Administrarea societății agricole | Lege 36/1991

Acesta este un fragment din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Societățile agricole -
CAPITOLUL IV
Administrarea societății agricole

Consiliul de administrație

Art. 36. - Referințe (1), Doctrină (1)

Administrarea societății se face de consiliul de administrație. Numărul membrilor consiliului trebuie să fie de cel puțin 3, dar nu mai mare de 13, ales dintre asociați.

Membrii consiliului de administrație trebuie să fie cetățeni români, să nu fie puși sub interdicție sau lipsiți, pe cale judecătorească, de drepturile civile și politice și să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni contra patrimoniului ori infracțiuni de serviciu.

Dacă au fost totuși aleși, ei sînt decăzuți de drept din această calitate, constatarea urmînd a îi făcută printr-un proces-verbal al consiliului de administrație.

Decăderea nu poate fi opusă terților de bună-credință care au contractat cu societatea.

Art. 37. -

Consiliul de administrație este ales de adunarea generală, pe un anumit termen, membrii acestuia putînd fi revocați în condițiile prevăzute de statut.

Membrii al căror mandat a expirat pot fi realeși dacă statutul nu prevede altfel.

Art. 38. -

Consiliul de administrație poate alege, dacă e cazul, comitetul de direcție, din care pot face parte și persoane care nu sînt asociați, în condițiile prevăzute de statut.

Consiliul de administrație sau, după caz, comitetul de direcție, unde există, reprezintă societatea în justiție și față de terți, putînd da mandat de reprezentare oricărui asociat ori chiar unei persoane care nu este membru al consiliului. Jurisprudență

Persoanele împuternicite răspund față de societate pentru actele săvîrșite cu depășirea mandatului.

Administratorii își desfășoară personal activitatea fără a putea da împuternicire altei persoane.

Cei ce au semnătură socială nu o pot ceda sau transmite.

Art. 39. -

Consiliul de administrație angajează și concediază salariații societății.

Art. 40. -

Consiliul de administrație va alege dintre membrii săi un președinte și un vicepreședinte, care nu vor putea fi casieri sau contabili ai societății. În lipsa președintelui și vicepreședintelui, funcția de președinte va fi exercitată de cel mai în vîrstă dintre membrii consiliului de administrație.

Art. 41. -

Pentru valabilitatea deliberărilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din administratori. Decizia se adoptă cu majoritatea de 2/3 din numărul celor prezenți.

Art. 42. -

Administratorii au drept la remunerație sau la alte avantaje de orice fel, numai dacă aceasta se prevede în statut.

Art. 43. -

Terților de bună-credință nu li se poate opune decît limitarea puterilor administratorilor, prevăzută în statut.

Art. 44. - Doctrină (1)

Consiliul de administrație este obligat să țină următoarele registre:

a) registrul inventar, în care se va evidenția, la începutul funcționării societății și apoi în fiecare an, descrierea amănunțită a terenurilor, evaluarea animalelor și altor bunuri mobile și imobile, inclusiv creanțele;

b) registrul asociaților, în care se va înscrie: numele și prenumele, precum și domiciliul asociaților, data intrării, retragerii sau excluderii fiecăruia, părțile sociale pentru fiecare, vărsămintele făcute și părțile sociale retrase;

c) registrul ședințelor și hotărîrilor adunării generale, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

d) registrul ședințelor și hotărîrilor consiliului de administrație, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

e) registrul ședințelor și hotărîrilor cenzorilor, cu procesele-verbale ale fiecărei ședințe;

f) orice alte registre prevăzute de lege.

Societatea agricolă este obligată să păstreze toate actele de administrare a societății.

Toate registrele societăților agricole sînt scutite de orice taxe și timbre prevăzute în legea timbrului, impozitelor pe acte și fapte juridice și în oricare alte legi.

Art. 45. -

Registrele obligatorii vor fi numerotate pe fiecare pagină și parafate de către un administrator împuternicit anume de consiliul de administrație sau de comitetul de direcție, pe răspunderea sa.

Pe ultima pagină, administratorul va constata numărul filelor ce le cuprinde fiecare registru, va semna această constatare, punînd și ștampila societății.

Art. 46. -

Registrele vor fi ținute în limba română în ordinea fiecărei operațiuni, fără a lăsa vreun loc alb, fără ștergere sau adăugire; se pot face îndreptări și ștersături dacă necesitatea o cere, însă se vor face numai astfel ca cifrele și cuvintele îndreptate sau șterse să fie citibile.

Societatea este datoare să păstreze timp de 10 ani de la ultima operațiune registrele, scrisorile și telegramele, iar facturile cel puțin 5 ani.

Art. 47. -

Administratorii sînt îndatorați să întocmească bilanțul anual și să-l prezinte cenzorilor, împreună cu contul de profit și pierderi și cu toate documentele justificative, cu cel puțin 15 zile înainte de ziua fixată pentru adunarea generală.

Bilanțul se întocmește potrivit legii.

Art. 48. - Jurisprudență

În termen de 15 zile de la data ținerii adunării generale anuale, care trebuie să aibă loc cel mai tîrziu pînă la data de 15 martie, administratorii societății sînt obligați să depună la judecătorie, pentru a fi atașate la dosarul societății, următoarele:

a) copie de pe bilanț însoțită de contul de profit și pierderi și raport;

b) copie de pe procesul-verbal al adunării generale;

c) lista asociaților intrați și ieșiți din societate în cursul anului, cu valoarea părților sociale subscrise de fiecare.

Aceleași documente vor fi depuse la direcția generală a finanțelor publice județeană sau a municipiului București pe raza căreia își desfășoară activitatea.

Art. 49. -

Administratorii sînt solidar răspunzători față de societate:

a) de realitatea vărsămintelor, efectuate de către asociați;

b) de cultivarea terenurilor și protejarea mediului înconjurător potrivit reglementărilor legale;

c) de existența reală a profitului repartizat;

d) de existența registrelor cerute de lege și de corectitudinea și regularitatea înregistrărilor;

e) de executarea întocmai a hotărîrilor adunării generale;

f) de stricta respectare a îndatoririlor pe care legea și statutele le impun și care nu au caracterul unei însărcinări speciale și personale.

Responsabilitatea pentru acte sau pentru omisiuni nu se întinde și la acei administratori care nu sînt în culpă.

Administratorul care, într-o operațiune determinată, are fie în numele său personal, fie ca reprezentant al altuia, interese contrare intereselor societății, va trebui să încunoștințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să se abțină de la orice deliberare privitoare la această operațiune. Administratorul care încalcă această dispoziție este răspunzător de pierderile ce vor rezulta pentru societate.

Art. 50. -

Acțiunea civilă împotriva administratorilor, pentru fapte care privesc responsabilitatea lor, aparține adunării generale.

Din momentul în care adunarea generală a hotărît darea în judecată, administratorii decad din funcție, iar adunarea generală trebuie să aleagă alți administratori.

Răspunderea administratorilor nu încetează prin aprobarea bilanțului și nici prin descărcarea ce se dă anual acestora de către adunările generale.

Cenzorii

Art. 51. -

Adunarea generală alege în fiecare an, dintre asociați, de la unu la trei cenzori titulari și de la unu la trei cenzori supleanți. Lor li se poate stabili o indemnizație fixă, dacă statutul prevede aceasta.

Art. 52. -

Nu pot fi aleși cenzori și dacă totuși s-au ales, decad din funcțiile lor:

a) salariații societății;

b) rudele administratorilor pînă la gradul al treilea inclusiv, precum și soții sau soțiile acestora;

c) cei care se găsesc în condițiile prevăzute în alin. 2 și 3 ale art. 36.

În caz de vacanțe, cenzorii supleanți, după vîrstă, înlocuiesc pe cei titulari.

Dacă nici cu ajutorul supleanților nu se poate completa numărul cenzorilor, cei rămași vor face cooptările necesare, dar tot dintre asociați.

Art. 53. -

Cenzorii sînt obligați:

a) să stabilească, de acord cu administratorii societății și potrivit dispozițiilor legii, forma bilanțului și situația părților sociale;

b) să examineze, cel puțin la fiecare trei luni, registrele societății, pentru a lua cunoștință de operațiunile financiare și să certifice că scriptele sînt bine ținute;

c) să facă periodic și inopinat controlul casieriei și, în orice caz, cel puțin o dată pe trimestru;

d) să constate, cel puțin o dată pe lună, prin mijlocul registrelor sociale, existența titlurilor sau valorilor de tot felul depuse în păstrarea societății;

e) să verifice îndeplinirea dispozițiilor actului de constituire și ale statutului privitoare la condițiile cerute pentru prezența asociaților în adunarea generală;

f) să revadă bilanțul și să facă raportul cu cel puțin opt zile mai înainte de data adunării generale;

g) să supravegheze operațiunile lichidării;

h) să convoace adunarea generală potrivit legii și statutului;

i) să ia parte la toate adunările generale și să vegheze ca dispozițiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului să fie respectate de către administratori.

Cenzorii pot să asiste la întrunirile administratorilor și să facă să se insereze în ordinea de zi a acestor întruniri și în cea a adunărilor generale propunerile ce vor crede de cuviință.

Cenzorii deliberează întruniți într-un comitet, la care iau parte personal și decid cu majoritatea simplă.

Dacă nu se poate întruni majoritatea, raportul pentru verificarea bilanțului va fi făcut separat de către fiecare cenzor.

Inspecțiile și controlul vor putea fi făcute și de fiecare cenzor în parte.

Cenzorii răspund față de societate, ca orice mandatar, de modul cum și-au îndeplinit mandatul lor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    978 În vechea legislație, răspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie era reglementată expres în art. 35 din Decretul nr. 31/1954, unde se prevedea că „actele juridice făcute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor care le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice înseși” alin. (2) ], iar „faptele licite sau ilicite săvârșite de organele sale obligă însăși persoana juridică, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcției lor” alin. (3) ]. Această dispoziție legală anterioară trebuia corelată și cu alte texte ce reglementează activitatea persoanei juridice, precum art. 12 - 15 din Legea nr. 15/1990 privind transformarea unităților economice de stat în societăți comerciale și regii autonome,texte din Legea nr. 31/1990, republicată privind societățile comerciale, art. 36 - 62 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [7] Registrele societății. Conform art. 44 din Legea nr. 36/1991, Consiliul de administrație este obligat să țină următoarele registre: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 36/1991:
Dispoziții preliminare
Constituirea societăților agricole
Despre asociați Drepturile și obligațiile lor
Administrarea societății agricole
Adunarea generală
Dizolvarea, fuziunea și lichidarea societăților agricole
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...