Bilanțul contabil | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Bilanțul contabil

Art. 27. -

(1) Bilanțul contabil se întocmește obligatoriu anual, precum și în situația fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1, după caz.

(2) Pentru regiile autonome și societățile comerciale în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, precum și pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea bilanțurilor contabile și la alte perioade decît anual.

(3) Bilanțul contabil se compune din: bilanț, contul de profit și pierderi, respectiv contul de execuție în cazul instituțiilor publice, anexe și raportul de gestiune.

(4) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate cînd acesta începe la data înființării, respectiv înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 28. -

La întocmirea bilanțului contabil se au în vedere următoarele reguli:

a) posturile înscrise în bilanț să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

b) compensări între conturile ce se înscriu în bilanț și, respectiv, între veniturile și cheltuielile din contul de profit și pierderi nu sînt admise.

Art. 29. - Modificări (1)

Bilanțurile contabile sînt supuse verificării și certificării de către cenzori, contabili autorizați sau experți contabili, după caz, în condițiile stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Art. 30. -

(1) Bilanțul contabil, după aprobare, se publică în condițiile prevăzute de lege.

(2) Bilanțul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activității persoanelor prevăzute la art. 1, bilanțul contabil, precum și registrele și celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului în conformitate cu prevederile Legii fondului arhivistic național al României, dacă legea nu dispune altfel.

Art. 31. -

(1) Un exemplar al bilanțului contabil anual se depune pînă cel mai tîrziu 15 aprilie anul următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcția generală județeană a finanțelor publice, respectiv a municipiului București.

(2) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, departamentele și celelalte organe ale administrației publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul municipiului București, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual, potrivit normelor și la termenele stabilite de acesta.

Art. 32. -

Pentru verificarea calculării și regularizarea cu bugetul de stat și cu bugetele locale, după caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune, lunar, la direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București situația privind "Rezultatele financiare și obligațiile fiscale", conform modelului și la termenele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea contabilității patrimoniului
Registrele de contabilitate
Bilanțul contabil
Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...