Dispoziții generale | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, unitățile cooperatiste, asociațiile și celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

Art. 2. -

Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute, trebuie să asigure:

a) înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atît pentru necesitățile proprii ale persoanelor prevăzute la art. 1, cît și în relațiile acestora cu asociații sau acționarii, clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane juridice și fizice;

b) controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

c) furnizarea informațiilor necesare stabilirii patrimoniului național, execuției bugetului public național, precum și întocmirii balanțelor financiare și a bilanțului pe ansamblul economiei naționale.

Art. 3. -

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atît în moneda națională, cît și în valută.

Art. 4. - Referințe (1)

Ministerul Economiei și Finanțelor emite planul de conturi general, modelele registrelor și bilanțurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. Pentru societățile bancare, acestea se elaborează de către Banca Națională a României și se aprobă de către Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 5. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească bilanț, respectiv dare de seamă contabilă în cazul instituțiilor publice, denumite, în prezenta lege, bilanț contabil.

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor stabilește categoriile de persoane care pot ține contabilitatea în partidă simplă, precum și cele care întocmesc bilanț contabil.

Art. 6. -

(1) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor emise în condițiile prevederilor art. 4.

(2) Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobîndind astfel calitatea de document justificativ.

(3) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, ori înregistrat în contabilitate, după caz.

Art. 7. -

(1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile se face la valoarea de achiziție, de producție sau la prețul pieței, după caz.

(2) Creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Art. 8. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activității; cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării sale; în cazul fuzionării sau încetării activității, precum și în alte situații prevăzute de lege.

(2) Excepții de la regula inventarierii obligatorii anuale se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor. Modificări (1)

Art. 9. -

Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii și reflectarea acestora în bilanțul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 10. -

Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevăzute la art. 1 îl constituie bilanțul contabil, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea contabilității patrimoniului
Registrele de contabilitate
Bilanțul contabil
Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...