Guvernul României

Hotărârea nr. 768/1991 privind înființarea și funcționarea Regiei Autonome Registrul Auto Român

Modificări (...), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 1991
Formă aplicabilă de la 01 noiembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se înființează Regia Autonomă "Registrul Auto Român", cu sediul în municipiul București, Calea Griviței nr. 391, sectorul 1, ca persoană juridică ce funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, prin reorganizarea Registrului Auto Român din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi.

"Registrul Auto Român" - R.A. se organizează și funcționează conform Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale. Jurisprudență

Ministerul Transporturilor reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al Regiei Autonome "Registrul Auto Român".

Art. 2.

- "Registrul Auto Român" - R.A., în baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, ca autoritate în transporturi, certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele de siguranță a circulației, protecție a mediului înconjurător și în categoria de folosință căreia îi sunt destinate, efectuează verificarea stațiilor de inspecție tehnică, la cererea Ministerului Transporturilor, precum și operațiunile de registru pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România.

Art. 3. -

Pe lângă atribuțiile menționate la art. 2, "Registrul Auto Român" - R.A. are ca obiect de activitate:

- omologarea de tip și individuală pentru circulația pe drumurile publice a tuturor tipurilor de vehicule rutiere, fabricate în țară sau importate, pe baza încercărilor în laboratoarele proprii;

- încadrarea vehiculelor rutiere în categoriile de folosință prevăzute de lege;

- organizarea și ținerea evidenței tuturor tipurilor de vehicule rutiere în circulație și acordarea numărului de registru;

- efectuarea inspecțiilor tehnice pe un anumit eșantion de vehicule rutiere în vederea verificării unor noi tehnologii și aparate pentru inspecția tehnică;

- certificarea sistemelor calității, produselor și serviciilor pentru vehiculele rutiere și componentele acestora, precum și a personalului;

- acreditarea laboratoarelor de încercări din domeniul auto;

- elaborarea tehnologiei și prescripțiilor tehnice privind verificările tehnice și inspecțiile periodice;

- efectuarea de încercări în vederea omologării echipamentelor și pieselor care afectează siguranța circulației rutiere sau protecția mediului înconjurător;

- efectuarea de încercări, la cererea Ministerului Transporturilor, Ministerului de Interne și a Institutului Român de Standardizare și Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, cu vehicule rutiere prelevate din fabricația de serie, în scopul verificării stabilității procesului de fabricație;

- efectuarea de cercetări și proiectări legate de siguranța circulației rutiere și poluarea mediului înconjurător de către vehiculele rutiere;

- elaborarea și propunerea de standarde referitoare la vehiculele rutiere și echipamentele lor;

- analizarea aplicării regulamentelor-anexă la Acordul privind adoptarea de condiții uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a omologării echipamentelor și pieselor vehiculelor cu motor, adoptat la Geneva în anul 1958, și a amendamentelor la aceste regulamente;

- efectuarea de expertize tehnice pentru unele accidente de circulație, în scopul găsirii unor soluții pentru prevenirea acestora;

- stabilirea consumurilor de combustibil în condiții de exploatare a autovehiculelor;

- omologarea vehiculelor care funcționează cu motoare cu combustibili neconvenționali;

- stabilirea gradului de confort pentru autovehiculele de transport pasageri;

- proiectarea de utilaje, aparate și dispozitive pentru verificările tehnice și inspecțiile periodice;

- consulting în probleme privind achiziționarea de vehicule rutiere, stabilirea performanțelor unor vehicule rutiere de serie mică sau individuale, achiziționarea de utilaje și aparate de garaj, stabilirea tehnologiilor funcționale pentru stațiile de inspecție tehnică;

- participarea, în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a O.N.U. sau în cadrul altor organisme similare, la elaborarea de regulamente de securitate rutieră și poluare.

Art. 4. -

Patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" este de 2.321.004.056 lei*), reprezentând mijloacele circulante, contravaloarea aparaturii din dotare și a clădirilor în care își are sediul.

*) Patrimoniul a fost reevaluat conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994.

Art. 5. -

Producătorii de vehicule rutiere sau reprezentanții autorizați ai acestora ori, după caz, persoanele care le importă sau le construiesc din piese detașate, au obligația să solicite omologarea pentru circulație de la "Registrul Auto Român" - R.A., în virtutea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 594 din 2 septembrie 1991.

Art. 6. -

În scopul punerii de acord a regulilor și prescripțiilor tehnice specifice cu cele ale instituțiilor similare și pentru îmbunătățirea colaborării cu acestea, "Registrul Auto Român" - R.A. poate participa, conform legii, la asociații, convenții și acorduri cu organisme similare din alte țări pentru colaborare și cooperare în domeniul său de activitate.

Art. 7.

- "Registrul Auto Român" - R.A. are în structura sa reprezentanțe pe teritoriul României, necesare îndeplinirii obiectului său de activitate.

Art. 8. -

Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii, președintele acestuia fiind directorul general al regiei.

Art. 9. -

Structura organizatorică și funcțională a "Registrului Auto Român" - R.A. se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 10.

- "Registrul Auto Român" - R.A. își acoperă cheltuielile din venituri provenite din lucrări proprii, efectuate pe baza tarifelor stabilite de consiliul de administrație.

Art. 11.

- "Registrul Auto Român" - R.A. are dreptul de a dispune de veniturile nete în valută, în condițiile legii.

Art. 12.

- "Registrul Auto Român" - R.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 13. -

Pentru contribuția deosebită la buna desfășurare a activității, consiliul de administrație poate hotărî, în limita disponibilităților, acordarea de premii, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. -

Personalul Registrului Auto Român din cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi, care se preia de către "Registrul Auto Român" - R.A., se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de diferențele până la salariul avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

ANEXĂ

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
a Regiei Autonome "Registrul Auto Român"
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...