Parlamentul României

Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase

Modificări (...), Referințe (2), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 mai 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență (3)

(1) Salariații care desfășoară efectiv și permanent activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condițiile prevăzute de prezenta lege. Jurisprudență (1)

(2) Reducerea duratei timpului de muncă în condițiile prezentei legi nu afectează salariul și vechimea în muncă. Jurisprudență (1)

(3) În sectoarele de activitate în care munca este organizată în tură, tură continuă sau altă formă de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilită încît să se asigure pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - condiții de menținere a stării de sănătate și de refacere a capacității de muncă.

Art. 2. - Jurisprudență (3)

(1) Stabilirea categoriilor de personal, a activităților și locurilor de muncă pentru care durata timpului de muncă se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza următoarelor criterii:

a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului; Reviste (1)

b) intensitatea de acțiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acțiunea factorilor nocivi;

d) existența unor condiții de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații;

e) existența unor condiții de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenție foarte încordată și multilaterală sau concentrarea intensă și ritm de lucru intens;

f) existența unor condiții de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

g) structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă;

h) alte condiții de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului. Reviste (1)

(2) Durata timpului de muncă se va reduce ținîndu-se seama de acțiunea factorilor prevăzuți la lit. a)-h) de mai sus asupra stării de sănătate și capacității de muncă și de măsura în care consecințele acțiunilor acestor factori pot fi diminuate sau eliminate prin micșorarea timpului de expunere. Jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 3. - Jurisprudență (4), Reviste (1)

(1) Existența condițiilor deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - la locurile de muncă se stabilește, pentru fiecare unitate, de inspectoratele de stat teritoriale pentru protecția muncii, pe baza determinărilor efectuate de către personalul încadrat în unitățile specializate ale Ministerului Sănătății din care rezultă depășirea limitelor prevăzute de normele naționale de protecție a muncii. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecția muncii au obligația de a verifica dacă la data efectuării determinărilor s-au aplicat toate măsurile pentru normalizarea condițiilor de muncă și dacă instalațiile de protecție a muncii funcționează normal. Jurisprudență (2)

(2) Durata reducerii timpului de muncă și nominalizarea personalului care beneficiază de program de muncă sub 8 ore pe zi se stabilesc prin negocieri între patroni și sindicate sau, după caz, reprezentanții salariaților. Reviste (1)

(3) În unitățile Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne determinările și confirmările se fac de organele competente cu atribuții de protecție a muncii din aceste ministere.

Art. 4. -

Personalul de întreținere, reparații și construcții, precum și celelalte categorii de salariați care lucrează întregul program de lucru în aceleași condiții cu beneficiarii duratei reduse a timpului de muncă, au același program de muncă, stabilit în condițiile prevăzute la art. 3 din prezenta lege.

Art. 5. -

În sensul prezentei legi, prin unitate se înțeleg regiile autonome, societățile comerciale, alte organizații cu scop lucrativ, instituțiile publice, asociațiile de orice fel și organele de stat.

Art. 6. -

(1) Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

(2) Pe aceeași dată se abrogă dispozițiile referitoare la stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite, din actele normative menționate în anexa la prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 1991.
PREȘEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU

Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 18 martie 1991.
PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
MARȚIAN DAN

În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,

promulgăm Legea privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează la condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

București, 22 martie 1991.

Nr. 31.

ANEXĂ

LISTA
actelor normative ale căror dispoziții referitoare la stabilirea
duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații
care lucrează în condiții deosebite se abrogă

1. H.C.M. nr. 907/18.V.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru anumite categorii profesionale, cu completările ulterioare.

2. H.C.M. nr. 348/29.III.1950 privind durata muncii în întreprinderea de stat "Acumulatorul".

3. H.C.M. nr. 2.596/14.XII.1956 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele activități din cinematografie.

4. H.C.M. nr. 1.365/27.VIII.1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru personalul medical din serviciile de radiologie.

5. H.C.M. nr. 208/1959 privind stabilirea duratei timpului de lucru a unor categorii de muncitori de la Fabrica "Nivea".

6. H.C.M. nr. 741/15.XI.1961 privind regimul de lucru cu surse de radiații nucleare.

7. H.C.M. nr. 204/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru pentru unele categorii de personal din cadrul întreprinderilor regionale de electricitate.

8. H.C.M. nr. 2.558/1965 privind stabilirea duratei timpului de lucru a muncitorilor de la fabricarea furfurolului și a altor produse, precum și pentru operatorii care lucrează la mașini analitice de calcul cu cartele perforate.

9. H.C.M. nr. 905/1957 privind stabilirea duratei timpului de lucru la unele categorii de muncitori din întreprinderile economice tutelate de Ministerul Forțelor Armate.

10. H.C.M. nr. 475/1960 privind stabilirea duratei timpului de muncă pentru unele categorii de personal din sectorul de minereuri radioactive.

11. H.C.M. nr. 2.486/1968 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariați de la Combinatul chimic Craiova și Combinatul de fibre artificiale Brăila.

12. H.C.M. nr. 25/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la instalația clorură cianuril la Combinatul petrochimic Pitești.

13. H.C.M. nr. 789/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariați de la Grupul industrial de chimie Rîmnicu Vîlcea.

14. H.C.M. nr. 1.438/1971 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariați ai Fabricii de antibiotice Iași.

15. H.C.M. nr. 695/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariați de la Secția distileria de gudron din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara.

16. H.C.M. nr. 1.061/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale.

17. H.C.M. nr. 1.214/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la anumite categorii profesionale.

18. H.C.M. nr. 1.417/1972 privind stabilirea duratei timpului de muncă la unele categorii de salariați de la Centrala industrială de fibre chimice Săvinești.

19. Decretul nr. 416/9.X.1953 privind durata timpului de lucru a personalului navigant profesionist din aeronautica civilă a R.P.R.

20. Decretul nr. 112/1965 privind durata timpului de lucru a angajaților trimiși să lucreze în țări cu climă greu de suportat.

21. Decretul nr. 326/13.IX.1977 privind aprobarea în continuare a duratei de lucru la 6 ore pe zi pentru personalul încadrat la unele instalații ale Centralei industriale de produse anorganice Rîmnicu Vîlcea.

22. Decretul nr. 282/1.VIII.1978 pentru stabilirea unor măsuri privind activitatea de exploatare a Metroului București.

23. Decretul nr. 344/30.XII.1978 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a măsurilor de utilizare a unor obiective de investiții.

24. Decretul nr. 315/28.VIII.1979 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 3 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiții deosebite de muncă la unele instalații din industria chimică.

25. Decretul nr. 52/23.II.1980 privind aprobarea în continuare a duratei timpului de lucru de 6 ore pe zi pentru personalul muncitor încadrat la unele instalații ale Centralei de produse anorganice Rîmnicu Vîlcea.

26. Decretul nr. 410/29.XII.1980 privind stabilirea timpului de lucru pentru personalul care lucrează la instalația de fabricare a Gamacidului B a Combinatului petrochimic Borzești.

27. Decretul nr. 378/15.XII.1981 privind stabilirea duratei timpului de lucru sub 8 ore pe zi pentru personalul din secția de prelucrare a gudronului din cadrul Uzinei cocso-chimice a Combinatului siderurgic Galați.

28. Decretul nr. 295/17.VIII.1982 privind unele drepturi ce se acordă personalului muncitor de la întreprinderea de produse cărbunoase Slatina.

29. Decretul nr. 12/17.I.1984 privind aprobarea Notelor de comandă și a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiții.

30. Decretul nr. 88/5.IV.1989 privind aprobarea Notelor de comandă și a măsurilor pentru realizarea unor obiective de investiții.

31. Hotărârea Guvernului României nr. 178/1990 privind acordarea unor drepturi personalului de la întreprinderea chimică "Carbosin" Copșa Mică și celui de la fabricarea și ambalarea negrului de fum din cadrul Combinatului petrochimic Pitești.

32. Hotărîrea Guvernului României nr. 236/1990 privind programul de lucru al personalului din unitățile miniere.

33. Hotărîrea Guvernului României nr. 266/1990 privind programul de lucru al personalului din industria extractivă de petrol și gaze.

34. Hotărîrea Guvernului României nr. 267/1990 privind timpul de lucru al personalului care lucrează la subteran.

35. Hotărîrea Guvernului României nr. 314/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității geologice și acordarea unor drepturi personalului din activitatea geologică.

36. Hotărîrea Guvernului României nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acordă salariaților din unitățile de cercetare, explorare și prelucrare a materiilor prime nucleare.

37. Hotărîrea Guvernului României nr. 453/1990 pentru stabilirea duratei timpului de muncă la 6 ore pe zi pentru personalul muncitor care lucrează în condiții deosebite la unele locuri de muncă din cadrul întreprinderii metalurgice neferoase Baia Mare, subordonată Ministerului Industriei Chimice și Petrochimice.

38. Hotărîrea Guvernului României nr. 459/1990 privind programul de lucru al întregului personal al întreprinderii de produse refractare "9 Mai" Turda.

39. Hotărîrea Guvernului României nr. 513/1990 privind timpul de lucru al personalului din cadrul combinatelor și întreprinderilor din metalurgia neferoasă.

40. Hotărîrea Guvernului României nr. 582/1990 privind acordarea unor drepturi personalului care lucrează la construcția Metroului București și a tunelelor executate de unitățile din subordinea Ministerului Transporturilor.

41. Hotărîrea Guvernului României nr. 674/9.VI.1990 privind reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariații care lucrează în condiții deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...