Guvernul României

Hotărârea nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 15 decembrie 1995.

În vigoare de la 17 septembrie 1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Aeroclubul Central Român din subordinea Ministerului Transporturilor se reorganizează sub denumirea Aeroclubul României și are emblema prevăzută în anexa nr. 1*).

Aeroclubul României are sediul în București, Bd. Ana Ipătescu nr. 54, sectorul 1. Modificări (1)

*) Anexa se comunică celor interesați.

Art. 2. - Modificări (1)

Aeroclubul României funcționează ca instituție publică finanțată de la bugetul de stat, are personalitate juridică, iar în compunerea sa intră aerocluburile teritoriale prevăzute în anexa nr. 2, ca subunități fără personalitate juridică, cu sediile și terenurile de zbor în localitățile prevăzute în această anexă.

Aeroclubul României este: Modificări (1)

- unitatea centrală de aeronautică civilă și sportivă, cu drepturile și atribuțiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu legislația în vigoare;

- unitate sportivă de performanță cu profil aeronautic, cu drepturile și atribuțiile ce decurg din lege.

Art. 3. - Modificări (1)

Obiectul de activitate al Aeroclubului României îl constituie:

a) organizarea și desfășurarea activităților de pregătire, perfecționare teoretică și practică de zbor și parașutare cu aeronave civile ușoare, de școală și de sport, pentru personalul aeronautic propriu și pentru sportivii legitimați la Aeroclubul României;

b) selecționarea și inițierea tineretului prin organizarea de cursuri și cantonamente de instruire teoretică și în zbor, în scopul atragerii acestuia în practicarea sporturilor aeronautice, în baza criteriilor și normelor propuse de Aeroclubul României și aprobate de Ministerul Transporturilor;

c) eliberarea, echivalarea, prelungirea, preschimbarea, suspendarea, retragerea documentelor de calificare aeronautică și efectuarea operațiunilor ce decurg din calitatea sa de unitate centrală de aeronautică sportivă, pentru personalul aeronautic propriu și pentru sportivii legitimați la Aeroclubul României;

d) pregătirea sportivilor legitimați la Aeroclubul României, precum și a personalului aeronautic propriu pentru activitățile aeronautice cu caracter sportiv;

e) asigurarea condițiilor tehnico-administrative pentru organizarea de cantonamente, competiții interne și internaționale, mitinguri și manifestări aeronautice, în vederea creșterii nivelului de pregătire a personalului propriu și a sportivilor legitimați la Aeroclubul României;

f) efectuarea operațiunilor ce decurg din calitatea de unitate centrală de aeronautică civilă și sportivă, pentru personalul aeronautic sportiv și amator;

g) înființarea de secții ale aerocluburilor teritoriale cu avizul Ministerului Transporturilor și al Ministerului Finanțelor;

h) efectuarea, în calitate de unitate centrală de aeronautică civilă și sportivă, a operațiunilor necesare obținerii sau prelungirii autorizării de funcționare a unităților aeronautice sportive, indiferent de subordonare, precum și a locurilor în care se organizează competiții și manifestări sportive aeronautice;

i) organizarea de târguri, impresariat, expoziții interne și internaționale și alte manifestări cu caracter aeronautic, editarea de materiale publicitare specifice, în scopul promovării aviației sportive și ușoare;

j) eliberarea, echivalarea, prelungirea valabilității, preschimbarea, validarea, suspendarea, retragerea și anularea documentelor de înmatriculare și navigabilitate pentru planoare, parașute, aerostate destinate activității aeronautice sportive, cu excepția certificatelor de navigabilitate pentru produsele destinate exportului;

k) eliberarea, echivalarea, prelungirea și retragerea certificatelor de funcționare pentru aparatele de lansare la zbor și a turnurilor de parașutism utilizate în aeronautica sportivă;

l) testarea și evaluarea aeronavelor ultraușoare utilizate în aeronautica sportivă din România, eliberarea, echivalarea, preschimbarea, prelungirea valabilității, retragerea și suspendarea documentelor de navigabilitate individuale pentru categoriile de aeronave ultraușoare, conform reglementărilor specifice și condițiilor stabilite de Ministerul Transporturilor;

m) exploatarea, întreținerea, repararea aeronavelor, motoarelor, agregatelor și instalațiilor aferente, a infrastructurii și instalațiilor din dotare, precum și asistență tehnică către terți;

n) efectuarea tuturor operațiunilor legate de declararea, experimentarea, omologarea, autorizarea, deschiderea, dezafectarea și utilizarea terenurilor de aeronautică sportivă, cu respectarea obiectului de activitate;

o) efectuarea operațiunilor de import-export pentru activitățile proprii cu caracter aeronautic;

p) alte activități care pot contribui la dezvoltarea Aeroclubului României, inclusiv activități aeronautice în cadrul aviației generale, în condiții de autorizare conform reglementărilor în vigoare;

r) efectuarea operațiunilor necesare în vederea obținerii și prelungirii valabilității documentelor nominale de calificare, echivalarea cursurilor de pregătire sau perfecționare teoretică și practică, în calitate de centru de inițiere, instruire și perfecționare, pentru personalul aeronautic sportiv și amator;

s) efectuarea pregătirii la sol și în zbor pentru alte categorii de personal decât cele prevăzute la lit. a)-e), emițând înscrisurile privind serviciile prestate;

t) organizarea și efectuarea de zboruri și salturi de agrement, închirieri de aeronave, precum și activități de "AIR TAXI" și alte categorii de zboruri în domeniul aviației generale, conform reglementărilor în vigoare;

u) asigurarea pregătirii sportivilor legitimați la Aeroclubul României, componenți ai loturilor naționale, cu suportarea, de către Federația Aeronautică Română sau de către asociații sportive interesate, a cheltuielilor ocazionate de deplasare, cazare, masă, precum și a taxelor de participare la competiții și cantonamente.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Cheltuielile necesare pentru activitățile desfășurate cu personalul propriu și sportivii legitimați la Aeroclubul României se suportă integral de la bugetul de stat. Modificări (1)

Activitățile desfășurate pentru alte persoane fizice sau juridice, române sau străine, altele decât personalul propriu și sportivii legitimați la Aeroclubul României, vor fi realizate prin contracte, pe bază de tarife în lei și în valută, stabilite conform legislației în vigoare și constituie venituri ale bugetului de stat.

Art. 5. -

Aeroclubul României este autorizat să primească donații de la persoane fizice sau juridice, care vor fi folosite în condițiile legii, cu respectarea destinațiilor stabilite de donatori, în limita competențelor și a obiectului de activitate.

Art. 6. -

Personalul din cadrul Aeroclubului României care participă la instruirea în zbor, la controlul și urmărirea întreținerii și reparării tehnicii de aviație va putea beneficia, pe lângă sporul prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, și de un spor de tehnicitate, complexitate și responsabilitate de până la 20% din salariul de bază, pentru timpul efectiv lucrat. Aceeași persoană nu poate primi concomitent sporul pentru tehnicitate, complexitate și responsabilitate, cu sporul pentru condiții grele de muncă. Acest spor face parte din salariul de bază. Diferențierea acestui spor pe categorii de personal se va face la propunerea consiliului de administrație al unității, cu avizul Ministerului Transporturilor.

Personalul operativ de dirijare, control și informare a traficului aerian beneficiază de sporul de vechime în muncă, în același cuantum ca și personalul cu activitate similară din cadrul regiilor autonome ale aeroporturilor din România.

Art. 7. -

Aeroclubul României participă, împreună cu Federația Aeronautică Română, la reprezentarea sportului aeronautic român în cadrul Federației Aeronautice Internaționale.

Art. 8. - Modificări (1)

Activitatea Aeroclubului României se conduce, se organizează și se desfășoară potrivit regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Ministerul Transporturilor.

Art. 9. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. -

Conducerea Aeroclubului României va lua măsuri pentru dezvoltarea activității și creșterea eficienței economice în vederea trecerii, în cel mai scurt timp, pe autofinanțare potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 11. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării ei în Monitorul Oficial al României*). Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.

*) Cu excepția art. 1-5 și a nr. crt. 7 din anexa nr. 2, care au intrat în vigoare la data de 30 noiembrie 1995.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

AEROCLUBURILE TERITORIALE
Subunități fără personalitate juridică

Nr. crt. Denumirea Sediul Terenul de zbor (aerodromul)
1. Aeroclubul "Traian Vuia" Arad Arad Aerodrom Arad
2. Aeroclubul "Crișana" Oradea Oradea Aerodrom Oradea
3. Aeroclubul "Aurel Vlaicu" București București Aerodrom Clinceni
4. Aeroclubul "Moldova" Iași Iași Aerodrom Iași-Sud
5. Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Sânpetru-Brașov Brașov Aerodrom Sânpetru
6. Aeroclubul "Mircea Zorileanu" Ghimbav-Brașov Brașov Aerodrom Ghimbav
7. Aeroclubul "Traian Dârjan" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Aerodrom Dezmir
8. Aeroclubul "Samus" Satu Mare Satu Mare Aerodrom Satu Mare
9. Aeroclubul "Gheorghe Bănciulescu" Ploiești Ploiești Aerodrom Strejnic
10. Aeroclubul "Grigore Baștan" Suceava Suceava Aerodrom Salcea
11. Aeroclubul "Mureș" Târgu Mureș Târgu Mureș Aerodrom Mureșeni
12. Aeroclubul "Oltenia" Craiova Craiova Aerodrom Balta Verde
13. Aeroclubul "Maramureș" Baia Mare Baia Mare Aerodrom Tăuții-Măgherăuș
14. Aeroclubul "Dacia" Deva Deva Aerodrom Săulești
15. Aeroclubul "Transilvania" Sibiu Sibiu Aerodrom Turnișor
16. Aeroclubul "Henri Coandă" Pitești Pitești Aerodrom Pitești

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...