Parlamentul României

Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive

Modificări (5), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 aprilie 1991
Formă aplicabilă de la 14 iulie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Salarizarea Președintelui și a Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului României și al celorlalte organe ale puterii executive se face ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce revin acestor organe în conducerea societății.

Art. 2. -

Salariul de bază al Președintelui României este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Salariile de bază pentru funcțiile din Guvernul României sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice serviciilor Președinției și aparatului Guvernului sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 5. - Jurisprudență

În serviciile Președinției și aparatului Guvernului, persoanele care coordonează activitatea unor direcții, sectoare sau compartimente au salariile de bază corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, funcției de execuție în care sunt încadrate, la care se adaugă o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.

Art. 6. -

Salariile de bază pentru funcțiile de conducere din instituțiile centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Salariile de bază ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. -

(1) Salariile de bază ale personalului cu funcții de conducere și de execuție din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate, din aparatul propriu al prefecturilor, consiliilor locale și al organelor teritoriale de specialitate ale administrației publice, precum și din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sunt prevăzute în anexele nr. 8, 9 și 10. Jurisprudență

(2) Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții și în cadrul fiecărei funcții pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de bază pentru fiecare grad sau treaptă profesională sunt stabilite pe 3-4 gradații.

(3) Salariile de bază pentru personalul de conducere prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10 - director general, director, șef serviciu și șef birou, adjuncți și asimilați ai acestora - sunt cele corespunzătoare funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale și gradației deținute, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, cu mărimea unităților și compartimentelor, precum și cu ponderea muncii de conducere față de activitatea de execuție pe care o realizează. Atribuțiile funcției de execuție se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației publice, sub forma unor obligații minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizația de conducere se stabilește anual de conducătorul instituției publice competente, potrivit legii, în raport cu rezultatele obținute și răspunderea ce îi revine.

(4) Ponderea funcțiilor de conducere, inclusiv a celor prevăzute la art. 9, nu poate depăși 20% din totalul personalului din instituțiile prevăzute în anexele nr. 8 și 9 și se stabilește de ministru sau de conducătorul instituției centrale și locale a administrației publice.

Art. 9. -

Personalul de execuție care primește sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe și altele asemenea poate fi încadrat temporar pe o funcție de conducere stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizație în limitele prevăzute de prezenta lege.

Art. 10. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de bază. Acesta poate fi de până la 15% aplicat la salariul de bază.

(2) Persoanele care beneficiază de salariu de merit se stabilesc o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de 6 luni de la angajare.

(3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții al instituției, din care cel puțin două treimi vor fi utilizate pentru funcțiile de execuție.

Art. 11. - Jurisprudență

(1) Trecerea în gradația imediat superioară sau majorarea salariului, în cazul în care acesta este prevăzut între limite, precum și stabilirea indemnizației de conducere, se fac o dată pe an, de regulă după aprobarea bugetului, la propunerea șefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă, cu aprobarea conducătorului instituției.

(2) La trecerea în gradația imediat superioară se ține seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" în anul precedent. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradația imediat superioară este de 2 ani.

(3) În mod excepțional, vechimea minimă prevăzută la alin. (2) poate fi redusă la 6 luni.

Art. 12. -

(1) Pentru personalul prevăzut în anexele nr. 8, 9 și 10, angajarea și avansarea în funcții, în grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Încadrarea la avansare se face în toate cazurile la gradația 1. Vechimea minimă în grad sau treaptă profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin 2 ani. Fac excepție de la această prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.

(2) În mod excepțional, pentru personalul având valoare profesională deosebită, ministrul sau conducătorul instituției centrale și locale a administrației publice poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime prevăzute la alineatul precedent.

(3) Stabilirea concretă a vechimii minime pentru avansarea în grade sau trepte profesionale pe funcții, precum și a altor cerințe suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoașterea unor limbi străine, specializări, atestări și altele - se face de către ministere, celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice pentru activități proprii.

Art. 13. -

Activitatea profesională se apreciază anual cu calificative: "foarte bun", "bun", "satisfăcător" sau "slab".

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Jurisprudență

Tranșe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 și 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la 1 al lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Sporul de vechime în muncă se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă care se reangajează în muncă, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă, dobândită după data pensionării.

Art. 15. -

(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 120 ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 16. -

(1) Pentru condiții grele de muncă în unitățile tipografice și de multiplicare se poate acorda un spor de până la 15% din salariul de bază corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Locurile de muncă, categoriile de personal și cuantumul sporului se aprobă de conducătorii instituțiilor respective.

(2) Salariații care lucrează, potrivit contractului de muncă, numai în zone izolate, beneficiază de un spor de 10-20% din salariul de bază. Criteriile de acordare, categoriile de personal și mărimea concretă a sporului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Personalul care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.

Art. 17. - Jurisprudență

Pentru premierea individuală a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al unității. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase. Jurisprudență

Art. 18. - Jurisprudență

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază la sfârșitul anului calendaristic de un premiu anual de până la un salariu mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face plata. Jurisprudență

(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.

Art. 19. -

Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare, burse, se constituie fondul Președintelui României și primului-ministru, care se aprobă anual prin buget.

Art. 20. -

(1) Persoanele utilizate în cadrul Președinției și Guvernului în calitate de colaboratori beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 11. Jurisprudență

(2) Cuantumul indemnizației, stabilit în limita și condițiile prevăzute în anexa nr. 11, se aprobă de secretarul general al Președinției sau Guvernului, după caz. Jurisprudență

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele utilizate temporar în calitate de colaboratori în ministere și în celelalte organe ale administrației publice centrale de specialitate, prefecturi și consilii județene. Cuantumul indemnizației se aprobă de ministru sau, după caz, de conducătorul organului central de specialitate, de prefect sau de președintele consiliului județean. Jurisprudență

Art. 21. -

Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii instituției la care persoana în cauză are funcția de bază, dacă o parte din programul funcției cumulate se suprapune celui de la funcția în care, este încadrat. În acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 22. -

Persoanele numite temporar în locul unei persoane cu funcție de conducere, care lipsește din instituție o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și care nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrate, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

Art. 23. -

(1) Pe durata delegării, detașării sau trecerii temporare într-o altă muncă persoana în cauză își păstrează funcția, gradul sau treapta profesională și salariul avute anterior.

(2) Când detașarea sau trecerea temporară în altă muncă se face într-o funcție la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detașată sau trecută temporar în altă muncă are dreptul la acest salariu în condițiile prevăzute de lege.

(3) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare în altă muncă se suportă de instituția unde personalul respectiv își desfășoară activitatea.

(4) Drepturile personalului mutat în altă localitate sunt cele ce se acordă personalului din unitățile bugetare.

Art. 24. -

Salariaților care trec, în cadrul aceleiași unități, din funcții cu salarii fixe sau între limite în funcții unde salariile sunt stabilite pe gradații, li se va acorda un număr de gradații care să le asigure un salariu de bază apropiat de cel avut.

Art. 25. -

În cazul reorganizării, prin acte normative, a instituțiilor publice, salariații care exercită aceleași atribuții vor fi încadrați pe funcții, grade sau trepte profesionale și gradații care să le asigure salariul avut anterior reorganizării.

Art. 26. -

(1) În limita fondului destinat plății salariilor, aprobat prin bugetul de stat și bugetele locale, fiecare minister, instituție publică centrală și locală a administrației publice defalcă fondul respectiv pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate.

(2) Statele de funcții pentru aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte instituții centrale ale administrației publice se avizează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și de Ministerul Finanțelor.

Art. 27. -

(1) Pentru încasarea unor amenzi, despăgubiri, contribuții, taxe, cheltuieli de judecată transmise spre urmărire și încasare aparatului fiscal de către organele competente care le-au stabilit, unitățile din subordinea direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitățile unde volumul debitelor o justifică, personal angajat prin convenții civile, plătit pe bază de tarife.

(2) Tarifele pentru plata personalului care efectuează operațiuni de încasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifică încadrarea de salariați cu contract de muncă, se stabilesc de Ministerul Finanțelor, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 28. -

(1) Pentru personalul încadrat în muncă după data aplicării prezentei legi, conducerea unității poate aproba luarea în considerare pentru acordarea sporului de vechime în muncă a perioadelor lucrate în alte sectoare decât cele bugetare, dacă vechimea respectivă se apreciază că este utilă realizării sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin.

(2) Trecerea într-o tranșă superioară de vechime în muncă pentru acordarea sporului se face numai în cazul persoanelor care în ultimii 2 ani au obținut cel puțin calificativul "bun".

(3) În vechimea în muncă ce se ia în considerare pentru acordarea sporului de vechime nu se includ perioadele în care persoana respectivă a obținut calificativul "slab".

Art. 29. -

(1) Prevederile art. 17 și 18 se vor aplica începând cu anul 1994. Pentru anul 1993 se vor acorda premii anuale în limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.

(2) În cazurile în care ordonatorii principali de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, în cursul anului, în limita a 2% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli. Premiile individuale se aprobă de conducătorul unității.

(3) Ministerele și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea și valorificarea de bunuri sau să aplice și să încaseze penalități, pot constitui un fond de până la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursă și condițiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.

Art. 30. -

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradațiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competența Secretariatului general al Președinției, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administrație al ministerului, instituțiilor de specialitate ale administrației publice centrale, prefectului și a consiliilor județene și locale pentru aparatul propriu.

(2) Contestațiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință.

(3) Organele prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri de soluționare a contestațiilor în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurii unității de modificare unilaterală a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștință de măsura contestată.

Art. 31. -

Persoanele încadrate în funcțiile prevăzute în anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de probă și avansare, pe bază de concurs, în gradul sau treapta profesională imediat superioară.

Art. 32. -

Statele de funcții pentru ministere, celelalte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și prefecturi se elaborează cu respectarea numărului de posturi aprobat prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 33. -

(1) În serviciile Președinției și în aparatul Guvernului pot fi utilizate și funcțiile prevăzute în anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de bază mai mari cu 30%.

(2) Cu salarii de bază mai mari cu 20% față de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizează și personalul din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Afacerilor Externe, ca ministere de sinteză.

(3) Cu salarii de bază mai mari cu 30% față de cele prevăzute în anexa nr. 8 se salarizează și personalul din aparatul propriu al Curții Constituționale, încadrat conform acestei anexe.

(4) În aparatul propriu al Prefecturii municipiului București și a sectorului agricol Ilfov și al Consiliului municipiului București salariile de bază ale personalului sunt mai mari cu 10% față de nivelul prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta lege.

Art. 34. -

Președinția, Guvernul, ministerele și celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice vor putea include în statele de funcții ce se aplică pentru serviciile din aparatul propriu și, după caz, în instituțiile pe care le coordonează, și unele funcții aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitățile bugetare unde funcțiile respective sunt specifice.

Art. 35. -

Criteriile de acordare a salariilor și nivelurile în valută, precum și a celorlalte drepturi în valută și în lei, pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, oficiile consulare și alte reprezentanțe oficiale în străinătate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum și ale celorlalte ministere și instituții de specialitate ale administrației publice centrale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 36. -

Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în țară de drepturile stabilite prin hotărârea Guvernului pentru unitățile bugetare.

Art. 37. -

(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, avizează, la propunerea ministerelor, celorlalte instituții de specialitate ale administrației publice centrale și prefecturilor, ponderea personalului care poate fi încadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor funcții și a condițiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevăzute în prezenta lege.

(2) Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, ca organe de specialitate, controlează în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și instituții bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozițiilor legale referitoare la salarizare și stabilesc măsurile ce se impun pentru eliminarea deficiențelor constatate și informează Guvernul.

Art. 38. -

Încălcarea dispozițiilor prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală, potrivit legii.

Art. 39. -

Pentru menținerea unui echilibru între salariile tuturor categoriilor de personal din instituțiile centrale și locale ale administrației publice, Guvernul va lua măsuri pentru asigurarea unei creșteri corelate a salariilor și pentru personalul din celelalte unități bugetare, ale căror salarii se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 40. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 41. -

Salariile prevăzute în prezenta lege sunt brute și impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa în baza hotărârilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993 în procentul prevăzut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate și transmise instituțiilor centrale și locale ale administrației publice interesate, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 42. -

Guvernul României este abilitat să stabilească salariile funcțiilor de specialitate specifice Ministerului Apărării Naționale, Direcției generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de Informații și Serviciului de Protecție și Pază.

Art. 43. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi*) se abrogă art. 9 alin. 1 și anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 și anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementări cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradațiilor, sporurilor și mărimea acestora pentru personalul prevăzut în prezenta lege, precum și orice alte dispoziții contrare.

*) Legea nr. 40/1991 a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 1991.

Potrivit art. III din Legea nr. 33/1993, începând cu data de 11 iunie 1993 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii financiare, precum și orice alte dispoziții contrare.

ANEXA Nr. 1

SALARIUL DE BAZĂ
al Președintelui României

Președintele României primește un salariu de bază lunar de 293.600 lei.

ANEXA Nr. 2

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile din Guvernul României și pentru unele funcții de nivel guvernamental

Nr. crt. Salariul de bază lunar - lei -
1. Prim-ministru 209.300
2. Ministru de stat 182.000
3. Ministru 170.900
4. Secretar de stat 159.900
5. Subsecretar de stat 148.700

ANEXA Nr. 3

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile de conducere și de execuție de specialitate specifice Președinției României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază lunar - lei -
a) Funcții de conducere
1. Șef departament analiză politică S 170.900
2. Secretar general, consilier prezidențial S 159.900
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Director de cabinet*) S 127.400 - 132.600
4. Consilier S 116.700 - 127.400
5. Expert S 105.900 - 116.700
6. Consultant S 65.400 - 80.300
7. Șef de cabinet I S 49.500 - 65.400
8. Șef de cabinet II M 39.100 - 53.400
9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900

*) Se utilizează la Președintele României.

ANEXA Nr. 4

SALARIILE DE BAZĂ
pentru unele funcții de conducere și de execuție de specialitate specifice aparatului Guvernului României

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază lunar - lei -
a) Funcții de conducere
1. Secretar general al Guvernului S 170.900
2. Secretar general adjunct, consilier de stat S 159.900
b) Funcții de execuție de specialitate specifice
3. Director de cabinet*) S 127.400 - 132.600
4. Consilier guvernamental, director de cabinet**) S 116.700 - 127.400
5. Expert guvernamental, inspector guvernamental de specialitate S 105.900 - 116.700
6. Consultant S 65.400 - 80.300
7. Șef de cabinet I S 49.500 - 65.400
8. Șef de cabinet II M 39.100 - 53.400
9. Secretar de cabinet M 35.000 - 43.900

*) Se utilizează la primul-ministru.

**) Se utilizează la miniștrii de stat.

ANEXA Nr. 5

INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE
pentru personalul din serviciile Președinției și aparatului Guvernului

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere lunară - lei -
minimă maximă
1. Director, șef sector, șef compartiment Salariul de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate 9.800 24.800
2. Director adjunct, șef sector adjunct, șef compartiment adjunct specifice, respectiv funcții de execuție 4.800 19.800

ANEXA Nr. 6

SALARIILE DE BAZĂ
pentru funcțiile de conducere din cadrul unor instituții centrale

I. Funcții de conducere la care salariul de bază este cel prevăzut pentru funcția de ministru

Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar - lei -
1. Președintele Academiei Române 170.900
2. Guvernatorul Băncii Naționale a României 170.900

II. Asimilarea funcțiilor de conducere, din cadrul unor instituții subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevăzută în actul normativ de înființare și organizare sau în actul de numire a conducătorului.

III. Funcțiile de conducere asimilate, la înființare, cu funcția de consilier de stat, se echivalează de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.

IV. După intrarea în vigoare a prezentei legi, echivalarea altor funcții de conducere, din cadrul unor instituții subordonate Guvernului, cu funcțiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de către Guvern.

ANEXA Nr. 7 Referințe (1)

SALARIILE DE BAZĂ
ale funcțiilor din conducerea prefecturilor și consiliilor locale

I. Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului București - capitala României
Nr. crt Funcția . Salariul de bază lunar - lei -
1. Prefect, primar general al Capitalei 159.900
2. Subprefect, viceprimar 148.700
3. Director general prefectură, secretar 126.500
II. Prefecturi și consilii județene
Nr. crt Funcția . Salariul de bază lunar - lei -
Categoria I Categoria II
1. Prefect, președinte 148.700 137.500
2. Subprefect, vicepreședinte 137.500 126.500
3. Director general prefectură, secretar 121.000 115.300
III. Consilii locale: municipale, orășenești , comunale
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar - lei -
Cu peste 320.0 00 locuitori*) Categoria
I II III
1. Municipii
- primar 126.500 109.800 96.000 90.300
- viceprimar 115.300 98.800 90.300 85.000
- secretar 109.800 93.000 85.000 82.000
2. Orașe
- primar 84.500 79.000 76.400
- viceprimar 79.000 73.800 71.200
- secretar 73.800 68.500 65.700
3. Comune
Nr. crt. Funcția Salariul de bază lunar - lei -
Cu peste 15.00 0 locuitori Categoria
I II III
între 7.001-15.000 locuitori între 3.001-7.000 locuitori până la 3.000 locuitori
- primar 66.800 60.200 55.600 53.400
- viceprimar 62.400 55.600 52.200 51.100
- secretar 57.900 51.100 48.900 47.800

*) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

NOTĂ: Modificări (1)

1. Stabilirea categoriei județelor, municipiilor și orașelor se face prin hotărâre a Guvernului.

2. Consilierii care participă la ședințele consiliilor județene și locale, respectiv al municipiului București, beneficiază de o indemnizație de ședință de până la 5% din salariul primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al Capitalei, după caz.

Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participării la ședințele ordinare sau extraordinare, nu poate depăși 25% din salariul de bază lunar al funcțiilor față de care se calculează indemnizațiile de ședință.

Diferențierea indemnizațiilor individuale se stabilește în limitele prevăzute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate în baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991.

Persoanele salarizate în baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiază de indemnizația de ședință.

ANEXA Nr. 8

MINISTERE ȘI CELELALTE INSTITUȚII CENTRALE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A*) S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
6. Referent, inspector, revizor contabil; debutant S 36.150 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Referent IA M 37.300 38.500 39.700 -
8. Referent I M 33.150 34.150 35.150 36.150
9. Referent II M 29.600 30.400 31.300 32.200
10. Referent III M 26.450 27.150 27.950 28.800
11. Referent IV M 23.850 24.450 25.050 25.750
12. Referent debutant M 23.250 - - -

*) Se utilizează numai la ministere și departamente din cadrul ministerelor, organe centrale și instituții asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
13. Director general, inspector de stat șef 22.300
14. Consilier al ministrului*) Salariul de bază 22.300
15. Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct corespunzător funcției de 19.800
16. Director, inspector șef execuție 19.800
17. Director adjunct, inspector șef adjunct 17.800
18. Șef serviciu, șef secție 13.900
19. Șef birou 9.800

*) Se utilizează în limita a 1-3 posturi la miniștri și câte 1-2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor și la alte organe centrale și instituții asimilate acestora, la care conducătorul instituției respective are salariul de bază stabilit la nivelul funcției de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

II. Salarii de bază pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inspector, referent, inginer; gradul IA S 47.750 49.300 50.800 52.500
2. Economist, inspector, referent, inginer; gradul I S 42.200 43.550 44.850 46.250
3. Economist, inspector, referent, inginer; gradul II S 36.150 37.300 38.500 39.700
4. Economist, inspector, referent, inginer; gradul III S 32.200 33.150 34.150 35.150
5. Economist, inspector, referent, inginer; debutant S 31.300 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 34.150 35.150 36.150 -
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 22.050 - - -
12. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 33.150 34.150 35.150 -
13. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 29.600 30.400 31.300 32.200
14. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.750 26.450 27.150 27.950
15. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 22.050 - - -
17. Funcționar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
18. Funcționar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
19. Funcționar III M 22.050 22.650 23.250 23.850
20. Funcționar debutant M 21.400 - - -
21. Casier, magaziner, arhivar; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
22. Casier, magaziner, arhivar; II M; G 24.450 25.050 25.750 26.450
23. Casier, magaziner, arhivar; III M; G 22.050 22.650 23.250 23.850
24. Casier, magaziner, arhivar; debutant M; G 21.400 - - -
25. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -
26. Portar, paznic, îngrijitor, bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -
27. Curier I 20.900 21.400 22.050 -
28. Curier II 19.550 19.900 20.400 -
29. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -
30. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -
31. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -
32. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -
33. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -
34. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -
35. Muncitor necalificat 20.400 20.900 21.400 -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
36. Director*) 17.800
37. Director adjunct 14.400
38. Contabil șef Salariul de bază 10.300
39. Șef serviciu corespunzător funcției 9.300
40. Șef birou de execuție 7.300
41. Consilier teritorial șef, care coordonează Inspectoratul de Cultură județean și al municipiului București**) 17.800

*) La Comisia de Stat pentru Încercarea și Omologarea Soiurilor se utilizează funcția de președinte.

**) Salariile de bază corespunzătoare funcției de execuție sunt cele prevăzute la cap. I lit. A, pct. 2-4 din prezenta anexă, funcția fiind exceptată de la prevederile art. 8 alin. (4).

NOTĂ:

1. Salariile funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru și cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază în medie cel puțin 30% din timpul de lucru.

2. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, în raport cu capacitatea și destinația autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor și funcțiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării și muncii efectiv prestate (tâmplar, zidar, electrician, șofer, telefonist, telexist, operator la mașini de multiplicat, fochist etc.).

3. Funcțiile și nivelul de salarizare din prezenta anexă se utilizează și la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Institutul Român de Standardizare, Comisia de Stat pentru încercarea și Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizică Atomică, Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare.

4. La Academia Română și Academia de Științe Agricole și Silvice, funcțiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite și "secretar științific", iar la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, funcțiile de la cap. I lit. A. lit. a) pot fi denumite și "examinatori de stat de specialitate".

5. În funcțiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevăzute în cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați ingineri, economiști, juriști, chimiști, fizicieni și alți specialiști, absolvenți ai învățământului superior de nivel universitar, care sunt încadrați în compartimentele de bază ale ministerului sau organului central de specialitate.

6. În funcțiile de referent, pe treptele profesionale prevăzute în cap. I din prezenta anexă, vor fi încadrați tehnicieni, contabili, statisticieni și alți specialiști cu studii liceale și postliceale, încadrați în compartimentele de bază ale ministerului sau organului central de specialitate.

7. Salariații care au fost încadrați pe grade profesionale desființate prin prezenta lege vor fi încadrați în gradul profesional imediat superior celui desființat, la gradația 1.

III. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții diplomatice
1. Ambasador S 92.200 (în limita a 5 posturi)
2. Ministru plenipotențiar S 87.800 (1 post)
3. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
4. Consilier diplomatic, consul general S 54.400 56.300 58.300 60.300
5. Secretar I, consul, interpret relații diplomatice I S 47.750 49.300 50.800 52.500
6. Secretar II, viceconsul, interpret relații diplomatice II S 42.200 43.150 44.850 46.250
7. Secretar III, curier diplomatic I, referent relații I, interpret relații diplomatice III S 37.300 38.500 39.700 40.900
8. Atașat, agent consular, referent relații II, curier diplomatic II, arhivist S 36.150 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
9. Referent transmitere I M 37.300 38.500 39.700 40.900
10. Referent transmitere II M 33.150 34.150 35.150 36.150
11. Referent transmitere III M 29.600 30.400 31.300 32.200
12. Referent debutant M 28.800 - - -
Nr. crt. Funcția Funcții de conducere Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Director general 22.300
2. Director general adjunct 19.800
3. Director Salariul de bază corespunzător funcției 19.800
4. Director adjunct diplomatice îndeplinite 17.800
5. Șef serviciu 13.900
6. Șef birou 9.800

2. MINISTERUL FINANȚELOR

Garda financiară - aparatul central - personal militarizat
Funcția Salariul de bază lunar - lei -
Comisar general 148.700

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 78.000 81.000 83.875 86.750
2. Comisar principal I S 68.000 70.375 72.875 75.375
3. Comisar principal II S 59.700 61.625 63.500 65.625
4. Comisar principal III S 52.750 54.450 56.100 57.850
5. Comisar principal IV S 46.625 48.125 49.625 51.125
6. Comisar debutant S 45.200 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
7. Comisar I A M 46.625 48.125 49.625 -
8. Comisar I M 41.450 42.700 43.950 45.200
9. Comisar II M 37.000 38.000 39.125 40.250
10. Comisar III M 33.075 33.950 34.950 36.000
11. Comisar IV M 29.850 30.600 31.350 32.200
12. Comisar debutant M 29.100 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Comisar general adjunct Salariul de bază corespunzător 22.300
2. Comisar șef divizie funcției de comisar principal 13.900

NOTĂ:

Pentru celelalte funcții utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de bază vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfășoară activitatea în condiții specifice personalului militarizat.

3. MINISTERUL COMERȚULUI

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Sal ariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
Funcții specifice pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier economic S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Secretar economic I S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Secretar economic II S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Secretar economic III S 37.300 38.500 39.700 40.900

4. MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I I.P. 3*) 42.200 43.550 44.850 46.250
2. Instructor sportiv, referent sportiv: gradul II I.P. 3*) 37.300 38.500 39.700 40.900
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III I.P. 3*) 33.150 34.150 35.150 36.150
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant I.P. 3*) 29.600 - - -

*) Studii superioare cu durată de 2-3 ani, învățământ de zi, sau de 3-4 ani, învățământ seral și fără frecvență.

ANEXA Nr. 9

APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDEȚENE ȘI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE ȘI AL UNITĂȚILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA*) S 50.800 52.500 54.400 56.300
2. Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I S 44.850 46.250 47.750 49.300
3. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II S 39.700 40.900 42.200 43.550
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III S 35.150 36.150 37.300 38.500
5. Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant S 34.150 - - -
6. Conductor arhitect I A**), instructor sportiv I A Cond. arh. I.P.3 40.900 42.200 43.550 -
7. Conductor arhitect I**), instructor sportiv I Cond. arh. I.P.3 36.150 37.300 38.500 39.700
8. Conductor arhitect II**), instructor sportiv II Cond. arh. I.P.3 32.200 33.150 34.150 35.150
9. Conductor arhitect III**), instructor sportiv III Cond. arh. I.P.3 28.800 29.600 30.400 31.300
10. Conductor arhitect**), instructor sportiv; debutant Cond. arh. I.P.3 27.950 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
11. Referent, inspector; I A M 35.150 36.150 37.300 38.500
12. Referent, inspector; I M 31.300 32.200 33.150 34.150
13. Referent, inspector; II M 27.950 28.800 29.600 30.400
14. Referent, inspector; III M 25.050 25.750 26.450 27.150
15. Referent, inspector; IV M 22.650 23.250 23.850 24.450
16. Referent, inspector; debutant M 22.050 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
La nivel de județ și municipiul București
17. Șef departament***) 22.300
18. Director general, arhitect șef 19.800
19. Director general adjunct, arhitect șef adjunct Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 17.800
20. Director, inspector șef 17.800
21. Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef 15.700
22. Consilier al prefectului 15.700
23. Șef serviciu, șef filială, șef corp control comercial I 13.900
24. Șef birou, șef corp control comercial II 9.800
La nivel de municipiu sau oraș
25. Director administrație financiară 15.700
26. Director adjunct administrație financiară Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 14.400
27. Șef circumscripție fiscală 14.400
28. Șef serviciu, șef corp control comercial I, contabil șef 10.300
29. Șef birou, șef corp control comercial II 9.300
La nivel de comună
30. Șef percepție 7.300
31. Șef birou 5.500

*) Se poate utiliza numai în aparatul prefecturilor, consiliilor județene și al municipiului București și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice din județe și municipiul București.

**) Se utilizează numai la direcții sau compartimente de urbanism și amenajare a teritoriului.

***) Se utilizează numai la Consiliul municipiului București.

II. Funcții specifice unor ministere

1. MINISTERUL FINANȚELOR

1.1. Garda financiară - personal militarizat

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Comisar principal I A S 63.500 65.625 68.000 70.735
2. Comisar principal I S 56.100 57.850 59.700 61.625
3. Comisar principal II S 49.625 51.125 52.750 54.450
4. Comisar principal III S 43.950 45.200 46.625 48.125
5. Comisar debutant S 42.700 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
6. Comisar I A M 43.950 45.200 46.625 48.125
7. Comisar I M 39.125 40.250 41.450 42.700
8. Comisar II M 34.950 36.000 37.000 38.000
9. Comisar III M 31.350 32.200 33.075 33.950
10. Comisar IV M 28.325 29.100 29.850 30.600
11. Comisar debutant M 27.575 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Comisar șef secție Salariul de bază 22.300
2. Comisar șef secție adjunct corespunzător funcției de 19.800
3. Comisar șef divizie comisar principal 13.900

NOTĂ:

Pentru celelalte funcții utilizate în aparatul Gărzii financiare, salariile de bază vor fi mai mari cu 25% pentru perioada în care personalul respectiv desfășoară activitatea în condiții specifice personalului militarizat.

1.2. Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților subordonate Ministerului Finanțelor

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
1. Casier trezorier I M 31.000 31.900 32.800 33.800
2. Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; I M 27.700 28.500 29.300 30.100
3. Casier trezorier III; agent fiscal, operator rol, numărător bani; II M 24.800 25.500 26.200 26.900
4. Casier trezorier IV; agent fiscal, operator rol, numărător bani; III M 22.400 23.000 23.600 24.200
5. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutant M 21.800 - - -

III. Salariile de bază pentru funcțiile pe grade și trepte profesionale din activitățile administrative, de secretariat, relații cu publicul, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor județene și al municipiului București, al celorlalte consilii locale și al unităților teritoriale de specialitate ale administrației publice

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
a) Funcții de execuție pe grade profesionale
1. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I A S 43.550 44.850 46.250 47.750
2. Economist, inginer, inspector, referent; gradul I S 38.500 39.700 40.900 42.200
3. Economist, inginer, inspector, referent; gradul II S 34.150 35.150 36.150 37.300
4. Economist, inginer, inspector, referent; gradul III S 30.400 31.300 32.200 33.150
5. Economist, inginer, inspector, referent; debutant S 29.600 - - -
b) Funcții de execuție pe trepte profesionale
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I A M 34.150 35.150 36.150 -
7. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 30.400 31.300 32.200 33.150
8. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 27.150 27.950 28.800 29.600
9. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 24.450 25.050 25.750 26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IV M 22.650 23.250 23.850 -
11. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 22.050 - - -
12. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; I M 27.950 28.800 29.600 30.400
13. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; II M 25.050 25.750 26.450 27.150
14. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; III M 22.650 23.250 23.850 24.450
15. Șef cabinet, stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M 22.050 - - -
16. Funcționar I M 27.150 27.950 28.800 29.600
17. Funcționar II M 24.450 25.050 25.750 26.450
18. Funcționar III M 22.050 22.650 23.050 23.850
19. Funcționar debutant M 21.400 - - -
20. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; I M 27.150 27.950 28.800 29.600
21. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; II M; G 24.450 25.050 25.750 26.450
22. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; III M; G 22.050 22.650 23.250 23.850
23. Casier, magaziner, arhivar, agent agricol; debutant M; G 21.400 - - -
24. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; I 22.050 22.650 23.250 -
25. Portar, paznic, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri; II 20.400 20.900 21.400 -
26. Curier I 20.900 21.400 22.050 -
27. Curier II 19.550 19.900 20.400 -
28. Muncitor I 32.200 33.150 34.150 -
29. Muncitor II 29.600 30.400 31.300 -
30. Muncitor III 27.150 27.950 28.800 -
31. Muncitor IV 25.050 25.750 26.450 -
32. Muncitor V 23.250 23.850 24.450 -
33. Muncitor VI 21.400 22.050 22.650 -
34. Muncitor necalificat I 20.400 20.900 21.400 -
35. Muncitor necalificat II 19.200 19.550 19.900 -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Director 17.800
2. Director adjunct Salariul de bază corespunzător 14.400
3. Contabil șef funcției de execuție 10.300
4. Șef serviciu 9.300
5. Șef birou 7.300

NOTĂ:

1. Salariile funcțiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf și dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizează cel puțin o limbă străină în medie peste 50% din timpul de lucru și cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiază în medie cel puțin 30% din timpul de lucru.

2. Muncitorii vor fi încadrați pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în raport cu complexitatea lucrărilor și răspunderea în muncă, iar în cazul șoferilor, în raport cu capacitatea și destinația autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor și funcțiilor pentru muncitori este cea prevăzută în indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificării și muncii efectiv prestate (tâmplar, zidar, electrician, șofer, telefonist, telexist, operator la mașini de multiplicat, fochist etc.).

C. Funcții de conducere din unele organe teritoriale de specialitate

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultură
1. Consilier teritorial la județe*) Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 14.400
b) Din cadrul inspectoratelor școlare
1. Inspector școlar general Salariul de bază corespunzător funcției îndeplinite și gradului didactic 15.700
2. Inspector școlar general adjunct 14.400
Modificări (1)

D. Sporuri pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, care fac parte din salariul de bază

Spor maxim - lei -
- Medic (farmacist) inspector 10.300
- Inspector școlar de specialitate 10.300

*) Salariile de bază sunt cele prevăzute la cap. I lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexă.

NOTĂ:

1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public național, Ministerul Finanțelor poate aproba salarii de bază mai mari cu până la 15% pentru personalul direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat, județene și a municipiului București, și din unitățile subordonate acestora, în funcție de rezultatele concrete obținute. Salariile de bază ale personalului încadrat în direcțiile pentru probleme de muncă și protecție socială sunt mai mari cu 10%, cu excepția salariilor de bază ale personalului cu atribuții în controlul și urmărirea constituirii și virării la buget a contribuției pentru asigurări sociale și, respectiv, a fondului de șomaj, care sunt mai mari cu 15%. Salariile de bază ale personalului încadrat în inspectoratele de protecție a muncii, județene și al municipiului București, în inspectoratele și secțiile teritoriale cu atribuții de control în domeniul resurselor minerale, precum și ale celui încadrat la inspecțiile teritoriale în construcții, urbanism și amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15%.

2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din instituțiile prevăzute la pct. 1, precum și cel încadrat în alte instituții publice, care până la data aplicării Legii nr. 33/1993 a fost încadrat cu salariile prevăzute în anexa nr. 8 sau în alte anexe specifice unităților bugetare, se vor reîncadra pe funcții, grade, trepte profesionale și gradații, astfel încât să se asigure încadrarea în alocația bugetară stabilită, precum și corelațiile corespunzătoare între funcții, conform prevederilor prezentei legi, față de celelalte categorii de personal cu pregătire și răspundere similară încadrat în unitățile teritoriale respective. Salariații care au fost încadrați pe grade profesionale desființate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadrați în gradul profesional imediat superior celui desființat, la gradația 1.

ANEXA Nr. 10

SERVICII DE CONTENCIOS

Salarii de bază pentru funcțiile de specialitate

A. Funcții de execuție

Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Salariul de bază - lei Gradația
1 2 3 4
1. Consilier juridic gradul I A S 62.400 64.800 67.100 69.400
2. Consilier juridic gradul I S 54.400 56.300 58.300 60.300
3. Consilier juridic gradul II S 47.750 49.300 50.800 52.500
4. Consilier juridic gradul III S 42.200 43.550 44.850 46.250
5. Consilier juridic gradul IV S 37.300 38.500 39.700 40.900
6. Consilier juridic debutant S 36.150 - - -

B. Funcții de conducere

Nr. crt. Funcția Indemnizația de conducere maximă - lei -
1. Șef serviciu contencios Salariul de bază corespunzător funcției de execuție 13.900

NOTĂ:

Salariații care au fost încadrați pe grade profesionale desființate prin Legea nr. 33/1993 vor fi încadrați pe gradul profesional imediat superior celui desființat, la gradația 1.

ANEXA Nr. 11 Modificări (1)

DREPTURILE
persoanelor utilizate în calitate de colaboratori la Președinție, Guvern, ministere, celelalte organe centrale de specialitate și instituții asimilate acestora

Persoanele utilizate în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.

Dacă aceste persoane desfășoară activitatea de colaborare în altă localitate decât în cea care domiciliază au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurnă, în condițiile stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada în care își desfășoară activitatea.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...