Parlamentul României

Legea contabilității nr. 82/1991

Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Referințe (8), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 20 ianuarie 2000.

În vigoare de la 01 ianuarie 1992
Republicare (r1) aplicabilă de la 20 ianuarie 2000 până la 25 august 2002, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 26 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Regiile autonome, societățile comerciale, instituțiile publice, unitățile cooperatiste, asociațiile și celelalte persoane juridice, precum și persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

Art. 2. - Modificări (1)

Contabilitatea, ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute, trebuie să asigure: Modificări (1)

a) înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute atât pentru necesitățile proprii ale persoanelor prevăzute la art. 1, cât și în relațiile acestora cu asociații sau acționarii, clienții, furnizorii, băncile, organele fiscale și alte persoane juridice și fizice;

b) controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare utilizate, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

c) furnizarea informațiilor necesare stabilirii patrimoniului național, execuției bugetului public național, precum și întocmirii balanțelor financiare și a bilanțului pe ansamblul economiei naționale.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

(2) Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

Art. 4. - Modificări (1)

Ministerul Finanțelor emite planul de conturi general, modelele registrelor și bilanțurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. Pentru bănci acestea se elaborează de Banca Națională a României și se aprobă de Ministerul Finanțelor. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească bilanț, respectiv dare de seamă contabilă în cazul instituțiilor publice, denumit în prezenta lege bilanț contabil.

(2) Ministerul Finanțelor stabilește categoriile de persoane care pot ține contabilitatea în partidă simplă, precum și cele care întocmesc bilanț contabil.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic și sistematic, potrivit planurilor de conturi și normelor emise în condițiile prevederilor art. 4. Modificări (1)

(2) Orice operațiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei într-un înscris care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(3) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat ori le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Art. 7. -

(1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile se face la valoarea de achiziție, de producție sau la prețul pieței, după caz. Modificări (1)

(2) Creanțele și datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să efectueze inventarierea generală a patrimoniului: la începutul activității; cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționării sale; în cazul fuzionării sau încetării activității, precum și în alte situații prevăzute de lege.

(2) Ministerul Finanțelor poate aproba excepții de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea instituțiilor publice și a regiilor autonome, la propunerea ministerelor de resort.

Art. 9. - Modificări (1)

Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii și reflectarea acestora în bilanțul contabil se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor.

Art. 10. - Modificări (1)

Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevăzute la art. 1 îl constituie bilanțul contabil, care trebuie să dea o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute.

CAPITOLUL II Organizarea contabilității patrimoniului Modificări (1)

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează și țin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

(2) Prin excepție, funcțiile respective pot fi îndeplinite și de persoane cu studii medii, care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanțelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor principali de credite.

(3) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată și ținută și de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, care răspund potrivit legii.

(4) Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării patrimoniului.

(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) răspund, împreună cu personalul din subordine, de ținerea contabilității potrivit legii.

(6) În cazurile în care contabilitatea nu se ține de persoane autorizate, răspunderea revine patronului.

(7) La societățile comerciale la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanțelor stabilește, în funcție de evoluția inflației și de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligația de a încheia contracte pentru întocmirea bilanțului contabil numai de către persoane fizice sau juridice autorizate.

(8) Instituțiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract individual de muncă pentru conducerea contabilității și întocmirea dărilor de seamă contabile privind execuția bugetară pot încadra personal de specialitate prin încheierea de convenții civile, plata serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevăzut în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice unităților respective.

(9) În cazul în care instituțiile publice nu pot încadra personal de execuție în condițiile alin. (8), contabilitatea se poate ține și de societăți comerciale de expertiză contabilă sau de persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte pentru prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitații pentru achiziții publice de bunuri și servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu această destinație și numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate, în condițiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract individual de muncă.

Art. 12. - Modificări (1)

(1) Obiectul contabilității patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, inclusiv solul, bogățiile naturale, zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile persoanelor prevăzute la art. 1, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obținute de acestea. Jurisprudență

(2) Deținerea de valori materiale și bănești sub orice formă și cu orice titlu, a oricăror drepturi și obligații patrimoniale, precum și efectuarea de operațiuni patrimoniale fără înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise.

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se ține cantitativ și valoric sau numai valoric.

Art. 14. -

Valoarea acțiunilor emise sau a altor titluri, precum și vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 15. -

Contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 16. - Modificări (1)

Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor.

Art. 17. -

Contabilitatea cheltuielilor finanțate din mijloace bugetare și extrabugetare asigură atât evidența plăților de casă, cât și a cheltuielilor efective, pe structura clasificației bugetare.

Art. 18. - Modificări (1)

Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) În contabilitate profitul sau pierderea se stabilește lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, potrivit legii.

CAPITOLUL III Registrele de contabilitate

Art. 20. - Modificări (1)

(1) Principalele registre care se folosesc în contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar și cartea mare.

(2) Ministerul Finanțelor poate excepta folosirea unora dintre aceste registre de către unele persoane prevăzute la art. 1.

Art. 21. - Modificări (1)

Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și completate, astfel încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor patrimoniale efectuate.

Art. 22. - Modificări (1)

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale se întocmește lunar balanța de verificare.

Art. 23. - Modificări (1)

(1) Persoanele fizice și juridice care utilizează sisteme de prelucrare automată a datelor au obligația să asigure respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporturilor tehnice și controlul datelor înregistrate în contabilitate.

(2) Unitățile de informatică poartă răspunderea prelucrării cu exactitate a informațiilor din documente, iar beneficiarii răspund pentru exactitatea și realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

Art. 24. - Modificări (1)

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situații.

Art. 25. - Modificări (1)

Registrele de contabilitate, precum și documentele justificative, care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

Art. 26. - Modificări (1)

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.

CAPITOLUL IV Bilanțul contabil Modificări (1)

Art. 27. - Modificări (1)

(1) Bilanțul contabil se întocmește obligatoriu anual, precum și în situația fuziunii sau încetării, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1, după caz.

(2) Pentru regiile autonome și societățile comerciale în care statul deține cel puțin 20% din capitalul social, precum și pentru alte persoane juridice Ministerul Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea bilanțurilor contabile și la alte perioade decât anual.

(3) Bilanțul contabil se compune din: bilanț, contul de profit și pierderi, respectiv contul de execuție în cazul instituțiilor publice, anexe și raportul de gestiune.

(4) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, cu excepția primului an de activitate când acesta începe la data înființării, respectiv a înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

(5) Eventualele erori constatate în contabilitate după aprobarea și depunerea bilanțului contabil vor fi corectate în anul în care acestea se constată, bilanțurile contabile ale exercițiilor anterioare nemaiputând fi modificate.

Art. 28. -

La întocmirea bilanțului contabil se au în vedere următoarele reguli:

a) posturile înscrise în bilanț să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

b) compensări între conturile ce se înscriu în bilanț și, respectiv, între veniturile și cheltuielile din contul de profit și pierderi nu sunt admise.

Art. 29. - Modificări (1)

Bilanțurile contabile ale societăților comerciale sunt supuse verificării și certificării de către cenzori, experți contabili, contabili autorizați cu studii superioare sau societăți comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condițiile stabilite de Ministerul Finanțelor. În același mod se stabilesc și condițiile privind verificarea și certificarea bilanțurilor contabile ale regiilor autonome.

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Bilanțul contabil, după aprobare, se publică în condițiile prevăzute de lege.

(2) Bilanțul contabil anual se păstrează timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activității persoanelor prevăzute la art. 1, bilanțul contabil, precum și registrele și celelalte documente la care se referă art. 25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996*), dacă legea nu dispune altfel.

*) Legea nr. 16/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996.

Art. 31. - Modificări (1)

(1) Un exemplar al bilanțului contabil anual se depune până cel mai târziu la data de 15 aprilie a anului următor, de către toate persoanele prevăzute la art. 1, la direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat județeană, respectiv a municipiului București. Jurisprudență

(2) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, departamentele și celelalte organe ale administrației publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finanțelor un exemplar din bilanțul contabil trimestrial și anual, potrivit normelor și la termenele stabilite de acesta.

Art. 32. -

Pentru verificarea calculării și regularizarea cu bugetul de stat și cu bugetele locale, după caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevăzute la art. 1 vor depune lunar la direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și, respectiv, a municipiului București situația privind "Rezultatele financiare și obligațiile fiscale", conform modelului și la termenele stabilite de Ministerul Finanțelor.

CAPITOLUL V Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice, a instituțiilor
publice și bilanțul pe ansamblul economiei naționale
Modificări (1)

Art. 33. - Modificări (1)

(1) Contabilitatea trezoreriei finanțelor publice se organizează în cadrul Ministerului Finanțelor și al unităților sale subordonate și cuprinde: operațiunile privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat; constituirea și utilizarea mijloacelor extrabugetare și a fondurilor cu destinație specială; gestiunea datoriei publice interne și externe, precum și alte operațiuni financiare efectuate în contul organelor administrației publice centrale.

(2) Organizarea și conducerea contabilității trezoreriei finanțelor publice se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finanțelor.

(3) Ministerele, departamentele și celelalte organe centrale ale administrației publice, ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite, precum și instituțiile publice cu personalitate juridică din subordinea acestora organizează și conduc contabilitatea veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare și a fondurilor cu destinație specială.

Art. 34. - Modificări (1)

(1) Contabilitatea bugetelor locale se organizează și se conduce la nivelul județelor și al municipiului București, municipiilor și sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanțelor, care să asigure înregistrarea operațiunilor privind:

a) veniturile încasate și plățile efectuate în executarea bugetelor locale și a fondurilor cu destinație specială, constituite potrivit legii;

b) evidența transferurilor din bugetul de stat și a fondului de tezaur, constituit în condițiile legii.

(2) Instituțiile de stat de subordonare locală, care au personalitate juridică și ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, organizează și conduc contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat.

Art. 35. - Modificări (1)

Contabilitatea bugetului asigurărilor sociale de stat și a celorlalte organe autonome de asigurări sociale, precum și a unităților subordonate acestora se organizează și se conduce de fiecare unitate de asigurări sociale.

Art. 36. - Modificări (1)

(1) Ministerul Finanțelor întocmește anual bilanțul pe ansamblul economiei naționale.

(2) Obiectul principal al bilanțului pe ansamblul economiei naționale îl constituie patrimoniul național, cuprinzând patrimoniul public și cel privat, inclusiv solul, bogățiile naturale, zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, evaluate în expresie bănească.

(3) Evidența în unități naturale sau natural-convenționale, după caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substanțe minerale utile și a celorlalte resurse naturale ale solului și subsolului se realizează de către organele și unitățile care administrează, exploatează și folosesc bunurile respective.

Art. 37. - Modificări (1), Jurisprudență

Bilanțul pe ansamblul economiei naționale se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.

CAPITOLUL VI Contravenții și infracțiuni

Art. 38. - Modificări (1)

Constituie contravenții la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

1. deținerea de valori materiale și bănești sub orice formă și cu orice titlu, precum și existența oricăror drepturi și obligații patrimoniale, fără a fi înregistrate în contabilitate;

2. primirea și eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fără documente justificative de intrare și ieșire; Jurisprudență

3. neîntocmirea balanțelor de verificare;

4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la:

a) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate;

b) întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile patrimoniale, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii patrimoniului;

d) întocmirea, verificarea, certificarea și depunerea bilanțurilor contabile;

e) întocmirea și depunerea raportărilor periodice stabilite de Ministerul Finanțelor;

f) prezentarea de bilanțuri contabile și de raportări contabile periodice, care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea unității raportoare;

g) depunerea declarației din care să rezulte că persoanele juridice și fizice prevăzute la art. 1 nu au desfășurat activitate.

Art. 39. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 38 pct. 1 și 2 se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 și 4 lit. a) - f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei. Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor, poate modifica nivelul acestor amenzi în funcție de rata inflației. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoanele cu atribuții de control financiar și de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finanțelor. Modificări (1)

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27. Modificări (1)

(4) Amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se suportă de persoanele vinovate.

Art. 40. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Efectuarea cu știință de înregistrări inexacte, precum și omisiunea cu știință a înregistrărilor în contabilitate având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare și elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanțul contabil constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește conform legii.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 41. - Jurisprudență

Guvernul României va prezenta în termen de 60 de zile de la data publicării legii proiectul de lege pentru organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați*).

*) Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a experților autorizați a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994 și a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 42/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 29 mai 1995.

Art. 42. - Modificări (1)

Ministerul Finanțelor, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia**) și va actualiza și reedita planul de conturi general, modelele registrelor și bilanțurilor contabile, formularele comune privind activitatea financiară și contabilă, precum și normele metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora. Până la reeditarea acestora se utilizează în continuare planurile de conturi, instrucțiunile de aplicare a acestora și normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în această perioadă.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilității nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 22 decembrie 1993.

Art. 43. -

(1) Unitățile din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională vor conduce contabilitatea, cantitativ și valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanțelor.

(2) Trecerea la evidența cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unitățile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 44. -

Ministerul Finanțelor exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi. Modificări (1)

Art. 45. -

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992***).

***) A se vedea și datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

Art. 46. -

Prevederile prezentei legi se aplică și subunităților fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce aparțin persoanelor prevăzute la art. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cât și subunităților cu sediul în România, ce aparțin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Art. 47. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor și evidențelor cu conținut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea și conducerea contabilității, atribuțiile și răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătățirea analizei pe bază de bilanț, creșterea operativității și calității informațiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unităților socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei legi.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...