativă, în condițiile legii;

ș) înființează și asigură funcționarea unor instituții de binefacere de interes local;

t) asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor; Modificări (1)

ț) organizează târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și asigură buna funcționare a acestora;

u) conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetățean de onoare al comunei sau al orașului;

v) hotărăște, în condițiile legii, asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale sau județene pentru realizarea unor lucrări și servicii de interes public, precum și colaborarea cu agenți economici din țară sau din străinătate, în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun; Modificări (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...